Б. ЛИСТОВКА 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Б. ЛИСТОВКА 1"

Препис

1 Б. ЛИСТОВКА 1

2 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ БАКТЕРИПИМ 1 g прах за инжекционен/инфузионен разтвор BACTERIPIME 1 g powder for solution for injection/infusion (Цефепим / Cefepime) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. - Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. - Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар. - Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите. - Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Какво съдържа тази листовка: 1. Какво представлява Бактерипим и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Бактерипим 3. Как да използвате Бактерипим 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Бактерипим 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 1. Какво представлява Бактерипим и за какво се използва Бактерипим е цефалоспоринов антибиотик с широк спектър на действие за мускулно и венозно приложение. Показан е за лечение на следните инфекции, когато са причинени от чувствителни към Бактерипим микроорганизми, резистентни към други антибиотици: Инфекции на долнитe дихателни пътища, включително пневмония и бронхит; Инфекции на пикочните пътища, както усложнени, включващи пиелонефрит, така и неусложнени инфекции; Инфекции на кожата и кожните структури; Вътрекоремни инфекции, включително перитонити и инфекции на жлъчния тракт; Гинекологични инфекции; Септицемия (отравяне на кръвта) и бактериемия ( наличие на бактерии в циркулиращата кръв); Емпирично лечение при фебрилна неутропения (намаляване на неутрофилните левкоцити в периферната кръв). Деца Бактерипим е показан за лечение в педиатрията при инфекции, изброени по-долу, причинени от чувствителни бактерии: Пневмония; Инфекции на пикочните пътища, както усложнени, включващи пиелонефрит, така и неусложнени инфекции; Инфекции на кожата и кожните структури; Септицемия; Емпирично лечение на фебрилна неутропения; Бактериален менингит. 2

3 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Бактерипим Не използвайте Бактерипим - ако сте алергични (свъръхчувствителни) към цефепимов дихидрохлорид монохидрат или към някоя от останалите съставки на Бактерипим; - ако имате алергия към цефалоспорини, пеницилини или други бета-лактамни антибиотици. Предупреждения и предпазни мерки Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Бактерипим: - Ако сте с увредена бъбречна функция, дозировката на бактерипим трябва да се коригира, за да се компенсира забавеното отделяне на лекарството през бъбреците. При пациенти в напреднала възраст е необходимо особено внимане при определяне на дозата и проследяване на бъбречната функция. - Когато има данни за псевдомембранозен колит. Важно е тази диагноза да се има предвид при болни с диария по време на лечение с Бактерипим. При по-леките случаи терапията с Бактерипим се прекъсва, а при по-тежките се налага допълнително лечение. - Преди лечението с Бактерипим трябва да се установи дали пациентът има лекарствена алергия и да се направи щателна анамнеза на болния. Тежки реакции на свръхчувствителност от бърз тип изискват адреналин и поддържаща терапия. - Ако сте бременна или планирате бременност, или ако кърмите, уведомете Вашия лекар. Други лекарства и Бактерипим Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Бременност и кърмене Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Безопасността на Бактерипим не е установена, тъй като при бременни пациентки не са провеждани съответни контролирани проучвания. Това лекарство може да се използва при бременност, само ако има ясни индикации за употреба. Бактерипим се отделя в много малки количества в млякото. Следователно с внимание трябва да се прилага при кърмачки. Шофиране и работа с машини Не е изследван ефектът на Бактерипим при шофиране и работа с машини.въпреки това, възможни нежелании реакции като променено съзнание, замаяност,обърканост или халюцинации могат да повлияят способността за шофиране и работа с машини. 3. Как да използвате Бактерипим Винаги използвайте Бактерипим точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар. Дозировката и продължителността на лечение се определят от лекуващия лекар.обичайната доза при възрастни и деца > 40 kg (над 12 години) с нормална бъбречна функция е 1 g приложен венозно или мускулно, всеки 12 часа. Продължителността на терапията е 7-10 дни, но може да е по-дълга при тежки инфекции. Дозата, начинът на въвеждане и продължителността варират в зависимост от чувствителността на причинителите, тежестта на инфекцията и бъбречните функции на пациента. В таблица са дадени препоръчваните дозови схеми: Лека до умерена по тежест инфекция на 500 mg 1 g i.v., i.m На 12 часа 3

4 пикочните пътища Леки до умерени по 1 g i.v., i.m На 12 часа тежест други инфекции Тежки инфекции 2 g i.v. На 12 часа Много тежки или животозастрашаващи инфекции 2 g i.v. На 8 часа Педиатрични пациенти с нормална бъбречна функция (на възраст от 1 месец до 12 години) Пневмония, инфекции на уринарния тракт, инфекции на кожата и подкожната тъкан. Пациенти над 2 месеца с тегло под 40 kg: 50 mg/kg на 12 часа за 10 дни. За тежки инфекции се прилага 8-часов дозов интервал. Септицемия, бактериален менингит и емпирично лечение на фебрилната неутропения: Пациенти над 2 месеца с тегло под 40 kg: 50 mg/kg на 8 часа за 7-10 дни. Опитът от приложение на цефепим при педиатрични пациенти < 2 месеца е ограничен. Данните, получени след използване на доза от 50 mg/kg за пациенти > 2 месеца и 30 mg/kg за пациенти между 1 и 2 месеца. Двете дози от 50 mg/kg за пациенти > 2 месеца и 30 mg/kg за пациенти между 1 и 2 месеца са сравними на доза от 2 g при възрастни.приложението на Бактерипим при тези пациенти трябва внимателно да се наблюдава. При деца с телесно тегло над 40 kg се прилага дозировката, препоръчвана за възрастни (виж таблица 1). При пациенти над 12 години с телесно тегло 40 kg дозата е същата, както за по-млади пациенти с телесно тегло 40 kg. Дозата при деца не трябва да надвишава максималната препоръчвана доза за възрастни (2 g на 8 часа). Опитът с приложение на лекарството мускулно при деца е ограничен. Пациенти в старческа възраст Не е необходима корекция на дозата, освен ако има съпътстващо бъбречно увреждане. Пациенти с увредена чернодробна функция Не е необходима корекция на дозата, освен ако има съпътстващо бъбречно увреждане. Пациенти с увредена бъбречна функция При пациенти с увредена бъбречна функция дозата на Бактерипим трябва да се коригира, за да се компенсира по-бавното елиминиране през бъбреците. Препоръчваната начална доза Бактерипим при пациенти с лека до умерена по тежест бъбречна дисфункция трябва да бъде както при пациенти с нормална бъбречна функция. Пациенти на диализа При хемодиализа около 68% от общото количество Бактерипим в организма се отстранява за 3- часов период на диализа. Доза, еквивалентна на началната доза, трябва да се приложи при завършването на всяка диализна сесия. При продължителна амбулаторна перитонеална диализа Бактерипим може да се прилага на всеки 48 часа в нормалните препоръчвани дози: 500 mg, 1g, 2g в зависимост от тежестта на инфекцията. Метод и начин на приложение Бактерипим се прилага венозно или дълбоко мускулно в голяма мускулна маса. Венозното приложение се предпочита при тежки и животозастрашаващи инфекции, особено ако съществува опасност от шок. Ако Ви е приложена по-висока от необходимата доза Бактерипим 4

5 Тъй като това лекарство се прилага под строг контрол, няма възможност за предозиране или тя е минимална. В случай на предозиране, особенно при болни с нарушена бъбречна функция, диализата се използва за отсраняване на Бактерипим от организма (хемодиализата се предпочита пред перитонеалната диализа). Ако сте спрели употребата на Бактерипим Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, попитайте Вашия лекар. 4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, Бактерипим може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Бактерипим се понася добре. Най-честите нежелани лекарствени реакции са гастроинтестинални симптоми и реакции на свръхчувствителност. По-долу са представени нежеланите лекарствени реакции, които могат да възникнат при употребата на този продукт, групирани според тяхната честота. Много чести (засягат повече от 1 на 10 пациенти): Положителен тест на Coombs. Чести (засягат по-малко от 1 на 10 пациенти): Удължено протромбиново време; Парциално тромбопластиново време; Анемия; Еозинофилия; Флебит на мястото на инфузията; Диария; Покачване на аланин аминотрансферазата, аспартат аминотрансферазата, общия билирубин; Обрив; Реакция на мястото на инфузията; Болка на мястото на инжектиране; Възпаление на мястото на инжектиране; Повишена алкална фосфатаза. Нечести (засягат по-малко от 1 на 100 пациенти): Кандидоза на устната кухина; Вагинална инфекция; Промени от страна на кръвта: промени във времето на кръвосъсирването, както и промени в броя на отделените кръвни клетки бели, червени и кръвни плочки (тромбоцити); Главоболие; Псевдомембранозен колит (възпалителни промени в червата); Колит; Гадене; Повръщане; Еритема; Уртикария; Пруритус; Покачване на уреята в кръвта; Покачване на серумния креатинин; Пирексия; Възпаление на мястото на инфузия. 5

6 Редки (засягат по-малко от 1 на 1000 пациенти): Кандидоза; Анафилактична реакция; Конвулсии; Парестезия; Променен вкус; Замайване; Вазодилатация; Диспнея; Коремна болка; Констипация; Генитален сърбеж; Втрисане. С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): Апластична анемия; Хемолитична анемия; Агранулоцитоза; Анафилактичен шок; Фалшиво положителна реакция на глюкоза в урината; Състояние на обърканост; Халюцинации; Кома; Ступор; Енцефалопатия; Променено съзнание; Миоклонус; Кървене; Стомашно-чревно нарушение; Токсична епидермална некролиза; Синдром на Stevens-Johnson; Еритема мултиформе; Бъбречна недостатъчност; Токсична нефропатия. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Може също да съобщите нежелани реакции директно (вижте детайлите по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство. Изпълнителна агенция по лекарствата. ул. Дамян Груев София, България Teл.: уебсайт: 5. Как да съхранявате Бактерипим Съхранявайте на място, недостъпно за деца. 6

7 Неразтвореният флакон Бактерипим 1 g прах за инжекционен или инфузионен разтвор да се съхранява на сухо място, без особени условия на съхранение. Не използвайте Бактерипим след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Да се използва веднага след разтваряне. 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Бактерипим - Активното вещество е: цефепим (като цефепимов дихидрохлорид монохидрат). - Другите съставки са: L-аргинин. Как изглежда Бактерипим и какво съдържа опаковката Тип I стъклени флакони от 20 ml, със сива гумена запушалка и алуминиева пломба. Бактерипим се предлага, опакован в картонена кутия по един или по десет флакона, придружен с листовка за пациента. Притежател на разрешението за употреба и производител Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД бул. Г. М. Димитров 1 гр. София 1172, България тел.: факс: За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба: Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД бул. Г. М. Димитров 1 гр. София 1172, България тел.: факс: Дата на последно одобрение на листовката Ноември, ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ За интравенозно приложение: Този начин на приложение се предпочита при пациенти с тежки, животозастрашаващи инфекции, особено ако има опасност от шок. При директно венозно приложение пригответе Бактерипим със стерилна вода за инжекции, 5 % декстроза или 0.9 % натриев хлорид, като използвате обеми за разтваряне, показани в таблица 6. Бавно инжектирайте директно във вената за период от три до пет минути или инжектирайте в инфузионната система, за да получи пациентът съвместим венозен разтвор. За венозна инфузия флакон от 1 g Бактерипим трябва да се разтвори, както е посочено по-горе за директна венозна инфузия, след това да се прибави към съответното количество от получения разтвор към интравенозен контейнер с един от съвместимите венозни инфузионни разтвори. Полученият разтвор трябва да се приложи за период около 30 минути. 7

8 Мускулно приложение: Бактерипим трябва да се приготви с един от следните разтворители, като се използват обеми, дадени в таблица 6, за стерилна вода за инжекции, 0.9 % натриев хлорид, 5 % декстроза или бактериостатична вода за инжекции с парабени или бензил алкохол, след това да се приложи дълбоко мускулно в големи мускулни групи (като горния външен квадрант на глутеусите). При фармакокинетичните изследвания дози до 1 g (обеми < 3.1 ml) се прилага на две инжекционни места. Въпреки че Бактерипим може да се приготви с 0.5% или 1% Лидокаинов хидрохлорид, обикновено не се изисква такова приложение, понеже Бактерипим при мускулно приложение причинява лека болка или е болезнен. Таблица 6. Приготвяне на разтвори Бактерипим ВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 g флакон МУСКУЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 g Обем на прибавения разтворител (ml) 10,0 3,0 Приблизителни концентрации на цефепимов дихидрохлорид монохидрат Съвместимост Венозно приложение: Бактерипим е съвместим при концентрации между 1 и 40 mg/ml с една от следните инфузионни течности: 0,9 % натриев хлорид, 5% и 10% декстроза за инжекции, М/6 натриев лактат за инжекции, 5% декстроза и 0,9 % натриев хлорид за инжекции, лактат Рингер и 5 % декстроза за инжекции. Възможност за смесване на Бактерипим и стабилност на разтворите, резюмирани в таблицата. Разтвори на Бактерипим, както и тези на повечето бета-лактамни антибиотици, не трябва да се прибавят към разтвори на метронидазол, ванкомицин, гентамицин, тобрамицин сулфат или нетилмицин сулфат, поради физическа или химическа несъвместимост. Ако се налага едновременно лечение с Бактерипим, е показано тези антибиотици да се прилагат отделно. Мускулно приложение: Бактерипим, приготвен, както е показано в таблица 6, да се използва веднага след разтваряне, когато се използват следните разтвори: стерилна вода за инжекции, бактериостатична вода за инжекции с парабени или бензил алкохол, 0,9 % натриев хлорид, 5 % декстроза. Въпреки че Бактерипим може да се приготви с 0,5% или 1% лидокаинов хидрохлорид, обикновено не се изисква такова приложение, понеже лекарственият продукт при мускулно приложение причинява лека болка или е болезнен. Забележка: Парентералните лекарства трябва да се преглеждат визуално за частички, преди да бъдат приложени, и да не се прилагат, ако присъстват някакви частички примеси. Както и с други цефалоспорини, приготвеният разтвор може да потъмнее до жълтокехлибарен цвят, без да губи активност. 8

9 Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 9

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

Б

Б Б. ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Пипетазон 4 g/ 0,5 g прах за инжекционен/ инфузионен разтвор Pipetazon 4 g/ 0,5 g powder for solution for injection/ infusion (Пиперацилин /Тазобактам)

Подробно

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ АЛЕРЗАН 10 mg филмирани таблетки/allersan 10 mg film-coated tablets (Цетиризинов дихидрохлорид/ Сetirizine dihydrochloride) Прочетете внимателно

Подробно

PIL Olopatadine

PIL Olopatadine ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ОлоВижън 1 mg/ml капки за очи, разтвор Олопатадин OloVision 1 mg/ml eye drops, solution Olopatadine Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате

Подробно

Pravastatin

Pravastatin Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: информация за потребителя Пантопразол - Чайкафарма 40 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор Pantoprazole - Tchaikapharma 40 mg powder for solution for injection/infusion (Пантопразол/

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки тербинафин (terbinafine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете

Подробно

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~ :;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~2~------------------~ Към Рег. N9... В..P..f.... tf!..y.y.':.t?.....

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg ПРИЛОЖЕНИЕ III ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА 1 ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ НА КРАТКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ НА МОКСИФЛОКСАЦИН-

Подробно

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 0,5 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 1 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 2 mg филмирани таблетки ROPINIROLE -TCHAIKAPHARMA 0,5

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ГЛИПЕР 1 mg таблетки/ GLIPER 1 mg tablets ГЛИПЕР 2 mg таблетки/ GLIPER 2 mg tablets ГЛИПЕР 3 mg таблетки/ GLIPER 3 mg tablets ГЛИПЕР 4 mg таблетки/ GLIPER 4 mg tablets (Глимепирид/Glimepiride)

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Спиронолактон-Чайкафарма 25 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 50 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 100 mg филмирани таблетки Spironolacton-Tchaikapharma

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: Информация за пациента Оксалиплатин-Чайкафарма 100 mg прах за инфузионен разтвор Oxaliplatin-Tchaikapharma 100 mg powder for solution for infusion (Оксалиплатин/Oxaliplatin) Прочетете

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ AKSEF 500 mg film-coated tablets АКСЕФ 500 mg филмирани таблетки цефуроксим (cefuroxime) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ TYLOL HOT D 500 mg / 4 mg / 60 mg powder for oral suspension ТАЙЛОЛ ХОТ Д 500 mg / 4 mg / 60 mg прах за перорална суспензия парацетамол / хлорфенираминов малеат / псевдоефедринов

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Листовка: информация за пациента ИМОДИУМ 2 mg твърди капсули IMODIUM 2 mg capsules, hard Лоперамидов хидрохлорид (loperamide hydrochloride) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате

Подробно

Trulicity, INN-dulaglutide

Trulicity, INN-dulaglutide Листовка: информация за потребителя Trulicity 0,75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Trulicity 1,5 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка дулаглутид (dulaglutide)

Подробно

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben Листовка: информация за потребителя Капсамол Долор 0,05 % крем Capsamol Dolor 0,05 % cream За външна употреба при възрастни и деца над 12 години Люти пиперки, гъст стандартизиран екстракт (4-7:1), съответстващ

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 1% cream ФУНГОФИН 1% крем Тербинафинов хидрохлорид (Terbinafine hydrochloride) Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Подробно

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc Листовка: информация за потребителя Меглимид 1 mg таблетки Меглимид 2 mg таблетки Меглимид 3 mg таблетки Меглимид 4 mg таблетки глимепирид Меglimid 1 mg tablets Меglimid 2 mg tablets Меglimid 3 mg tablets

Подробно

Информация за пациента

Информация за пациента Б. ЛИСТОВКА Листовка: информация за пациента НОРДИПИН 10 mg таблетки NORDIPIN 10 mg tablets (Амлодипин/Amlodipine) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Листовка: информация за пациента Апири 100 mg стомашно-устойчиви таблетки Apiri 100 mg gastro-resistant tablets (Ацетилсалицилова киселина/аcetylsalicylic acid) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

Hqrdtemplatetrackchangesbg

Hqrdtemplatetrackchangesbg Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: информация за пациента Олсарт 40 mg филмирани таблетки Olsart 40 mg film-coated tablets (Олмесартан медоксомил/ Olmesartan medoxomil) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ OMEPRAZID 20 mg gastro-resistant capsules, hard ОМЕПРАЗИД 20 mg твърди стомашно-устойчиви капсули omeprazole (омепразол) Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като

Подробно

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Карвекер 6,25 mg таблетки / Carvecare 6,25 mg tablets Карвекер 25 mg таблетки / Carvecare 25 mg tablets Карведилол/Carvedilol Прочетете внимателно цялата листовка

Подробно

Zinacef-H-A PI-bg-clean

Zinacef-H-A PI-bg-clean ПРИЛОЖЕНИЕ III КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА, ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКАТА Забележка: КХП, означения върху опаковката и листовката са във варианта, валиден към момента на решението на Комисията.

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Листовка: информация за пациента ИМОДИУМ ИНСТАНТ 2 mg таблетки, диспергиращи се в устата Лоперамидов хидрохлорид IMODIUM INSTANT 2 mg orodispersible tablets (loperamide hydrochloride) Прочетете внимателно

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ KANDIZOL 150 mg capsules, hard КАНДИЗОЛ 150 mg твърди капсули флуконазол (fluconazole) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате

Подробно

Version 1

Version 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 75 mg film-coated tablets Клопидогрел GSK 75 mg филмирани таблетки клопидогрел (clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

Zinforo, INN ceftaroline fosamil

Zinforo, INN ceftaroline fosamil ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските

Подробно

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Камирен 1 mg таблетки Камирен 2 mg таблетки Камирен 4 mg таблетки Доксазосин Kamiren 1 mg tablets Kamiren 2 mg tablets Kamiren 4 mg tablets Doxazosin Прочетете внимателно

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (Клопидогрел / Clopidogrel ) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

Microsoft Word - Flosteron_inj_betamethasone_Safety_PSUSA_app

Microsoft Word - Flosteron_inj_betamethasone_Safety_PSUSA_app Листовка: информация за пациента Флостерон 7 mg/ml инжекционна суспензия Бетаметазон Flosteron 7 mg/ml suspension for injection Betamethasone Прочетете внимателно цялата листовка, преди за започнете да

Подробно