ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се"

Препис

1 ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно в съответствие с националната и международна нормативна уредба Конвенция за правата на детето на ООН, Закон за закрила на детето, Национална програма за закрила на детето, Национална стратегия Визия за деинституционализацията на децата в Република България, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, както и Анализ на ситуацията и оценката на потребностите от социални услуги на територията на Община град Завет, разработен в съответствие с изискванията на Закона за социално подпомагане, Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с разработването на Стратегия за развитие на социалните услуги в за периода г. В Програмата се определят местните приоритети в областта на политиките по закрила на детето, ефективна защита и гаранция на основните права на децата в във всички сфери на обществения живот. Тя документира волята и готовността на те в общината да работят съвместно за повишаване качеството на живот на децата. Основни приоритети: Социална политика. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата политики за подкрепа на детето и семейството. Здравеопазване. Подобряване здравето на децата. Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. Спорт, култура, свободно време и отдих. Визия: Защита висшите интереси на детето; Отглеждане на детето в семейна среда; Зачитане и уважение личността на детето; Принципи: Осигуряване достоен начин на живот на детето; Гарантиране на гражданските права на детето; Отглеждане на детето в семейна среда; Специална закрила на дете в риск или с изявени дарби; 1

2 Стратегическа цел: Да се гарантират основните права на детето, във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като се осигури на всички подходяща икономическа и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност. Основни задачи: Подкрепа на семейства с деца в неравностойно социално положение; Гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка, с оглед пълноценна социална реализация; Осигуряване условия и подкрепяща среда за интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в детската градина и училище; Предотвратяване отпадането на деца от училище; Превенция на детска престъпност; Превенция отпадане от училище на децата, подлежащи на задължително обучение; Повишаване здравната култура на децата; Очакване резултати Пълно обхващане на децата със специални образователни потребности; Намаляване на броя на децата, отпаднали от училище; Намаляване броя на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; Намаляване броя на децата, постъпващи в специализирани ; Повишаване на здравната култура на децата; Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, възстановяващи нормалното детство и достъпа до образование и професионална подготовка. Общинската програма за закрила на детето е разработена за периода от март 2019 до март 2020 г. Общинската програма за закрила на детето се разглежда и приема на заседание на Комисията за детето /Приложение протокол от година/ и Общински съвет град Завет. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината. 2

3 ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА Цел Дейност Отговорни Предвидени финансови средства 1. Гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда и реализиране на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за детето от изоставяне. 1.1 Извършване на проверка и оценка на всеки постъпил в ДСП сигнал за нарушаване правата на дете. 1.2 Осигуряване на заетост чрез насочване към проекти и програми и осъществяване на финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно подпомагане за децата, които отглеждат. 1.3 Отпускане на еднократна помощ на деца и техните семейства в неравностойно социално положение. ДСП - ОЗД град Кубрат ДСП, ДБТ,, ДСП 1.4 Взаимодействие между отговорните при работата по превенция на изоставяне на дете в СИ. Дирекция Социално подпомагане, НПО 1.5. Участия в обучения на специалисти, работещи в системата за закрила на детето, за адекватно прилагане на международното и вътрешното законодателство в областта на закрилата на децата. Дирекция Социално подпомагане, НПО 3

4 2. Планиране и развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата и разкриване на алтернативни услуги. 2.1 Консултиране, насочено към подобряване качеството на грижи за децата, настанени в семейства на родини и близки или в приемни семейства., Дирекция Социално подпомагане 3. Мониторинг върху спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца 3.1 Осъществяване на мониторинг и контрол по спазването на критериите и стандартите за социални услуги за деца в те и социалните услуги в общността на територията на., Дирекция Социално подпомагане 4

5 3.2 Утвърждаване на междуинституционалното взаимодействие, сътрудничество и координация за гарантиране правата на детето, чрез: - Провеждане на работни срещи на структурите на местното самоуправление, те и комисиите, отговорни за развитието на нови и за повишаване качеството на съществуващите социални услуги за деца и семейства. - Организиране и провеждане на обучения за специалисти от всички структури, отговорни за закрила на детето, за адекватно прилагане на международното и вътрешното законодателство в областта на закрилата на децата и по-специално в административните и съдебните производства, по които се засягат права и интереси на деца., Дирекция Социално подпомагане 4. Развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата Планиране и осигуряване на качествени социални услуги, разширяване на вече съществуващите и повишаване качеството и ефективната заетост на съществуващите социални услуги в общността, подобряване на достъпа до тях на децата в Община град Завет, Дирекция Социално подпомагане, НПО По ЕРС и ПРИОРИТЕТ ІІ : ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА Цел Дейност Отговорни Предвидени финансови средства 1. Утвърждаване на устойчив модел за повишаване на обхвата и 1.1 Осигуряване на устойчиви мерки за намаляване на броя отпаднали и застрашени от отпадане ученици на общинско ниво. Училищни ръководства, РУО Разград 5

6 проследяване посещаемостта на децата от задължителна образователна възраст в образователната система. 1.2 Представяне на добри практики по прилагане на системата за оценка и превенция на риска от отпадане от училище Приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в образователната система, чрез насърчаване на разработване и участие в проекти, отнасящи се до образователната интеграция. Училищни ръководства, РУО Разград Училищни ръководства, РУО Разград 1.4. Утвърждаване на задължителната предучилищна подготовка като условие за равен достъп на децата до училищно образование чрез повишаване на контрола на качеството на детското обучение в предучилищна възраст., РУО Разград, Училищни ръководства 1.5. Повишаване обхвата на децата, две години преди постъпване в първи клас и осигуряване на качествено предучилищно образование за постигане на училищна готовност и гарантиране на равен достъп до образование. Училищни ръководства, РУО Разград Училищните настоятелства 1.6. Развиване и обновяване на материалната и учебно-техническата база в училищата и детските градини за провеждане на съвременен образователен процес. Училищни ръководства 1.7. Реализиране на инициативи, свързани с добри практики по различни проекти за обучение и подкрепа на учители, възпитатели, социални работници и семейства за работа с деца с емоционални поведенчески проблеми МКБППМН, Д СП 6

7 2. Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности 2.1 Подкрепа на училищните ръководства, учителите и родителите за изграждане на положителни нагласи към включващо обучение на деца и ученици със СОП. 2.2 Методическо осигуряване и подкрепа на педагогическите специалисти за формиране на положителни нагласи към приобщаващо образование и осигуряване на позитивна образователна среда. РУО Разград,, Училищни ръководства ДСП ОЗД РУО Разград,Ресурсен център, Ръководства на учебни и детски заведения 2.3 Периодично предоставяне на актуална информация на родителите на деца със СОП относно тяхното развитие. Участие на родителите при изготвяне и преразглеждане на индивидуалните им програми Осъществяване на консултативна работа с родителите на децата и учениците със СОП за тяхното личностно развитие. Иницииране на дейности за формиране на положителни нагласи и толерантно отношение у всички родителите на деца и ученици от училищната общност към децата със СОП. РУО Разград,Ресурсен център, Ръководства на учебни и детски заведения Ресурсен център, Ръководства на учебни и детски заведения 2.5 Поетапно адаптиране на градската архитектурна среда, включително в детските градини и училищата, към потребностите на децата със СОП. Училищни ръководства, Община град Завет 2.6 Осигуряване на подкрепяща среда за децата и учениците със СОП съвместно с педагогическите специалисти за гарантиране равен достъп до образование. РУО Разград, Ресурсен център, Ръководства на учебни и детски заведения 7

8 2.7 Провеждане на обучения на педагогически, управленски кадри и помощен персонал за работа с деца и ученици със СОП РУО Разград, Ресурсен център, Ръководства на учебни и детски заведения ПРИОРИТЕТ ІІІ: ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Цел Дейност Отговорни Предвидени финансови средства 1.1Разширяване на обхвата и повишаване качеството на грижите за децата в ранна възраст. Подобряване на родителския капацитет Съдействие при осигуряване на личен лекар на децата от най-ранна детска възраст Осигуряване на здравословна жизнена среда за отглеждане и възпитание на децата от ранна детска възраст в общинските детски заведения чрез: - здравословно и балансирано хранене; - превенция на възникване и разпространение на заразни и социално значими заболявания; - съдействие за осигуряване достъп до здравни услуги на деца от уязвими рискови групи; - осигуряване на информационни материали на здравна тематика за родителите и провеждане на обучения за насърчаване на добри родителски практики. Училищните ръководства, Ръководствата на детски заведения,, РЗИ Разград 8

9 1.3. Осигуряване на обучения за повишаване на квалификацията на медицинските специалисти, работещи в детско и училищно здравеопазване. 2. Намаляване на социално значимите заболявания и травматизма сред децата и учениците. 2.1 Провеждане на информационни кампании за здравословно хранене и здравословен начин на живот. Училищните ръководства, Ръководствата на детски заведения, Медицинските специалисти РЗИ Разград 2.2 Организиране и участие в програми, свързани с профилактиката и промоцията на здравето на децата и учениците. Училищните ръководства, Ръководствата на детски заведения, Медицинските специалисти РЗИ Разград 2.3 Осигуряване на обучение и информационни материали за спешните състояния и правилата на действие при възникване на такива състояния в детските заведения и училищата. Ръководствата на детски заведения, Медицинските специалисти РЗИ Разград 2.4 Осигуряване на здравословно и балансирано хранене в детските заведения, училищата и социалните заведения и услуги за деца, както и достъп до здравни и спортни услуги с цел терапия, социализация и подобряване състоянието на децата с увреждания. Училищните ръководства, Ръководствата на детски и социални заведения, 9

10 2.5 Провеждане на обучения на медицински специалисти от всички звена и заведения, работещи с деца. РЗИ Разград 3. Повишаване здравната култура и информираността на учениците за разпространение на ХИВ/СПИН, сексуално предавани болести и злоупотреба с психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене. 4.1 Провеждане на информационни кампании за превенция на ХИВ/СПИН и подобряване на контрола на туберкулозата в съответствие с реализиращата се Национална програма. 4.2 Реализиране на дейности по училищни програми в областта на превенцията на рисковото сексуално поведение, употреба на психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене Организиране и провеждане на обучения и кампании по различни здравно-образователни модули в училищата на територията на в изпълнение на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести. Училищните ръководства, Медицинските специалисти РЗИ Разград Училищните ръководства, Медицинските специалисти РЗИ Разград Медицинските специалисти Училищните ръководства, Медицинските специалисти 10

11 ПРИОРИТЕТ ІV : ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Цел Дейност Отговорни Предвидени финансови средства 1. Повишаване осведомеността на обществото, децата и техните семейства относно правата на детето, насилието над деца и за стимулиране на активното им участие в противодействие на насилието. 1.1 Идентифициране на деца, жертви на насилие, насочването им към подходящи социални услуги и включването им в консултативна програма. 1.2 Изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците обучителни модули за деца с противообществени прояви и семинарни занятия във връзка със Световния ден за борба с наркотиците. 1.3 Участие в местни и национални кампании по превенция на противообществените прояви за закрила на децата, безопасността на движението и трафика на хора. МКБППМН, ИДПС, Дирекция Социално подпомагане Училищни ръководства, МКБППМН МКБППМН ИДПС 2. Повишаване на професионалната компетентност на специалистите, работещи с деца, за разпознаване белезите на насилие и незабавно сигнализиране за случаите на насилие 2.1. Организиране и провеждане на обучения на работещите в учебни и детски заведения за разпознаване белезите на насилие и процедурите за незабавно сигнализиране. 2.2 Участие на ученически и младежки неформални организации в общински, регионални и национални инициативи и кампании за борба срещу насилието над деца. МКБППМН Дирекция Социално подпомагане МКБППМН Дирекция Социално подпомагане 3. Повишаване на обществената ангажираност с проблемите на 3.1. Популяризиране на съществуващите линии за сигнализиране за деца в риск телефон 112 и телефон , чрез разпространение на рекламни и информационни материали. Дирекция Социално подпомагане Училищни ръководства 11

12 безопасността на децата и експлоатацията на детски труд. 3.2 Организиране на мероприятия във връзка с превенция на насилието и агресията в училище и на безопасността в Интернет. МКБППМН, Училищни ръководства, 4. Оказване на ефективна закрила на непридружени деца, деца бежанци и имигранти, деца претърпели насилие Прилагане на Координационния механизъм при работа със случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция. МКБППМН, ИДПС, Дирекция Социално подпомагане, Училищни ръководства ПРИОРИТЕТ V : НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА Цел Дейност Отговорни Предвидени финансови средства 1. Създаване на механизъм за сътрудничество и консултиране на мнението на децата при изготвяне и прилагане на политиките, свързани с техните права и отговорности. 2.Повишаване на информираността на децата за техните права Насърчаване участието на ученическите съвети по училища с мнения и предложения при изготвяне на общинската политика за децата и младежите Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека и правата на детето и възпитание чрез използване на възможностите на общообразователната подготовка, на извънкласните и извънучилищни дейности. Училищни ръководства, Педагогически съветници, МКБППМН Дирекция Социално подпомагане Училищни ръководства, Педагогически съветници, МКБППМН Дирекция Социално подпомагане 12

13 ПРИОРИТЕТ VІ: ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО Цел Дейност Отговорни Предвидени финансови средства 1.Увеличаване броя на децата, участващи в различни спортни, културни и развлекателни дейности, клубове по интереси и други занимания в свободното време. 1.1.Продължаване работата с младите хора с оглед активното им включване в културния и спортния живот на града. Засилване връзката Култура училище чрез реализиране на съвременни образователни програми и увеличаване дела на модерните иновативни практики 1.2 Засилване интереса на децата и учениците към миналото и традиците на Завет и региона чрез включването им в различни дейности. Културни институти, Спортни клубове и школи,училищни ръководства, НПО Училищни ръководства 2.Подкрепа на изграждането на училищни спортни клубове с оглед подобряване на извънкласната и извънучилищната спортна дейност 2.1 Развитие на извънкласната и извънучилищната спортна дейност. 2.2 Насърчаване участието на децата в масови ученически спортни прояви, планирани в Общинския спортен календар. Училищните ръководства Училищните ръководства и по програми на МОН 13

14 3.Разширяване на възможностите за участие на децата с увреждания, децата в неравностойно положение и децата с асоциално поведение в различни форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интереси Повишаване на възможностите за кандидатстване по проекти за дообогатяване на съществуващите дейности и за творчески дейности и изяви на деца с увреждания и на деца в неравностойно положение. Община град Завт Училищни ръководства 4. Насърчаване на деца с изявени дарби Реализиране на дейности по Националната програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби и финансово подпомагане на деца с изявени дарби съгласно НУРОЗДИД. Училищни ръководства и по Програма на МОН 4.2. Разработване и реализиране на Програма за закрила на деца с изявени дарби. утвърдения от ОС град Завет бюджет ПРИОРИТЕТ VIІ: ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ Мерки за стимулиране на деца с изявени дарби от кмета на община Завет МЕРКИ ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ ФИНАНСИРАНЕ Брой деца Необходими средства 1. В областта на изкуствата 14

15 1.1.. Международен младежки фестивал 1.2. Национален средношколски конкурс 1.3.Национален конкурс за рисунка - дигитална живопис и графика. 2.В областта на науката На първо място На второ място На трето място На първо място На второ място На трето място На първо място На второ място На трето място 3 до 150 лева до 100 лева до 80 лева 3 до 150 лева до 100 лева до 80 лева 3 до 150 лева до 100 лева до 80 лева 2.1. Първенци на областен кръг на всички олимпиади по предмети, включени в Националния календар на Министерството на образованието и науката На първо място На второ място На трето място до 150 лева до 100 лева до 80 лева 3. В областта на спорта 3.1. Ученически игри (съгласно Правила за провеждане на ученически игри от МОН и ММС) На първо място На второ място На трето място 3 до 150 лева до 100 лева до 80 лева Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. Ерсин Исмаил Председател на Общинския съвет на гр. Завет 15

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от 27.04.2018 г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2015 ГОДИНА Държавната политика за развиването на ефективна система за грижи за деца, която да поставя във фокуса детето и неговите права, е намерила

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН  ЗА  ДЕЙСТВИЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 г. 1 Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенцията на ООН за правата

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Общинска програма за закрила на детето през 2011 г

Общинска програма за закрила на детето през 2011 г ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА. ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО ДЕТСТВО Общинска програма за закрила на детето 2019 г. е разработена в съответствие със Закона за закрила на детето, Правилиника за

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 г. ОБЩИНА БОРОВО І. Въведение Настоящата Общинска програма за закрила на детето в за 2017 г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

QP1 Политика по качеството на Община град Добрич

QP1  Политика по качеството на Община град Добрич ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg ВЪВЕДЕНИЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Подробно

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положения 1. Общинската програма е разработена на основание

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ОБЩИНА   СУХИНДОЛ ОДОБРИЛ: ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 ГОДИНА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от 28.04.2016 г., Протокол 6 / 28.04.2016 г. на Общински съвет - Елена Общинската програма за

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно