<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63>

Размер: px
Започни от страница:

Download "<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63>"

Препис

1 МКЕ в геомеханиката 1. 1D, 2D и 3D задачи в геомеханиката и дискретизация по МКЕ а. б. Фиг. 1 1D а. Деформируем пласт с ограничена дебелина; б. Модел по МКЕ Фиг. 2 2D Задачи за равнинна деформация (plane strain): ивичен фундамент, тръбопровод или тунел, подпорна стена 1

2 2 а. б. в. г. Фиг. 3 Равнинни модели по МКЕ: а. Ивичен фундамент; б.тунел; в. Откос; г. Анкерирана шпунтова стена Ko = 1, s/w = 25 kn/m3 Ex=6 GPa, Ey=2GPa q=13 kn/m B/2 3B 2B 1B

3 Фиг. 4 2D Ососиметрични задачи (axi-symmetry): кръгъл фундамент, пилот, образец при триосов опит а. б. Фиг. 5 Модели по МКЕ за ососиметрични задчи: а. Цилиндричен резервоар; б. Пилот в земна основа 3

4 Фиг. 6 3D Земна основа под фундаментна плоча на висока сграда: а. модел с цялата връхна конструкция; б. със сутеренните етажи; в. само с фундаментната плоча Фиг. 7 3D Модел по МКЕ за тунел 4

5 2. Видове КЕ и гъстота на мрежата от КЕ І ред ІІ ред ІІІ ред а. б. в. Фиг. 8 Едномерни (а.), двумерни (б.) и тримерни (в.) КЕ; І ред КЕ с линейна апроксимация на преместванията; ІІ ред, ІІІ ред КЕ с квадратна апроксимация на преместванията Фиг. 9 КЕ за ососиметрична задача 5

6 а. б. Фиг. 1 КЕ: а.съвместими; б.несъвместими а. б. в. Фиг. 11 КЕ: а. Подходящи; б. Неподходящи; в. Недопустими Фиг. 12 Безкрайни КЕ 6

7 Безкрайни КЕ (1D и 2D) Използват се с цел имитация на безкрайното полупространство на земната основа като се постига модел с по-малък брой КЕ. Геометричната форма на безкрайните КЕ е същата като на обикновените КЕ, но при изчислителните операции външните граници се приемат безкрайно отдалечени. Последното се постига с помощта на специални интерполационни (mapping) функции, с които се преобразуват координатите на външните за областта възли. За тази цел се използва точка, вътре в изследваната област, наречена полюс. Местоположението на полюса трябва да бъде от една страна близко до граница с наличие на външно натоварване и от друга страна максимално отдалечена от безкрайните елементи. а. б. в. Фиг. 13 Сгъстяване на мрежата от КЕ: а. Под натоварване върху терена; б. При земно-насипна стена; в. Около отвори в земната основа 7

8 Гъстота на мрежата от КЕ зависи от точността на използваните КЕ при КЕ с по-ниска степен на апроксимация на преместванията се полага по-гъста мрежа. Необходимо е мрежата да се сгъстява в зоните на натоварване, промяна на геометрията (отвори, чупки и др.), наличие на конструктивни елементи. (фиг. 13) Видове КЕ за моделиране на системата почваконструктивен елемент: a. Едномерни прътови = Bеam (греда) елемент с дължина l и коравини EI и EA- работи на огъване и осова сила ; = Bar елемент с дължина l и коравина EA( EI = )- работи само за осова сила (напр. при моделиране на геотекстил); = Truss едномерен елемент с дължина l и коравина EA с натоварване или преместване само във възлите работи за осова сила ( + натиск, - опън) използва се при моделиране на анкери и разпонки; може да пресича равнинните елементи. Фиг. 14 Контактен елемент на Goodman 8

9 б. Контактни (интерфейсни) елементи с дебелина d = или d които се използват при моделиране на контакт на съоръжения с почвен масив или при пукнатини в скали Пример - елемент на Goodman (фиг. 14) Елементът е с нулева дебелина, т.е. двойките възли I, J, K и L имат еднакви координати. Под действието на нормално σ и тангенциално τ напрежение елементът получава нормални δ η и тангенциални δ ξ деформации. Връзката между тях се определя с линейните уравнения σ = knδn ; τ = ksδs. където kn, k s са съответно нормалната и тангенциална коравина (пружинна константа). Минимално възможното напрежение (опън), нормално на контактната равнина се определя от якостта на опън на контакта T, т.е. σ min = T. При разкъсан контакт T =. При пълно закриване на контакта модулът на натиск K нараства до този на обкръжаващата среда. Максималното съпротивление на хлъзгане в контакта се определя с уравнението на Кулон τ max = σtgϕ + c. 3. Приложение на МКЕ в премествания за почвена среда като линейно-деформируем материал. Основни уравнения Необходимо е да бъдат извършени следните стъпки: 3.1. Локална апроксимация на преместванията в рамките на КЕ в зависимост от възловите им стойности n = i= 1 i i { u} N { δ } = N δ = N δ + N δ Nnδn (1) където: { δ } - вектор на възловите премествания { u } е векторът на преместванията във всяка точка от КЕ N - матрица на интерполационните функции (функции на формата) 9

10 N i - функция на формата за възел i (зависи от кординатите x, y, z на точката): = във възел i N i = 1 = във всеки друг възел N i = = за всички точки от елемента N = 1 i 3.2. Определяне на деформациите в КЕ { ε} B { δ} = (2) B e трансформационна матрица 3.3. Определяне на напреженията в КЕ { σ } = D { ε} (3) 3.4. Прилагане на вариационни принципи за определяне на уравнението на метода за КЕ минимизиране на потенциалната енергия 1 Π p = σ ijuij Xiui dv Tiui ds 2 (4) V Sσ Фиг. 15 Гранични условия 1

11 Чрез заместване на (1),(2) и (3) в (4) и от условието за минимизиране на (4) се получава система уравнения на метода за крайния елемент { δ } { R } Ke e = e (5а) където: V T Ke = B D B dv (5б) е матрицата на коравина на КЕ; T T { Re } = N { X } dv + N { T} ds (5в) V е векторът на възловите сили за КЕ. sσ 3.5. Числено интегриране на локалната матрица на коравина Ke по метод на Гаус КЕ се разделя на части, във всяка част се определя една точка за която се изчислява стойността на функцията и тя се умножава по обема (площта) на тази част, а общия интеграл за КЕ се приема като сума от тези произведения. Например за КЕ от фиг. 15а се получава 3 3 T mn mn mn mn, (6) m= 1 n= 1 K = B D B където с mnса означени площите на отделнте части. а. б. Фиг. 16 Интеграционни точки в квадратен и триъгълен КЕ 11

12 3.6. Глобална система уравнения за всички КЕ чрез суперпониране (асемблиране) по възли (фиг. 17) { δ } { R} K = Фиг. 17 Формиране на глобална матрица на коравина Пример Равнинна задача триъгълен елемент с линейна апроксимация на преместванията а. б. Фиг.18 Триъгълен КЕ с линейна апроксимация (а.);графично изображение на функциите на формата (б.) 12

13 { } = { u i u j u k v i v j v k } δ (7) u = a1 + a2x + a3 y v = a + a x + a y От решението на система уравнения (6х6), формирана от условието за удовлетворяване на координатите x, y, z и преместванията u, v във възлите i, j, k се получава (8) u = N u + N u + N u i i j j k k v = Nivi + N jv j + Nkvk където 1 Ni = ai + bi x + ci y 2 a = x y x y ( ) i j k k i b = y y i j k c = x x i k - площ на КЕ j, (9) (1) Аналогично се получават N j, N k. u ' ' ' ε x = = Nixui + N jxu j + Nkxuk x v ' ' ' ε y = = Niyvi + N jyv j + Nkyvk y, (11) u v ' ' ' ' ' ' γ xy = + = Niyui + N jyu j + Nkyuk + Nixvi + N jxv j + Nkxvk y x където например ' Ni 1 Nix = = bi x 2 ' Ni 1 Niy = = ci y 2 или в матрична форма (12) 13

14 { ε} = B { δ} { ε} ' ' ' ε Nix N jx N kx x ' ' ' = ε y, B Niy N jy N = ky γ ' ' ' ' ' ' xy Niy N jy Nky Nix N jx N kx (13) Според обобщения закон на Хук: σ x τ xy { σ } = σ y = D { ε} (14) ν 1 1 ν E(1 ) D ν ν = 1 (1 + ν )(1 2 ν ) 1 ν 1 2ν 2(1 ν ) D - матрица на материалните константи. (15) 14

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при изследване на устойчивостта на равновесната форма

Подробно

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2 . За показаната стоманена конструкция:.. Да се построят диаграмите на разрезните усилия и да се намери усилието в прът на фермата... Участък DK да се оразмери по V-та якостна теория със стандартен стоманен

Подробно

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α h / R z +R z Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α Течно триене α» α фактор на хлабината, h дебелина на масления слой, R z параметър за грапавост

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

Microsoft Word - vapros2

Microsoft Word - vapros2 Въпрос 2: Пътни конструкции на пътни и железопътни мостове 2.1. Общи положения Пътната конструкция има предназначение да пренесе колесните товари от возила намиращи се върху пътното платно (релсовите нишки)

Подробно

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar Изчисляване на тънкостенна ротационна стоманобетонна конструкция на кръгъл закрит (вкопан) резервоар 0. Общи сведения Конструкциите на резервоарите са комбинации от ротационни черупки и елементи, кораво

Подробно

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc Семинар Действия с матрици. Собствени стойности и собствени вектори на матрици. Привеждане на квадратична форма в каноничен вид. Матрица k всяка правоъгълна таблица от k-реда и -стълба. Квадратна матрица

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-29-Vylni.doc

Microsoft Word - VypBIOL-29-Vylni.doc ВЪПРОС 9 МЕХАНИЧНИ ВЪЛНИ Във въпроса Механични вълни вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Вълнов процес Механична вълна Звукова вълна

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

Microsoft Word - Sem03+04sup_KH_VM2-11.doc

Microsoft Word - Sem03+04sup_KH_VM2-11.doc Връзка между символ на Кронекер (Conece delta i ) и символ на Леви Чивита (Levi-Civita symbol ε i ) Примери от векторния анализ Всички разглеждания се правят за случая на тримерно евклидово пространство

Подробно

1 Една задача, изследвана по SAP2000 и Plaxis (Четириредова укрепителна стена) Инж. Г. Илов, инж. А. Тоцев Тази статия е продължение на [1] и дава око

1 Една задача, изследвана по SAP2000 и Plaxis (Четириредова укрепителна стена) Инж. Г. Илов, инж. А. Тоцев Тази статия е продължение на [1] и дава око 1 Една задача, изследвана по SAP2000 и Plaxis (Четириредова укрепителна стена) Инж. Г. Илов, инж. А. Тоцев Тази статия е продължение на [1] и дава окончателни резултати от изчисленията за напрегнатото

Подробно

VI

VI G.Iov. uking stabiity, atista /005 Стр. Доц. д-р инж. Г. Илов. uking stabiity. Структурна устойчивост на скални откоси Разрушения, вследствие на загуба на структурна устойчивост (uking stabiity), се получават

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

Microsoft Word - GenPaperGodSecond-03.doc

Microsoft Word - GenPaperGodSecond-03.doc ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том 4 00 003 Vol 4 ANNUAIRE DE L UNIVERSITE D ARCHITECTURE, DE GENIE CIVIL ET DE GEODESIE SOFIA ОБОБЩЕН МГЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА РАВНИННАТА

Подробно

110 (Глава 2. Тензорен анализ 12. Диференциални операции в криволинейни координати Градиент на скаларно поле. Дефиницията (11.5) на градиента чр

110 (Глава 2. Тензорен анализ 12. Диференциални операции в криволинейни координати Градиент на скаларно поле. Дефиницията (11.5) на градиента чр 0 (Глава 2. Тензорен анализ 2. Диференциални операции в криволинейни координати 2.. Градиент на скаларно поле. Дефиницията (.5) на градиента чрез производната по направление позволява лесно да намерим

Подробно

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ Механика ISSN -8 Транспорт том, брой /, г Комуникации статия 7 Научно списание УСТОЙЧИВОСТ НА КРИВА ТРЪБА, ОЧЕРТАНА ПО ОКРЪЖНОСТ Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова lolov@yahooco, llovasvlana@galco

Подробно

vibr_of_triat_mol_alpha

vibr_of_triat_mol_alpha Месечно списание за Култура, Образование, Стопанство, Наука, Общество, Семейство http://www.kosnos.co Симетрично валентно трептение на симетрични нелинейни триатомни молекули Този материал е продължение

Подробно

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис Съдържание Основни данни за модела Входни данни Входни данни - Конструкция Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчисление - Статика 7 Оразмеряване (бетон) 9 Основни данни

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ том ХL vol. 005 006 св. fasc. V ANNUARE DE L UNVERSTE D ARCHTECTURE, DE GENE CVL ET DE GEODESE SOFA ЧИСЛЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪТЯ НА

Подробно

Задача 1. Топче M с маса m = 0,15 kg, разглеждано като материална точка, се движи в тръбичка, разположена във вертикалната равнина. Топчето започва дв

Задача 1. Топче M с маса m = 0,15 kg, разглеждано като материална точка, се движи в тръбичка, разположена във вертикалната равнина. Топчето започва дв Задача 1. Топче M с маса m =,15 kg, разглеждано като материална точка, се движи в тръбичка, разположена във вертикалната равнина. Топчето започва движението си от положението A със скорост v A, с големина

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно