Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова Секретар: Елена Филипова Членове: Съд. заседатели: Прокурор: Като разгледа докладваното от съдията Василка Шаламанова Административно дело номер по описа за 2008 година Производството е по чл.268 от ДОПК. На г. в съда е постъпила жалба от К. И. А. от гр.с. против решение 360 на изп.директор на АДВ гр.с. и с особено искане за прекратяване действията на публичния изпълнител по изп.д. 4289/2004г. на основание чл.250 от АПК. Жалбата не е депозирана чрез административния орган, а е постъпила в съда. Поради това незабавно от Изпълнителния директор на АДВ гр.с. е изискано да представи в тридневен срок в съда подадената жалба, ведно с административната преписка по издаденото решение 360/ г. Преди получаване на изисканата административна преписка на г. по факса в съда е постъпило искане от К. А. за незабавно произнасяне по жалба вх. 1685/ г. на Административен съд- Благоевград. Искането е резолюлирано да се докладва след получаване на административната преписка. На г. е постъпило изисканото от съда Решение 360/ г. на изпълнителния директор на АДВ, заедно с

2 преписката по делото. По жалбата е образувано адм.д. 1332/2008г., като с разпореждане съдията-докладчик е оставил без движение жабата с указания да се поясни предмета на жалбата и искането към съда, предвид че от една страна се оспорва решение на изпълнителния директор на АДВ- С., а от друга страна се иска защита срещу незаконни действия на публичния изпълнител. В законоустановения срок на г. е постъпила поправена жалба. С определение от г. по адм.д. 1332/2008г. по описа на съда е постановено разделяне на предявените с обща жалба на К. И. А. от гр.с. искания за прекратяване на действията на публичния изпълнител по изп.д. 4289/2004г. по описа на ИРМ Б., РД С. на АДВ по чл.250 от АПК и за отмяна на решение 360/ г. на Изпълнителния директор на АДВ С. Настоящето производство по адм.д. 1409/2008г. по описа на Административен съд-благоевград е с предмет на разглеждане решение 360/ г. на Изпълнителния директор на АДВ С., с което жалбата срещу съобщение 4289/2004г./00169/ г. на публичен изпълнител при РД С. АДВ, ИРМ Б. е оставена без уважение. В поправената жалба, постъпила на година наред с подробните съображения за прекратяване на всички действия за незаконнообразуваното изпълнително дело се релевират и доводи за незаконосъобразност и необоснованост на обжалванато решение 360/ г. на Изпълнителния директор на АДВ С. Посочва се,че обжалваото решение е по повод жалба срещу съобщението за обявяване на търг с тайно наддаване. Твърди се,че съобщението е окачено на табло на ИРМ Б. Твърди се,че действията по принудителната продан на имота се извършват от некомпетентен орган и са нищожни. Ответната страна Изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания гр.с. чрез поцесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата. След като извърши цялостна преценка на всички събрани по делото доказателства във връзка с доводите на страните, съдът приема за установена следната фактическа обстановка: В РД С. на АДВ е образувано изпълнително дело 4289/2004година срещу К. И. А. за принудително събиране на публични държавни вземания, установени с НП 84/ г. по НАХД 493/2004г. на РС Гоце Делчев., НП 079/ г. на РУ СО гр.б. и изпълнителен лист по нах.д. 1566/2003г. на РС Гоце Делчев. С разпореждане от г. на публичен изпълнител е допуснато присъединяване в изпълнителното производство по настоящето изпълнително дело и изпълнителен лист от г. на РС Гоце Делчев по НАХ дело 493/ г. С постановления на публичния изпълнител за събиране на публичните задължения са наложени обезпечителни мерки-запор върху банкови сметки и запор върху безналични ценни книжа. За погасяване на

3 публичните задължения изпълнението по делото е насочено срещу недвижим имот собственост на длъжника гарсониера със ЗП 36.93, ведно с мазе със ЗП 8.28 кв.м., съответната идеална част от общите части на сградата и правото на строеж, находяща се на първия надпартерен етаж, на адрес: гр.г. Д., бул. Г. Д., бл. За удовлетворяване на вземането със съобщение 4289/2004/000169/ г. на публичен изпълнител на АДВ, ИРМ Б. е обявен търг с тайно наддаване. Съобщението е изпратено на длъжника и получена лично на г. видно от разписката за доставяне. Съобщението е осопорено пред Изпълнителния директор на АДВ с жалба вх /06/ г., която е оставена без уважение. В решението административният орган е приел, че действията на публичния изпълнител по насрочване на търг с тайно наддаване, обективирани в съобщение за търг с тайно наддаване са законосъобразни и правилни. В мотивите на решението е посочено, че образуваното срещу длъжника изпълнително производство е образувано законосъобразно предвид, че териториалните звена на агенцията са регионалните дирекции в областните центрове на страната.и предвид,че постоянният адрес на длажника е гр.с. и че в гр.б. няма обособено регионално звено на АДВ, а единствено изнесени работни места на служители на агенцията, към РД С. преписката по изпълнителното дело се работи от служител с изнесено работно място в гр.б.-по местонахождение на недвижимия имот, срещу който е насочено пренудителното изпълнение. Посочено е още,че депозираните от длъжника жалби срещу действията на публичния изпълнител по изпълнителното дело не спират производството по принудително изпълнение. Установи се,че в РД С. на АДВ е образувано изпълнително дело 23444/2002г. срещу К. А. за принудително събиране на публични държавни вземания, установени с НП 030/ г. на РУ С. о. Б.Представено е разпореждане на публичния изпълнител,че посочените публичните задължения са погасени. С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи: Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, длъжник по изп.д. 4289/2004г. по описа на РД гр.с. АДВ. Поради това съдът счита,че е налице пряк и непосредствен интерес у жалбоподателя от обжалване на решение 360/ г. на Изпълнителния директор на АДВ С., с което жалбата срещу съобщение 4289/2004г./00169/ г. на публичен изпълнител при РД С. АДВ, ИРМ Б. е оставена без уважение. Разгледана по същество, тя се явява неоснователна, по следните съображения: Съдът е длъжен да провери законосъобразността на издадения административен акт, като провери дали е издаден от компетентен орган в съответната форма, при спазване на материални и процесуални разпоредби

4 по издаването му; съобразен ли е с целта, която преследва законът. Видно от акта, той е писмен, издаден от Изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания гр.с. на основание чл. 267, ал.2 т. 5 от ДОПК. В жалбата е направено оплакване от оспорващия, че съобщението е било окачено на таблото на ИРМ Б., с който град жалбоподателя не е обвързан по никакъв начин. Видно от писмо до жалбоподателя/л.22/ и разписка за доставяне същия е уведомен лично за изготвеното съобщение на г. Същевременно съобщението съдържа всички реквизити посочени в чл.251 ал.1 от ДОПК, а именно мястото на подаване на предложенията, началният и крайният срок за подаването им, размерът на депозита и времето и мястото на отваряне на предложенията. Поради това съдът намира за правилни изводите на административния орган,че действията на публичния изплнител по насрочване на търг с тайно наддаване са законосъобразни. В поправената жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразно образуване на процесното изпълнително дело. В хода на производството с изрично искане от г. жалбоподателя е поискал незабавно прекратяване на незаконно образуваното изп.д. 4289/2004г. по описа на ИРМ Б., РД С. на АДВ. По направеното искане съдът с определение се е произнесъл и е оставил без разглеждане направеното искане, предвид че действията по образуването на изпълнителното производство са извършени преди много години/2004г./ и съобразно нормата на чл.266 от ДОПК тези действия подлежат на обжалване по ДОПК пред изпълнителния директор, не чрез предявяване на искане по висящо административно производство. Същото определение поради необжалването му е влязло в законна сила и е изпратено за произнасяне по компетентност на изпълнителния директор на АДВ С., който ще се произнесе и по отношение на компетентността на публичният изпълнител извършил действието по образуването на изпълнителното дело.поради това съдът не обсъжда приетите писмени доказателства досежно назначаването на Н. Ц. на длъжността публичен изпълнител. В жалбата се съдържа искане обжалваните и предстоящите действия по изпълнителното дело незабавно да бъдат прекратени. Следва да се има предвид,че за всяко, извършено действие от публичния изпълнител се съставя протокол, в който се отбелязва дата и място на съставянето му. Редът за защита срещу незаконосъобразни действия на публичния изпълнител е уреден в ДОПК глава двадесет и седма /чл.266-чл.269/, който включва първо обжалване пред изп.директор на АДВ, а след това и възможност за съдебно обжалване. За да се реализира този ред за защита следва да се конкретизира изпълнителното действие което се обжалва, а не всичики изпълнителни действия по изпълнителното дело. От изложеното следва,че защитата срещу извършени в нарушение на ДОПК действия на публичния изпълнител следва да се реализират чрез обжалването им по

5 реда на чл.266 и следв. от ДОПК, а не чрез предявяване на искане за прекратяване, което по своя характер е искане по чл.250 от АПК.Защитата срещу неоснователни действия по чл.250 ал.1 от АПК касае фактически действия, които нямат характер на административни действия, не са извършени в изпълнение на административни актове или на закона и срещу тях има друг ред за защита. Именно поради това по жалбата на А. се образуваха две административни дела, настоящето с предмет за разглеждане решението на изпълнителния директор, а другото по искането за прекратяване на действията на публичния изпълнител по изп.д. 4289/2004г. по описа на ИРМ Б., РД С. на АДВ по чл.250 от АПК. Предвид изложеното, настоящият съдебен състав приема, че обжалваният акт е издаден от компетентен орган и в съответната форма, като са спазени процесуалните и материалноправните разпоредби по издаването му и не страда от пороци, обуславящи неговата отмяна. Така мотивиран, Административен съд - Благоевград, РЕШИ: Оставя без уважение жалбата на К. И. А. от гр.с. против решение 360/ г. на Изпълнителния директор на АДВ С., с което жалбата срещу съобщение 4289/2004г./00169/ г. на публичен изпълнител при РД С. АДВ, ИРМ Б. е оставена без уважение. Решението не подлежи на обжалване. Вярно с оригинала! Е.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/ Василка Шаламанова

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.08 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Марияна Мицева Ирина Гошева Председател:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/01.08. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 02.07. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/15.10. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.10. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 17.04 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Ваня Вълкадинова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав:

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав: Протокол гр. София, 28.09.2016 г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на 28.09.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Миглена Николова при участието на секретаря

Подробно

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ)

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ) П Р О Т О К О Л 13 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 14.05.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

Решение по Административно дело 614/2013г.

Решение по Административно дело 614/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 777 гр. Перник, 10.01.2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Подробно

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

Решение по Наказателно дело 692/2014г.

Решение по Наказателно дело 692/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 710 Гр. Перник, 10 ноември 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание проведено на петнадесети октомври през две хиляди

Подробно

Microsoft Word - opred-507-op.doc

Microsoft Word - opred-507-op.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД срещу Община Батак ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. Комисията за защита на конкуренцията

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/24.03. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 04.03. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Емилия Кабурова

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17. Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, 24.06.2019 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.06.2019 г. в следния състав: СЪДИЯ: Антоанета Аргирова

Подробно

Решение по Наказателно дело 823/2014г.

Решение по Наказателно дело 823/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 769 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 01 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно