ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА"

Препис

1 КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка съдържа тербинафинов хидрохлорид (terbinafine hydrochloride) еквивалентен на 250 mg тербинафин (terbinafine) За пълния списък на помощните вещества, вижте точка ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Таблетка Кръгли, бели таблетки, с делителна черта от едната страна 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 4.1 Терапевтични показания FUNGOFIN е показан за: - Онихомикоза (гъбична инфекция на ноктите) на пръстите на краката или на пръстите на ръцете, предизвикана от дерматофити (tinea unguium) - Tinea capitis - Гъбични инфекции по кожата, за лечение на tinea corporis, tinea cruris и tinea pedis, когато пероралната терапия се счита за подходяща поради местоположението, тежестта или разпространението на гъбичната инфекция по кожата,причинена от Trichophyton (например T. rubrum, T. metagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis и Epidermophyton floccosum - Инфекции на кожата, причинени от дрожди от вида Candida (напр. Candida albicans). Забележка: За разлика от локалните форми на FUNGOFIN, пероралната форма не е ефикасна при Pityriasis versicolor. 4.2 Дозировка и начин на приложение Продължителността на лечението варира в зависимост от показанията и тежестта на инфекцията. Възрастни: 250 mg веднъж дневно (1 таблетка FUNGOFIN дневно). Препоръчителна продължителност на лечението: Онихомикоза Онихомикоза по ръцете Онихомикоза по краката Tinea capitis Tinea corporis, tinea cruris Tinea pedis (между пръстите, плантарна/тип мокасини ) Candidiasis /кожна кандидоза/ 6 12 седмици (1 път дневно) 6 седмици (1 път дневно) 12 седмици (1 път дневно) 4 6 седмици (1 път дневно) 2 4 седмици (1 път дневно) 2 6 седмици (1 път дневно) 2 4 седмици (1 път дневно) 1

2 Онихомикоза: При повечето пациенти терапевтичен успех се постига при продължителност на лечението между 6 и 12 седмици. Продължителност по-малка от 3 месеца може да се има предвид при пациенти с инфекция, засягаща ноктите на пръстите на ръцете, ноктите на пръстите на краката без нокътя на големия пръст или при по-млади пациенти. При лечението на инфекции на ноктите на краката 3 месеца обикновено са достатъчни, но при малък брой пациенти може да се наложи терапия в продължение на 6 месеца или повече. Лошото прорастване на нокътя през първите седмици на лечението може да покаже кои пациенти имат нужда от по-продължителна терапия. Пълно изчезване на признаците и симптомите на инфекцията може да не настъпи дори няколко седмици след микотичната терапия. Приложение на FUNGOFIN при деца: При деца на възраст от 3 до 16 години под внимание се взема по-долната схема, съобразена с теглото: Деца с телесно тегло kg Деца с телесно тегло kg Деца с телесно тегло > 40 kg 62.5 mg дневно 125 mg дневно 250 mg дневно Приложение на FUNGOFIN при пациенти в напреднала възраст: Няма данни, които да показват, че пациентите в напреднала възраст се нуждаят от различна дозировка или, че при тях се наблюдават нежелани реакции, различни от тези при по-младите пациенти. При тази възрастова група трябва да се има предвид възможността от увреждане на чернодробната или бъбречната функция (вж. Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба). 4.3 Противопоказания FUNGOFIN е противопоказен при пациенти със свръхчувствителност към тербинафин или към някое от помощните вещества, изброени в точка Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба FUNGOFIN не се препоръчва при пациенти с хронично или активно чернодробно заболяване. Преди назначаване на FUNGOFIN е необходимо да се прецени наличието на предхождащо увреждане на черния дроб. Хепатотоксичност може да възникне при пациенти с или без предхождащо чернодробно заболяване. Преди лечението с FUNGOFIN се препоръчва изследване на серумните трансаминази (ALT и AST) при всички пациенти. Пациентите, приемащи FUNGOFIN, трябва да бъдат предупредени да информират лекуващия си лекар незабавно за всякакви симптоми на персистиращо гадене, анорексия, лесна умора, повръщане, абдоминални болки в дясното подребрие или жълтеница, потъмняване на урината или светли изпражнения. Пациентите с подобни симптоми трябва да преустановят пероралния прием на тербинафин и незабавно да се направи оценка на чернодробната им функция. Редки случаи на чернодробна недостатъчност са наблюдавани при перорална употреба на тербинафинов хидрохлорид за лечение на онихомикоза при пациенти с или без предхождащо чернодробно заболяване. Терапията с FUNGOFIN трябва да бъде прекратена при поява на биохимични или клинични данни за увреждане на черния дроб. Приложението на FUNGOFIN при пациенти с бъбречно увреждане (креатининов клирънс </= 50 ml/min) не е подробно проучено, поради тази причина не се препоръчва. При контролирани изследвания, след приложение на тербинафинов хидрохлорид са наблюдавани промени в оптичните лещи и ретината, но клиничното значение на тези находки не е изяснено. Контролирани клинични проучвания показват преходно намаление на абсолютния брой на лимфоцитите. Клиничното значение на тези наблюдения не е изяснено. При пациенти с 2

3 известен или суспектен имунодефицит, които приемат FUNGOFIN повече от 6 седмици, е необходимо да се проследи пълната кръвна картина. Описани са изолирани случаи на тежка неутропения. Тя е претърпяла обратно развитие при спирането на тербинафин, с или без поддържаща терапия. При поява на клинични признаци или симптоми, предполагащи развитие на вторична инфекция, е необходимо да се изследва пълната кръвна картина. Ако броят на неутрофилите е </= 1000 клетки /mm 2, приложението на FUNGOFIN трябва да се преустанови и да се започне поддържаща терапия. 4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие Ефект на тербинафин върху други лекарствени продукти Според резултатите от проучвания in vitro с човешки чернодробни микрозоми, тербинафин не подтиска метаболизма на толбутамина, етинилестрадиола, етоксикумарина и циклоспорина. Изследвания in vivo показват, че тербинафин е инхибитор на CYP450 2D6 изозим. Съвместното приложение на FUNGOFIN с медикаменти, които се метаболизират предимно от CYP450 2D6 изозима (например трициклични антидепресанти, селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина, бета-блокери и инхибитори на моноамин оксидазата тип В) трябва да се извършва с внимателно проследяване и изисква намаление на дозата на 2D метаболизиращия се медикамент. Проучванията проведени in vivo със здрави доброволци показват, че тербинафин не оказва ефект върху клирънса на антипирина и дигоксина. Тербинафин намалява клирънса на кафеина с 19%. Тербинафин увеличава клирънса на циклоспорина с 15%. Има отделни съобщения за увеличение или намаление на протромбиновото време при пациенти, които приемат тербинафин през устата заедно с варфарин, но причинна връзка между тербинафин и тези промени не е установена. Ефект на други лекарствени продукти върху тербинафин Циметидин (инхибитор на CYP450 ензима) понижава клирънса на тербинафин с 33%. Рифампицин (индуктор на CYP450 ензима) повишава клирънса на тербинафин с 100%. Клирънсът на тербинафин не се повлиява от циклоспорин. Наличните клинични проучвания не дават адекватна информация за лекарствено взаимодействие със следните класове медикаменти: орални контрацептиви, хормонално заместителна терапия, лекарства понижаващи кръвната захар, теофилини, фенитоини, тиазидни диуретици и блокери на бавните калциеви канали. 4.6 Фертилитет, бременност и кърмене Бременност Бременност категория В. Проучванията върху животни за токсичност върху плода и въздействие върху фертилитета показват, че няма данни за нарушен фертилитет или увреждане за плода, вследствие на приложението на тербинафин. Поради ограниченият клиничен опит при бременни Fungofin не трябва да се прилага по време на бременност, освен в случаите, когато потенциалните предимства за майката превишават възможните рискове за плода. 3

4 Кърмене Тербинафин се екскретира в кърмата, затова при кърмещи жени не се препоръчва перорално лечение с Fungofin. 4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини Няма данни FUNGOFIN да повлиява способността за шофиране и работа с машини. 4.8 Нежелани лекарствени реакции Обикновено FUNGOFIN се понася добре. Страничните ефекти са леки до средно изразени и преходни. Нежеланите лекарствени реакции са подредени по честота според следната класификация: много чести ( 1/10), чести ( 1/100 и < 1/10), нечести ( 1/1000 и < 1/100), редки ( 1/10000 и < 1/1000), много редки (< 1/10000), с неизвестна честота (при наличните данни не може да се направи оценка).. Нарушения на кръвта и лимфната системи Много редки: неутропения, агранулоцитоза, тромбоцитопения. Нарушения на имунната система Много редки: анафилактоидни реакции (включително ангиоедем), кожен и системен лупус еритематозус. Нарушения на нервната система Чести: главоболие. Нечести: нарушения във вкуса, включително загуба на вкуса, които най-често се възстановяват няколко седмици след спиране на лекарството. Стомашно-чревни нарушения Много чести: гастро-интестиналните симптоми (нарушено храносмилане, чувство на ситост, загуба на апетит, гадене, лека коремна болка, диария). Хепато-билиарни нарушения Редки: хепатобилиарна дисфункция (предимно холестатична по природа), вкючително много редки случаи на сериозна чернодробна недостатъчност (някои с фатален изход или изискващи чернодробна трансплантация). Нарушения на кожата и подкожната тъкан Много чести: алергични реакции на кожата (обрив, уртикария). Много редки: сериозни кожни реакции (включително синдрома на Stevens-Johnson), косопад. Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан Много чести: мускулно-скелетни реакции (артралгия, миалгия). 4.9 Предозиране Наблюдавани са няколко случая на предозиране (до 5 g), при които са настъпили главоболие, повръщане, епигастрална болка и виене на свят. Препоръчителното лечение при предозиране се състои в елиминиране на лекарствения продукт, първоначално чрез прием на активен въглен и при необходимост - поддържаща терапия. 4

5 5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 5.1 Фармакодинамични свойства Фармакотерапевтична група: Антимикотици за системно приложение АТС код: D01BA02 Механизъм на действие Тербинафин е синтетичен дериват на алиламина с широк противогъбичен спектър на действие. Тербинафин действа чрез инхибиране на сквален епоксидазата, като по този начин блокира биосинтезата на ергостерола (есенциален компонент на гъбичната клетъчна мембрана). Тербинафин оказва своя фунгициден ефект чрез натрупване на сквален в гъбичната клетка, в резултат на което тя умира. Тъй като сквален епоксидазата не спада към групата на цитохром Р-450, тербинафин не инхибира никой елемент на тази ензимна система. In vitro, при бозайниците сквален епоксидазата се инхибира само при по-висока концентрация (4000 пъти), отколкото е необходима за подтискане на дерматофитния ензим, което показва, че тербинафин има широк терапевтичен спектър. Никой от метаболитите не притежава подобна на тербинафин антигъбична активност. 5.2 Фармакокинетични свойства Абсорбция След перорално приложение тербинафин се абсорбира добре (>70%) и бионаличността на тербинафин от Fungofin таблетки, като резултат от first-pass метаболизма е приблизително 40%. Пикова плазмена концентрация от 1 g/ml се постига в рамките на 2 часа след единична доза от 250 mg; AUC (площ под кривата) е приблизително 4.56 g.h/ml. Увеличение на AUC на тербинафин с по-малко от 20% се наблюдава при прием на Fungofin с храна. В сравнение с приложението на единична доза, в състояние на steady-state пиковата концентрация на тербинафин е с 25% по-висока и плазмената AUC се увеличава с фактор 2.5. Увеличението на плазмената AUC отговаря на ефективен полуживот от около 36 часа. Не са наблюдавани клинично значими възрастово зависими промени в steady-state плазмените концентрации на тербинафин. При пациенти с бъбречно увреждане (креатининов клирънс </= 50 ml/min) или чернодробна цироза, клирънсът на тербинафин се намалява с около 50% в сравнение с този при здрави доброволци. При клинични проучвания върху кръвните нива на тербинафин не са наблюдавани ефекти, свързани с пола. Разпределение В плазмата тербинафин е свързан в повече от 99% с плазмените белтъци, като няма специфични места на свързване. Тербинафин се разпределя в мастната тъкан и кожата. Метаболизъм Преди екскреция тербинафин екстензивно се метаболизира. Екскреция Терминалното време на полуживот часа може да даде представа за бавната елиминация на тербинафин от тъкани като кожа и масти. Преди екскреция тербинафин екстензивно се метаболизира. Приблизително 70% от приетата доза се елиминира чрез урината. 5.3 Предклинични данни за безопасност Предклиничните данни за безопасност не показват съществени рискове от употреба на тербинафин при хора. 5

6 6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ 6.1 Списък на помощните вещества Хипромелоза Кроскарамелоза натрий Микрокристална целулоза Силициев диоксид колоиден, безводен Магнезиев стеарат 6.2 Несъвместимости Неприложимо 6.3 Срок на годност 3 години 6.4 Специални условия на съхранение Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява под 25 С. Да се съхранява в оригиналната опаковка. Да се пази от светлина и влага. 6.5 Вид и съдържание на опаковката PVC/PE/PVDC/AL блистер Един блистер съдържа 4 или 14 броя таблетки. Размери на опаковките: 4,14 или 28 броя филмирани таблетки 6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне Няма специални изисквания. 7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА НОБЕЛ ФАРМА ООД бул. Симеоновско шосе 24 София 1700, България 8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА 09/2011 6

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки тербинафин (terbinafine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 1% cream ФУНГОФИН 1% крем Тербинафинов хидрохлорид (Terbinafine hydrochloride) Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Подробно

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Imazol Cream plus Имазол Крем плюс 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 1 g крем съдържа 10 mg клотримазол и 2.5 mg хексамидинов диизетионат

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg ПРИЛОЖЕНИЕ III ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА 1 ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ НА КРАТКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ НА МОКСИФЛОКСАЦИН-

Подробно

PSUSA variation - atorvastatin

PSUSA variation - atorvastatin Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за аторвастатин, научните заключения

Подробно

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ АЛЕРЗАН 10 mg филмирани таблетки/allersan 10 mg film-coated tablets (Цетиризинов дихидрохлорид/ Сetirizine dihydrochloride) Прочетете внимателно

Подробно

Prandin, INN-repaglinide

Prandin, INN-repaglinide ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Prandin 0,5 mg таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка съдържа: 0,5 mg репаглинид (repaglinide). За пълния

Подробно

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ KANDIZOL 150 mg capsules, hard КАНДИЗОЛ 150 mg твърди капсули 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка капсула съдържа 150 mg флуконазол

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. Име на лекарствения продукт МУКОСОЛВАН 15 mg пастили MUCOSOLVAN 15 mg pastilles 2. Количествен и качествен състав Един пастил съдържа 15 mg амброксолов хидрохлорид trans-4-[(2-amino-3,5-dibromo-benzyl)amino]cyclohexanol

Подробно

Repaglinide Accord,INN-Repaglinide

Repaglinide Accord,INN-Repaglinide ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Repaglinide Accord 0,5 mg таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка съдържа 0,5 mg репаглинид (repaglinide)

Подробно

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Tайлол Хот Д 500 mg/4 mg/60 mg прах за перорална суспензия Tylol Hot D 500 mg/4 mg/60 mg powder for oral suspension 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ TYLOL HOT D 500 mg / 4 mg / 60 mg powder for oral suspension ТАЙЛОЛ ХОТ Д 500 mg / 4 mg / 60 mg прах за перорална суспензия парацетамол / хлорфенираминов малеат / псевдоефедринов

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ KANDIZOL 150 mg capsules, hard КАНДИЗОЛ 150 mg твърди капсули флуконазол (fluconazole) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате

Подробно

Trazec, INN-nateglinide

Trazec, INN-nateglinide ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ TRAZEC 60 mg филмирани таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка филмирана таблетка съдържа 60 mg натеглинид (nateglinide).

Подробно

Аnzibel-Classic-harakteristika-bg

Аnzibel-Classic-harakteristika-bg 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg пресовани таблетки за смучене ANZIBEL Classic 5 mg /4 mg /3 mg compressed lozenge 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка пресована таблетка

Подробно

V-2001-PI-bg

V-2001-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/32 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Melosus 1,5 mg/ml перорална суспензия за кучета 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един ml съдържа:

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Спиронолактон-Чайкафарма 25 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 50 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 100 mg филмирани таблетки Spironolacton-Tchaikapharma

Подробно

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 0,5 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 1 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 2 mg филмирани таблетки ROPINIROLE -TCHAIKAPHARMA 0,5

Подробно

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 10 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg таблетки за кучета FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg таблетки за кучета 2. КАЧЕСТВЕН

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ AZAX 500 mg film-coated tablets АЗАКС 500 mg филмирани таблетки азитромицин (azithromycin) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Подробно

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Стр. 1 от 9 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ СЕФПОТЕК 200 mg филмирани таблетки SEFPOTEC 200 mg film-coated tablets 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка филмирана таблетка

Подробно

Ferriprox, INN-deferiprone

Ferriprox, INN-deferiprone ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Ferriprox 500 mg филмирани таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка съдържа 500 mg деферипрон (deferiprone).

Подробно

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Карвекер 6,25 mg таблетки / Carvecare 6,25 mg tablets Карвекер 25 mg таблетки / Carvecare 25 mg tablets Карведилол/Carvedilol Прочетете внимателно цялата листовка

Подробно

DIACOMIT, INN-stiripentol

DIACOMIT, INN-stiripentol ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Diacomit 250 mg твърди капсули 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка капсула съдържа 250 mg стирипентол (stiripentol).

Подробно

Pramipexole Teva, INN-pramipexole

Pramipexole Teva, INN-pramipexole ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Pramipexole Teva 0,088 mg таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка съдържа 0,88 mg прамипексол база (като

Подробно

Januvia, INN-sitagliptin

Januvia, INN-sitagliptin ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Januvia 25 mg филмирани таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка съдържа ситаглиптин фосфат монохидрат,

Подробно