PowerPoint-Präsentation

Размер: px
Започни от страница:

Download "PowerPoint-Präsentation"

Препис

1 Полимерен комплекс с радиационно-защитни свойства Виолета Митова, Кольо Троев Институт по полимери - БАН

2 Основни проблеми в хуманната медицина - странични ефекти на лекарствените вещества върху нормалните клетки o ограничаване на дозата o продължителност на действието на лекарственото вещество o резистентност към медикамента Решение: създаване на системи за отделяне на лекарствени вещества, които да подобрят терепевтичната им ефективност Макромолекулнен подход : химично или физично свързване на молекулите на биологично активния агент към полимерна верига o преодоляването на някои недостатъци от приложението на медикамента o придаването на нови свойства: подобрена водоразтворимост на липофилните лекарства, повишена устойчивост в кръвния поток на организма и др.

3 Полимерни лекарствени форми Предимства: o Подобряване на локализацията в прицелните тъкани o Понижаване на токсичноста на лекарството o Оптимизиране на скоростта на освобождаването му в организма o Защита на имунната система на пациента o Подобряване на химичната стабилност на нискомолекулния препарат Недостатъци: o Полимерите са полидисперсни системи, а биологичната активност е свързана с точно определена молекулна маса на полимера o Невъзможност за контролиране на разграждането на полимера in vivo

4 Полимерни лекарствени форми Химично свързване на лекарството с полимерен носител Химичното свързване с полимера : - ковалентна връзка - йонна връзка Физичното свързване се осъществява чрез водородна връзка Хидрогели Мицели

5 Изисквания за полимерни носители на лекарства Добре дефинирана и охарактеризирана структура; Разтворими във вода (за интравенозна доставка на лекарства); Наличие на подходящи реакционно способни групи за имобилизиране( химично или физично) на лекарственoто вещество; Биоразградими; Биосъвместими: нетоксичен, неимуногенен; Метаболитни продукти, получени от полимерите да са биосъвместими и нетоксични с молекулна маса под границата на бъбречната пропускливост ( Da ) Оптимална молекулна маса и молекулномасово разпределение, които да осигурят достатъчно дълга циркулация на полимерния терапевтик в кръвта. Лесно се получава; Търговски достъпни изходни материали.

6 Синтетични полимерни носители

7 Лъчезащитни средства Области на приложение: - лъчезащитни средства в армията - лъчезащитни средства в онкологичната радиационна терапия Предимства: - най-ефективно лъчезащитно действие спрямо йонизиращи лъчение Х- и g-лъчи; - много добра селективност към нормалните клетки. Недостатъци: - ниско лъчезащитно действие при орален прием; - кратък период на защита 15 до 180 мин. - нисък афинитет към ДНК Аминотиолите са най-важния клас лъчезащитни средства 2-(3-аминопропиламино)етил дихидроген фосфортиолат дихидрат (WR-2721)

8 Целенасоченото търсене на нови подходи и лъчезащитни средства придобива особена актуалност при оптимизиране на лъчелечението на пациенти с онкологични заболявания и намаляване на риска от токсичното действие на облъчването. При използване на класическите радиопротектори задоволителен защитен ефект се постига при дози близки до токсичните. Използването на подходящи полимерни носители за имобилизиране на радиопротектори с доказани лъчезащитни свойства разкрива възможност за получаването на полимерни комплекси с подходящи характеристики като понижена токсичност и подобрен дозоредуциращ фактор/ терапевтичен индекс. Амифостинът е с приемлива токсичност и се препоръчва от Американската асоциация за клинична онкология за профилактично приложение при пациенти с туморна локализация.

9 Методи за получаване на полиалкилен- Полимеризация Н-фосфонати R _ P R 1 P R 1 P _ R H H H n x(h 2 C) P P - -(CH 2 ) x H H H n x = 2 or 3 Поликондензация m(r) 2 P()H + nh-r'-h - (n-1) RH R - P - - R' - - H H n

10 Предимства на поликондензационния метод: Без ограничения в изходни материали: - всички дихидрокси съединения могат да бъдат използвани -H - R - H ; - могат да бъдат използвани всякакви диестери на H- фосфонова киселина (R) 2 P()H Контрол на състава и свойствата на полимерите: - разтворимост във вода; - контрол на хидрофилен / хидрофобен баланс; - контрол на разградните продукти; - контрол на токсичността. Процеса протича в отсъствието на разтворители и катализатори;

11 Получаване на полиалкилен-н-фосфонати 1.3m R-P-R m H-R 1 -H + H m/y - (CH 3 ) 2 P(H) 160<T<180 o C p<0,5 atm H R - P - - R P - R H H y 100<T<140 o C - 2m RH R - P - - R P - R H n R: CH 3, CH 2 CH 3 R 1 : (CH 2 CH 2 ) x, х=4 (PEG200) х=9 (PEG400) х=14 (PEG600); у=2-4 n >y D= LD 50 =2.96 mg/ml Полифосфоестерите са обещаващи кандидати за полимерни носители биоразградимост ниска токсичност достъпност и лесно осъществими методи за получаване наличие на функционални групи за свързване на биологично активни молекули

12 Окисление на полиалкилен-нфосфонати

13 поли(хидроксиоксиетилен фосфат)

14 Полимерен комплекс Имобилизиране на WR 2721 (чрез йонна връзка) (CH 2 CH 2 ) 13 P + H 2 NCH 2 CH 2 CH 2 NHCH 2 CH 2 SP(H) 2 2H 2 H WR2721 (CH 2 CH 2 ) 13 P _ + H 3 NCH 2 CH 2 CH 2 NHCH 2 CH 2 SP(H) 2 2H 2 K. Troev et al., Eur. J. Pharm. Sci., 65, 9 (2014).

15 Биологични резултати radiation only - WR mg/kg 30 min before WBI - Polymer complex of WR mg/kg 30 min before WBI Биологичните тестове показаха, че в резултат на имобилизирането към поли(хидроксиоксиетилен фосфат) се подобряват лъчезащитните свойства на радиопротектора WR- 2721

16 Полимерни композитни материали на основата на ПЕ за радиационна защита

17 здравен сектор Високо енергийни излъчвания (алфа/β частиците, X- или гама-лъчи, или неутронни емисии) Традиционните защитни материали са на основата на цимент и олово-съдържащи материали. Основни недостатъци: теглото и токсичност.

18 Решение на проблема: използват метали, по-леки от Pb (напр. алуминий), които осигуряват добра защита и механична здравина. Полимери или полимерни композитни материали: Полимерите, поради високото им съдържание на водород и въглерод, генерират по-малко вторични частици в сравнение с по-тежките материали като олово и алуминий; PE - много висока плътност на водородните атоми метал-съдържащи добавки (B, Gd, Pb) (B4Cи BN поглъщат ефективно топли неутрони) както и полимерни композити с за получаването на нови материали със защитни свойства; полимерите и полимерните композитни материали са рентабилни и лесно се преработват и модифицират; приемат различна форма и може да се използват като градивен/конструкционен материал, замествайки металите или техни сплави, но в същото време са по-леки.

19 Разработване на полимерни композитни материали на основата на ПЕВН за радиационна защита Подход: получаване нови фософрсъдържащи добавки/пълнители с двойна функция повишават устойчивостта на горене и защитните свойства на материала получаване на модифицирани бор-съдържащи пълнители полимерни композити на основата на ПЕ и получените фосфор и металсъдържащи добавки и модифицираните пълнители ВN/B 4 C

20 Иновативни характеристики на композитния материал: по-леки полимерни композитни материали подобрена термична стабилност понижена горимост комбинирана защита от високоенергийни лъчения (гама и рентгенови лъчи, неутрони) добри физикомеханични показатели приложение за лична защита на хората, за индустрията, военната промишленост и медицината.

21 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Microsoft Word - Vas_25a.doc

Microsoft Word - Vas_25a.doc 126 АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 25. АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА Полярната група на АПАВ, която чрез дисоциирането си придава водоразтворимост на цялата молекула, може да бъде COONa, OSO3Na

Подробно

TEMA 3 Химична връзка Част 1.1. Химична връзка исторически аспекти на теорията Какво трябва да знам? определение за химична връзка; класическите предс

TEMA 3 Химична връзка Част 1.1. Химична връзка исторически аспекти на теорията Какво трябва да знам? определение за химична връзка; класическите предс TEMA 3 Химична връзка Част 1.1. Химична връзка исторически аспекти на теорията определение за химична връзка; класическите представи на Люис и Косел за причината за образуване на химична връзка Част 1.2.Ковалентна

Подробно

21_Авторска справка за приносния характер на трудовете

21_Авторска справка за приносния характер на трудовете АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ на гл. ас. д-р Йорданка Борисова Иванова Катедра Патология на растенията и химия Факултет по Екология и ландшафтна архитектура, Лесотехнически университет

Подробно

Microsoft Word - prinosi.doc

Microsoft Word - prinosi.doc АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ на гл. ас. д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ Катедра Обща и неорганична химия при Факултета по химия и фармация на СУ Св. Климент Охридски Трудовете, свързани

Подробно

truebeam_BUL-2018

truebeam_BUL-2018 РАДИАЦИОННА ОНКОЛОГИЯ TRUE BEAM STX РАДИАЦИОННА ОНКОЛОГИЯ В центъра ни се използва една от най-новите технологии, устройството линеен ускорител / радио хирургично устройство наречено TrueBeam STx. Благодарение

Подробно

U-PVC Водопроводни системи под налягане

U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане пречистена вода PVC-U са произведени в съответствие със стандартите EN 1452-2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Тръбите U-PVC (непластифициран

Подробно

The Cell

The Cell Клетка 1.Клетката основна структурна и функционална единица на живия организъм 2.Прокариотни и еукариотни клетки 3.Клетъчна организация: външна морфология на клетката големина, форма и цвят на клетките

Подробно

Microsoft Word - Vas_9.doc

Microsoft Word - Vas_9.doc ДИРЕКТНИ БАГРИЛА 55 8. ДИРЕКТНИ БАГРИЛА Директните багрила са водоразтворими вещества, които във воден разтвор се дисоциират на багрилен анион и компенсиращ катион. Наричат се директни, тъй като багрилните

Подробно

ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен

ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен закон и периодична система на химичните елементи. 3.

Подробно

химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.

химия Използвайте следните стойности : (L означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к. химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8,31.103 Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.mоl) Число на Авогадро: N A = 6,0.1023 mol Стандартни

Подробно

Methadone_AnnexI-V_bg

Methadone_AnnexI-V_bg Приложение II Научни заключения 7 Научни заключения Пълно резюме на научната оценка за метадоновите продукти за перорално приложение, съдържащи повидон Метадонът е синтетичен опиоид. Използва се при лечение

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_H Kolev.docx

Microsoft Word - Recenzia_H Kolev.docx РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Христо Господинов Колев, Институт по катализ, БАН Върху дисертационен труд за придобиване на образователната научна степен доктор по професионално направление 4.2. Химически науки,

Подробно

Цинк капки

Цинк капки Zn ПРОФИЛАКТИКА НА ЦИНКОВИЯ ДЕФИЦИТ Цинк Biominerali Цинкът (Zn) е незаменим Биоминерал за биохимичните функции на живите организми. Поддържа ензимната система, клетките и синтеза на белтъчините. Командва

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Tsoncheva.doc

Microsoft Word - Recenzia_Tsoncheva.doc РЕЦЕНЗИЯ от доц. дхн Таня Стоянова Христова, ИОХЦФ, БАН на дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор на тема: Нискотемпературна хетерогенно- каталитично окисление на СО и органични

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационния труд на редовен докторант към Катедра Аналитична химия, ФХФ-СУ Силвия Стоянова Стойкова за присъждане на образователната и

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационния труд на редовен докторант към Катедра Аналитична химия, ФХФ-СУ Силвия Стоянова Стойкова за присъждане на образователната и РЕЦЕНЗИЯ на дисертационния труд на редовен докторант към Катедра Аналитична химия, ФХФ-СУ Силвия Стоянова Стойкова за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление 4.2.

Подробно

Радиографично изпитване Номер Наименование Статус БДС EN :1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в

Радиографично изпитване Номер Наименование Статус БДС EN :1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в Радиографично изпитване EN 1330-3:1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в промишлената радиография 10265:1985 EN 1330-11:2009 Изпитване (контрол) без разрушаване.

Подробно

АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ на гл. ас. д-р Валя Кирилова Николова Катедра Фармацевтична и приложна органична химия, Факултет п

АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ на гл. ас. д-р Валя Кирилова Николова Катедра Фармацевтична и приложна органична химия, Факултет п АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ на гл. ас. д-р Валя Кирилова Николова Катедра Фармацевтична и приложна органична химия, Факултет по химия и фармация, СУ "Св. Климент Охридски", за участие

Подробно

Microsoft Word - recenzia Rumi Coneva ot A Momchilova.doc

Microsoft Word - recenzia Rumi Coneva ot A Momchilova.doc Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за доцент за нуждите на секция Електроиндуцирани и адхезивни свойства на ИБФБМИ- БАН. Рецензент: професор Албена Момчилова, дбн член на научно жури за избор на доцент съгласно

Подробно

Microsoft Word - Prilozenie 2.doc

Microsoft Word - Prilozenie 2.doc Приложение 2 към чл.12 ВТОРИЧНИ ГРАНИЦИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РАДИАЦИОННИЯ КОНТРОЛ, ПЛАНИРАНЕ НА ЗАЩИТАТА И ОЦЕНКА НА ДОЗИТЕ 1. За осигуряване на радиационна защита на персонала и населението, съгласно изискванията

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. Румяна Цонева, научен ръководител на докторанта Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН Относно дисертационен труд н

СТАНОВИЩЕ от проф. Румяна Цонева, научен ръководител на докторанта Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН Относно дисертационен труд н СТАНОВИЩЕ от проф. Румяна Цонева, научен ръководител на докторанта Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН Относно дисертационен труд на тема: Влияние на анти-туморни агенти върху клетъчния

Подробно

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов Авторска справка за приносния характера на трудовете на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов Изследванията на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов са концентрирани в следните научни направления: I. Получаване и охарактеризиране

Подробно

Suliqua, INN-insulin glargine / lixisenatide

Suliqua, INN-insulin glargine / lixisenatide 19 януари 2017 г. EMA/747766/2016 Образователни материали за медицински специалисти и пациенти, използващи Мерки, предназначени за намаляване на риска от объркване на две писалки с различни концентрации

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Ppt [Read-Only] ПРОЕКТ BG51PO1--3.3.6-5 Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

Microsoft Word - RETZENZIA_Anna_Kujumdjieva.doc

Microsoft Word - RETZENZIA_Anna_Kujumdjieva.doc Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Анна Вангелова Куюмджиева, Софийски университет Св. Климент Охридски Дисертационен труд на тема: Биосинтеза и свойства на супероксид дисмутаза от термофилни бактерии, изолирани

Подробно

Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчн

Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчн Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчна локализация. Ролята на карбоксизомите и пиреноида.

Подробно

MC-Bauchemie 1998

MC-Bauchemie 1998 Рехабилитация на съоръжения за питейни и отпадъчни води Бетонът като строителен материал След производството, полагането, вибрирането и грижите, бетонът според стандартите /EN 206/ е компактен,

Подробно

Приложение 6 Специализиращи дисциплини за обучение на докторанти, разпределени по научни специалности Професионално Научна специалност направление 1.2

Приложение 6 Специализиращи дисциплини за обучение на докторанти, разпределени по научни специалности Професионално Научна специалност направление 1.2 Приложение 6 Специализиращи дисциплини за обучение на докторанти, разпределени по научни специалности Професионално Научна специалност направление 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (05.07.01)

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_A-Mihailova-PhD-Thesis_DAPanayotov.doc

Microsoft Word - Recenzia_A-Mihailova-PhD-Thesis_DAPanayotov.doc Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор, професионално направление 4.2 Химически науки (Химична кинетика и катализ) Тема на дисертационния труд:

Подробно

Slide 1

Slide 1 За родоначалниците на медицинската физика в България Костантина Маламова 199 ОУ Св. Апостол Йоан Богослов гр. София Медицината и физиката са неразривно свързани от дълбока древност Медицинската физика

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА РАДИОБИОЛОГИЯ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 1. Цел на обучението по дисциплината Цел на обучението е придоби

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА РАДИОБИОЛОГИЯ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 1. Цел на обучението по дисциплината Цел на обучението е придоби АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА РАДИОБИОЛОГИЯ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 1. Цел на обучението по дисциплината Цел на обучението е придобиване на знания и умения относно основните понятия,

Подробно

OPR03_2

OPR03_2 Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛВА 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет: Подобряване

Подробно

II

II УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 10. клас Брой учебни часове (по учебен план): 72. Брой часове

Подробно

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Imazol Cream plus Имазол Крем плюс 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 1 g крем съдържа 10 mg клотримазол и 2.5 mg хексамидинов диизетионат

Подробно

ХИМИЯ

ХИМИЯ ХИМИЯ (2009) Националност Име Презиме Фамилия (Моля, напишете с печатни букви тритете си имена, като подчертаете фамилното си име) Оценки І Напишете номера на правилния отговор в съответната клетка за

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове Приложение 1 З А Я В Л Е Н И Е ЗАРЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА Попълва

Подробно

Untitled-1

Untitled-1 GT Chemicals U.S.A Продуктова технология LEDRA LTD AGROCHEMICALS ТАНГРА БЪЛГАРИЯ Блу Стар са кристални водоразтворими торове с аминокиселини и витамини, произведени по американска технология, разработени

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ II НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ II НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ 3 ПРИЛОЖЕНИЕ II НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ 3 Научни заключения Общо резюме на научната оценка за Okrido и свързани с него имена (вж. Приложение I) Okrido представлява перорален

Подробно