Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА"

Препис

1 Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА

2 Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ 2013 г. Общият брой на дела за разглеждане през 2013 година в КРС е 2020 броя, от които 1835 броя новообразувани и 185 броя останали несвършени от предходен период. "БРОЙ НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ДЕЛА - ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ" През отчетната 2013 година в съда са постъпили като новообразувани по видове следните дела: наказателни общо 554 броя, от които НОХД 184 броя, граждански дела 1281 броя, от които 75 броя частно-граждански дела и 925 броя заявления по чл.410 и чл.417 от ГПК. Постъпили наказателни и граждански дела през отчетната 2013 година в КРС по съдии съдия НОХД НЧХД НАХД ЧНД ГР.Д. Ч.ГР.Д. Чл.410 и чл.417 ГПК общо Петков Костадинов Коева Маринов Грънчев Иванова ОБЩО

3 НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД Останалите несвършени дела от предходен период са 185 броя, както следва: граждански 123 броя и наказателни 62 броя. Останали несвършени наказателни и граждански дела от предходен период в КРС по съдии съдия НОХД НЧХД НАХД ЧНД ГР.Д. Ч.ГР.Д. общо Петков Костадинов Коева Маринов Грънчев Иванова ОБЩО В процентно съотношение броят на заварените от предходния период към броя на новообразуваните дела се равнява на 10.08%. БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА В Карнобатският районен съд през отчетната 2013 година са свършени 1849 броя наказателни и граждански дела, от които в срок до 3 месеца са свършени 1715 броя дела, от които: ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА общо 1293 броя: - по общия ред 144 броя, от които до 3 месеца 95 броя или 66 %; - дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 0 броя - частно-граждански дела 75 броя, от които в срок до 3 месеца 75 броя или 100 %; - дела по чл. 410 и чл.417 от ГПК 926 броя, от които в срок до 3 месеца 917 броя или 99 %; - дела от и срещу търговци 24 броя, от които в срок до 3 месеца 13 броя или 54 %; - други дела 59 броя, от които в срок до 3 месеца 55 броя или 93 %. 3

4 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА общо 556 броя: - НОХД 182 бр.,от които до 3 месеца 170 броя или 93 %; - НЧХД 8 бр., от които до 3 месеца 6 броя или 75 %; - по чл. 78 а от НК 32 бр., от които до 3 месеца 29 броя или 91 %; - ЧНД 109 броя, от които в срок до 3 месеца 108 броя или 99 %; - ЧНД разпити 41 броя, от които в срок до 3 месеца 41 броя или 100 %; - НАХД 184 броя, от които в срок до 3 месеца 149 броя или 81 %. В края на отчетната 2013 година в КРС са останали несвършени 171 броя дела, от които 111 бр. граждански и 60 броя наказателни дела. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА общо 111 броя: - по общия ред 74 броя; - производства по чл.310 ГПК 9 броя; - дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 0 броя; - частно-граждански дела 0 броя; - дела по чл. 410 и чл.417 от ГПК 15 броя; - дела от и срещу търговци 6 броя; - други дела 7 броя. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА общо 60 броя: - НОХД 17 броя; - НЧХД 3 броя; - по чл. 78 а от НК 4 броя; - ЧНД 10 броя; - НАХД 26 броя. Относителният дял на несвършените към свършените дела през отчетната 2013 година възлиза на 9.24 %. Анализът на причините за забава на гражданските дела за да останат несвършени се дължи на обстоятелството, че е налице нередовно призоваване, както и че голяма част от делата са постъпили в края на отчетния период и в момента са в процес на разглеждане. Анализът на причините за забава на наказателните дела за да останат несвършени през отчетния период е фактът, че в края на 2013 година се увеличи броя на постъплението на 4

5 внесени дела от КРП, поради което и същите се разглеждат и към момента, нередовно призоваване на страните, искане от страните за ангажиране на допълнителни доказателства. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО, АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ През отчетната 2013 година в КРС по същество са решени 1527 броя дела, от които: 1161 броя граждански: - по СК 79 бр. - облигационни 24 бр. - вещни искове 18 бр. - делби 4 бр. - трудови 17 броя; - финансови начети 0 бр.; - други дела 126 броя; - частно-граждански дела заявления по чл. 410 и чл 417 от ГПК 893 бр. 366 броя наказателни: - НОХД 31 бр., от които против личността 1 брой; против правата на гражданите 1 брой; против брака, семейството и младежта 0 броя; против собствеността 26 броя; против стопанството 1 брой; против държавата и обществените организации 0 броя; документни престъпления 0 броя; против реда и общественото спокойствие 0 броя; общоопасни престъпления 2 броя; - НЧХД 3 бр. - чл. 78 а НК 30 бр. - ЧНД 98 бр. - ЧНД разпити 38 бр. - НАХД 166 бр. 5

6 БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА - АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ През отчетната 2013 година в КРС са прекратени общо 322 броя граждански и наказателни дела, от които: 132 броя граждански и частно-граждански: - по общия ред 45 бр. - производства по чл.310 ГПК 18 бр. - по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 1 бр. - дела по чл. 410 и чл.417 от ГПК 33 бр. - дела от и срещу търговци 12 бр. - други дела 10 бр. - частно-граждански дела 13 броя. 190 броя наказателни: - НОХД 151 бр. - НЧХД 5 бр. - чл. 78 а НК 2 бр. - ЧНД 14 бр. - НАХД 18 бр. Анализът на причините за прекратяване на гражданските дела сочи, че по-голяма част от тях се прекратяват, поради оттегляне на иска, а останалата част за неизпълнени указания на съда за изправност на исковата молба. По отношение на 1 брой по чл. 78 а от НК същото е прекратено на основание чл.288 т.1 от НПК, а друго по чл.78 А от НК е прекратено на основание чл.378 ал.3 НПК и двете върнати на КРП ; 4 бр. НЧХД са прекратени по други причини, 1 брой сключване на спогодба; 17 бр. НАХД са прекратени, поради следните причини: оттегляне на жалбата, изпращане по подсъдност; 3 бр. НОХД са прекратени и върнати на КРП както следва:нохд 56/2013г. е прекратено на основание чл.358 ал. т.3 НПК,НОХД 60/2013г. на основание чл.278 т.1 НПК и НОХД 316/2013г. на основание чл. 288 т.1 от НПК; 14 бр. ЧНД са прекратени, поради изпращане по подсъдност на други съдилища и други причини. 6

7 БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ ДЕЛА, РЕЗУЛТАТИ ГРАЖДАНСКИ И ЧАСТНО-ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА: През отчетната 2013 година са обжалвани 241 броя, от които 84 граждански и 157 наказателни дела пред Окръжен съд Бургас. По видове са обжалвани следните дела: - искове по СК: 7 броя, от които изменение на издръжка - 2 броя; - облигационни искове - 23 броя, - вещни искове - 12 броя; - делби 8 броя, - трудови дела 8 броя, от които 6 бр. за отмяна на уволнение; - финансови начети 0 броя; - други дела 12 броя; - частно граждански дела 14 броя; Резултатите от обжалването за върнати дела през отчетния период и от предходни години са следните: - оставени в сила - 41броя, - отменени частично - 23 броя; - отменени - 20 броя, от които отменени изцяло 11 броя и 9 броя върнати за ново разглеждане; НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: През отчетната 2013 година са обжалвани и протестирани 157 броя наказателни дела. По видове са обжалвани и протестирани следните наказателни дела: Престъпления против личността 2 броя; Престъпления против собствеността 17 броя; Престъпления против реда и общественото спокойствие 1 бр.; Престъпления против стопанството 0 броя; Общоопасни престъпления 1 бр.; Престъпления против правата на гражданите 1 бр. Престъпления против брака, семейството и младежта 0 бр. Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1 бр. 7

8 По ЗБППМН 0 бр. Други дела 2 бр. НЧХД 10 броя; НАХД по чл. 78 а НК 3 броя ЧНД 11 броя; ЧНД /ДПр./ - 6 бр.; НАХД 102 броя; Резултатите от обжалването и протестирането за върнати дела за отчетния период и от предходни години са следните: - оставени в сила - 91 броя; - отменени частично - 15 броя; - отменени - 51 броя, от които 12 броя върнати за ново Разглеждане. Следва да се обърне внимание на съдиите от КРС, че макар и броя на отменените актове да не е висок следва да постановяват своите актове при пълно изясняване на фактическата обстановка по делото, прецизно да събират доказателства и да съблюдават материалните и процесуални норми. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН. Съдебният район на районен съд Карнобат обхваща две общини Община Карнобат и Община Сунгурларе През 2013 година в съда са новообразувани 1835 броя дела, от които 554 броя наказателни дела и 1281 броя граждански и частнограждански дела. От общият брой наказателни дела 554 броя 184 броя са образувани като НОХД, 9 броя - НЧХД, 32 броя дела по чл. 78 а от НК, ЧНД 153 броя и 176 броя НАХД. По видове състава на новообразуваните НОХД през 2013 година е следният: - против личността 5 броя; - правата на гражданите 0 броя; - против брака, семейството и младежта 6 броя; - против собствеността 105 броя; - против стопанството 8 броя; - против държавата и обществените организации 0броя; - документни престъпления 4 броя; - против реда и общественото спокойствие 3 броя; - общоопасни престъпления 53 броя; 8

9 От общият брой постъпили граждански дела през 2013 година 1281 броя по видове техният състав е следният: - по СК 108 бр. - облигационни 50 бр. - вещни искове 20 бр. - делби 20 бр. - трудови 8 броя; - финансови начети 0 бр.; - други дела 150 броя; - административен характер 0 броя; - заявления по чл. 410 и чл.417 от ГПК 925 бр. Сравнителният анализ спрямо общият брой дела за разглеждане 2020 броя, от които новообразувани през 2013 година 1835 броя и останалите несвършени от предходен период са 165 броя показва една сравнително висока натовареност за съдебния район. През 2012 година в съда са постъпили, като новообразувани дела 1941 броя и останали несвършени от 2011 година 171 броя, или всичко за разглеждане дела 2112 броя, от които са свършили 1928 броя. През 2011 година в съда са постъпили, като новообразувани дела 2279 броя и останали несвършени от 2010 година 157 броя, или всичко за разглеждане дела 2436 броя, от които са свършили 2266 броя. Новообразувани и свършили дела ГОДИНА НОВООБРАЗУВАНИ СВЪРШИЛИ броя 2266 броя броя 1928 броя броя 1849 броя 9

10 СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ Средната натовареност на един съдия през 2013 година в Карнобатски районен съд е 32,28 %, като съдия ПЕТКОВ е свършил 46 броя дела; съдия КОСТАДИНОВ е свършил 439 броя дела; съдия КОЕВА 510 броя; съдия МАРИНОВ 467 броя дела и съдия ИВАНОВА 387 броя дела. Поотделно за всеки един от съдиите в КРС анализа на разглеждане на делата показва следните резултати: съдия ПЕТКОВ е свършил 46 броя наказателни дела, от които в срок до 3 месеца 44 бр. 46 броя наказателни дела, в срок до 3 месеца 44 броя и в срок над 3 месеца 2 броя, от които: - 6 броя НОХД с присъда; - 5 броя НОХД със споразумение, от които 5 броя по реда на чл.384 от НПК; - 4 броя дела по чл.78а от НК; - 29 броя НАХД; съдия КОСТАДИНОВ е свършил 439 броя граждански, частно граждански и наказателни дела, от които броя граждански и частно граждански дела, в срок до 3 месеца 309 броя и в срок над 3 месеца 9 броя, от които: броя заявления по чл от ГПК; - 19 бр. ч. гр. дела - 57 бр. гр. дела. 121 броя наказателни дела, в срок до 3 месеца 113 броя и в срок над 3 месеца 8 броя, от които: - 7 броя НОХД с присъда; - 1 брой НОХД прекратено с определение; - 25 броя НОХД със споразумение, от които 10 броя по реда на чл. 384 от НПК и 15 броя по реда на чл.381 от НПК; - 1 брой НЧХД прекратено; - 8 броя дела по чл.78а от НК; - 30 броя НАХД; - 42 броя ЧНД, от които 18 броя разпит. съдия КОЕВА е свършила 510 броя граждански, 10

11 частно граждански и наказателни дела, от които 381 броя граждански и частно-граждански дела, в срок до 3 месеца 347 броя, а в срок над 3 месеца 34 броя, от които: броя заявления по чл от ГПК; - 14 броя ч.гр. дела; - 98 броя гр. дела. 129 броя наказателни дела, в срок до 3 месеца 119 броя и 10 броя над 3 месеца, от които: - 11 броя НОХД с присъда; - 33 броя НОХД със споразумение, от които 3 бр. по реда на чл. 384 от НПК и 30 броя по реда на чл.381 от НПК; - 3 броя НЧХД, от които 2 бр. с присъда и 1 бр.прекратено; - 8 брой по чл. 78 а НК; - 40 броя НАХД; - 28 броя ЧНД, от които 4 броя разпит. съдия МАРИНОВ е свършил 467 броя граждански, частно-граждански и наказателни дела, от които : 314 броя граждански и частно-граждански дела, в срок до 3 месеца 284 броя, а в срок над 3 месеца 30 броя, от които: броя заявления по чл от ГПК; - 23 броя ч.гр. дела; - 87 броя гр. дела. 153 броя наказателни дела, в срок до 3 месеца 82 броя и 71 броя над 3 месеца, от които: - 5 броя НОХД с присъда; - 51 броя НОХД със споразумение, от които по реда на чл.381 от НПК 46 броя и по реда на чл. 384 НПК 5 броя; - 6 броя НАХД по чл. 78а НК; - 42 броя НАХД; - 0 броя НЧХД; - 42 броя ЧНД, от които 13броя разпити. съдия ИВАНОВА е свършила 387 броя граждански, частно-граждански и наказателни дела, от които 280 бр. граждански и частно-граждански дела, в срок до 3 месеца 272 броя и над 3 месеца 8 броя, от които: броя заявления по чл от ГПК; - 19 броя ч.гр. дела; 11

12 - 50 броя гр. дела. 107 броя наказателни дела, в срок до 3 месеца 100 броя и в срок над 3 месеца 7 броя, от които: - 6 броя НОХД с присъда; - 36 броя НОХД със споразумение, от които 3 броя по реда на чл. 384 от НПК и 30 броя по реда на чл.381 от НПК; - 1 броя НЧХД; - 4 броя дела по чл.78а от НК; - 25 броя НАХД; - 24 броя ЧНД, от които 6 броя разпити. Що се касае до насрочването на делата следва да се посочи, че всички дела са насрочвани своевременно и в това отношение не са налице пропуски в дейността на съдиите. Същото се отнася и за образуването на делата. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ По видове и брой новообразувани НОХД -184 бр. през 2013 година са, както следва: против личността 5 броя; против правата на гражданите 0 броя; против брака, семейството и младежта 6 броя; против собствеността 105 броя; против стопанството 8 броя; против държавата и обществените организации 0 броя; документни престъпления 4 броя; против реда и общественото спокойствие 3 броя; общоопасни престъпления 53 броя; против отбранителната способност на републиката-0 бр. В Карнобатският районен съд няма дела придобили изключително значим обществен интерес. 12

13 ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ СПРЯМО ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ През 2013 година в Карнобатският районен съд са внесени от КРП 63 броя обвинителни акта по следните видове престъпления: против личността 3 броя; против правата на гражданите 0 броя; против брака, семейството и младежта -1 брой против собствеността 50 броя; против стопанството 3 броя; против държавата и обществените организации 0 брой; против реда и общественото спокойствие 1 брой; общоопасни престъпления 5 броя; От внесените 63 броя обвинителни актове има постановени 20 осъдителни присъди, 3 бр. НОХД са прекратени и върнати на КРП както следва:нохд 56/2013г. е прекратено на основание чл.358 ал. т.3 НПК,НОХД 60/2013г. на основание чл.278 т.1 НПК и НОХД 316/2013г. на основание чл. 288 т.1 от НПК;, 23 броя са приключили със споразумение по чл. 384 от НПК и останали несвършени в края на отчетния период -17 бр. В Карнобатският районен съд няма дела със значим обществен интерес през отчетната 2013 година. НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД През отчетния период 2013 година са влезли в сила общо 195 бр.присъди. Общият брой на осъдените през 2013 година лица по НОХД възлиза на 246 души. По видове престъпления по глави от НК броят на осъдените лица е както следва: - по глава Престъпления против личността са осъдени 3 лица; - по глава Престъпления против правата на гражданите са осъдени 3 лица; - по глава Престъпления против брака, семейството и младежта са осъдени 5 лица; - по глава Престъпления против собствеността са осъдени 166 лица; 13

14 - по глава Престъпления против стопанството са осъдени 8 лица; - по глава Престъпления против Държавата и обществените организации са осъдени 1 лице; -по глава документни престъпления са осъдени 4 лица; - по глава Престъпления против реда и общественото спокойствие са осъдени 1 лице; - по глава Общоопасни престъпления са осъдени 55 лица; - по НЧХ дела са осъдени 4 лица; - по чл. 78а от НК са осъдени 31 лица. Осъдени са 6 непълнолетни лица, което съставлява 2.43 % от общият брой на осъдените лица. Условно осъдените през 2013 година лица са 109 лица, което представлява % от осъдените на лишаване от свобода 82 лица. На лишаване от свобода до 3 години са осъдени 76 лица, на лишаване от свобода от 3 до 15 години са осъдени 6 лица. Наказанието глоба е наложено на 3 лица. Наложено е наказание пробация на 52 лица. В Карнобатският районен съд няма дела придобили изключително значим обществен интерес през отчетната 2013 година. ПРИЧИНИ ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ През отчетната 2013 г. в Карнобатския районен съд няма постановени оправдателни присъди. ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ През отчетната 2013 г. в КРС са работили шестима районни съдии-чанко ПЕТКОВ, ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ, АЛЕКСАНДРА КОЕВА, ДИМИТЪР МАРИНОВ, ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ и МАРИЕЛА ИВАНОВА. Съдия Георги Грънчев е командирован в РС-Бургас. Като държавен съдия-изпълнител е работила АННА ДИМИТРОВА. Като съдии по вписванията в КРС са работили ТОНКА ИВАНОВА САРАФОВА и СТЕЛА НИКОЛОВА БЕШИРОВА. Към момента в КРС няма свободна щатна бройка за съдия и няма свободни щатни бройки за държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията. Броят на служителите в Районен съд - град Карнобат е

15 В КРС няма свободни щатни бройки за съдебни служители. Що се касае до подготовката на служителския персонал, то необходимо е да се посочи, че работещите служители притежават достатъчно знания и умения, благодарение на което успешно се справят със своите задължения, като разбира се са налице и известни пропуски, незначителни по своя характер. Извършените законодателни изменения през отчетната година, предстоящите такива, увеличаващия се брой на постъпващите за разглеждане дела в съда навеждат на извода, че би следвало да бъде увеличен броя на съдебните служители по щат, както следва: съдебен деловодител - 1 бройка, В противен случай това би създало затруднение на някои от дейностите на съда. З А К Л Ю Ч Е Н И Е За в бъдеще следва да се подобри ръководната дейност на съда, така че да бъде създадена още по-стройна организация, както в дейността на съдиите, така и по отношение дейността на служителския състав с оглед подобряване качеството и ефективността на съдебната работа, тъй като през изтеклата 2013 година не би могло да се посочи, че в тази работа са налице единствено и само положителни резултати. Така например има какво все още да се желае по отношение полагането на усилия за взаимно подпомагане между съдиите и отделните служби и звена, което от своя страна пък налага да се прояви още по-голям стремеж към усвояване в максимална степен на нормативните актове, касаещи дейностите, осъществявани от всеки един от работещите в съда. Трябва да се обърне особено внимание и по отношение бързината на насрочване и разглеждане на делата от страна на съдиите, както и обработването на същите от служителския състав в съответствие с духа на извършените изменения, най-вече в НПК и ГПК. Особено внимание по отношение на ВСС и на Министерството на правосъдието следва да се обърне на обстоятелството, че в съдебната сграда, макар да има изградени рампа за инвалиди и асансьорна шахта, то до настоящия момент не са предвидени средства за закупуване и монтаж на асансьор, което е в противоречие със специалното законодателство в тази насока и което от своя страна предизвиква невъзможност за улеснен достъп до съдебната сграда спрямо лицата с увреждания. 15

16 Динамичните промени в законодателството ни през последните няколко години, в това число и през отчетната 2013 година, безспорно следват духа на измененията в обществения начин на живот в страната ни и като такива те несъмнено са положителни. По този начин от своя страна те водят и ще продължават да водят и през следващите години до още по-голяма ефективност на правораздавателната дейност на съда. АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРС: /Ч. ПЕТКОВ/ 16

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1 Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1 Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с

Подробно

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН

ГОДИШЕН  ОТЧЕТЕН Д О К Л А Д за дейността на Районен съд КОСТИНБРОД през 2009 година 2 Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд гр. Костинброд съобразен със законова и подзаконова нормативна уредба и е изготвен

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 017 ГОДИНА През 017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 01 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през второто на 013 г. с осъдителна

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО През 2016 г. в област Габрово са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 214 от тях са завършили с ефективно

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко

Подробно

Microsoft Word - GOD_DOKLAD_2014.doc

Microsoft Word - GOD_DOKLAD_2014.doc IUS EST ARS BONI ET AEQUI Правото е изкуството на доброто и справедливото. О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д за дейността на Районен съд гр.левски през периода 01.01.2014 г. 31.12.2014 г. Районен съд гр.левски

Подробно

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1 СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД І. СЪДИИ. ОТДЕЛЕНИЯ. СЪДЕБНИ

Подробно

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 201

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 201 ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 2011, 2012 и 2013 година. 2. Приложение 2 Обобщен отчет

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН Д О К Л

Подробно

Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т

Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СИЛИСТРЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2006 ГОДИНА КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ В Силистренския районен съд през 2006 година работиха районните съдии: ПРЕДСЕДАТЕЛ СВИЛЕН ТОДОРОВ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН А К Т ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Подробно

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр...оряхово за 12 месеца 2013 г. (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) СЪДИЯ Съдийски стаж постъ

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр...оряхово за 12 месеца 2013 г. (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) СЪДИЯ Съдийски стаж постъ РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр...оряхово за 12 месеца 213 г. (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) Съдийски стаж постъпили през отчетния период за разглеждане нох нчхд чл.7а чнд

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д Г Р А Д М А Д А Н 4900 Мадан ул. Обединение 8, централа:/0308/ , факс: /0308/ О Т

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д Г Р А Д М А Д А Н 4900 Мадан ул. Обединение 8, централа:/0308/ , факс: /0308/ О Т Р А Й О Н Е Н С Ъ Д Г Р А Д М А Д А Н 4900 Мадан ул. Обединение 8, централа:/0308/2 34 97,2 21 17 факс: /0308/2 21 17 e-mail: court_madan@mail.bg О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА

Подробно

Microsoft Word - Otchet.DOKLAD-2011г.doc

Microsoft Word - Otchet.DOKLAD-2011г.doc РАЙОНЕН СЪД ГРАД МАДАН 4900 Мадан ул. Обединение 8, централа: /0308/ 34 97,21 17 факс:/0308/ 21 17 e-mail: court_madan@mail.bg О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24 П СК а СС П 29/18.07.2017. 2016,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, 6 2014.,. 30,. 1,. 2, 1 2014., - -., : 1/24 1. - - - 2. - - -,, 1 2014., : -,,,,,,,,,,, -. -,,,,, Х. -,,,,,,,,,., 3 : - I

Подробно

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр.монтана 2013 за 2013 година (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) СЪДИЯ Съдийски стаж несвърше

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр.монтана 2013 за 2013 година (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) СЪДИЯ Съдийски стаж несвърше РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр.монтана 213 за 213 година (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) Съдийски стаж несвършени в началото на отчетния период нох нчхд чл.78а чнд анхд нох

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

Microsoft Word - Otchet.DOKLAD-2012г-111.doc

Microsoft Word - Otchet.DOKLAD-2012г-111.doc РАЙОНЕН СЪД ГРАД МАДАН 4900 Мадан ул. Обединение 8, централа: /0308/ 34 97,21 17 факс:/0308/ 21 17 e-mail: court_madan@mail.bg О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК 5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/9-23-26 О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 2 Настоящият отчетен

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД 30.07.2017 г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната ваканция се разглеждат наказателни дела, както следва;

Подробно

Microsoft Word - sa$tm514

Microsoft Word - sa$tm514 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 4.10.2016 4.10.2016 НОХД 2281/2016 ГрД

Подробно

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК 5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/9-23-26 О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 2 Настоящият отчетен

Подробно