ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, г., в 15:00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ се на ул. Александър Стамболийски 4 на основание чл. 36 от Устава на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово, се проведе заседание на Управителния съвет (УС). Заседанието е свикано по инициатива на г-жа Марина Герова председател на УС. На заседанието присъстват следните членове на УС: I. За Публичен сектор: 1. За Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ Марина Герова; 2. За Община Гърмен, с ЕИК по БУЛСТАТ Минка Капитанова кмет на общината; 3. За Община Хаджидимово, с ЕИК по БУЛСТАТ Людмил Терзиев кмет на общината; II. За стопанския сектор: 4. За ЕТ Сузана Сариева, ЕИК Сузана Сариева; 5. За Нетис ЕООД с ЕИК Бойка Темелкова; III. За нестопански сектор: 6. За СНЦ Бизнес инкубатор Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството, с ЕИК Росица Джамбазова. От заседанието отсъства Найле Бюлюкова представляваща СНЦ Граждански инициативи за развитие, с ЕИК Присъстват 6 от 7 членния състав на УС, налице е необходимия кворум за провеждане на заседание и вземане на решения. На заседанието присъстват Тереза Вакареева изпълнителен директор на МИГ, Ибраим Пачеджиев и Крум Стамболиев експерти по прилагане на СВОМР. Същите нямат право на глас. За протоколчик бе определен за Крум Стамболиев. Заседанието се проведе при следния дневен ред:

2 1. Обсъждане на състава на Комисия за подбор на проектни предложения за провеждане на процедура BG16RFOP МИГ - Гоце Делчев - Гърмен Хаджидимово Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП, финансирана по ОПИК и СВОМР на СНЦ МИГ - Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово. 2. Одобряване на Правила за работа на Комисия за подбор на проекти, назначавана от МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP МИГ - Гоце Делчев - Гърмен Хаджидимово Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие. 3. Други. По т.1 от дневния ред Г-жа Герова Председател на УС на МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово информира присъстващите, че процедура за подбор на проектни предложения обновление и внедряване на стандарти в МСП е обявена на г. Крайният срок за подаване на проектни предложения изтече на г. Съгласно публикувана информация за изпълнението и напредъка на оперативните програми в ИСУН 2020, в рамките на първи краен срок за кандидатстване са постъпили 15 (петнадесет) проектни предложения, както следва: Номер на процедура Име на процедура Брой подад ени проек тни предл ожени я Обща стойност на подадените проектни предложен ия Стойност на подадените проектни предложен ия БФП (в лева) Стойност на пода-дените проектни предложения Собствено финансиране (в лева) Брой одоб рени прое ктни пред ложе ния Брой прое ктни пред ложе ния в резе рвен спис ък Бро й отхв ърл ени прое ктн и пред лож ени я BG16R FOP МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимов о Технологич но обновление и внедряване на стандарти в МСП" Съгласно Указания на УО на ОПИК г. за подборът на проектни предложения следва да се извърши от Комисия за подбор, която се назначава до три дни след изтичане на срока за прием на проектните предложения със Заповед на председателя на Управителния съвет на МИГ. Външните експерти - оценители се избират при спазване на разпоредбите на чл.13 от ПМС 162 от 2016 г. В заповедта се включва/т наблюдател/и, в случай, че е/са определени от РУО но ОПИК. Заповедта се придружава от Решение на Управителния орган на

3 МИГ в потвърждение, че включените в състава на КППП външни експерти-оценители притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите в съответствие с разпоредбата на чл.13 от ПМС 162 от 2016 г. и спецификата на процедурата за подбор. Към заповедта се утвърждават и Правила за работа на Комисията за подбор. Г-жа Герова припомни на присъстващите, че съгласно решение на Управителния съвет на МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово от г. е одобрен Списък на лицата, одобрени в проведен конкурс за избор на външни експерти - оценители, които могат да бъдат включвани в състава на комисии за подбор на проектни предложения в процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, провеждани от СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово, включително притежаваната квалификация и професионалната компетентност от участниците. Същият е публикуван на интернет страницата на МИГ: С решение на УС от г. е одобрен Списък на членове на общото събрание, които могат да бъдат включвани в състава на КППП/оценителни комисии, както и позициите на които те могат да бъдат включвани - председател, секретар или оценител с право на глас. Същите са избрани в съответствие с Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от общото събрание на МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово за участие в комисии за подбор на проектни предложения, в които предварително са определени изискванията за включване на членове на общото събрание в КППП за всяка от позициите, на които те могат да бъдат включвани. Във връзка с приключилия прием на проектни предложения по процедура обновление и внедряване на стандарти в МСП, съгласно изискванията на УО на ОПИК г., УС следва да потвърди че лицата, които ще бъдат включени в състава на КППП, вкл. външни експерти-оценители притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите. Съгласно минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към СВОМР, лицата включени в състава на оценителната комисия (председател, секретар и членове на комисията, както и наблюдателите и помощник оценителите), трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта. В съответствие с разпоредбата на чл.13 от ПМС 162 от 2016 г., външните оценители трябва да притежават диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър" или магистър" и наймалко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки. Лицата се избират с оглед на тяхната компетентност, необходима за конкретната процедура. Лицата следва да отговарят най-малко на следните изисквания: 1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани; 2. да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност; 3. да не са поставени под запрещение. Изборът на лица за конкретна процедура следва да е съобразен с принципите на недискриминация и равни възможности, с предмета на процедурата и с притежавания от тях опит и квалификация. Съгласно Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от общото събрание на МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово за участие в комисии за подбор на проектни предложения са определени следните изискванията за включване на членове на общото събрание в КППП: 1. Изисквания относно образование и професионална компетентност: Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър и притежавана специалност съгласно Класификатора на областите на висше образование.

4 2. Изисквания относно компетентност за председател на КППП: професионален стаж - най-малко 3 години; управленски опит - най-малко 1 година. 3. Изисквания относно компетентност за секретар на КППП: професионален стаж - най малко 2 години; административен опит - най - малко 1 година. 4. Изисквания относно професионалната компетентност на членовете на общото събрание за оценители с право на глас в КППП - опит в професионална област, включена в Списъка на професионалните области, определени в съответствие с процедурите за предоставяне на БФП, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки. (за мерките финансирани от ПРСР няма изрично изискване относно продължителността на опита в дадена професионална област. За мерките финансирани от ОПИК и ОПРЧР членовете на общото събрание следва да отговарят на изискванията на разпоредбата на чл.13 от ПМС 162 от 2016 г., а именно трябва да притежават диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър" или магистър" и най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки.) След преглед на Списъците с одобрените външни експерти оценители и членове на общото събрание, които могат да бъдат включени в състава на КППП и обсъждане, Управителният съвет при гласували СЕ взе следното решение 6 - ЗА, 0 - ПРОТИВ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ РЕШЕНИЕ 1 На основание чл.44, ал.1 от ПМС 161/2016 г., чл.35, ал.1, т.12 от Устава на Сдружението и Указания на УО на ОПИК за подбор на проекти, които ще се финансират по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност в обхвата на приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" и приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП в изпълнение на Стратегии за местно развитие при многофондово прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие, Управителният съвет одобрява състава на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура обновление и внедряване на стандарти в МСП и потвърждава, че лицата включени в състава й притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, свързани с участие в Комисията, както и наличието на съответствие с разпоредбата на чл.13 от ПМС 162 от 2016 г. за експертите оценители с право на глас/резервни членове. (съгласно Списък Приложение 1 към настоящия протокол). По т. 2 от дневния ред Г- жа Герова информира присъстващите, че съгласно Указания на УО на ОПИК г. при подбора на проектни предложения следва да се прилагат Правилата за работа на Комисия за подбор на проекти по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по УО на ОПИК съгласно разпоредбите на чл. 37, ал. 1 на Постановление 161 от г. на Министерския съвет за условията и реда за осъществяване на координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи/местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие. Правилата са задължителни за МИГ и се утвърждават със заповедта за създаване на Комисия за подбор. Съгласно Устава на МИГ, Управителния съвет отговаря за процеса на подготовка и последващо управление на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие в съответствие с изискванията на мярка Водено от общностите местно развитие и изискванията на финансиращите програми, одобрява правила и процедури за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението, включително и

5 по прилагане на стратегията за местно развитие. След преглед на Правила за работа на КППП и обсъждането им, Управителният съвет при гласували 6 - ЗА, 0 - ПРОТИВ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ взе следното решение РЕШЕНИЕ 2 На основание чл.35, ал.1, т.12 и ал.2, т.2 от Устава на Сдружението и Указания за подбор на проекти, които ще се финансират по ОПИК в обхвата на приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" и приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП в изпълнение на Стратегии за местно развитие при многофондово прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие, Управителният съвет одобрява Правила за работа на Комисия за подбор на проекти, назначавана от МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ обновление и внедряване на стандарти в МСП по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие. Управителният съвет при гласували 5 - ЗА, 0 - ПРОТИВ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ взе следното решение (в гласуването не участва Марина Герова - Председател на УС на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово ) РЕШЕНИЕ 3 Възлага на Председателя на Управителния съвет на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово да утвърди одобрените Правила за работа на Комисия за подбор на проекти, назначавана от МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP МИГ - Гоце Делчев - Гърмен Хаджидимово Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, със заповедта за назначаване на Комисията за подбор на проектни предложения. По т.3 от дневния ред По точка три от дневния ред бяха обсъдени въпроси, свързани с предстоящото организиране на информационно събитие на тема ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА, което ще се проведе в гр. Гоце Делчев, Градски парк на г. Събитието е планирано от МИГ и е одобрено в бюджета на МИГ за 2018 г. Беше обсъдена концепцията за провеждане на събитието, както и разпределени задачите на членовете на УС и персонала във връзка с предстоящата организация на събитието. Приложения: Приложение 1 Списък на одобрен от Управителния съвет на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово състав на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG16RFOP МИГ - Гоце Делчев - Гърмен Хаджидимово Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП, вкл. притежавана квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, свързани с участие в КППП. Приложение 2 Правила за работа на Комисия за подбор на проекти, назначавана от МИГ, по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие

6 Присъствали на заседанието на г. членове на УС на СНЦ МИГ Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово и подписали настоящия протокол: по ред Юридическо лице /физическо лице - член на Управителния съвет 1 Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ Представляващ юридическо лице - член на Управителния съвет Марина Герова Позиция в УС Председател на УС Подпис Минка Капитанова Член на УС П 3 Община Хаджидимово, Людмил Терзиев Член на УС П ЕИК по БУЛСТАТ Нетис ЕООД, с ЕИК Бойка Темелкова Член на УС П 5 ЕТ Сузана Сариева, Сузана Сариева Член на УС П ЕИК СНЦ Сдружение с Росица Джамбазова Член на УС П нестопанска цел Бизнес инкубатор Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството, с ЕИК по БУЛСТАТ СНЦ Граждански Найле Бюлюкова Член на УС П инициативи за развитие, с ЕИК по БУЛСТАТ П

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 07.09.2018 г., в 09:00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел:

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg, ел. страница:

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел:

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg, ел. страница:

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 05.12.2018 г. от 16.00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ПРОТОКОЛ 01/14.01.2019 г. от проведено заседание на Управителен съвет на СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА Днес, 14.01.2019 г. /понеделник/ от 18.00 часа в гр. Бяла Слатина, ул. Климент Охридски

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 гр. Гоце Делчев, тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com,

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански» Дата на провеждане:

Подробно

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ г. Днес, г. от 18:00 час

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ г. Днес, г. от 18:00 час Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ 26.06.2019 г. Днес, 26.06.2019 г. от 18:00 часа в гр. Котел, ул. "Изворска" 21 се проведе заседание

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 2 / 25.02.2019 г. Днес 25.02.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД Днес, 03.11.2016 г., в 16.00 часа, в с. Кирково, ул. Дружба-1, на основание чл. 26 от Закона

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове Споразумение РД / г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове Споразумение РД / г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите С П И С Ъ К на членовете на колективния върховен орган и колективния управителен орган на Сдружение с нестопанска цел МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово към 12.03.2019 г. 1. I. Списък на членовете на колективния

Подробно

Приложение 2

Приложение 2 Списък на членовете на органите за управление на СНЦ МИГ Гоце Делчев към 13.07.2015 г. СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН Име, фамилия на физическото лице /Наименование на юридическото лице

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове Споразумение РД / г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите

Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове Споразумение РД / г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите С П И С Ъ К на членовете на колективния върховен орган и колективния управителен на Сдружение с нестопанска цел МИГ Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово I. Списък на членовете на колективния върховен орган към

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРДИЛ:.. /инж. Милчо Доцов Председател на УС/ Обява за

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, ул..., ет, ап, в качеството си на представляващ, със

Подробно