ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И"

Препис

1 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ Изх.номер г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Дарин Димитров кмет на Община Търговище Относно: Промени по бюджета на Община Търговище за 2017 г. Уважаеми съветници, С настоящата докладна записка, Ви предлагам да бъде извършена следната промяна по бюджета на Община Търговище за 2017 г.: - Предвид преизпълнението към г. на подпараграф приходи от наем на земя по приходната част на бюджета на Общината с лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта на Неданъчните приходи, да приеме уточнен план към г. на подпараграф приходи от наем на земя в размер на лв. С разликата между уточнения план към г. на подпараграф приходи от наем на земя и първоначалния годишен план на същия, да се извърши завишение на приходната част на бюджета на Общината към г. с лв.; - С цел запазването на балансираността на бюджета след предложеното завишение на приходната му част с лв. към г., ОбСъвет да извърши завишение към г. и на разходната част на бюджета за 2017 г. с лв., в частта му на разходите за местни дейности с лв., в конкретност местна дейност Домашен социален патронаж с лв. и местна дейност Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата ОП СОД с лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с лв., в конкретност Дневен център за лица с увреждания- Дневен център за деца с увреждания - КЗСУ гр. Търговище с лв. и Център за настаняване от семеен тип-център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи КЗСУ гр. Търговище с лв.; - Предвид преизпълнението към г. на подпараграф такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други по приходната част на бюджета на Общината с лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта на Неданъчните приходи, да приеме уточнен план към г. на подпараграф такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други в размер на лв. С разликата между уточнения план към г. на подпараграф такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други и първоначалния годишен план на същия, да се извърши завишение на приходната част на бюджета на Общината към 1

2 г. с лв.; - С цел запазването на балансираността на бюджета след предложеното завишение на приходната му част с лв. към г., ОбСъвет да извърши завишение към г. и на разходната част на бюджета за 2017 г. с лв., в частта му на разходите за местни дейности с лв., в конкретност местна дейност Приюти за безстопанствени животни с лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с лв., в конкретност Неспециализирани училища, без професионални гимназии I ОУ Христо Ботев гр. Търговище с лв.; - Предвид преизпълнението към г. на подпараграф такси за притежаване на куче по приходната част на бюджета на Общината с лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта на Неданъчните приходи, да приеме уточнен план към г. на подпараграф такси за притежаване на куче в размер на лв. С разликата между уточнения план към г. на подпараграф такси за притежаване на куче и първоначалния годишен план на същия, да се извърши завишение на приходната част на бюджета на Общината към г. с лв.; - С цел запазването на балансираността на бюджета след предложеното завишение на приходната му част с лв. към г., ОбСъвет да извърши завишение към г. и на разходната част на бюджета за 2017 г. с лв., в частта му на разходите за местни дейности с лв., в конкретност местна дейност Приюти за безстопанствени животни с лв.; - Намаляване плана на разходната част по бюджета на Община Търговище към г. с лв., в частта му на разходи за делегирани от държавата дейности с лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с лв., като намалението касае Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2017 г. на Община Търговище приет с Решение 2 от Протокол 17/ г. на Общински съвет Търговище (изменен с Решение 3 от Протокол 19/ г. на Общински съвет Търговище, Решение 3 от Протокол 25/ г. и Решение 2 от Протокол 24/ г. и Заповед З / г.) с лв., в т. ч: параграф Придобиване на дълготрайни материални активи с лв., подпараграф придобиване на компютри и хардуери с лв. и параграф Придобиване на нематериални дълготрайни активи с лв., подпараграф придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти с лв.; - С цел запазване балансираността на общинския бюджет след предложеното намаление на плана на разходната с лв. в частта му на разходи за делегирани от държавата дейности с лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с лв., да се завиши плана на разходната част по бюджета на Община Търговище към г. с лв., в частта му на разходите за държавни дейности с лв., като увеличението касае делегирана от държавата дейност Библиотеки с национален и регионален характер Регионална библиотека Петър Стъпов гр. Търговище с лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с лв., в конкретност Библиотеки с национален и регионален характер Регионална библиотека Петър Стъпов гр. Търговище с лв.; - Намаляване плана на приходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с лв. към г., в частта му на местните приходи с лв. във връзка с предоставяне на временен безлихвен заем за текущи допустими възстановими разходи в размер на лв. по проект BG05М9OP С01 С грижа за теб, като намалението касае Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз(нето) с лв.; - Намаляване плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с

3 лв. към г., в частта му на разходите за местни дейности с лв., като намалението касае местна дейност Резерв, параграф Резерв за непредвидени и неотложни разходи с лв. Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе следното РЕШЕНИЕ: 1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Търговище, предвид преизпълнението към г. на подпараграф приходи от наем на земя по приходната част на бюджета на Общината с лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта им на Неданъчните приходи, приема уточнен план към г. на подпараграф приходи от наем на земя в размер на лв На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, с цел запазването на балансираността на бюджета след извършеното завишение на приходната му част с лв. по т. 1 от настоящото решение, извършва завишение към г. и на разходната част на бюджета с лв., като завишението се извършва по дейности, параграфи и подпараграфи, както следва: - местна дейност Домашен социален патронаж с лв с лв. в т. ч.: с лв с лв с лв с лв с лв. - местна дейност Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата ОП СОД гр. Търговище с лв с лв. в т. ч.: с лв. - държавна дейност Дневни центрове за лица с увреждания дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други - Дневен център за деца с увреждания - КЗСУ с лв с лв. в т. ч.: с лв. - държавна дейност Центрове за настаняване от семеен тип дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи - КЗСУ с лв с лв. 3

4 в т. ч.: с лв. 2. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Търговище, предвид преизпълнението към г. на подпараграф такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други по приходната част на бюджета на Общината с лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта им на Неданъчните приходи, приема уточнен план към г. на подпараграф такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други в размер на лв На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, с цел запазването на балансираността на бюджета след извършеното завишение на приходната му част с лв. по т. 2 от настоящото решение, извършва завишение към г. и на разходната част на бюджета с лв., като завишението се извършва по дейности, параграфи и подпараграфи, както следва: - местна дейност Приюти за безстопанствени животни ОП СОД гр. Търговище с лв с лв. в т. ч.: с лв. - държавна дейност Неспециализирани училища, без професионални гимназии дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други I ОУ Христо Ботев гр. Търговище с лв с лв. в т. ч.: с лв. 3. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Търговище, предвид преизпълнението към г. на подпараграф такси за притежаване на куче по приходната част на бюджета на Общината с лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта им на Неданъчните приходи, приема уточнен план към г. на подпараграф такси за притежаване на куче в размер на лв На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, с цел запазването на балансираността на бюджета след извършеното завишение на приходната му част с лв. по т. 3 от настоящото решение, извършва завишение към г. и на разходната част на бюджета с лв., като завишението се извършва по дейности, 4

5 параграфи и подпараграфи, както следва: - местна дейност Приюти за безстопанствени животни ОП СОД гр. Търговище с лв с лв. в т. ч.: с лв. 4. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, извършва към г. следната промяна по бюджета на Общината за 2017 г.: - намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с лв., в частта му на разходи за делегирани от държавата дейности с лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с лв., като намалението касае Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2017 г. на Община Търговище приет с Решение 2 от Протокол 17/ г. на Общински съвет Търговище (изменен с Решение 3 от Протокол 19/ г. на Общински съвет Търговище, Решение 3 от Протокол 25/ г. и Решение 2 от Протокол 24/ г. и Заповед З / г.) с лв., в т. ч: параграф Придобиване на дълготрайни материални активи с лв., подпараграф придобиване на компютри и хардуери с лв. - Регионална библиотека Петър Стъпов гр. Търговище и параграф Придобиване на нематериални дълготрайни активи с лв., подпараграф придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти с лв. - Регионална библиотека Петър Стъпов гр. Търговище; - завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с лв., като завишението се извършва по дейности, параграфи и подпараграфи, както следва: - делегирана от държавата дейност Библиотеки с регионален характер Регионална библиотека Петър Стъпов - гр. Търговище с лв с лв. в т. ч.: с лв с лв с лв. - делегирана от държавата дейност Библиотеки с регионален характер дофинасиране с приходи с общински характер, дарения и други Регионална библиотека Петър Стъпов - гр. Търговище с лв с лв. в т. ч.: с лв. 5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Търговище, предоставя временен безлихвен заем за текущи допустими възстановими разходи в размер на лв. по проект BG05М9OP С01 С грижа за теб, като срока на възстановяване е до възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва следната промяна по бюджета на Общината за

6 г. към г.: - намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с лв., в частта му на местните приходи с лв., като намалението касае Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз с лв. (със знак минус); - намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с лв., в частта му на разходите за местни дейности с лв., като намалението касае местна дейност Резерв, параграф Резерв за непредвидени и неотложни разходи с лв. Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ Кмет на Община Търговище Съгласувал: Валентин Велчев, Зам. кмет на Община Търговище Анна Панова, Началник отдел БС Тодор Тодоров, Началник отдел НПО Изготвил: Добринка Аначкова, Гл. специалист в отдел БС 6

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2017 Г. КЪМ 31.03.2017 Г. 1 2 3 4 5 6 7 5

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ РЕ Ш Е Н И Е 374 Препис-извлечение: На Общински съвет Ценово, област, Русе, взето на заседание с Протокол 65/29.06.2010г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал.

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018

Подробно

Докладна записка отчет г г..xls

Докладна записка отчет г г..xls Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от 01.02.2018г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1

Подробно

Automatically generated PDF from existing images.

Automatically generated PDF from existing images. Приложение 11 БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Отчет Бю джет Прогноза Прогноза Прогноза 8S под- Н А И М ЕН О ВА

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КОД ПО ЕБК 1790 ПЕРИОД КЪМ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г. /дд.мм.гггг/ /дд.мм.гггг/

Подробно

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31. 12. 2013 ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ПЛАН ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ

Подробно

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2015 ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2014 г. ДЕЙНОСТИ

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ - БЮДЖЕТ - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 28.2.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на физически лица:

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2 3 4 телефон: Web-адрес

Подробно

Prilojenie2 -RAZ ot4et

Prilojenie2 -RAZ ot4et Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2014 ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2013 г. ДЕЙНОСТИ

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА,

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към 30.6.2018 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 359 (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар код по ЕБК: 6901

Подробно

Отчет за бюджета / За месец Юни 2018 Приход ЕГ "П-р.д-р Асен Златаров" План Отчет дц ДД МД МД Дофин. Дофин. Наименование на параграфасумарно сумарно %

Отчет за бюджета / За месец Юни 2018 Приход ЕГ П-р.д-р Асен Златаров План Отчет дц ДД МД МД Дофин. Дофин. Наименование на параграфасумарно сумарно % / Приход ЕГ "П-р.д-р Асен Златаров" План Отчет дц ДД МД МД Дофин. Дофин. 2400 Приходи и доходи от 20457. 2660 6.8 20457 2660 6.8 0 0 0 0 2405 приходи от наеми на 20457 2660 6.8 20457 2660 6.8 0 0 0 0 2700

Подробно

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls - 1 / 6 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail финансово-правна форма МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ''СВ.ИВАН РИЛСКИ'-СОФИЯ 000670659

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА 7410201 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА

Подробно

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНС. МЕСТНИ Отн. ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХ. С ОБЩ. Х -

Подробно

Microsoft Word - Copy of 2

Microsoft Word - Copy of 2 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 на Столичния общински съвет

Подробно

doc

doc Община Раднево област Стара Загора ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От Протокол 17 на заседание на Общинския съвет - Раднево, проведено на 28.08.2008 г. от 15.00 ч., на което са взети следните РЕШЕНИЯ Точка:1 ОПРЕДЕЛЯНЕ

Подробно

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес ЕИК/Б

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес  ЕИК/Б - 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР 000 565 59 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес e-mail ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК 6 9 0 1 телефон: ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подробно

/ Отчет за бюджета За месец Септември 2018 ЕГ "П-р.д-р Асен' Златаров" Приход План Отчет ДQ ДQ МД МД Дофин. Дофин. Наименование на параграфасумарно су

/ Отчет за бюджета За месец Септември 2018 ЕГ П-р.д-р Асен' Златаров Приход План Отчет ДQ ДQ МД МД Дофин. Дофин. Наименование на параграфасумарно су / ЕГ "П-р.д-р Асен' Златаров" Приход План Отчет ДQ ДQ МД МД Дофин. Дофин. 2400 Приходи и доходи от 20457 2507 05. 20457 2507 05. 0 0 0 0 2405 приходи от наеми на 20457 2507 05. 20457 2507 05. 0 0 0 0 2700

Подробно

B1_2017_09_4600_DES.xls

B1_2017_09_4600_DES.xls ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 30.9.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 521 619 КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (н

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (н година 2016 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 460 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за ядрено регулиране код по ЕБК: 4600 (наименование

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на п

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на п година 216 за периода от до код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 216г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 216 - ПРИХОДИ Отчет 216 - ПРИХОДИ местни - местни

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА на бюджета, сметките

Подробно