НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе"

Препис

1 НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 39 от протокол 28 от г., обн., ДВ, бр. 97 от г., изм. и доп., бр. 37 от г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Тази наредба урежда организацията и дейността на Съвета за партньорство, създаден на основание чл. 217, ал. 3 от Закона за съдебната власт. (2) Съветът за партньорство се създава към ВСС и се състои от представители на ВСС, на професионалните организации на съдиите, на прокурорите и следователите, както и на магистратите, които не членуват в такива организации. Глава втора ЦЕЛ Чл. 2. Съветът за партньорство има за цел да осъществява диалог по всички въпроси, свързани с професионалните интереси на съдии, прокурори и следователи. Глава трета СЪСТАВ Чл. 3. (1) Съветът се състои от: 1. трима изборни членове на ВСС; 2. по един представител на организация на съдии, прокурори и следователи, които защитават професионалните им интереси и чийто членски състав е не по-малък от 5 на сто от съответния брой на съдиите, прокурорите и следователите; 3. шестима съдии, четирима прокурори и един следовател представители на магистратите, нечленуващи в организациите по чл. 217, ал. 1 от ЗСВ. (2) Неизлъчването на всички представители на организациите, отговарящи на изискванията по ал. 1, т. 2, както и на нечленуващите в такива организации магистрати по ал. 1, т. 3, не е пречка за конституирането на съвета. Чл. 4. Пленумът на Висшия съдебен съвет определя измежду изборните си членове трима свои представители в Съвета за партньорство. Чл. 5. (1) Организациите, които защитават професионалните интереси на съдии,

2 прокурори и следователи, регистрирани са по реда на чл. 217, ал. 2 от ЗСВ и имат членски състав не по-малко от 5 на сто от съответния брой магистрати, предлагат по един представител свой член, за член на Съвета за партньорство. (2) Представителят на всяка организация по ал. 1 се определя с решение на компетентния й орган. (3) Всяка организация по ал. 1 подава заявление за участие в Съвета за партньорство (регистрационна форма 1 приложение 1), към което прилага удостоверение за актуално състояние, в случай че информацията не е публично достъпна в съответния регистър, както и препис от решението по ал. 2. Не се подава и не се изисква информация за поименния състав на членовете на професионалната организация. (4) Определени със заповед на главния секретар на ВСС служители от администрацията на ВСС извършват проверка на всяко заявление за съответствие с условията по ал. 1 3 въз основа на данните в регистъра на подадените декларации по чл. 195а от Закона за съдебната власт. За резултатите от извършената проверка се изготвя доклад до Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС (КПИВ). (5) КПИВ въз основа на резултатите от проверката по ал. 4 предлага на Пленума на ВСС състава на Съвета за партньорство, състоящ се от представители на организациите по чл. 217, ал. 1 от ЗСВ. Чл. 6. (1) Кандидатите за членове по чл. 3, ал. 1, т. 3 подават заявление (регистрационна форма 2 приложение 2) ведно с декларация в свободен текст, че не членуват в организация по чл. 3, т. 2 и документ, удостоверяващ, че кандидатът е подкрепен от най-малко 100 свои колеги, нечленуващи в тези организации. (2) (Нова ДВ, бр. 37 от 2019 г. ) Съдия, прокурор или следовател, който не членува в организация по чл. 217, ал. 1 от ЗСВ, може да подкрепи само един кандидат за член по чл. 3, ал. 1, т. 3. (3) (Предишна ал. 2 ДВ, бр. 37 от 2019 г. ) Определени със заповед на главния секретар на ВСС служители от АВСС извършват проверка на всяко заявление за съответствие с условията по ал. 1 въз основа на данните в регистъра на подадените декларации по чл. 195а от Закона за съдебната власт. За резултатите от извършената проверка се изготвя доклад до КПИВ. (4) (Предишна ал. 3 ДВ, бр. 37 от 2019 г. ) В случай че по-голям от предвидения в чл. 3, ал. 1, т. 3 брой заявления отговаря на изискванията по ал. 1, КПИВ класира кандидатурите съгласно броя на подкрепилите ги магистрати. Ако този подход е неприложим предвид еднаквия брой на заявилите подкрепата си кандидати, КПИВ определя чрез жребий кандидатите до попълване на броя по чл. 3, ал. 1, т. 3. (5) (Предишна ал. 4 ДВ, бр. 37 от 2019 г. ) КПИВ въз основа на резултатите от проверката по ал. 2 и при необходимост след приложението на ал. 3 предлага на Пленума на ВСС списък на кандидатите за членове на Съвета за партньорство, състоящ се от представители на нечленуващите в организациите по чл. 217, ал. 1 от ЗСВ магистрати. Чл. 7. (1) Съветът за партньорство се конституира с решение на Пленума на ВСС. Съставът на Съвета за партньорство се обновява на две години. (2) До два месеца преди изтичане на двугодишния срок по предходната алинея се определят изборните членове на ВСС и се подават заявленията по чл. 5, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 за следващия мандат на съвета.

3 (3) Пленумът на Висшия съдебен съвет приема с решение новия състав на Съвета за партньорство до един месец преди изтичане на срока по ал. 1. Чл. 8. (1) Членството в съвета се прекратява при следните обстоятелства: 1. при подаване на заявление до съвета от страна на негов член; 2. при три последователни неявявания на заседанията на съвета, освен в случаите, в които членът не е могъл да се яви поради препятствие, което не може да отстрани; 3. в случай че членският състав на организацията на съдиите, прокурорите и следователите, която член на съвета представлява, е станал по-малък от 5 на сто от съответния брой на съдиите, прокурорите и следователите, за което съответният представител е длъжен да уведоми съвета в едномесечен срок; 4. по заявление на организацията по чл. 3, ал. 1, т. 2 въз основа на решение за промяна на нейния представител в съвета; 5. в случай че се установи, че член на съвета по чл. 3, ал. 1, т. 3 престане да отговаря на някое от посочените в същата разпоредба условия за членство. (2) Съветът своевременно уведомява Пленума на ВСС за наличието на обстоятелства по ал. 1, който от своя страна постановява решение за прекратяване на членството. Глава четвърта ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО Чл. 9. Съветът за партньорство: 1. участва в обсъждането на въпроси, свързани с професионалните интереси на съдиите, прокурорите и следователите, в това число организирането на квалификацията на магистратите, реформата на съдебната карта, възнагражденията на магистратите, кариерното израстване, атестирането и др.; 2. изготвя препоръки и предложения за дейността на ВСС; 3. изготвя становища в рамките на съгласувателните процедури при обсъждане на промени в законодателството, които засягат съдебната власт; 4. подпомага ВСС при разработване и осъществяване на политики, програми и проекти; 5. извършва и други дейности, свързани със защита на професионалните интереси на съдиите, прокурорите и следователите. Глава пета ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО Чл. 10. Съветът избира от своя състав двама съпредседатели, които да организират и ръководят дейността му. Единият от съпредседателите е изборен член на ВСС. Чл. 11. Заседанията на съвета се свикват от съпредседателите. Редовни заседания на съвета се провеждат не по-рядко от веднъж на два месеца. При възникнала необходимост или по предложение на поне трима членове на съвета се свикват извънредни заседания. Чл. 12. (1) За заседанията на съвета се изготвя дневен ред, определен от неговите

4 съпредседатели. (2) Предложения за включване на въпроси в дневния ред могат да правят: 1. членовете на съвета; 2. Пленумът и колегиите на ВСС, неговите постоянни комисии или поне трима членове на ВСС. Чл. 13. Покана за участие в заседание на съвета ведно с дневния ред за заседанието и материалите по него се изпращат на членовете на съвета на посочен от тях адрес на електронна поща най-малко 7 дни преди датата на заседанието. Чл. 14. (1) Заседанията на съвета се провеждат и се считат за редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от членовете му. (2) При невъзможност член представител на професионална организация, да участва в заседание на съвета същият може да бъде заместван от друг представител на организацията при надлежно удостоверяване на представителната му власт. (3) Заседанията на съвета се председателстват от един от съпредседателите на ротационен принцип. При невъзможност от страна на съпредседателите заседанията се председателстват от определен с гласуване член на съвета. (4) Постоянни сътрудници на Съвета за партньорство са експерти от администрацията на ВСС, определени със заповед на главния секретар. В заседанията могат да участват и други експерти от АВСС в зависимост от конкретните теми на дневния ред. (5) Заседанията на Съвета за партньорство са открити за присъствие на журналисти и магистрати. Чл. 15. (1) Актовете на Съвета за партньорство се постановяват с явно и поименно гласуване, с обикновено мнозинство от участвалите в заседанието членове или техни заместници. (2) Всеки от членовете на Съвета за партньорство към ВСС разполага с по един глас. (3) От заседанието на Съвета за партньорство се води стенографски протокол, в който се отразяват участвалите в заседанието членове или техни заместници, експертни сътрудници, начинът на гласуване и постановените от съвета решения. (4) Главният секретар на ВСС определя постоянен технически сътрудник на Съвета за партньорство, който води стенографски протокол, съхранява документацията и осигурява технически кореспонденцията, в това число води входящ и изходящ регистър на кореспонденцията. (5) Протоколът от заседанията се подписва от председателстващия заседанието и се публикува на интернет страницата на ВСС. Чл. 16. Съветът за партньорство може да провежда съвместни заседания с Гражданския съвет към ВСС по въпроси от особена обществена значимост, свързани с професионалните интереси на магистратите. Чл. 17. Членовете на Съвета за партньорство не получават възнаграждение за участията си в заседанията. Командировъчните разходи на магистратите членове на съвета, са за сметка на бюджета на ВСС.

5 Чл. 18. Актовете на Съвета за партньорство се разглеждат от Пленума на ВСС в срок не по-късно от 30 дни от публикуване на стенографския протокол от съответното заседание. Пленумът на ВСС се произнася с решение. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Наредбата се издава на основание чл. 217, ал. 5 от Закона за съдебната власт и е приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 39 от протокол 28 от 8 ноември 2018 г. 2. (Отм., нов ДВ, бр. 37 от 2019 г. ) В едномесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба се определят изборните членове на Висшия съдебен съвет за членове на Съвета за партньорство и се подават заявленията по чл. 5, ал. 3 и чл. 6, ал. 1. Заявления и придружаващи документи, подадени извън този срок, не се разглеждат. 3. (Отм., нов ДВ, бр. 37 от 2019 г. ) Пленумът на Висшия съдебен съвет учредява Съвета за партньорство в двумесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба.

6 Вх. Приложение 1 към чл. 5, ал. 3 Дата:. Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Н А Ф О Р М А - 1 ДО ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ З А Я В Л Е Н И Е от.егн..., /име, презиме и фамилия/ в качеството си на на..., /представителна функция/ /име на професионалната организация/ адрес за кореспонденция:... телефон за връзка /GSM..... УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, На основание чл. 5, ал. 3 от Наредбата за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет, заявявам желанието си да бъда определен/а за постоянен член на Съвета за партньорство. Към заявлението прилагам: Дата: ПОДПИС:.

7 Вх. Приложение 2 към чл. 6, ал. 1 Дата:. Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Н А Ф О Р М А - 2 ДО ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ З А Я В Л Е Н И Е от.егн..., /име, презиме и фамилия/ На длъжност , адрес за кореспонденция:. телефон за връзка /GSM.... УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет, заявявам желанието си да бъда определен/а за постоянен член на Съвета за партньорство. Към заявлението прилагам: Дата: ПОДПИС:.

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване Приета с ПМС 29

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС п

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС п ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС по Протокол 48/ 08.11.2012 г.; изм. и доп. с решение

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД-16-145/ 06.02.2014 г., изм. и доп. със Заповед РД-16-1036/ 25.07.2014 г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

Untitled

Untitled Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ../..2015 г. за създаване на Съвет Партньорство за здраве М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И : Чл.

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 1

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 1 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 104 Моят свят. Чл. 2. Общественият съвет е орган за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа Марина Бракалова заместник - министър на земеделието

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли 2010 г. на Съвета за децентрализация на държавното

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Утвърждавам: проф. д-р Виктор Златков, дм Ректор на МУ-София ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този правилник се издава на основание

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: ,   сайт: www ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел. 600 805, факс: 601 797, e-mail: thti_vd@yahoo.com, сайт: www.pgaz.org, http://www.facebook.com/pg.asen.zlatarov.vidin

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно