Име на материала:

Размер: px
Започни от страница:

Download "Име на материала:"

Препис

1 Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии СрН Мер единица: Брой Категория: 12 - Кабелни обувки и съединители, клеми, ленти, табелки Аварийни запаси: Да материала: Кабелни крайници (обувки), изработени от мед за електротехнически приложения с висока електрическа проводимост с чистота min 99,9 mass-%, тръбни, цилиндрични, от пресов тип, с един отвор за клемното съединение, без контролен отвор. По върхностите медните кабелни обувки е несено защитно критие от калай или от сребро или от други дходящи метали или метални сплави, зволяващо свързването медни токопроводими жила силови кабели с номилни сечения: 10 mm 2, 16 mm 2 ; 25 mm 2 ; 35 mm 2 ; 50 mm 2 ; 70 mm 2 ; 95 mm 2 ; 120 mm 2 ; 150 mm 2 ; 185 mm 2 ; и 240 mm 2, съгласно таблица 1 -долу. Челта върхност към отвора в края кабелните обувки е окръгле/скосе за -лесно въвеждане токопроводимите жила при извършване монтажни работи. Формата и основните размери кабелните обувки съответстват изискванията DIN 46235, както са казани графично фиг. 1 -долу. Кабелните обувки са премили успешно тиви изпитвания съгласно БДС EN или еквивалентно/и. Кабелните крайници (обувки) са приложими към медни токопроводими жила силови разпелителни кабели НН за недвижно лагане съгласно БДС или БДС HD 603 S1 или еквивалентно/и и силови разпелителни кабели СрН съгласно БДС HD 620 S2 или еквивалентно/и. Кабелните обувки запазват своите параметри при въздействие климатичните фактори околта са при трансртиране и съхранение. Излзване: Медните кабелни пресови тръбни крайници (обувки) с метално критие се излзват за обработване след пварително отстраняване изолацията медни токопроводими жила силови кабели СрН или НН със сечения от 10 mm 2 до 240 mm 2 при свързването им към клемовите съединения електрическите апарати и устройства. Съответствие пложеното изпълнение със стандартизационните документи: Медните кабелни пресови тръбни крайници (обувки), с метално критие трябва да отговарят й-малко сочените -долу стандарти или еквиваленти, включително и техните валидни изменения и правки: DIN :1983 Cable lugs for compression connections, cover plate type, for copper conductors ; и БДС EN :2006 Пресоване и механични съединения за силови кабели за обявени прежения до 36 kv (Um = 42 kv). Част 1: Методи за изпитване и изисквания (IEC :2003, с промени). Изисквания към документацията и изпитванията: Документ 1. Точно обозчение тивете медните кабелни крайници (обувки), производителя, стра произход и следното издание каталога производителя 2. Техническо описание, гарантирани параметри и характеристики, чертежи с размери, тегла и др. Приложение (или текст) Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 1 от 5 ЧЕЗ Разпеление България АД

2 Документ 3. Протоколи от тиви и/или рутинни изпитвания английски или български език, проведени от независима изпитвател лаборатория заверени копия, с приложен списък отделните изпитвания български език 4. Сертификат/акитация независимата изпитвател лаборатория, провела тивите изпитвания т Декларация за съответствие плаганото изпълнение с изискванията параграфи материала и Съответствие пложеното изпълнение с нормативнотехническите документи -горе 6. Инструкция за монтиране, вкл. описание необходимите инструменти, формите за пресоване (матриците) и следователността операциите Приложение (или текст) Забележка: Всички оригилни документи трябва да бъдат български език или с превод български език. (Каталозите и протоколите могат да бъдат и само английски език). Технически данни 1. Характеристики работта са Стойност 1.1 Максимал температура околта са + 40 С 1.2 Минимал температура околта са Минус 25 С 1.3 С стойност температурата околта са, измере за период от 24 h + 35 С 1.4 Относител влажност До 100 % 1.5 Надморска височи До 1000 m 2. Параметри електроразпелителта мрежа Параметър Стойност 2.1 Номилни прежения 400 / 230 V V V 2.2 Максимални работни прежения 440 / 253 V V V 2.3 Номил честота 50 Hz 2.4 Брой фазите Заземяване звездния център Директно заземен През активно съпротивление; през дъгогасител боби; изолиран звезден център. Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 2 от 5 ЧЕЗ Разпеление България АД

3 3. Общи технически характеристики Изискване 3.1 Материал Cu: (min 99,9 mass-%) 3.2 Форма и основни размери а) Съгласно DIN или еквивалентно/и, както са казани фиг. 1 и в табл. 1 долу. б) За улеснение при въвеждане токопроводимите жила при извършване монтажни работи челните върхности към отворите кабелните обувки трябва да бъдат окръглени/скосени. 3.3 Защитно критие По външта и вътрешта върхности кабелните обувки трябва да бъде несено химически път равномерно защитно критие от калай или от сребро или от други дходящи метали или метални сплави с дебели min 3 µm. 3.4 Изпълнение а) Допустими отклонения от основните размери съгласно DIN или еквивалентно/и. б) По външта и вътрешта върхности кабелните обувки не трябва да се забелязват пуктини, грапавини, изпъклости, неметални включвания, пет с корозионен произход и други дефекти, които могат да окажат влияние тяхта работоссобност. в) По контактните върхности кабелните обувки не трябва да има стружки, остри ръбове, мустаци и др. неравности, които могат да вят токопроводимите жила кабелите. 3.5 Маркировка а) Кабелните обувки трябва да бъдат маркирани трайно с: логото производителя; сечението токопроводимите жила, за които са пзчени, номера пресоващата вложка (матрица); и местата пресоване. б) Маркировката трябва да може да бъде разчете след пресоването кабелта обувка. 3.6 Опаковка а) Кабелните обувки са опаковани в дходяща опаковка която ппазва от механични ви и атмосверни влияния при трансрт и съхранение с брутно тегло max 15 kg. Гарантирано пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 3 от 5 ЧЕЗ Разпеление България АД

4 Изискване Гарантирано пложение б) На всяка опаковка трябва да бъде залепен етикет български език със следта информация: именованието и/или логото производителя; именованието и озчението обувката; сечението токопроводимите жила, за които е пзче; броя съдържащите се в опаковката кабелни обувки; годита производство; и референтния номер стандарта - DIN еквивалентно/и. Фиг. 1 Меден пресов тръбен кабелен крайник (обувка) с метално критие Таблица 1 Медни кабелни пресови крайници (обувки), тръбни, с метално критие основни размери, mm съгласно фиг. 1 и тегла стандарта Форма и сечение токопрово димите жила, mm 2 Кръгло/ секторно, многожи чно (rm/sm) Диаметър присъеди н. болт, mm l, M5 27 4,5 d 1, d 3, M6 27 4, M8 36 5,5 ±0,3 8,5 13 ± M ,5 8, M8 38 7, b,* а,* min 10 Тегло, g Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 4 от 5 ЧЕЗ Разпеление България АД

5 стандарта Форма и сечение токопрово димите жила, mm 2 Кръгло/ секторно, многожи чно (rm/sm) Диаметър присъеди н. болт, mm l, M , M , M8 42 8,2 12, M ,2 12, M ,2 12, M , M , M , M ,5 16, M ,5 16, M ,5 16, M , ± M , M , M , M , M , M , M , M d 1, d 3, b,* а,* min 25, M , M , ±0, M , M , M , *) Размерите са индикативни, да се сочат техните конкретни стойности Тегло, g Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 5 от 5 ЧЕЗ Разпеление България АД

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

КРМ СрН 2

КРМ СрН 2 ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: 26.03.2014 Стр. 1 29 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ

Подробно

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: Стр. 1 27 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ СрН 2-01 Съдържание

Подробно

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02 Стр. 1 от 9 Техническа спецификация за измервателни токови трансформатори ниско напрежение Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс E7 бул.

Подробно

2.2

2.2 АЛУМИНИЕВИ ТОКОВИ КЛЕМИ съгласно DIN 48 072 част 2 за свързване на алуминиеви и алуминиево стоманени проводници Материал: клема: легирана алуминиева сплав (AlMgSi1) подложка: легирана алуминиева сплав

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 264 Стандарт на изработка: БДС EN 1092-1 Материал: въглеродна или неръждаема стомана Видове повърхнини съгласно БДС EN 1092-1 265 ФЛАНЦИ PN6 Тип : за челно заваряване DN Присъединителни размери A Диаметър

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Енергийна ефективност Токови трансформатори таблица за избор Избор на съотвестващ прекъсвач Модулен S200, S280, S290, S700, S800 Tmax XT1, XT2, XT3, X

Енергийна ефективност Токови трансформатори таблица за избор Избор на съотвестващ прекъсвач Модулен S200, S280, S290, S700, S800 Tmax XT1, XT2, XT3, X Токови трансформатори таблица за избор Избор на съотвестващ прекъсвач Модулен S200, S20, S290, S700, S00 Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4320 T5 Emax Избор на начин на инсталиране DIN DIN DIN, кабел или Шина

Подробно

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet SF 6 - изолирана комплектна разпределителна уредба за средно напрежение CGMCOSMOS до 24 kv 1 КОМПЛЕКТНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА CGMCOSMOS - Напълно SF 6 изолирана, независеща от условията на околната среда

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената поръчка: Доставка на честотно управляеми циркулационни

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: , Gsm: , ЕЛЕКТРОМАТЕ

София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: , Gsm: ,   ЕЛЕКТРОМАТЕ www.ldg-bg.com София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: +359 2 862 88 75, +359 2 862 78 71 Gsm: +359 884 204 284, e-mail: sales@ldg-bg.com ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЦЕНОВА

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно