R4BP 3 Print out

Размер: px
Започни от страница:

Download "R4BP 3 Print out"

Препис

1 Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPASTA-BROD Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3): BG

2 Съдържание Административна информация 1.1. Търговско наименование на продукта 1.2. Притежател на разрешение 1.3. Производител(и) на биоцидите 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а) 2. Състав и формулиране на продукта 2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида 2.2. Тип на формулирането 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност 4. Разрешена(и) употреба(и) Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени

3 4.4.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на 5. Общи указания за употреба 5.1. Инструкции за употреба 5.2. Мерки за намаляване на риска 5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни 5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка 5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на 6. Друга информация

4 Административна информация 1.1. Търговско наименование на продукта NEO ACTIPASTA-BROD 1.2. Притежател на разрешение Име и адрес на притежателя на разрешението Име Адрес Activa s.r.l. via Feltre, Milano Италия Номер на разрешението Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3) Дата на издаване на разрешението Дата на изтичане срока на валидност на разрешението BG /02/ /08/ Производител(и) на биоцидите Име на производителя Activa srl Адрес на производителя Местонахождение на производствените обекти via Feltre, Milano Италия Colkim srl,, via Piemonte Ozzano Emilia (BO) Италия 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а) 1

5 Активно вещество 11 - Бродифакум Име на производителя Activa S.r.l Адрес на производителя Местонахождение на производствените обекти via Feltre, Milano Италия Tezza S.r.l, via Tre Ponti S. Maria di Zevio (VR) Италия 2. Състав и формулиране на продукта 2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида Общоприето име IUPAC име Функция CAS номер EО номер Бродифакум 3-[3-(4'-bromobiphenyl- 4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro - 1-napthyl]-4- hydroxycoumarin Активно вещество Съдържание (%) 2.2. Тип на формулирането RB - Готова за употреба примамка 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност Категория на опасност Може да причини увреждане на органите (blood). Препоръки за безопасност Да се съхранява извън обсега на деца. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:Незабавно се обадете POISON CENTER or a doctor/physician/. ПРИ явна или предполагаема експозиция:потърсете медицински съвет. Да се изхвърли съдържанието в hazardous waste facilities in accordance with national regulations.. 2

6 4. Разрешена(и) употреба(и) 4.1 Описание за използване Употреба 1 - Таблица 1. Употреба 1 домашни мишки професионални потребители на закрито Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Област на употреба Не се отнася за отрови за гризачи Mus musculus-house mouse-juveniles to adults На закрито Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка Дозировка(и) и честота на прилагане 20 g - 40 g примамка на една поставка. - 0, Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра. Категория(и) потребители Професионална Размери и материал на опаковките From 1,5 Kg up to 25Kg (containing rodenticide baits of g in wax blocks) Опаковъчен материал: PE/Aluminium/Polyesther Специфични инструкции за употреба Поставките за примамка трябва да се посещават най-малко веднъж на всеки 2 3 дни в началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят труповете на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост. 3

7 4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Когато поставяте поставки за примамка близо до отводнителни съоръжения, погрижете се примамката да не се мокри Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение 4.2 Описание за използване Употреба 2 - Таблица 2. Употреба 2 плъхове професионални потребители на закрито Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Област на употреба Не се отнася за отрови за гризачи Rattus norvegicus-brown rat-juveniles to adults На закрито Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка Дозировка(и) и честота на прилагане 100 g g примамка на една поставка - 0, Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра. 4

8 Категория(и) потребители Професионална Размери и материал на опаковките From 1,5 Kg up to 25Kg (containing rodenticide baits of g in wax blocks) Опаковъчен материал: PE/Aluminium/Polyesther Специфични инструкции за употреба Поставките за примамка трябва да се посещават само в период от 5 7 дни след началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят труповете на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда - Когато поставяте поставки за примамка близо до отводнителни съоръжения, погрижете се примамката да не се мокри Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение 4.3 Описание за използване Употреба 3 - Таблица 3. Употреба 3 домашни мишки и/или плъхове професионални потребители на открито около сгради Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената Не се отнася за отрови за гризачи 5

9 употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Mus musculus-house mouse-juveniles to adults Rattus norvegicus-brown rat-juveniles to adults Област на употреба Other на открито около сгради Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка Дозировка(и) и честота на прилагане House mice: g примамка на една поставка; Brown rat: 100 g g примамка на една поставка - 0, Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра. Категория(и) потребители Професионална Размери и материал на опаковките Number of packed bags per packaging: Грама/килограма примамка в торба: from 1,5 Kg up to 25Kg (containing rodenticide baits of g in wax block) Опаковъчен материал: PE/Aluminium/Polyesther Специфични инструкции за употреба Предпазвайте примамката от метеорологичните условия (напр. дъжд, сняг и пр.). Поставяйте поставките за примамка на места, защитени от наводняване. Поставките за примамка трябва да се посещават [за мишки поне веднъж на 2 3 дни в] [за плъхове само 5 7 дни след] началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят труповете на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост. Сменяйте всяка примамка в поставка, в която примамката е повредена от вода или заразена поради замърсяване Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби - Не насипвайте този продукт направо в тунелите Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда 6

10 - Когато поставяте поставки за примамка близо до повърхностни води (напр. реки, езера, канали, язовири, напоителни съоръжения) или отводнителни съоръжения, погрижете се примамката да не се мокри Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение 4.4 Описание за използване Употреба 4 - Таблица 1. Употреба 1 домашни мишки масови потребители на закрито Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Област на употреба Не се отнася за отрови за гризачи Mus musculus-house mouse-juveniles to adults На закрито Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка. Дозировка(и) и честота на прилагане 20 g - 40 g примамка на една поставка. - 0, Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра. Категория(и) потребители Масова употреба (непрофесионален) Размери и материал на опаковките Up to 300 g (containing rodenticide baits of g in wax blocks) Опаковъчен материал: PE/Aluminium/Polyesther 7

11 4.4.1 Специфични инструкции за употреба Поставките за примамка трябва да се посещават най-малко веднъж на всеки 2 3 дни в началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят труповете на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение 4.5 Описание за използване Употреба 5 - Таблица 2. Употреба 2 плъхове масови потребители на закрито Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Област на употреба Не се отнася за отрови за гризачи Rattus norvegicus-brown rat-juveniles to adults На закрито Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка. 8

12 Дозировка(и) и честота на прилагане 100 g g примамка на една поставка - 0, Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра. Категория(и) потребители Масова употреба (непрофесионален) Размери и материал на опаковките Up to 300 g (containing rodenticide baits of g in wax blocks) Опаковъчен материал: PE/Aluminium/Polyesther Специфични инструкции за употреба Поставките за примамка трябва да се посещават само в период от 5 7 дни след началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят труповете на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение 4.6 Описание за използване 9

13 Употреба 6 - Таблица 3. Употреба 3 плъхове масови потребители на открито около сгради Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Област на употреба Не се отнася за отрови за гризачи Rattus norvegicus-brown rat-juveniles to adults Other на открито около сгради Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка. Дозировка(и) и честота на прилагане 100 g g примамка на една поставка - 0, Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра. Категория(и) потребители Масова употреба (непрофесионален) Размери и материал на опаковките Up to 300 g (containing rodenticide baits of g in block bait) Опаковъчен материал: PE/Aluminium/Polyesther Специфични инструкции за употреба Поставяйте поставките за примамка на места, защитени от наводняване. Сменяйте всяка примамка в поставка, в която примамката е повредена от вода или заразена поради замърсяване. Поставките за примамка трябва да се посещават само в период от 5 7 дни след началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят труповете на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда 10

14 4.6.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение 5. Общи указания за употреба 5.1. Инструкции за употреба 11

15 Професионални потребители Прочетете и спазвайте информацията за продукта и данните, придружаващи продукта или предоставени на мястото на продажба, преди да го използвате. - Извършете проучване на нападнатата област преди поставянето на примамката и оценка на място, за да идентифицирате видовете гризачи, техните места на действие и да определите вероятната причина и мащабите на нахлуването. Отстранете леснодостъпната за гризачите храна (напр. разсипано зърно или хранителни отпадъци). Не правете обаче друго почистване на нападнатата област непосредствено преди третирането, защото това само ще обезпокои популацията от гризачи и ще затрудни приемането на примамката. - Продуктът трябва да се използва само като част от система за интегрирана борба с вредители (ИБВ), включваща освен всичко друго мерки за хигиена и при възможност физически методи за контрол. Преценете възможните превантивни мерки (запушване на дупки, възможно най-пълно отстраняване на потенциалните места за хранене и пиене), за да подобрите приемането на продукта и намалите вероятността от повторно нахлуване. - Поставките за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата със забелязани преди това действия на гризачи (напр. пътеки, свърталища, хранилки, дупки, тунели и пр.). - Където е възможно, поставките за примамка трябва да се закрепват за земята или за други конструкции. - Поставките за примамка трябва да бъдат ясно надписани, че съдържат отрови за гризачи и че не трябва да се преместват и отварят (вижте раздел 5.3 за информацията, която надписът трябва да съдържа). [...] Когато продуктът се използва на обществени места, третираните площи трябва да бъдат обозначени по време на периода на третирането и до примамките трябва да бъде поставена табела с обяснение на риска от първично или вторично отравяне с антикоагуланта и мерките за първа помощ при евентуално отравяне. - Примамката трябва да бъде закрепена така, че да не може да бъде отнесена от поставката. - Поставяйте продукта извън досега на деца, птици, домашни любимци, селскостопански и други нецелеви животни. - Поставяйте продукта далеч от храни, напитки и фураж, както и от съдове, прибори или повърхности в контакт с такива. [Когато е необходимо според оценката на риска: Носете устойчиви на химикали защитни ръкавици по време на боравенето с продукта (материалът на ръкавиците трябва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта) Когато е необходимо, посочете всички други необходими ЛПС (напр. очила или маска) при боравенето с продукта] Докато използвате продукта, не се хранете, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и изложената на пряк контакт кожа, след като използвате продукта. - Ако поемането на примамката е сравнително слабо спрямо явните мащаби на нахлуването, помислете за преместване на поставките за примамката и евентуално за преминаване към друга формула на примамката. Ако след 35-дневен период на третиране примамките продължават да се изяждат и не се наблюдава спад в действията на гризачите, трябва да се определи вероятната причина за това. След като се изключат другите възможности, най-вероятно става дума за резистентни гризачи, затова преценете 12

16 възможността за употреба на неантикоагулантна ако има или по-силна антикоагулантна отрова за гризачи. Също така преценете възможността за използване на капани като алтернативна мярка за контрол. - Отстранете останалата примамка или поставките за примамка в края на периода на третирането. Масови потребители Прочетете и спазвайте информацията за продукта и данните, придружаващи продукта или предоставени на мястото на продажба, преди да го използвате. - Преди употребата на отрови за гризачи трябва да се прецени възможността за използване на нехимически методи за контрол (напр. капани). Отстранете леснодостъпната за гризачите храна (напр. разсипано зърно или хранителни отпадъци). Не правете обаче друго почистване на нападнатата област непосредствено преди третирането, защото това само ще обезпокои популацията от гризачи и ще затрудни приемането на примамката. - Поставките за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата със забелязани действия на гризачи (напр. пътеки, свърталища, хранилки, дупки, тунели и пр.). - Където е възможно, поставките за примамка трябва да се закрепват за земята или за други конструкции. - [Не отваряйте сашетата с примамката когато това е от значение за формулата на примамката в продукта]. - Поставяйте поставките за примамка извън досега на деца, птици, домашни любимци, селскостопански и други нецелеви животни. - Поставяйте поставките за примамка далеч от храни, напитки и фураж, както и от съдове, прибори или повърхности в контакт с такива. - Не поставяйте поставки за примамка близо до отводнителни съоръжения, където могат да влязат в контакт с вода. Докато използвате продукта, не се хранете, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и изложената на пряк контакт кожа, след като използвате продукта. - Отстранете останалата примамка или поставките за примамка в края на периода на третирането Мерки за намаляване на риска 13

17 Професионални потребители Когато е възможно, преди третирането уведомете евентуалните минувачи (напр. потребителите на третираната площ и нейните околности) за кампанията за борба с гризачите [ по съответния правилник за добра практика, ако има такъв]. За да намалите риска от вторично отравяне, редовно търсете и отстранявайте мъртвите гризачи по време на третирането (напр. поне два пъти седмично). [...]. - Продуктите не трябва да се използват повече от 35 дни без оценка на състоянието на нахлуването и ефективността на третирането. - Не използвайте примамки, съдържащи антикоагулантни активни вещества, като постоянни примамки за предотвратяване на нахлуване или следене на действията на гризачи. В информацията за продукта (т. е. етикет и/или брошура) ясно трябва да бъде посочено, че: - Продуктът не трябва да се доставя на масови потребители (напр. само за професионални потребители ). - продуктът трябва да се използва в достатъчно защитени срещу манипулации поставки за примамка (напр.: За употреба само в защитени срещу манипулации поставки за примамка ). - потребителите трябва да надписват правилно поставките за примамка с информацията, посочена в раздел 5.3 на кратката характеристика на продукта (SPC) (напр. Надпишете поставките за примамка, както е указано в препоръките за продукта ). Използването на този продукт следва да елиминира гризачите в срок от 35 дни. Информацията за продукта (т. е. етикет и/или брошура) трябва ясно да препоръчва на потребителя, в случай на неефективност на третирането (т. е. ако продължават да се забелязват действия на гризачи), да потърси съвет от доставчика на продукта или да се обади в служба за борба с вредители. - Не мийте поставките за примамка с вода, преди да поставяте нова примамка. Изхвърляйте мъртвите гризачи в съответствие с местните изисквания [...]. Масови потребители Преценете възможните превантивни мерки (запушване на дупки, възможно най-пълно отстраняване на потенциалните места за хранене и пиене), за да подобрите приемането на продукта и намалите вероятността от повторно нахлуване. - Не използвайте антикоагулантни отрови за гризачи като постоянни примамки (напр. за предотвратяване на нахлуване или установяване на присъствие на гризачи). В информацията за продукта (т. е. етикет и/или брошура) ясно трябва да бъде посочено, че: - продуктът трябва да се използва в достатъчно защитени срещу манипулации поставки за примамка (напр.: За употреба само в защитени срещу манипулации поставки за примамка ). - потребителите трябва да надписват правилно поставките за примамка с информацията, посочена в раздел 5.3 на кратката характеристика на продукта (SPC) (напр. Надпишете поставките за примамка, както е указано в препоръките за продукта ). Използването на този продукт следва да елиминира гризачите в срок от 35 дни. Информацията за продукта (т. е. етикет и/или брошура) трябва ясно да препоръчва на потребителя, в случай на неефективност на третирането (т. е. ако продължават да се забелязват действия на гризачи), да потърси съвет от доставчика на продукта или да се обади в служба за борба с вредители. - Търсете и отстранявайте мъртвите гризачи по време на третирането най-малко при всяка проверка на поставките за примамка. Изхвърляйте мъртвите гризачи в съответствие с местните изисквания [...] Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда 14

18 Този продукт съдържа антикоагулантно вещество. Ако бъде погълнат, е възможно с евентуално забавяне да се появят симптоми от рода на кръвотечение от носа и венците. В тежки случаи може да се появят синини и кръв в изпражненията или урината. - Противоотрова: Витамин K1, който трябва да се дава само от медицински/ветеринарни специалисти. - При: - Експозиция на кожата: да се измие с вода и след това с вода и сапун. - Експозиция на очите: да се промият с течност за промивка на очите или вода, клепачите да се държат отворени поне 10 минути. Експозиция на устата: да се изплакне внимателно с вода. Нищо не трябва да се дава в устата на човек в безсъзнание. Не предизвиквайте повръщане. При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ и покажете съда или етикета на продукта [...]. Обърнете се към ветеринарен лекар при поглъщане от домашен любимец [...]. Поставките за примамка трябва да бъдат надписани със следната информация: да не се премества или отваря ; съдържа отрова за гризачи ; наименование или номер на разрешително на продукта ; активно вещество/вещества и при злополука се обадете на център за отравяния [...]. - Опасно за дивата природа Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка В края на третирането изхвърлете неизядената примамка и опаковката в съответствие с местните изисквания [...] Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво място. Дръжте съда затворен и далеч от пряка слънчева светлина. - Да се съхранява на места, недостъпни за деца, птици, домашни и селскостопански животни. - Срок на годност: 2 years 15

19 6. Друга информация Поради своето забавено действие, антикоагулантните отрови за гризачи дават резултат от 4 до 10 дни след поемането на примамката. Гризачите могат да пренасят болести. Не докосвайте мъртви гризачи с голи ръце, използвайте ръкавици или инструменти от рода на щипци, когато ги изхвърляте. - Този продукт съдържа вгорчаващ агент и оцветител. 16

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Murin Facoum Pasta Продуктов(и) тип(ове): ПТ 14 - Родентициди ПТ 14 - Родентициди Номер на разрешението: 2489-1

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: DIFETEC P-29F Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2420-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Dr. Mort Brodi Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2345-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROD Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 694-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIBLOCK-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 63-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: -4 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Райд примамка за хлебарки с абамектин Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS зърна против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 674-4, 674-

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS блокчета против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 68-, 68-6

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia Tropical insettorepellente lozione no gas profumata Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia spray corpo profumato Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти и репеленти Номер на разрешението:

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: Detia Pellets Brodifacoum Product type(s): PT14 - Rodenticides (Pest control) Authorisation number: 1669-3,1669-5 R4BP 3 asset reference

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGITA 0WG Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Sikkens Cetol WV 880(BPD) Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGRI IODE FLUIDE Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди Наименование на групата: Aqua K-Othrine Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AQUA KOTHRIN Продуктов(и) тип(ове): ПТ 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи ПТ 18

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Tanalith E 347 Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер на разрешението: 9-, 9-2 Референтен номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Dip-io YB MAX Продуктов(и) тип(ове): ПТ 0 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението: EU-00897-0000 Референтен

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: RATIBROM PASTE Product type(s): PT4 - Rodenticides (Pest control) Authorisation number: 70-3 R4BP 3 asset reference number: BG-0009959-0000

Подробно

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома скоро ще се появи нова предупредителна информация. Някои

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Liq-io concentrate Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Liq-io 5500 Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: MEPA Barrier Spray D Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението: EU-008398-0000

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: TARMIBLOK PIÈGES À MITES ALIMENTAIRES Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти и репеленти Номер на разрешението:

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

Xn-ВРЕДЕН

Xn-ВРЕДЕН И К У Е Й Ш Ъ Н ПРО ФУНГИЦИД ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета и листовката. За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите

Подробно

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/avent Български 1 Важно Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство

Подробно

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ 5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM-068-01 (0217) GHS07 7GB1501-0017 GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ Предупреждения за опасност: H304

Подробно