СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста

Размер: px
Започни от страница:

Download "СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста"

Препис

1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, във връзка с чл. 29, ал.2, т.10 от ПУДСУ и Правилата за отпускане на стипендии в СУ Св. Климент Охридски за учебната 2018/2019 г. Н А Р Е Ж Д А М: Стипендии за летен семестър на учебната 2018/2019 г. да се отпускат на студенти - български граждани и граждани на друга държава - членка на ЕС, или на друга страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, приети в редовна форма на обучение, с изключение на записаните в ОКС бакалавър и ОКС магистър, обучение срещу заплащане, по реда на чл.9, ал.3, т.6, буква б и на чл.21, ал.2 и 3 от ЗВО. Студентите имат право на стипендия само за една образователно-квалификационна степен бакалавър и за една образователно-квалификационна степен магистър след бакалавър или за една образователно-квалификационна степен магистър след средно образование. Студентите нямат право на стипендия в следните случаи: 1. Прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на: а) повтарящите поради болест; б) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете; в) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми. 2. Условно записаните студенти нямат право на стипендия; 3. Студенти, които са се преместили от една специалност в друга, или от едно учебно заведение в друго, нямат право на стипендия за учебните семестри, които повтарят поради преместването, ако през съответните семестри са получавали стипендия. 4. Студенти, които се обучават едновременно по две специалности /втора нова специалност/ нямат право на стипендия за втората / нова специалност. 5. Стипендии по успех не се отпускат на студенти в първи семестър, първи курс на образователно квалификационна степен бакалавър и магистър след средно образование и на образователно-квалификационна степен магистър след висше образование. 6. Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание. 1

2 О П Р Е Д Е Л Я М: Документи, срокове и ред за получаване на стипендии от студентите през летен семестър на учебната 2018/2019 г., както следва: I. Студенти, кандидатстващи за стипендии по успех: 1. Стипендиите по успех са в размер от 75 лева до 150 лева месечно. 2. Стипендии по успех по чл. 2, ал. 1, буква а от ПМС 90/2000 г. се отпускат при следните условия: а) право да кандидатстват за стипендия по УСПЕХ имат: всички студенти, обучаващи се в редовна форма на обучение, на места, субсидирани от държавата; положили успешно всички изпити; средният им успех от предходните два семестъра (сумата от всички положени изпити, разделена на техния брой), а за първата учебна година от първия семестър, е не по-нисък от добър (4.00). б) средствата за тази стипендия се предоставят само по показателя среден семестриален успех. 3. Стипендии по успех по чл. 2, ал. 1, буква б от ПМС 90/2000 г. се отпускат при следните условия: а) право да кандидатстват за стипендия по УСПЕХ имат: всички студенти, обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от ЗВО, редовна форма на обучение, на места, субсидирани от държавата; положили успешно всички изпити; средният им успех от предходните два семестъра (сумата от всички положени изпити, разделена на техния брой), а за първата учебна година от първия семестър, е не по-нисък от добър (4.00). б) средствата за тази стипендия се предоставят само по показателя среден семестриален успех. 4. Стипендиите по успех по т. 2 и 3 се отпускат със заповед на ректора от началото на семестъра и се изплащат в продължение на 5 месеца. стипендии по успех в размер 150 лв получават всички студенти с успех 6,00 стипендии по успех в размер 145 лв получават класирани студенти с успех от 5,90 до 5,99 стипендии по успех в размер 135 лв получават класирани студенти с успех от 5,80 до 5,89 стипендии по успех в размер 125 лв получават класирани студенти с успех от 5,70 до 5,79 стипендии по успех в размер 115 лв получават класирани студенти с успех от 5,60 до 5,69 стипендии по успех в размер 105 лв получават класирани студенти с успех от 5,50 до 5,59 стипендии по успех в размер 85 лв получават класирани студенти с успех от 5,09 до 5,49 стипендии по успех в размер 75 лв получават класирани студенти с успех под 5,00 5. По време на семестъра (извън определените срокове в настоящата заповед) не се кандидатства за стипендии по успех и такива не се отпускат. 2

3 II. Студенти, кандидатстващи за стипендии без ограничения (целогодишни): 1. Стипендии, получавани без ограничения (целогодишни), са в размер 150 лв. месечно за следните категории учащи: а) студенти с трайни увреждания; б) несемейни студенти без двама родители; в) несемейни студенти с двама родители с трайни увреждания; г) несемейни студенти с починал родител и родител, който е с трайни увреждания; д) студентки с деца до 6 годишна възраст; е) студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; ж) бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент. 2. Необходимите документи за кандидатстване за стипендия без ограничения (целогодишни): а) студентите попълват заявление за стипендии без ограничения (целогодишна) в интернет страница на адрес в срок от г. до г., 23:59 часа; б) в срок от г. до г., 17:00 часа попълнените, разпечатани и подписани заявления се подават при инспекторите в сектор Студенти на съответния факултет, където се заверява актуалното състояние на студента; в) към заявлението се прилагат необходимите документи, удостоверяващи основанието за отпускане на целогодишна стипендия, както следва: копие от смъртен акт. Оригиналът се връща след сверяване; копие от акт за раждане на детето. Оригиналът се връща след сверяване; копие от решение на ТЕЛК за студента или за родител с трайни увреждания. Оригиналът се връща след сверяване; служебна бележка, удостоверяваща, че студентът се е отглеждал в дом за отглеждане и възпитание на лица, лишени от родителска грижа. бащи студенти с деца до 6-годишна възраст, представят документ, че майката не е студентка. г) завереното заявление, заедно с необходимите документи, се подават в стая 239 на Ректората. д) жалби и възражения се подават в Деловодството на Университета Ректорат, стая 114 или 115 на 19 и г. Постъпилите след г. жалби и възражения няма да бъдат разгледани. е) резултатите от класирането всеки студент може да провери в интернет сайта на стипендиите на г. ж) класираните за стипендия без ограничения студенти се включват в поименна заповед на Ректора, в която се определя и конкретният месечен размер на стипендията. III. Стипендии за чуждестранни студенти: 1. Стипендии се отпускат на чуждестранни студенти, граждани на трети за Европейския съюз държави, приети в редовна форма на обучение: по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен 3

4 по актове на Министерския съвет, когато отпускането на стипендии е изрично предвидено в тях; студенти - чужденци, които постоянно пребивават в Република България, приети за обучение по реда за българските граждани на места, субсидирани от държавата. 2. Размерът на стипендията е 240 лв. 3. Необходимите документи и условия за кандидатстване за стипендия за чуждестранни студенти: а) чуждестранните студенти (от втори и по-горен курс) попълват заявление за стипендия за чуждестранни студенти в интернет страница на адрес в срок от г. до г., 23:59 часа, само ако досега не са кандидатствали за стипендия за чуждестранни студенти за уч.2018/2019г. б) в срок от г. до г., 17:00 часа попълнените, разпечатани и подписани заявления се подават при инспекторите в сектор Студенти на съответния факултет, където се заверява актуалното състояние на студента; в) завереното заявление се подава в стая 239 на Ректората; г) чуждестранните студенти, приети по междуправителствени спогодби, получават стипендия без оглед на успеха от началото на учебната година в продължение на 12 месеца. д) чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет (от втори и по-горен курс), получават стипендия в продължение на 12 месеца от началото на учебната година, при условие, че успехът им от предходната година, при успешно положени всички изпити, е не по-нисък от добър Чуждестранните студенти, записани в първи курс, получават стипендия без оглед на успеха. е) на студентите - граждани на държавите-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети за обучение по реда на чл.68, ал.6 от Закона за висшето образование, се предоставят стипендии при условията и по реда, определени за българските граждани. ж) чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет, получават стипендия и по време на езиковия и специализиран курс по български език. з) чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през което отсъстват от учебни занятия по причини, непредвидени в правилника на Университета. IV. Ред и срокове за кандидатстване за стипендии: Начало на регистрацията на заявленията за кандидатстване за стипендия в интернет страница на адрес Начало на подаване на заявленията за кандидатстване за стипендия при инспектор Студенти на съответния факултет Край на регистрацията на заявленията за кандидатстване за стипендии през интернет страницата Край на подаване на заявленията за кандидатстване за стипендия при инспектор Студенти на съответния факултет Класиране Подаване на жалби Разглеждане на жалбите от комисията по стипендии Окончателно класиране 2 март 2019 г. (събота) 5 март 2019 г. (вторник) 11 март 2019 г., (понеделник), часа 12 март 2019 г., (вторник), часа 18 март 2019 г. (понеделник) след ч. 19 и 20 март 2019 г. (вторник и сряда ) 21 март 2019 г. (четвъртък) 26 март 2019 г. (вторник) 4

5

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк?... 2019г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските

Подробно

Природо – математическа гимназия “Добри П

Природо – математическа гимназия “Добри П ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отпускане на стипендии в ППМГ Добри Чинтулов, гр. Сливен Настоящите правила са изработени въз основа на ПМС 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии

Подробно

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1.1 За постигнати образователни резултати за 1.1.1 За успех Отличен 6 50 учебен 1.1.2 За успех

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31, e-mail: sou_dabnik@abv.bg; web: www.soudabnik.com

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ.: ФАКС: З А П О В Е Д 883 гр.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ.: ФАКС: З А П О В Е Д 883 гр. 883 На основание основание чл.4 по Постановление 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации,

Подробно

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Боян Петканчин ГР. ХАСКОВО гр. Хасково, ул. Ст. Стамболов 10, тел./факс: (038) 62-40-98, GSM: 0878120761 www.pmg-haskovo.org, e-mail: pmg_haskovo@abv.bg Утвърждава:...

Подробно

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА  СТИПЕНДИИ НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН ПАВЛОВ - СТАРА ЗАГОРА 6006, гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 21, п.к. 128 042/ 607 767 - тел./факс, 042/ 607

Подробно

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс ,   ЗАПОВЕД от НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg ЗАПОВЕД 2021-1121 от 6.02.2019 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259,

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от Вас, които са приети по ПЪРВАТА посочена от тях специалност,

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ - РУСЕ Алеи Възраждане 3 тел./факс : 842 600 тел: 842 700 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За условия и ред за получаване на стипендии от учениците от Английска езикова гимназия Гео

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ТРЕТО (ОКОНЧАТЕЛНО) КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИЯ ГРАФИК: 7 9 АВГУСТ След третото класиране, КОЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО,

Подробно

Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017

Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017 Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017 Съдържание I. Нормативна база 3 II. Структура на организацията на обслужването

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 2 6 АВГУСТ (БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ) Тези от Вас, които са приети по ПЪРВАТА

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

Microsoft Word - ПМС_27_

Microsoft Word - ПМС_27_ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 на МС от 23.02.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 19 от 02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017 НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Г Р А Ф И Ц И Провеждане на тест по: български език и литература 17.06.2019 г. математика 19.06.2019 г. чужд език /по желание/

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви' 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ $_.< ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 10. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 2 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

Copy of OBJAVA xlsx

Copy of OBJAVA xlsx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни

Подробно

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СУБСИДИРАНО ОТ ДЪРЖАВАТА И ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП (в лева) ВЪВ ВВМУ Н. Й. ВАПЦАР

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СУБСИДИРАНО ОТ ДЪРЖАВАТА И ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП (в лева) ВЪВ ВВМУ Н. Й. ВАПЦАР СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СУБСИДИРАНО ОТ ДЪРЖАВАТА И ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП (в лева) ВЪВ ВВМУ Н. Й. ВАПЦАРОВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 20192020 ГОДИНА по ред Области на

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места за първокурсници съгласно решение на МС 241/25.04.2019

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

С П И С Ъ К

С П И С Ъ К Срок за записване : от 7 октомври 2019 г. до 10 октомври 2019 г. (само в делнични дни). Записването се извършва в канцеларията на съответния Учебен отдел. Документи за записване: 1. Комплект документи

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект Информация от сайта на УниБИТ, 01.07.2014 г. http://www.unibit.bg/apply/apply-master/distance-learning-master Прием ОКС Магистър - дистанционна форма на обучение, учебна 2014/2015 г. През учебната 2014/2015

Подробно