ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „Н

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „Н"

Препис

1 Утвърдил Директор: /п/ / Мариела Петрова / П Л А Н ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО г.

2 Състав на съвета: Председател Илко Божидаров Илиев заместиник-директор административно-стопанска дейност и членове: - Мартин Митков Стойчев ръководител направление ИКТ - Мариана Георгиева Георгиева старши учител начален етап - Деана Вълчева Митева педагогически съветник - Елис Сунай Рифатова ученик от X клас - Петя Димитрова Трапова-Стойкова родител І. Предмет Проучване и подпомагане психичното развитие и здраве на децата и юношите в системата на средното образование, чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на механизъм за противодействие на тормоза и насилието между децата и учениците в училище. ІІ. Цел Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и насилието, създаване на по-сигурна училищна среда. ІІІ. Задачи: 1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза и насилието в училище. 2. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз и насилие в училище. ІV. Общи положения 1. Във всяко училище се създава координационен съвет с ясни функции и делегирани отговорности, който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза и насилието. Съветът се ръководи от заместник-директор и включва училищния психолог, учители, ученици и родители. 2. Превенцията на тормоза и насилието включва комплекс от мерки, които найобщо имат за цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за насилието. 3. Комплексът от превантивни мерки трябва да включва всички възможни аспекти и форми на тормоза и насилието, ясно да фокусира вниманието върху участието на всички групи и да се планира на три нива - класна стая/паралелка, училище, общност. 4. За да се изгради защитната мрежа е необходимо да се поставят ясни граници, изграждане на ценности, правила и процедури, които не допускат прояви на насилие и тормоз във взаимоотношенията в училище 5. По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест. 6. Важно е да не бъдат омаловажавани и първите прояви на влошаване на отношенията между децата и поведение, което е неприемливо. Необходимо е още при най-малките сигнали и съмнения за тормоз да се предприемат стъпки, за да се предотврати ескалация на насилието и да се изпрати ясно послание, че такова поведение няма да бъде толерирано. Вниманието трябва да бъде насочено както към проявите на физически тормоз, така и към неговите социални и психологически форми.

3 Д Е Й Н О С Т И: І. Дейности по разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза и насилието в училище: 1. Сформиране на училищен координационен съвет. Срок: г. 2. Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и участниците в процеса. Срок: септември,октомври 2018г. Отг.: Класните ръководители 3. Попълване от ученици на въпросник за тормоз и насилие. Срок: октомври 2018г. Отг.: Класните ръководители 4. Запознаване на учители, ученици и родители с процедурите за реагиране в ситуации на тормоз и насилие. Срок: октомври 2018г. Класните ръководители 5. Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, съобразени с различните възрастови групи и свързани с превенция на тормоза и насилието и правата и задълженията на учениците. Отг.: Класните ръководители 6. Провеждане на ефективни дежурства от всички учители. Отг.: Дежурни учители 7. Провеждне на индивидуални консултации с ученици, понасящи или извършители на тормоз и насилие. Отг.Училищен координационен съвет 8. Повишаване на квалификацията на персонала за справяне в ситуации на тормоз и насилие. Срок:през учебната година

4 9. Сформиране на училищни ученически екипи справяне в ситуации на тормоз и насилие. Срок: месец декември Отг. Училищен координационен съвет 10.Поддържане на непрекъсната връзка между класните ръководители и родителите за противодействие срещу проявите на тормоз. Отг.: кл.ръководители ІІ. Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа: 1. Приемане на правила и процедури за работа с: дете, жертва на тормоз и насилие; дете, упражнило тормоз насилие; деца, които помагат и подкрепят тормоз насилие а; децата наблюдатели. Срок: ноември 2018 г. Отг.: Училищен координационен съвет 2. Приемане на правила и процедури за регистриране на ситуации на тормоз насилие, насочване към други служби и обмен на информация с институции. Срок: октомври 2018 г. Отг.: Училищен координационен съвет 3. Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и училищно ръководство. Отг.: Класните ръководители 4. Да се попълва единен регистър за регистриране на ситуации на тормоз в училището. Отг.: ІІІ. Мерки за намаляване на риска от училищния тормоз между учениците: Комплексът от превантивни мерки трябва да включва всички възможни аспекти и форми на тормоза, ясно да фокусира вниманието върху участието на всички групи и да се планира на три нива класна стая/ паралелка/, учители, общност. 1.Дейности на ниво класна стая/ паралелка се провеждат съгласно плана за часа на класа. Целта е да се създаде пространство, в което да се говори открито за тормоза и се работи за формирането у децата на нагласа и социални умения, недопускащи насилие като например емпатия, толерантност и уважение към различията, решаване на конфликти и др Приемане на вътрешни правила на поведение в класа, на принципа на консенсусни решения, които да се поставят на видно място в класната стая и да се носи отговорност за тяхното изпълнение. Срок : месец г. Отг. Класни ръководители

5 1.2. Обогатяване на информационното табло с материали свързани с темата на противодействие на тормоза. Срок :през учебната година Отг.Отговорник на класа 1.3. Провеждане на беседи, презентации, дискусии на тема: Какво представлява тормозът, разпознаваме ли го и как можем да докладваме за случаите на тормоз. Процедури за намеса в случаи на тормоз от страна на деца или ученици Срок : според плана на ЧК Отг. Класни ръководители 2. Дейности на ниво училище: 2.1. Извършване на оценка на тормоза в началото на учебната година. Анкетата се провежда от класните ръководители до г. Обработва се от Координационен съвет, съответно до г Запознаване на родители, учители и ученици с резултатите от извършените анализи, чрез сайта на училището или индивидуално, където се налага. Срок : г. Отг. Класни ръководители 2.3. Подобряване на системата на дежурства с оглед обхващане на местата, където на етапа на оценка е установено, че се извършва тормоз. Отг. Дежурните учители 2.4. Продължаване на дейността на Училищния координационен съвет за справяне с насилието и тормоза между учениците в училище Актуализация на Процедурите за намеса в случаите на тормоз и насилие между деца и ученици в училище. Отг.Училищен координационен съвет 2.6. Продължаване на вписванията в единен регистър на училището на всяка възникнала ситуация на тормоз между деца и ученици в училище и предприетите конкретни за всяка ситуация мерки. Отг.: ЗДУД

6 2.7. Поддържане на работещата система за съобщаване за случаи на тормоз, като се спазват основните принципи на конфиденциалност. Отг.: 2.8. Провеждане на колективни и индивидуални родителски срещи с цел информиране от класните ръководители и училищния психолог относно предприетите мерки за предотвратяване и справяне със случаите на тормоз между децата и учениците в училище. Срок:според графика за родителски срещи Отг. : Класните ръководители 2.9. Включване на учениците от Ученическия съвет на училището като орган за саморегулация и самоконтрол с техни инициативи и предложения за превенция и справяне с тормоза и насилието. Отг.: Отговорник на класа Включване на експерти, родители и самите учители в процеса на създаване и реализирането на всички интервенции по превенцията на тормоза и насилието между учениците в училище. Отг. : Колектива на училището Насочване към основни здравни и социални услуги за децата и семействата попаднали в ситуация на тормоз и насилие в случаите, когато подобен род услуги не могат да бъдат предоставени от самото училище. Отг.: Директор и Включване в обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в областта на справяне с училищен тормоз и насилието. Срок:съгласно план за квалификац.дейност Отг.: Директор 3. Дейности с родителско участие: 3.1. Организиране на екип от доброволци с цел подпомагане дейността на училището при индикиране на прояви на тормоз и насилие. Срок : месец декември 2018г. Отг.:училищен координационен. съвет 3.2. Да се потърси съдействието на родители при посредничество между училището и други родители или институции и организации. Отг.: класни ръководители

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 e-mail:sou_naidengerov@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълнение на Координационния механизъм за взаимодействие

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

???? ?? ??????????????? ?? ????????? ?????? ? ???”??? ?????????”, ??

???? ?? ??????????????? ?? ????????? ?????? ? ???”??? ?????????”, ?? НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ СВЕТИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ град София, обл. София град, общ. Столична, район Връбница, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16 www.ngdek.com; e-mail: ngdek.bg@gmail.com;

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ ГР. ВАРНА Утвърдил: Албена Комитова Директор на ОУ Васил Априлов град Варна АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ ГР. ВАРНА Утвърдил: Албена Комитова Директор на ОУ Васил Априлов град Варна АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ ГР. ВАРНА Утвърдил: Албена Комитова Директор на ОУ Васил Априлов град Варна АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ;

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ; 144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: 052/ ; тел/факс 052/ ; soua

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: 052/ ; тел/факс 052/ ;   soua А Н А Л И З на резултатите от проведена анкета през месец октомври 2018 г. сред учениците от V XІI класове, относно оценка степента на противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Годишен отчет на педагогическите съветници за учебната 2015 2016 година Консултативна дейност Индивидуално консултиране на ученици, свързано с разрешаване на проблемни ситуации; с личностно, интелектуално

Подробно

32-ро СОУ с изучаване на чужди езици"Св

32-ро СОУ с изучаване на чужди езициСв УТВЪРДИЛ: Директор: Нели Костова П Л А Н на Училищната Комисия за БППМН на учениците в 32 -ро СУИЧЕ Св. Климент Охридски за 2017/2018 учебна годинa Планът е гласуван и приет на заседание на Педагогическия

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

При использовании шаблона ссылка на Pedsovet.su обязательна

При использовании шаблона ссылка на Pedsovet.su обязательна Годишен отчет на педагогическите съветници Олга Георгиева и Цвета Балтакова-Стоянова за учебната 2017 2018 година Цел на дейността на педагогическите съветници: подкрепа за личностно развитие на учениците

Подробно

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.bg

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.bg СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ 8 83 12; GSM 0878206617;0892602001 e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg УТВЪРДИЛ:... ДИРЕКТОР / ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА/ П Л А Н

Подробно

Приложение 1

Приложение 1 Приложение 1 Информационен въпросник за училището Моля, попълнете въпросника максимално искрено. Той няма оценъчен, а самооценъчен характер. Не е необходимо да имате утвърдителен отговор към въпросите.

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция Споразумението е

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно