ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТИ КЪМ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТИ КЪМ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИ"

Препис

1 ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТИ КЪМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

2 ВАРНА, 2018 РАЗДЕЛ 1. ОБОСНОВКА. Планът на МО ФВС е изработен в изпълнение на СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВТГ Георги С. Раковски, за периода от 2016/2017 до 2020/2021 учебна година. 1. Мисия и цели. ВТГ Г.С. Раковски е учебно заведение с дългогодишни традиции и новаторство при подготовката на специалисти със средно икономическо образование. 115 годишната история и високите резултати, утвърждават гимназията като : Модерно и конкурентноспособно училище с традиции Училище, предоставящо качествено и съвременно образование Училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извънучебния процес За това, дял има и влиянието на ФВС сред обучаващите се в гимназията. Мисията в областта на ФВС е преди всичко : Да повишава качеството на образователния процес по предмета ФВС Да приобщава към националните и общочовешки ценности Да насърчава творческата дейност на учителите и учениците, чрез прилагане

3 на иновативни, съвременни методи на обучение Да повишава мобилността на решенията и управленските умения на учителя в подготовката на ученика предимно здрави и дееспособни. Основната цел на МО ФВС през учебната 2018/2019 е създаване на условия и възможности за приобщаване на учениците към организирано или самостоятелно практикуване на физически упражнения и спорт. Конкретни цели : Създаване на мотивация в учениците за активно участие в часовете по ФВС и обхвата им в системни спортни занимания. Обогатяване основните характерискити на дейността на учителя по ФВС в духа на новите изисквания. Формиране и осъвършенстване на социалние качества на учениците умения за работа в екип, толерантност и взаимопомощ. Спазване на принципи на Fair play. 2. Приоритети : Създаване на условия за оптимално развитие на творческите потенциали и заложби на учениците и учителите по ФВС. Реализиране на оптимална връзка между ЗП и модулно обучение по ФВС за удоволетворяване на индивидуалните

4 потребности, заложби и способности на учениците. Увеличаване на извънкласните форми и оптимално използване на мероприятията заложени в спортнотуристическия календар на Гимназията през учебната година. Форми на самоуправление самостоятелно съдийско ръководство на спортните мероприятия и участие на ученици в организацията и провеждането им. Гражданско образование Популяризиране на спортната история на Гимназията сред учениците, града и страната Възпитаване наспортни личности, с висока отговорност пред спортната чест на Гимназията Привличане на бъдещи ресурси (родители, бивши ученици) Създаване на трайни контакти със спортни организации и клубове, с цел подпомагане на дейността на Гимназията в областта на ФВС Включване в организираните спортни прояви на родители и бивши възпитаници на Гимназията Материално и техническо обезпечаване Поддържане и модернизиране на материалната база Ефективно използване на средствата по ПМС 129 / 2000г РАЗДЕЛ 2. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.

5 1. Дейности за постигане на реални резултати в управленската дейност на МО ФВС 1.1. Изработване и приемане на годишен план на МО Срок : Отговорник : Председател на МО 1.2. Разработване на Годишнотематични и поурочни разпределения по предмета ФВС Срок : от МО 1.3. Участие в работна среща организирана от РУО Варна с учителити по ФВС по основните аспекти на предмета за учебната година Срок : Участие на членовете на Обединението в актуализирането на стратегията и правилника за устройство и вътрешен ред в гимназията, касаещи моменти в работата по предмета ФВС Срок : Подготовка на инструктаж за безопасно провеждане на часовете по ФВС и провеждането на такъв в началото на учебната година и втория учебен срок Срок за I уч.срок : Срок за II уч.срок :

6 1.6. Запознаване на учениците в началото на всеки срок с методиката за оценяване по предмета ФВС Срок : Първа седмица от всеки уч.срок 1.7. Изготвяне табло с нормативите по ФВС за физическа дееспособност на учениците и поставянето им на видно място във физкултурния салон Срок : Отговорник : Р. Митева 1.8. Провеждане на традиционни срещи на МО ФВС с директора и ръководството на ВТГ Г.Ст.Раковски, като за целта : Периодично запознаване директора и ръководството с хода на изпълнението на главните приоритети на Обединението за учебната 2018/2019 г. Обсъждане организацията и провеждането на часовете по ФВС и работа с електронния дневник Предложения към ръководството да утвърди спортнотуристически календар за учебната 2018/2019 уч.година Срок : Отговорник : Председател на МОФВС Предлага за утвърждаване, учителите ръководители на отборите по спортове за участие в ученическите игри 2018/2019 уч.година Срок : Отговорник : Председател на МОФВС 2. Ръководна дейност.

7 2.1. Ежедневно, преди часа по ФВС всеки учител проверява изрядността и годността на спортните уреди и спортната база 2.2. При констатиране на неизправност в уреди и/или съоръжения в Спортноматериалната база, учителите от Обединението своевременно информират замдиректор по административносоциална дейност за бързото им отстраняване 2.3. Със средствата по ПМС 129 / 2000 г. да се закупят необходимите материали, пособия и екипировка за актуализиране СМБ на ВТГ Г.Ст.Раковски Срок : Отговорник : Предстедател на МОФВС 2.4. Утвърждаване с решение на ПС датите на есенен и пролетен спортен празник на ВТГ Г.Ст.Раковски за учебната 2018/2019 г. Срок : Отговорник : Предстедател на МОФВС 2.5. Утвърждаване с решение на ПС системата и съдържанието на провеждащите се модули по ФВС през учебната 2018/2019 г МО съвместно с училищния лекар да водят картотека на освободените от занятия по ФВС за учебната 2018/2019 г.

8 Срок : ежемесечен Отговорник : В.Пантелеев 2.7. Изготвяне и приемане на статут на МОФВС Срок : Отговорник : Председател на МОФВС 2.8. Използване на разнообразни средства за популяризиране на спортните успехи на учениците на Гимназията Постигнатите добри резултати и призови класирания на ученици от Гимназията да бъдат публикувани по информационните канали Срок : периодичен Отговорник : Хр. Милетов Провеждане на срещи на ръководството на Гимназията и представители на средствата за масова информация с отбори и състезатели постигнали високи спортни резултати в отделните прояви Срок : периодичен Отговорник : Хр. Милетов По време на спортните празници, празникът на Гимназията и закриване на учебната година, МОФВС предлага на ръководството на ВТГ Г.Ст.Раковски, да отличава с материални награди ученициспортисти за постигнати високи, спротни резултати Срок : периодичен Отговорник : Предстедател на МОФВС

9 3. Организационни въпроси 3.1. На своите състезания МО ФВС отчита изминалия период и набелязва мерки за настоящите задачи Срок : ежемесечен Отговорник : Председател 3.2. Разработване на проект за подпомагане на ФВС в Гимназията, през учебната 2018/2019 в съотвествие на изискванията на ПМС 129 / 2000 г. Срок : Отговорник : Председател 4. Вътрешно институциална квалификация 4.1. Активно участие на учителите от МО в организираните срещи, семинари и други от предметната комисия на ФВС към РУО Варна. Срок : периодичен 4.2. Участие в организираните открити уроци от предметната комисия на ФВС към РУО Варна през учебната 2018/2019 г. Срок : периодичен 4.3. Организиране и провеждане на кръгла маса за обсъждане и представяне на творческа дейност и добри иновативни тактики, съвместно с учителите от Варненска морска гимназия и I ЕГ. Срок : и Отговорник : Председател

10 4.4. Организаране и провеждане на двугодишен проект изследване Отношенията на учениците на ВТГ Г. Ст. Раковски към предмета ФВС. Резултатите по време на реализация на проекта да се докладват периодично на заседания на Обединението. Срок : Отговорник : Хр. Милетов 5. Спортна дейност 5.1. Участие с отбори в спортните състезания включени в програмата на ученически игри за учебната 2018/2019 г. в групите 810 и 1112 клас. Общински ученически игри м.октомври 2018 м.февруари 2019 Областни ученически игри м.февруари 2018 м. Март 2019 Отговорник : Ръководители на отбори В срок до г. да се депозира заявка в отдел Спорт към Община Варна за участие в проявите на общинските ученически игри 2018/ Участие в спортни прояви, празници, инициативи и състезания залегнали в общински, областен и национален спортнотуристически календар за учебната 2018/2019 г. Настоящият план за работа на МО ФВС за настоящата 2018/2019 учебна година е разгледан, обсъден и приет на заседание на ПС 18 от

11 Методическо обединение Физическо възпитание и спорт

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai УТВЪРЖДАВАМ : ДИРЕКТОР :.. / П. Димитрова / Г Р А Ф И К ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ С О У АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, ГР. СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ , pgit_p

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ ,   pgit_p ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail: pgit_petrich@mail.bg УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване

Подробно

Microsoft Word - reshenie

Microsoft Word - reshenie ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 170 Протокол 17 от 16.03.2017 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ; tcc_varna

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ;   tcc_varna ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: 756-756; факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Утвърдил:... Мария Петрова Директор на ПГСАГ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗДУД

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧАЛНИК НА РИО ) П Л А Н ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТНА ДИРЕКТОРА

Подробно

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН ГР. ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ СР

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН ГР. ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ СР ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН ГР. ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ СРОКОВЕ ОТГОВОРНИ ЛИЦА ФИНАНСИРАНЕ ИНДИКАТОРИ 1. Подобряване

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване

Подробно

ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНЖЕНЕРИНГ, ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ 9010 Варна, ул. Студентска 1; тел ;

ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНЖЕНЕРИНГ, ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ 9010 Варна, ул. Студентска 1; тел ; ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНЖЕНЕРИНГ, ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ 9010 Варна, ул. Студентска 1; тел. +359 52 383 598; e-mail: pgtu@tu-varna.bg Г О Д И Ш Е Н П Л А Н НА ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно