Приложение 3:

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 3:"

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" по научни области и/или професионални направления в Медицински университет София (изм. АС от г.) ОБЛАСТ 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.1. ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ, 4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ, 4.3. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ Група от показатели Съдържание Доктор Доктор на науките Стр. 1 от 22 Главен асистент Доцент Професор А Показател Б Показател 2 В Г Показатели 3 или 4 от 5 до т. за публ. в Q1 20 т. за публ. в Q2 25 т. за публ. в Q1 20 т. за публ. в Q2 Хабилитационен труд Монография 1 т. или Хабилитационен труд научни публикации 2 в издания, които са реферирани и индексирани в Web of Science и Scopus 25 т. за публ. в Q1 20 т. за публ. в Q2 15 т. за публ. в Q3 12 т. за публ. в Q4 10 т. за публ. в издание със SJR без IF т. за публ. в Q1 20 т. за публ. в Q2 Хабилитационен труд Монография 1 т. или Хабилитационен труд научни публикации 2 в издания, които са реферирани и индексирани в Web of Science и Scopus 25 т. за публ. в Q1 20 т. за публ. в Q2 15 т. за публ. в Q3 12 т. за публ. в Q4 10 т. за публ. в издание със SJR без IF т. за публ. в Q1 20 т. за публ. в Q2

2 15 т. за публ. в Q3 12 т. за публ. в Q4 10 т. за публ. в издание със SJR без IF публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор 20 т. публикувана глава от книга или колективна монография 15 т. изобретение, патент или полезен модел, за което е издаден защитен документ по надлежния ред 25 т. публикувана заявка за патент или полезен модел 15 т. 15 т. за публ. в Q3 12 т. за публ. в Q4 10 т. за публ. в издание със SJR без IF публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд 30 т. публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор 20 т. публикувана глава от книга или колективна монография 15 т. изобретение, патент или полезен модел, за което е издаден защитен документ по надлежния ред 25 т. публикувана заявка за патент или полезен модел 15 т. 15 т. за публ. в Q3 12 т. за публ. в Q4 10 т. за публ. в издание със SJR без IF публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд 30 т. публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор 20 т. публикувана глава от книга или колективна монография 15 т. изобретение, патент или полезен модел, за което е издаден защитен документ по надлежния ред 25 т. публикувана заявка за патент или полезен модел 15 т. 15 т. за публ. в Q3 12 т. за публ. в Q4 10 т. за публ. в издание със SJR без IF публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд 30 т. публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор 20 т. публикувана глава от книга или колективна монография 15 т. изобретение, патент или полезен модел, за което е издаден защитен документ по надлежния ред 25 т. публикувана заявка за патент или полезен модел 15 т. Д точките в показател 11 цитирания в научни издания, монографии, колективни томове и патенти, реферирани и индексирани в Web of Science и Scopus 2 т. 50 цитирания в научни издания, монографии, колективни томове и патенти, реферирани и индексирани в Web of Science и Scopus 2 т. цитирания в научни издания, монографии, колективни томове и патенти, реферирани и индексирани в Web of Science и Scopus 2 т. Е от 12 до придобита научна степен доктор на науките 75 т. ръководство на успешно защитил докторант 50 т./n Стр. 2 от 22

3 (n е броят съръководители на съответния докторант) участие в университетски и национален научен или образователен проект 10 т. участие в международен научен или образователен проект 20 т. ръководство на университетски и национален научен или образователен проект 20 т. ръководство на българския екип в международен научен или образователен проект 50 т. привлечени средства по проекти, ръководени от кандидата 1 т. за всеки 5000 лв. публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа 40 т./n публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа 20 т./n Ж Преподавателс ка дейност 360 Учебна натовареност за последните две години 0.5т./час 360 последните две години 0.5т./час 360 последните две години 1т./час Минимален общ брой точки научна 50 преподавателска 360 общо 410 научна 400 преподавателска 360 общо 760 научна 600 преподавателска 360 общо 960 Стр. 3 от 22

4 Системата създава възможност за сумирането на точките в рамките на една група показатели (А, Б, В, Г, Д и Е), така че да се извършва вътрешна компенсация и недостигащите точки от един показател да се допълват с точки от друг показател, но задължителните показатели не могат да бъдат замествани от други в рамките на същата или друга група (изкл. Група Ж). Q1, Q2, Q3 и Q4 обозначават четирите квартила (четвъртини), в които Journal Citation Reports (JCR) на Web of Science групира научните списания с импактфактор (IF) във всяка научна област. При отчитане на публикация в списание, което се появява в повече от една научна област в базата данни Web of Science, се използва найвисокият квартил за съответното списание за годината на публикуване. Ако за дадена публикация в годината на публикуване не е наличен квартил за списанието, се използва наличният квартил за найблизката до нея година. Scimago Journal Rank (SJR) обозначава метриката на научните издания, реферирани в Scopus. При отчитане на публикации с повече от 30 (тридесет) съавтори кандидатът трябва да има доказан съществен принос. Съществен принос в дадена научна публикация се доказва по поне един от следните начини: (1) кандидатът е първи в списъка на съавторите, (2) кандидатът е посочен в публикацията като автор за кореспонденция, (3) кандидатът представи писмо от автора за кореспонденция на статията или от публично обявения ръководител на научния колектив, подготвил публикацията, в което се удостоверява конкретният съществен принос на кандидата в тази публикация. Наличието на писма, удостоверяващи съществен принос в статии с повече от тридесет съавтори, се проверява в процедурата по проверка на допустимостта на кандидатите. Съответствието между съдържанието на писмото и съдържанието на съответната публикация се удостоверява в писмен вид в рецензиите и становищата на членовете на научното жури. Само за ПН 4.1, ПН 4.2 и ПН 4.3 се използват и квартилите (четвъртините) Q1, Q2, Q3 и Q4 съгласно метриката SJR ( При отчитане на публикация в списание, което се появява за съответната година и в квартилите на JCR и в квартилите на SJR, се използва повисокият от тези квартили. Не се извършва деление на броя съръководители на докторанта, ако те са от различни научни области. 1 Показател 3 в Група В изисквания към монография : представя собствени данни 2 рецензенти, предложени от катедрен съвет и одобрени от Факултетен съвет притежава ISBN и е в обем не помалък от страници с 1800 знака на страница 2 Показател 4 в Група В Хабилитационен труд научни публикации в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация се представя Хабилитационна разширена справка за научните приноси, представляваща кратко изложение, в което кандидатът описва мястото на проведените изследвания в съответната научна област и своите лични приноси. Хабилитационната справка трябва да съдържа: 1. Въведение и обзор, в който накратко се описва същината на изследваните научни проблеми и тяхното място сред изследванията на другите изследователи в тази област; 2. Основни научни приноси, в които кандидатът подробно и изчерпателно описва конкретните оригинални научни приноси, с които кандидатства в конкурса; 3. Библиография, в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатът участва в конкурса, от другите статии на кандидата и от статиите на други автори. Публикациите в Показател 4 реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, са различни от представените в Показател 7 и не трябва да се повтарят. Резюме, публикувано в сборник с резюмета от научен форум, не се приема за публикация. С удостоверение от съответния издател за "публикувани" се приемат и статии, студии, монографии и др., които са приети за печат в издания, които притежават ISSN или ISBN, но те не трябва да надвишават 1 за доктор, 2 за доктор на науките и 10% за доцент и професор. Изискванията за доцент изключват доказателствата за доктор. Изискванията за професор изключват доказателствата за доктор, доктор на науките и доцент. Справките за статии в списания с квартили (според JCR или SJR) се изготвят от НАЦИД. Справката за цитиранията в чужди бази данни се изготвя от НАЦИД. Стр. 4 от 22

5 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" по научни области и/или професионални направления в Медицински университет София (изм. АС от г.) ОБЛАСТ 7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.1. МЕДИЦИНА МЕДИКОБИОЛОГИЧНА ОБЛАСТ Група от показате ли Съдържание Доктор Доктор на науките Стр. 5 от 22 Главен асистент Доцент Професор А Показател Б Показател 2 В Г Показатели 3 или 4 от 5 до 9 30 *Общ брой статии 3 от които * статии с IF 1 първи автор с IF + 40т. *Общ брой статии 15 от които * статии с IF 10 първи или последен автор с IF + 40т. 50 *Общ брой статии 4 (извън доктор) от които * статии с IF 1 (извън доктор) първи автор с IF + 40т. Хабилитационен труд Монография 1 или Хабилитационен труд 10 реф статии 2 60/n с IF 120/n първи или последен автор + 40т. 500 *Общ брой статии 3 (група В и Г) 25 (извън доктор) от които * статии с IF 10 първи или последен автор с IF + 40т. Хабилитационен труд Монография 1 или Хабилитационен труд 10 реф статии 2 60/n с IF 120/n първи или последен автор + 40т. 500 *Общ брой статии 3 (група В и Г) 50 (извън доцент 25) от които * статии с IF 15 (извън доцент 5) първи или последен автор с IF + 40т.

6 нереферирани 30/n монография книга на база дисерт. труд 40/n монография книга на база дисерт. труд 40/n монография книга на база дисерт. труд 40/n монография книга на база дисерт. труд 40/n Д от 10 до Цитирания * в чужди бази данни 10 15т. в български източници монографии 10 т. списания 5т. 400 Цитирания * в чужди бази данни 20 15т. в български източници монографии 10 т. списания 5т. 0 Цитирания * в чужди бази данни 60 15т. в български източници монографии 10 т. списания 5т. Е от 13 до края 40 *Специалност 40т. Научни проекти Национални участник 15т. ръководител 30т. Международни участник 20т. ръководител 40т. * Научни проекти 2 Национални участник 15т. ръководител 30т. Международни участник 20т. ръководител 40т. *Специалност 40т. дмн 40т. Учебник 40/n Учебно пособие 20/n Обучение стажанти, специализанти, докторанти 30т. 200 * Научни проекти 3 Национални участник 15т. ръководител 30т. Международни участник 20т. ръководител 40т. *Специалност 40т. *Докторанти защитили 1 40/n дмн 40т. Учебник 40/n Учебно пособие 20/n Обучение стажанти, специализанти, докторанти 30т. Преподавателска дейност: Ж Учебна натовареност x последните две години 0.5т./час x последните две години 0.5т./час x последните две години 1т./час Академична длъжност 200 Главен асистент т. за 1 година 200 Доцент т. за 1 година Стр. 6 от 22

7 Минимал ен общ брой точки научна 140 преподавателска общо научна 1150 преподавателска общо научна 1850 преподавателска общо * задължителен показател x изпълнението на този показател зависи от спецификата на учебната натовареност на катедрата, като недостигът на точки в Група Ж може да се компенсира от останалите групи. Системата създава възможност за сумирането на точките в рамките на една група показатели (А, Б, В, Г, Д и Е), така че да се извършва вътрешна компенсация и недостигащите точки от един показател да се допълват с точки от друг показател, но задължителните показатели не могат да бъдат замествани от други в рамките на същата или друга група (изкл. Група Ж). 1 Показател 3 в Група В изисквания към монография : представя собствени данни 2 рецензенти, предложени от Катедрен съвет и одобрени от Факултетен съвет притежава ISBN и е в обем не помолък от страници с 1800 знака на страница 2 Показател 4 в Група В Хабилитационен труд научни публикации (не помалко от 10) в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация се представя Хабилитационна разширена справка за научните приноси, представляваща кратко изложение, в което кандидатът описва мястото на проведените изследвания в съответната научна област и своите лични приноси. Хабилитационната справка трябва да съдържа: 1. Въведение и обзор, в който накратко се описва същината на изследваните научни проблеми и тяхното място сред изследванията на другите изследователи в тази област; 2. Основни научни приноси, в които кандидатът подробно и изчерпателно описва конкретните оригинални научни приноси, с които кандидатства в конкурса; 3. Библиография, в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатът участва в конкурса, от другите статии на кандидата и от статиите на други автори. 3 Общ брой статии включва сумата от статиите в Показател 4 в Група В и Показатели 7 и 8 в Група Г. Публикациите в Показател 4 реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, са различни от представените в Показател 7 и не трябва да се повтарят. Резюме, публикувано в сборник с резюмета от научен форум, не се приема за публикация. С удостоверение от съответния издател за "публикувани" се приемат и статии, студии, монографии и др., които са приети за печат в издания, които притежават ISSN или ISBN, но те не трябва да надвишават 1 за доктор, 2 за доктор на науките и 10% за доцент и професор. Изискванията за доцент изключват доказателствата за доктор. Изискванията за професор изключват доказателствата за доктор, доктор на науките и доцент. Справките за статии в реферирани и нереферирани с рецензиране списания, както и за статии с IF (само според Thomson Reuters се изготвят от НАЦИД. Справката за цитиранията в чужди бази данни се изготвя от НАЦИД. Справката за цитирания (без автоцитирания) в български източници (монографии и списания) се изготвя в ЦМБ. При представяне на статия с IF и първи или последен автор към 120т./n се добавят 40т. за първи или последен автор. Стр. 7 от 22

8 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" по научни области и/или професионални направления в Медицински университет София (изм. АС от г.) ОБЛАСТ 7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.1. МЕДИЦИНА МЕДИКОКЛИНИЧНА ОБЛАСТ Група от показатели Съдържание Доктор Доктор на науките Стр. 8 от 22 Главен асистент Доцент Професор А Показател Б Показател 2 В Г Показатели 3 или 4 от 5 до 9 30 *Общ брой статии 3 от които * статии с IF 1 реф статии 60/n статии с IF 120/n *Общ брой статии 15 от които * статии с IF 5 първи или последен автор с IF + 40т. монография 50 *Общ брой статии 4 (извън доктор) първи автор с IF + 40 монография Хабилитационен труд Монография 1 или Хабилитационен труд 10 реф статии 2 60/n с IF 120/n първи или последен автор + 40т. 400 *Общ брой статии 3 (група В и Г) 25 (извън доктор) от които * статии с IF 5 # първи или последен автор с IF + 40т. монография Хабилитационен труд Монография 1 или Хабилитационен труд 10 реф статии 2 60/n с IF 120/n първи или последен автор + 40т. 400 *Общ брой статии 3 (група В и Г) 50 (извън доцент 25) от които * статии с IF 10 # (извън доцент 5 # ) първи или последен автор с IF + 40т.

9 първи автор с IF + 40 нереферирани 30/n глава в монография 20/n книга на база дисерт. труд 40/n книга на база дисерт. труд 40/n книга на база дисерт. труд 40/n монография книга на база дисерт. труд 40/n Д от 10 до Цитирания * в чужди бази данни 10 15т. в български източници монографии 10 т. списания 5т. 300 Цитирания * в чужди бази данни 10 15т. в български източници монографии 10 т. списания 5т. 650 Цитирания * в чужди бази данни 40 15т. в български източници монографии 10 т. списания 5т. Е от 13 до края 40 *Специалност 40т. Научни проекти Национални участник 15т. ръководител 30т. Международни участник 20т. ръководител 40т. 80 * Научни проекти 1 Национални участник 15т. ръководител 30т. Международни участник 20т. ръководител 40т. *Специалност 40т. дмн 40т. Учебник 40/n Учебно пособие 20/n Обучение стажанти, специализанти, докторанти 30т. 180 * Научни проекти 2 Национални участник 15т. ръководител 30т. Международни участник 20т. ръководител 40т. *Специалност 40т. *Докторанти защитили 1 40/n дмн 40т. Учебник 40/n Учебно пособие 20/n Обучение стажанти, специализанти, докторанти 30т. Стр. 9 от 22

10 Преподавателска дейност: Ж Учебна натовареност 220 x последните две години 0.5т./час 220 x последните две години 0.5т./час 220 x последните две години 1т./час Академична длъжност 200 Главен асистент т. за 1 година 200 Доцент т. за 1 година Минимален общ брой точки научна 140 преподавателска 220 общо 360 научна 930 преподавателска 420 общо 1350 научна 1380 преподавателска 420 общо 1800 * задължителен показател # за хирургическите специалности за доцент статии с IF 4; за професор статии с IF 8 (извън доцент 4) x изпълнението на този показател зависи от спецификата на учебната натовареност на катедрата, като недостигът на точки в Група Ж може да се компенсира от останалите групи. Системата създава възможност за сумирането на точките в рамките на една група показатели (А, Б, В, Г, Д и Е), така че да се извършва вътрешна компенсация и недостигащите точки от един показател да се допълват с точки от друг показател, но задължителните показатели не могат да бъдат замествани от други в рамките на същата или друга група (изкл. Група Ж). 1 Показател 3 в Група В изисквания към монография : представя собствени данни 2 рецензенти, предложени от Катедрен съвет и одобрени от Факултетен съвет притежава ISBN и е в обем не помолък от страници с 1800 знака на страница 2 Показател 4 в Група В Хабилитационен труд научни публикации (не помалко от 10) в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация се представя Хабилитационна разширена справка за научните приноси, представляваща кратко изложение, в което кандидатът описва мястото на проведените изследвания в съответната научна област и своите лични приноси. Хабилитационната справка трябва да съдържа: 1. Въведение и обзор, в който накратко се описва същината на изследваните научни проблеми и тяхното място сред изследванията на другите изследователи в тази област; 2. Основни научни приноси, в които кандидатът подробно и изчерпателно описва конкретните оригинални научни приноси, с които кандидатства в конкурса; 3. Библиография, в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатът участва в конкурса, от другите статии на кандидата и от статиите на други автори. 3 Общ брой статии включва сумата от статиите в Показател 4 в Група В и Показатели 7 и 8 в Група Г. Стр. 10 от 22

11 Публикациите в Показател 4 реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, са различни от представените в Показател 7 и не трябва да се повтарят. Резюме, публикувано в сборник с резюмета от научен форум, не се приема за публикация. С удостоверение от съответния издател за "публикувани" се приемат и статии, студии, монографии и др., които са приети за печат в издания, които притежават ISSN или ISBN, но те не трябва да надвишават 1 за доктор, 2 за доктор на науките и 10% за доцент и професор. Изискванията за доцент изключват доказателствата за доктор. Изискванията за професор изключват доказателствата за доктор, доктор на науките и доцент. Справките за статии в реферирани и нереферирани с рецензиране списания, както и за статии с IF (само според Thomson Reuters се изготвят от НАЦИД. Справката за цитиранията в чужди бази данни се изготвя от НАЦИД. Справката за цитирания (без автоцитирания) в български източници (монографии и списания) се изготвя в ЦМБ. При представяне на статия с IF и първи или последен автор към 120т./n се добавят 40т. за първи или последен автор. Стр. 11 от 22

12 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" по научни области и/или професионални направления в Медицински университет София (изм. АС от г.) ОБЛАСТ 7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Група от показатели Съдържание Доктор Доктор на науките Главен асистент Доцент Професор А Показател 1 50т. 50т. 50т. 50т. 50т. Б Показател 2 т. В Показатели 3 или 4 т. Хабилитационен труд Монография 1 или Хабилитационен труд 10 реф статии 2 60/n т. Хабилитационен труд Монография 1 или Хабилитационен труд 10 реф статии 2 60/n Г от 5 до 9 30т. *Общ брой статии 3 3 т. * статии с IF (по TR) 1 (извън доктор, гл.асистент, доцент, професор) монография глава в монография 20/n 50т. *Общ брой статии 3 4 (извън доктор) първи автор с IF + 40 монография книга на база дисерт. труд 40/n 200т. *Общ брой статии 3 5 *от които статия с IF 1 (по TR) (извън доктор, гл.асистент) реф. статии 60/n монография книга на база дисерт. труд 40/n 300т. *Общ брой статии 3 8 *от които статии с IF 2 (по TR) (извън доктор, гл.асистент, доцент) реф. статии 60/n монография Стр. 12 от 22

13 книга на база дисерт. труд 40/n книга на база дисерт. труд 40/n Д от 10 до т. Цитирания след гл. асистент в чужди бази данни 15т. в български източници монографии 10 т. дисертации 10т. списания 5т. 300т. Цитирания в чужди бази данни 15т. в български източници монографии 10 т. дисертации 10т. списания 5т. Е от 13 до края 40т. *Специалност 40т. т. *научни проекти 1 Университетски и национални участник 15т. ръководител 30т. международни участник 20т. ръководител 40т. *Специалност 40т. дмн 40т. Учебник 40/n Учебно пособие 20/n Обучение стажанти, специализанти, докторанти 30т. 200т. * научни проекти 2 Университетски, национални участник 15т. ръководител 30т. международни участник 20т. ръководител 40т. *Специалност 40т. *Докторанти защитили 2 40/n дмн 40т. Учебник 40/n Учебно пособие 20/n Обучение стажанти, специализанти, докторанти 30т. Стр. 13 от 22

14 Преподавател ска дейност Ж Минимален общ брой точки Учебна натовареност Академична длъжност 250т. последните две години 0.5т./час 250 т. последните две години 0.5т./час 200т. Гл.асистент х т. на година 250 т. последните две години от които 30ч. лекции 0,5т./час упражнения 1т./час лекция 200т. Доцент х т. на година 80 т. 250 т. общо 390т. общо 1т. общо 1400т. * задължителен показател 3 Общият брой статии (група В и Г) за доцент трябва да са минимум общо 22 (като 15 са извън доктор, гл.асистент), а за професор общо 40 (като 18 са извън доктор, гл.асистент, доцент). Системата създава възможност за сумирането на точките в рамките на една група показатели (А, Б, В, Г, Д и Е), така че да се извършва вътрешна компенсация и недостигащите точки от един показател да се допълват с точки от друг показател, но задължителните показатели не могат да бъдат замествани от други в рамките на същата или друга група (изкл. Група Ж). 1 Показател 3 в Група В изисквания към монография : представя собствени данни 2 рецензенти, предложени от катедрен съвет и одобрени от Факултетен съвет притежава ISBN и е в обем не помолък от страници с 1800 знака на страница 2 Показател 4 в Група В Хабилитационен труд научни публикации (не помалко от 10) в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация се представя Хабилитационна разширена справка за научните приноси, представляваща кратко изложение, в което кандидатът описва мястото на проведените изследвания в съответната научна област и своите лични приноси. Стр. 14 от 22

15 Хабилитационната справка трябва да съдържа: 1. Въведение и обзор, в който накратко се описва същината на изследваните научни проблеми и тяхното място сред изследванията на другите изследователи в тази област; 2. Основни научни приноси, в които кандидатът подробно и изчерпателно описва конкретните оригинални научни приноси, с които кандидатства в конкурса; 3. Библиография, в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатът участва в конкурса, от другите статии на кандидата и от статиите на други автори. 3 Общ брой статии включва сумата от статиите в Показател 4 в Група В и Показатели 7 и 8 в Група Г. Публикациите в Показател 4 реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, са различни от представените в Показател 7 и не трябва да се повтарят. С удостоверение от съответния издател за "публикувани" се приемат и статии, студии, монографии и др., които са приети за печат в издания, които притежават ISSN или ISBN, но те не трябва да надвишават 1 за доктор, 2 за доктор на науките и 10% за доцент и професор. Изискванията за доцент изключват доказателствата за доктор. Изискванията за професор изключват доказателствата за доктор, доктор на науките и доцент. Справките за статии в реферирани и нереферирани с рецензиране списания, както и за статии с IF (само според Thomson Reuters се изготвят от НАЦИД. Справката за цитиранията в чужди бази данни се изготвя от НАЦИД, ЦМБ, БНДИ (ФДМ) Справката за цитирания (без автоцитирания) в български източници (монографии и списания) се изготвя в ЦМБ, БНДИ (ФДМ) При представяне на статия с IF и първи или последен автор към 120т./n се добавят 40т. за първи или последен автор. Стр. 15 от 22

16 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" по научни области и/или професионални направления в Медицински университет София ОБЛАСТ 7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.3. ФАРМАЦИЯ Група от показатели Съдържание Доктор Доктор на науките Стр. 16 от 22 Главен асистент Доцент Професор А Показател Б Показател 2 В Г Показатели 3 или 4 от 5 до 9 30 *Общ брой статии 3 от които * 1 статия с IF (по TR ) 300 *Общ брой статии 15, от които * 10 статии с IF (по TR ) (извън доктор, главен асистент, доцент и професор) монография 40 *Общ брой статии 4 (извън доктор) от които * 1 статия с IF (по TR ) (извън доктор) Хабилитационен труд или монография 1 или 10 реф статии 2 60/n, от които 3 с IF (по TR ) 120/n 300 *Общ брой статии 3 (група В и Г) 15 (извън доктор и главен асистент), от които * 10 статии с IF (по TR ) Хабилитационен труд или монография 1 или 10 реф статии 2 60/n, от които 3 с IF (по TR ) 120/n 400 *Общ брой статии 3 (група В и Г) 30 (извън доктор, главен асистент, дмн и доцент), от които * 15 статии с IF (по TR ) монография глава в монография 20/n

17 Д от 10 до Цитирания на публикациите 50 след доктор * в чуждестранни реферирани публикации 30 ц х 15 т. в български публикации 10 ц х 5 т. 350 Цитирания (след главен асистент) * в чуждестранни реферирани публикации 20 ц х 15 т. в български публикации 10 ц х 5 т. 700 Цитирания (след доцент) * в чуждестранни реферирани публикации 40 ц х 15 т. в български публикации 20 ц х 5 т. Е Ж Минимален общ брой точки от 13 до края Преподавател ска дейност 30 * научни проекти 1 ръководител 30т. 30 * научни проекти 2 (извън доктор) Университетски и Национални участник 15т. Международни участник 20т. Специалност 30т. за всяка специалност 360 последните две години 0.5т./час Стр. 17 от * научни проекти 2 Университетски и Национални участник 15т. ръководител 30т. Международни участник 20т. ръководител 40т. Специалност 30т. за всяка специалност дмн 40т. Учебник 40/n Учебно пособие 20/n Ръководство на дипломанти и/или специализанти 3т. на всеки 360 последните две години 0.5т./час 160 * научни проекти 2 Университетски и Национални участник 15т. ръководител 30т. Международни участник 20т. ръководител 40т. специалност 30т. за всяка специалност *Докторанти защитили 2 40/n дмн 80т. Учебник 40/n Учебно пособие 20/n Ръководство на дипломанти и/или специализанти 3т. на всеки 360 последните две години 1т./час

18 Посочените с * показатели са задължителни за изпълнение. Системата създава възможност за сумирането на точките в рамките на една група (А, Б, В, Г, Д и Е), така че да се извършва вътрешна компенсация и недостигащите точки от един показател да се допълват с точки от друг показател вътре в групата, но задължителните показатели обозначени със звездичка не могат да бъдат замествани от други в рамките на същата група (изкл. Група Ж). 1 Показател 3 в Група В изисквания към монография : представя собствени данни 2 рецензенти, предложени от катедрен съвет и одобрени от Факултетен съвет притежава ISBN и е в обем не помалък от страници с 1800 знака на страница 2 Показател 4 в Група В Хабилитационен труд научни публикации (не помалко от 10) в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация се представя Хабилитационна разширена справка за научните приноси, представляваща кратко изложение, в което кандидатът описва мястото на проведените изследвания в съответната научна област и своите лични приноси. Хабилитационната справка трябва да съдържа: 1. Въведение и обзор, в който накратко се описва същината на изследваните научни проблеми и тяхното място сред изследванията на другите изследователи в тази област; 2. Основни научни приноси, в които кандидатът подробно и изчерпателно описва конкретните оригинални научни приноси, с които кандидатства в конкурса; 3. Библиография, в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатът участва в конкурса, от другите статии на кандидата и от статиите на други автори. 3 Общ брой статии включва сумата от статиите в Показател 4 в Група В и Показатели 7 и 8 в Група Г. Публикациите в Показател 4 реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, са различни от представените в Показател 7 и не трябва да се повтарят. С удостоверение от съответния издател за "публикувани" се приемат и статии, студии, монографии и др., които са приети за печат в издания, които притежават ISSN или ISBN, но те не трябва да надвишават 1 за доктор, 2 за доктор на науките и 10% за доцент и професор. Изискванията за доцент изключват доказателствата за доктор, главен асистент и доктор на науките. Изискванията за професор изключват доказателствата за доктор, главен асистент, доктор на науките и доцент. Справките за публикации и цитирания се изготвят от НАЦИД или ЦМБ: статии в реферирани и нереферирани с рецензиране списания, както и за статии с IF (само според Thomson Reuters цитиранията в чужди бази данни цитирания български източници (монографии и списания) Стр. 18 от 22

19 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" по научни области и/или професионални направления в Медицински университет София ОБЛАСТ 7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ Група от показатели Съдържание Доктор Доктор на науките Главен асистент Доцент Професор А Показател Б Показател 2 В Г Д Е Показатели 3 или 4 от 5 до 9 от 10 до 12 от 13 до края Стр. 19 от 22 Включва се Хабилитационен труд или монография или не помалко от 10 статии в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. Включва се Хабилитационен труд или монография или не помалко от 10 статии в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация Включват се цитирания в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация Включват се цитирания в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация Включва се участие и/или ръководство на научен проект/и

20 Пояснения: Системата създава възможност за сумирането на точките в рамките на една група показатели (А, Б, В, Г, Д и Е), така че да се извършва вътрешна компенсация и недостигащите точки от един показател да се допълват с точки от друг показател. Специфични изисквания при установяване на за различните академични длъжности: а) "доцент" не могат да се повтарят доказателства (публикации и др.) по различните показатели, представени за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките"; б) "професор" не могат да се повтарят доказателства (публикации и др.) по различните показатели, представени за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките", и за заемане на академичната длъжност "доцент". Показател 3 в Група В Монографията е научен труд, който представя собствени резултати (които не повтарят дисертационен труд) и обзорна част по актуална научна тематика за съответното направление, с библиография, с 2 положителни рецензии, притежава ISBN и е в обем не помалък от страници с 1800 знака на страница. По отношение на монографиите с повече от един автор следва да е налице задължително разделителен протокол между авторите. За да се зачита трудът за монографичен, авторът следва да има самостоятелно брой страници, отговарящи на дефиницията за монография. При авторство на помалък брой страници участието на съответния автор се счита за студия/статия. Показател 4 в Група В Хабилитационен труд е публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките". Хабилитационен труд научни публикации (не помалко от 10) в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. Представя се хабилитационна разширена справка за научните приноси, представляваща кратко изложение, в което кандидатът описва мястото на проведените изследвания в съответната научна област и своите лични приноси. Хабилитационната справка трябва да съдържа: 1. Въведение и обзор, в който накратко се описва същината на изследваните научни проблеми и тяхното място сред изследванията на другите изследователи в тази област; 2. Основни научни приноси, в които кандидатът подробно и изчерпателно описва конкретните оригинални научни приноси, с които кандидатства в конкурса; 3. Библиография, в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатът участва в конкурса, от другите статии на кандидата и от статиите на други автори. Публикациите в Показател 4 реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, са различни от представените в Показател 7 и не трябва да се повтарят. С удостоверение за "публикуване" се приемат статии, които са приети за печат 1 за доктор, 2 за доктор на науките и 10% за гл. асистент доцент и професор. Справките за статии в чуждестранните научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, както и справка за статии с IF се изготвят от НАЦИД и те са задължителни. Справката за цитиранията в чужди бази данни се изготвя от НАЦИД. Справката за цитирания (без автоцитирания) в български източници (монографии и списания) се изготвя от НАЦИД и/или от ЦМБ. От общия брой цитирания се изваждат автоцитатите, т.е. цитатите при които цитираната и цитиращата публикация имат поне един общ автор Всяка цитирана публикация се брои само веднъж за дадена цитираща публикация независимо от това колко пъти е спомената в текста на цитиращата статия. Могат да се представят цитирания от всички трудове на кандидата, като представените за целите на една процедура не могат да бъдат използвани в друга. Рецензия за една публикация се приравнява на едно цитиране на същата публикация. При представяне на статия с IF се точкува 60т./n, или % участие според разпределителен протокол между авторите. Писма от всички съавтори също се приемат за протокол за определяне на приноса. Стр. 20 от 22

21 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" по научни области и/или професионални направления в Медицински университет София ОБЛАСТ 7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.5. ЗДРАВНИ ГРИЖИ Група от показатели Съдържание Доктор Доктор на науките Главен асистент Доцент Професор А Показател Б Показател 2 В Г Д Е Показатели 3 или 4 от 5 до 9 от 10 до 12 от 13 до края Стр. 21 от 22 Включва се Хабилитационен труд или монография или не помалко от 10 статии в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. Включва се Хабилитационен труд или монография или не помалко от 10 статии в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация Включват се цитирания в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация Включват се цитирания в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация Включва се участие и/или ръководство на научен проект/и

22 Пояснения: Системата създава възможност за сумирането на точките в рамките на една група показатели (А, Б, В, Г, Д и Е), така че да се извършва вътрешна компенсация и недостигащите точки от един показател да се допълват с точки от друг показател. Специфични изисквания при установяване на за различните академични длъжности: а) "доцент" не могат да се повтарят доказателства (публикации и др.) по различните показатели, представени за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките"; б) "професор" не могат да се повтарят доказателства (публикации и др.) по различните показатели, представени за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките", и за заемане на академичната длъжност "доцент". Показател 3 в Група В Монографията е научен труд, който представя собствени резултати (които не повтарят дисертационен труд) и обзорна част по актуална научна тематика за съответното направление, с библиография, с 2 положителни рецензии, притежава ISBN и е в обем не помалък от страници с 1800 знака на страница. По отношение на монографиите с повече от един автор следва да е налице задължително разделителен протокол между авторите. За да се зачита трудът за монографичен, авторът следва да има самостоятелно брой страници, отговарящи на дефиницията за монография. При авторство на помалък брой страници участието на съответния автор се счита за студия/статия. Показател 4 в Група В Хабилитационен труд е публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките". Хабилитационен труд научни публикации (не помалко от 10) в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. Представя се хабилитационна разширена справка за научните приноси, представляваща кратко изложение, в което кандидатът описва мястото на проведените изследвания в съответната научна област и своите лични приноси. Хабилитационната справка трябва да съдържа: 1. Въведение и обзор, в който накратко се описва същината на изследваните научни проблеми и тяхното място сред изследванията на другите изследователи в тази област; 2. Основни научни приноси, в които кандидатът подробно и изчерпателно описва конкретните оригинални научни приноси, с които кандидатства в конкурса; 3. Библиография, в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатът участва в конкурса, от другите статии на кандидата и от статиите на други автори. Публикациите в Показател 4 реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, са различни от представените в Показател 7 и не трябва да се повтарят. С удостоверение за "публикуване" се приемат статии, които са приети за печат 1 за доктор, 2 за доктор на науките и 10% за гл. асистент доцент и професор. Справките за статии в чуждестранните научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, както и справка за статии с IF се изготвят от НАЦИД и те са задължителни. Справката за цитиранията в чужди бази данни се изготвя от НАЦИД. Справката за цитирания (без автоцитирания) в български източници (монографии и списания) се изготвя от НАЦИД и/или от ЦМБ. От общия брой цитирания се изваждат автоцитатите, т.е. цитатите при които цитираната и цитиращата публикация имат поне един общ автор Всяка цитирана публикация се брои само веднъж за дадена цитираща публикация независимо от това колко пъти е спомената в текста на цитиращата статия. Могат да се представят цитирания от всички трудове на кандидата, като представените за целите на една процедура не могат да бъдат използвани в друга. Рецензия за една публикация се приравнява на едно цитиране на същата публикация. При представяне на статия с IF се точкува 60т./n, или % участие според разпределителен протокол между авторите. Писма от всички съавтори също се приемат за протокол за определяне на приноса. Стр. 22 от 22

Microsoft Word - ПМС_26_

Microsoft Word - ПМС_26_ ПОСТАНОВЛНИ 26 на МС от 13.02.19 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление 2 на Министерския съвет

Подробно

Постановление 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република

Постановление 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република Постановление 26 от 13 февруари 19 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление 2 на Министерския съвет

Подробно

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx М И Н И М А Л Н И И З И С К В А Н И Я Приложение 1 към кандидатите за откриване процедура за заемане академични длъжности главен, доцент и професор по професиолни правления в ТУ-Вар, които покриват минималните

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане н

Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане н Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образ

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика,

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по математика и информатика на БАН Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този Правилник урежда

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент по професионално направление Химически науки, шифър 4.2. (Органична и органометална химия) обявен в Държавен вестник, бр. 44/29.05.2018 г.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Утвърдил, Ректор:... (проф. д-р инж. М. Христов) ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ I. Последователност на процедурите за заемане на академична

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Катя Георгиева Стойчева Департамент Психология Институт за изследване на населението и човека към БАН Професионално направление

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Катя Георгиева Стойчева Департамент Психология Институт за изследване на населението и човека към БАН Професионално направление РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Катя Георгиева Стойчева Департамент Психология Институт за изследване на населението и човека към БАН Професионално направление 3.2. Психология върху научните трудове, представени

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление на образованието) Рецензент: проф. Вяра Тодорова Гюрова,

Подробно

Рецензия-проф_ Н_Радев

Рецензия-проф_ Н_Радев Рецензия На представените трудове за участие в конкурс за академичната длъжност доцент, професионално направление 3.4. Социални дейности, социална работа с безработни лица, за нуждите на катедра Медико-социални

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

Приложение 10

Приложение 10 Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за заемане на академична длъжност професор по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика научна специалност Индустриална електроника, обявен в Държавен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax ,

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax , УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел. 886 444, fax. 804 212, www.umbalpln.com, e-mail :umbal@umbalpln.com С Т А Н О В И Щ Е от Проф.д-р

Подробно

Microsoft Word - Stanovishte_prof. _ NNikolova_ot Bezlova_last

Microsoft Word - Stanovishte_prof. _ NNikolova_ot Bezlova_last С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Дилянка Иванова Безлова, Лесотехнически университет - София на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната лъжност професор в област на висшето

Подробно

СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.

СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и специалността Неврология двама за нуждите

Подробно