Non-linear Green Marble

Размер: px
Започни от страница:

Download "Non-linear Green Marble"

Препис

1 Професионално портфолио на Галя Стефанова Банковска старши начален учител в СУ Христо Смирненски гр.койнаре

2 Учителско професионално портфолио -Целта на моето портфолио е да запозная с моята работа като учител- самообразованието, характера на моята дейност, да проследя професионалното си развитие. - В отделните раздели са представени сведения, документи, планиране на по-нататъшната ми дейност. - Портфолиото представя моята работа като начален учител, класен ръководител и социалния ми статус на педагог. Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки нов момент от дейността ми като учител

3 Съдържание Част I Резюме Част II Философия на преподаване Част III Отговорности та учителя Част IV Методи на преподаване Част V Обратна връзка Част VI Друго Част VII Бъдещи планове Част VIII Самонаблюдение Част IX Приложения

4 ЧАСТ 1 РЕЗЮМЕ Име : Галя Стефанова Банковска Длъжност :старши учител в начален етап Родена: на г., гр.койнаре Образование: Весше- магистър Местоживеене: гр.койнаре Служебен адрес:гр. Койнаре, ул.»христо Ботев «1

5 Трудов стаж 25 г., падагогически 21г. От 2008 г. до този момент в СУ Христо Смирненски, гр. Койнаре От г. в НУ Отец Паисий, гр. Койнаре От г. в ПУ П.Р.Славейков, гр.плевен От г. в НУ Отец Паисий, гр. Койнаре От г. в СОУ Христо Смирненски, гр. Койнаре От г. в НУ Отец Паисий, гр. Койнаре От г. в ЦДГ Детелина, гр. Койнаре Образование и обучение 2015г.-ВТУ Св.Св. Кирил и Методий Педагогически факултет- специалност СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ магистър 1999г.-Софийски университет Св.Климент Охридски Специалност начална училищна педагогика бакалавър

6 1996г.-Педагогически институт гр.враца специалност-предучилищна педагогика средно образование в ЕСПУ Христо Смирненски гр.койнаре Езици Майчин език български език Други езици руски език Ниво на владеене добро Социални умения и компетенции Отлични комуникативни умения, способност за работа в екип, коректност, отговорност, организираност. Технически умения и компетенции РАБОТА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА WINDOWS XP, ОТЛИЧНО ВЛАДЕЕНЕ НА MSOFFICE РАБОТА С ИНТЕРНЕТ

7 КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ Участие в обучения, курсове и други форми на училищно и извънучилищно ниво. 2012г.- обучителен курс на тема Стратегии за работа с проблемни ученици 2013г- обучителен курс на тема Подходи и методи за работа в мултикултурна среда 2013г- обучителен курс на тема Интерактивна технология за образование в мултикултурна среда 2013г.- Сертификат за участие в тренинг на тема Общуване с учениците 2013г.- Сертификат за участие в тренинг на тема Тормоз и неговото ограничаване

8 2014г.-Сертификат за квалификационен курс Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяване на учениците 2015г. Удостоверение за курс по Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП 2015г. Удостоверение за курс по Специфични умения за работа в комисия по БДП 2016г. Сертификат за обучение на тема Интерактивни форми и методи на работа в мултикултурна среда 2017г. Удостоверение на тема Обучение и грижа за децата и учениците със специални образователни потребности.закон за предучилищното и училищно образование и Наредба за приобщаващото образование

9 ЧАСТ 2: ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ Учителят през второто десетилетие на 21. век е изправен пред предизвикателството да бъде модератор между различните общности на участниците в образователния процес. Трябва да създаде благоприятни условия, които да стимулират активно, действено учене и да мотивира интереса на учениците към самостоятелно извършване на познавателни, комуникативни и практически дейности Работата на учителя е динамична, изпълнена с всекидневни предизвикателства. Един учител не може да скучае, винаги има емоции, вълнения и трепети.освен това учителят влиза и в ролята на родител, лекар и приятел. За мен от най-голямо значение е да образовам и възпитавам интелигентни, мислещи, активни и удовлетворени от знанията и уменията си деца.

10 Най- важното нещо за един учител е да обича децата. Главен принцип на моята педагогическа дейност е да покажа на детето, че е обичано и уважавано независимо от неговите оценки, дали е палаво или послушно. Да стимулирам силните страни на всеки ученик. Да разпознавам, уважавам и поощрявам индивидуалните различия на всеки ученик. Учителят трябва да е ярка личност с много качества и добродетели.от богатството на неговата личност зависи какви качества ще изгради у детето и да се опита да направи от него добър човек. Дейността ми на преподавател е свързана с осъществяване на организационни връзки, взаимоотношение и взаимодействия с : ученици родители учители от училище управленски и административен персонал

11 ЧАСТ 3: ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ През учебната 2017/2018г. съм класен ръководител на IV клас.преподавам по всички учебни предмети от ЗП, ЗИП- български език и математика. В класа се обучават 26 ученици в целодневна форма. Провеждам консултации с ученици, нуждаещи се от допълнителна работа. Изготвям Годишен тематичен план за разпределение на учебното съдържание,съобразно ДОИ на МОН, тестове за входно, междинно и изходно ниво.

12 Използвам разнообразни начини за комуникация и сътрудничество с възпитатели, родители, настойници за постигане на образователните и възпитателните цели. Председател на МО-учители начален курс от 2015 година.

13 ЧАСТ 4: МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ/СТРАТЕГИИ Успехът във възпитателно-образователния процес е немислим без личността, дейността, стила на общуване и ръководство на учителя. Използвам подходящи образователни стратегии, методи и техники, които: - дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация; - отговарят на различните образователни потребности на учениците; - мотивират учениците и стимулират личностното им развитие; - окуражават учениците да задават въпроси, да правят връзки и да участват активно в учебния процес; - стимулират дейностния подход в обучението и "ученето чрез правене";

14 - реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки. В работата си прилагам следните методи,средства и стратегии за преподаване: -беседа, разказ, сравнение, демонстриране на действие, ролеви игри,онагледяване,табла, работа по групи, самостоятелна работа, мозъчна атака. Използвам информационно-комуникационни технологии в образователния процес.разработвам презентации, които достигат до всеки ученик и се постигат успешни резултати. Работя и със следните дидактични материали: сборници,учебни помагала,тестове, работни листове, допълнителни задачи за по-изявените ученици.

15 ЧАСТ 5: ОБРАТНА ВРЪЗКА Една от най-важните задачи при образователната дейност в училище е да се определи качеството на усвоените знания, умения и навици. Това става чрез оценяването. За ефективността на преподаването и за постиженията на учениците се ръководя от следните изисквания: -Оценката да има развиващ характер; -Да е реална и обективна; -Да стимулира, поощрява и направлява активността на ученика; - Да съдейства за адекватна самооценка, критично отношение към собствените постижения, както и възприемане на успехите на другите.

16 ЧАСТ 6: ДРУГО Животът на моите ученици е изпълнен с разнообразни събития тържества, изложби, празнуване на рождени дни. Когато са заедно, децата се веселят и се чувстват щастливи.между тях се създават добри приятелски отношения. Работя с група от четвърти клас по проект Заедно можем да постигнем мечтите си, клуб Ученолюбие

17 ЧАСТ 7: БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ Работата ми като учител ме кара всеки ден допълвам своите знания и да усвоявам нови. Бъдещите ми планове са свързани с: -Повишаване квалификацията ми като учител; -Разширяване на познания в областта на информационните и комуникационните технологии чрез участие в различни курсове; -Запознаване с нови иновативни методи, които да прилагам успешно в педагогическата ми практика. да

18 ЧАСТ 8: САМОНАБЛЮДЕНИЕ Влагам много емоция в работата си, обичам я и върша с удоволствие. Успехите и постиженията на учениците, техните награди са моята най-голяма награда. В клас царят взаимоотношения на доверие, разбиране и обич.

19 ЧАСТ 9: ПРИЛОЖЕНИЕ Дипломи, Удостоверения, Сертификати

20

21

22

23 Снимки с учениците Празник на буквите първи клас 2014/2015уч.година

24

25 Празници

26

27

28

29 Работа по проекти

30

31 Зелено училище

32

33 Благодаря за вниманието!

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО на Виктория Божидарова Русева - Мушанова учител в начален етап на основното образование в 112 ОУ Стоян Заимов гр. София Лична информация Име: Адрес: E-mail: Националност: Образование и обучение

Подробно

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

Slide 1

Slide 1 Учител в ДГ Буратино - гр.божурище Съдържание 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Обратна връзка 7 Приложения Отговорности: -

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА Иванка Йорданова Гаджинска -старши учител в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре ПРЕДСТАВЯНЕ В педагогическата си практика залагам на: Сътрудничество и коректни взаимоотношения с

Подробно

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ / СТРАТЕГИИ

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО Старши учител начален етап в СУ,, Христо Смирненски гр. Койнаре Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката! Тук започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО на Даниела Ангелова Иванова начален учител в ОУ Митрополит Авксентий Велешки Лични данни Име: Дата на раждане: Имейл: Даниела Ангелова Иванова 28.05.1968 год. divanova68@abv.bg Телефон: 0879

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог.

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. д-ост Професионално портфолио на Инна Васкова Чолакова

Подробно

ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова

ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова Йорданка Стефчова Стефанова ПРОФИЛ: Образование и обучение: Начален учител 1992 1997 ШУ Епископ Константин Преславски, Шумен Начална и училищна педагогика магистър

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Златка Панайотова Маджарова Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност Учебни дейности Златка Панайотова Маджарова Висше, II Клас квалификация Българска

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно

Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ”Митропо

Професионално портфолио  на   Евелина Огнянова Таинова  Учител в прогимназиален етап на основното образование  по История и цивилизация   в ОУ”Митропо Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ Митрополит Авксентий Велешки - гр.самоков Да си учител е майсторство,

Подробно

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ; Портф

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ;     Портф гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел. 06573/2423; GSM 0879827292; e-mail: sоu_koinare@abv.bg; www.sоu-koinare.com Портфолио на ВЕСЕЛКА ВЕНОВСКА старши учител в СУ,, Христо

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

Портфолио на Миглена Стефанова Димова

Портфолио на   Миглена Стефанова Димова Портфолио на Миглена Стефанова Димова Детски учител гр.божурище ДГ Буратино Съдържание: 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Бъдещи

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО НА Кремена Георгиева Митева Кремена Георгиева Митева 0899 129363 kremena761976@abv.bg Образование и обучение Дати 1990 1993 1994-1997 2017- Име и вид на образователната институция Гимназия Николай

Подробно

портфолио

портфолио ПОРТФОЛИО на Катина Лалкова Старши учител по Биология и ЗО и Човекът и природата в СУ Никола Войводов гр. Враца ЛИЧНИ ДАННИ Име, фамилия:катина Лалкова Настояща месторабота: старши учител по Биология и

Подробно

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ДЕЛА в ДГ ТРЯБВАТ, БУРАТИНО А НЕ ДУМИ...! ВАСИЛ ЛЕВСКИ Моята мисия: Да бъда детски учител! Аз съм детски учител

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА МАГИСТЪР

Подробно

Портфолио

Портфолио ПОРТФОЛИО на Любка Харизанова, учител по български език и литература СЪДЪРЖАНИЕ Лична информация Философия на преподаването Методи на обучението и практики Дейности Контакти ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Образование:

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

Портфолио на Дея Пламенова Янакопулу

Портфолио на Дея Пламенова Янакопулу Портфолио на Дея Пламенова Янакопулу УЧИТЕЛ В ДГ БУРАТИНО ГРАД БОЖУРИЩЕ Съдържание: I. Общи сведения II. Автобиография III. Философия на преподаване IV. Методи на преподаване V. Обратна връзка VI. Любими

Подробно

Портфолио

Портфолио Портфолио Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

Професионално учителско

Професионално учителско Професионално учителско портфолио на старши учител по Английски език в СУ Никола Войводов гр.враца Учителят е географска карта, разглеждана с любов и интерес, надскочила и норми и стандарти, за да го има

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА

ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА ПОРТФОЛИО на ЙОРДАНКА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ОУ МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ - ГР. САМОКОВ Съдържание Част I Професионален профил Раздел 1 Академична компетентност Раздел 2 Педагогическа компетентност

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ СЕЛО ВЪРБИЦА 5128 с.върбица,общ.горна Оряховица, ул. Божур 10, тел. 0878 021 280, e-mail: cdg_v@abv.bg, https://www.facebook.com/varbica/, http://dgslunchice.com/ ДИРЕКТОР НА ДГ

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО БОЖАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА старши учител в подготвителна група ОУ Николай Петрини гр. Ямбол Моето училище ОУ Николай Петрини гр. Ямбол Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде!

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО СУ САВА ДОБРОПЛОДНИ, ШУМЕН УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Лични данни Христина Тодорова Костадинова Име: Христина

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ   “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”   с. Боянци, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Рила” № 2,

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ    “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”   с. Боянци, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Рила” № 2, ПОРТФОЛИО на Атанаска Николова - Темелкова Директор на ОУ Проф. Д-р Асен Златаров с. Боянци Aко не знаем къде искаме да отидем, е безразлично по кой път ще минем. (китайска мъдрост) Раздел 1. Общи сведения

Подробно

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства Новият учител в клас - трудности и предизвикателства (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Подробно

Портфолио

Портфолио Веселка Нешовска Учител по математика и информационни технологии В СУ Христо Смирненски гр. Койнаре Лична информация Философия на преподаване Методи на преподаване Обратна връзка Умения и компетенции Работа

Подробно

Slide 1

Slide 1 Старши учител Н У Отец Паисий гр. Плевен Резюме Философия Квалификация Области на професионално развитие Резюме Име, презиме, фамилия: Валентина Цветанова Попова Дата на раждане: 03.02.1968 г. Гражданство:

Подробно

ПОРТФОЛИО на ============================== УЧИТЕЛ в Национално музикално училище

ПОРТФОЛИО на ==============================  УЧИТЕЛ в Национално музикално училище Професионално портфолио на Стойчо Красимиров Трендафилов учител по тамбура в Средно училище Любен Каравелов, Пловдив 1. Общи сведения Име Фамилия: Стойчо Трендафилов Гражданство: България Дата на раждане:

Подробно

НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУ"Вичо Грънчаров"гр.Горна Оряховица

НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУВичо Грънчаровгр.Горна Оряховица НА Старши учител по физическо възпитание и спорт при СОУ"Вичо Грънчаров"гр.Горна Оряховица Съдържание: 1.Лични данни. 2.Образование. 3.Трудов стаж. 4 Философия на преподаването. 5.Повишаване на квалификацията.

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

План

План СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МАКСИМ РАЙКОВИЧ гр. Лясковец 5140, ул. Манастирска 1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95 e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com Утвърдил:.. Директор на СУ Максим Райкович /Даниела Арабаджиева/

Подробно