по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

Размер: px
Започни от страница:

Download "по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към"

Препис

1 по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към г. Относителен дял от активите на Стойност фонда /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда Финансови инструменти общо, в т.ч.: 1,559, % 1,670, % 1.1. дългови 959, % 1,032, % 1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти) 599, % 638, % 2. Влогове в банки % % 3. Инвестиционни имоти % % 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки 239, % 277, % 5. Вземания 1, % 2, % ОБЩО 1,800, % 1,950, %

2 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Стойност /в хил. лева/ Приложение 13 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА УПФ ДСК-РОДИНА Вид финанс ов инстру мент Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута към г Относителе н дял от активите на фонда Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани 1 130, % на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 1.1 GRADUS AD акция Дейност на холдингови дружества 6, % 1.2 Стара планина Холд АД-София акция Дейност на холдингови дружества 2, % 1.3 Спиди АД-София акция Други пощенски и куриерски дейности 1, % 1.4 Индустриален Капитал Холдинг АД-София акция Дейност на холдингови дружества % 1.5 ТБ Централна кооперативна банка АД-София акция Парично посредничество 1, % 1.6 Индустриален Холдинг България АД-София акция Дейност на холдингови дружества % 1.7 ЧЕЗ Разпределение България АД акция Разпределение на електрическа енергия 7, % 1.8 СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД акция Издаване на други програмни продукти % 1.9 Адванс Екуити Холдинг АД-София акция Дейност на холдингови дружества % 1.10 Елана Агрокредит АД - София акция Други форми на предоставяне на кредит 1, % 1.11 Химимпорт АД-София акция Дейност на холдингови дружества 3, % 1.12 Монбат АД-София акция Производство на акумулаторни батерии и акумулатори 7, % 1.13 Агрия Груп Холдинг АД Варна акция Дейност на холдингови дружества % 1.14 Софарма Трейдинг АД акция Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура % 1.15 Меком АД - София акция Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици % 1.16 Първа Инвестиционна Банка АД-София акция Парично посредничество 3, % 1.17 БГ Агро АД-Варна акция Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн % 1.18 Албена АД-к.к. Албена акция Туризъм 1, % 1.19 Алкомет АД-Шумен акция Производство на алуминий % 1.20 ЕМКА АД-Севлиево акция Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия % 1.21 Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол акция Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели 1, % 1.22 Капитан Дядо Никола АД - Габрово акция Производство на изделия от пластмаси % 1.23 Кораборем. завод Одесос АД-Варна акция Строителство на плавателни съдове % 1.24 Корадо-България АД акция Производство на стоманени радиатори 3, % 1.25 Мак АД-Габрово акция Производство на тъкани % 1.26 М+С хидравлик АД-Казанлък акция Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде 7, % 1.27 Неохим АД-Димитровград акция Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти % 1.28 Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив акция Печатна дейност % 1.29 Софарма АД-София акция Производство на лекарствени продукти 15, % 1.30 Захарни заводи АД-Горна Оряховица акция Производство на захар % 1.31 SAP SE акция Дейности в областта на информационните технологии 3, % 1.32 ADIDAS AG акция Производство на спортни стоки 3, % 1.33 Bollore SA акция Дейност на холдингови дружества 4, HERMES INTERNATIONAL акция Производство на други текстилни издели 3, % 1.35 SAFRAN SA акция Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели 4, % 1.36 VINCI SA акция Други спомагателни дейности в транспорта 3, % 1.37 CHRISTIAN DIOR акция Производство на друго облекло и допълнения за облекло 4, % 1.38 RIO TINTO PLC акция Добив на метални руди GBP 6, % 1.39 ANGLO AMERICAN PLC акция Добив на метални руди GBP 6, % 1.40 BHP GROUP PLC акция Добив на метални руди GBP 6, % 1.41 ENI SPA акция Добив на природен газ 7, % 1.42 KONINKLIJKE PHILIPS NV акция Други дейности по хуманно здравеопазване 4,050 2 от 6

3 Приложение 13 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА УПФ ДСК-РОДИНА Производство на други електрически и електронни 1.43 ASML HOLDING NV акция 0.22% проводници и кабели 4, TOTAL SA права Добив на суров нефт и природен газ % Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани 2 на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са 178, % включени в такива индекси общо, в т.ч.: 2.1 AON PLC акция Консултантска дейност по стопанско и друго управление USD 4, % 2.2 OBAYASHI CORP акция Строителство на жилищни и нежилищни сгради 4, Kao Corp акция Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични принадлежности 3, % 2.4 KAJIMA CORP акция Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде 4, KONICA MINOLTA INC акция Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника 3, % 2.6 COMSYS HOLDINGS CORP акция Дейност на холдингови дружества 4, % 2.7 SANKYU INC акция Транспорт 2, % 2.8 SHISEIDO CO LTD акция Козметични продукти 2, % 2.9 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN акция Операции с недвижими имоти 5, % 2.10 SECOM CO LTD акция Охранителна дейност 3, % 2.11 TAISEI CORP акция Други спомагателни дейности в транспорта 4, % 2.12 DAIICHI SANKYO CO LTD акция Дейност на холдингови дружества 4, % 2.13 Central Japan Railway Co акция Транспорт 3, % 2.14 DOWA HOLDINGS CO LTD акция Добив на метални руди 2, % 2.15 West Japan Railway Co акция Транспорт 3, % 2.16 NIPPON SUISAN KAISHA LTD акция Океански и морски риболов 5, % 2.17 NEC CORP акция Производство на компютърна техника 3, % 2.18 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD акция Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове 3, % 2.19 HAKUHODO DY HOLDINGS INC акция Дейност на холдингови дружества 3, % 2.20 FUJIFILM HOLDINGS CORP акция Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника 4,145 Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и 2.21 MATSUI SECURITIES CO LTD акция допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани 0.19% другаде 3, MITSUBISHI CORP акция Дейност на холдингови дружества 3, % 2.23 RAKUTEN INC акция Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет 4, % 2.24 RICOH CO LTD акция Производство на битова електроника 3, % 2.25 ABBOTT LABORATORIES акция Производство на лекарствени продукти USD 5, % 2.26 AMERICAN EXPRESS CO акция Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без USD застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 4, CATERPILLAR INC акция Производство на машини за селското и горското стопанство USD 4, Chevron Corp акция Добив на суров нефт и природен газ USD 4, % 2.29 COOPER COS INC/THE акция Производство на лекарствени продукти USD 4, % 2.30 CUMMINS INC акция Производство на двигатели, генератори и трансформатори USD 4, DANAHER CORP акция Производство на лекарствени продукти USD 6, % 2.32 Exxon Mobil Corp акция Добив на суров нефт и природен газ USD 4, % 2.33 Harris Corp акция Производство на компютърна и комуникационна техника USD 4, % 2.34 HESS CORP акция Добив на суров нефт и природен газ USD 3, % 2.35 INTEL CORP акция Производство на електронни елементи USD 4, Jacobs Engineering Group Inc акция Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде USD 4, % 2.37 LOWE'S COS INC акция Търговия на едро с дървен материал, материали за USD строителството и санитарно оборудване 4, % 2.38 MASTERCARD INC - A акция Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без USD застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 6, % 2.39 MICROSOFT CORP акция Дейности в областта на информационните технологии USD 8, % 2.40 Norfolk Southern Corp акция Товарен железопътен транспорт USD 5, % 2.41 UNION PACIFIC CORP акция Товарен железопътен транспорт USD 4, % 3 от 6

4 Приложение 13 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА УПФ ДСК-РОДИНА Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със 3 6, % специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството общо, в т.ч.: 3.1 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София акция Операции с недвижими имоти 4, % 3.2 Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив акция Операции с недвижими имоти % 3.3 Адванс Терафонд АДСИЦ-София акция Операции с недвижими имоти 1, % 3.4 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София акция Операции с недвижими имоти % 3.5 И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София акция Операции с недвижими имоти % Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, 4 321, % определена с наредба на КФН общо, в т.ч.: 4.1 ДФ Скай Глобал ETF's акция Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти % 4.2 ДФ "Скай Финанси" акция Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти % 4.3 УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД акция Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти 3, % 4.4 ДФ "Скай Нови Акции" акция Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти % 4.5 Advance EE акция Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти % 4.6 ISHR OPE600 OIL & GAS DE акция Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти 16, % 4.7 LYXOR ETF CAC 40 акция Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти 38, % 4.8 LYXOR ETF FTSE MIB акция Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти 14, % 4.9 LYXOR ETF IBEX 35 акция Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти 18, % 4.10 ISHARES S&P 500 -H акция Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти 27, % 4.11 NOMURA ETF - NIKKEI 225 акция Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти 70, % 4.12 DBX EMERGING MARKETS 1C акция Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти 39, % 4.13 X STOXX OPE 600 акция Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти 19, % 4.14 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 акция Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти USD 19, % 4.15 VANGUARD S&P 500 ETF акция Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти USD 52, % ОБЩО 638, % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Kласификация на икономическите дейности: сектори и подсектори 4 от 6

5 Приложение 14 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА УПФ ДСК-РОДИНА Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута към г. Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията 1 865, % по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка общо, в т.ч.: 1.1 KINGDOM OF SPAIN X 17, % 1.2 KINGDOM OF SPAIN X 33, % 1.3 KINGDOM OF SPAIN X 4, % 1.4 KINGDOM OF SPAIN X 37, % 1.5 KINGDOM OF SPAIN X 23, % 1.6 KINGDOM OF SPAIN X 33, % 1.7 REPUBLIC OF ITALY X 4, % 1.8 REPUBLIC OF ITALY X 27, % 1.9 REPUBLIC OF ITALY X 23, % 1.10 REPUBLIC OF ITALY X 19, % 1.11 REPUBLIC OF ITALY X 45, % 1.12 REPUBLIC OF ITALY X 26, % 1.13 PORTUGUESE REPUBLIC X 45, % 1.14 PORTUGUESE REPUBLIC X 49, % 1.15 PORTUGUESE REPUBLIC X 47, % 1.16 REPUBLIC OF BULGARIA X 58, % 1.17 REPUBLIC OF CROATIA X 34, % 1.18 REPUBLIC OF BULGARIA X 60, % 1.19 REPUBLIC OF BULGARIA X 19, % 1.20 REPUBLIC OF BULGARIA X 48, % 1.21 ROMANIA X 28, % 1.22 REPUBLIC OF CROATIA X 57, % 1.23 ROMANIA X 61, % 1.24 ROMANIA X 58, % Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват 2 държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия 139, % на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 2.1 UNITED MEXICAN STATES X 23, % 2.2 REPUBLIC OF INDONESIA X % 2.3 UNITED MEXICAN STATES X 10, %

6 Приложение 14 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА УПФ ДСК-РОДИНА 2.4 REPUBLIC OF INDONESIA X 11, % 2.5 REPUBLIC OF INDONESIA X 50, % 2.6 UNITED MEXICAN STATES X 22, % 2.7 UNITED MEXICAN STATES X 21, % Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка 3 26, % общо, в т.ч.: 3.1 Балканкар-Заря АД-Павликени Производство на части и принадлежности за автомобили % 3.2 МОНБАТ АД-СОФИЯ Производство на акумулаторни батерии и акумулатори 5, % 3.3 MORGAN STANLEY Парично посредничество 7, % 3.4 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Парично посредничество 7, % 3.5 HEINEKEN NV ОБЩО Производство на хранителни продукти 6, % 1,032, % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Kласификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 28.06.2019 г. към 30.09.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 28.06.2019 г. към 30.09.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 31.03.2019 г. към 28.06.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" към г. към 28.06

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС ДСК-Родина към г. към 28.06 по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" към 31.03.019 г. към 8.06.019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил. лева/

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен АКТИВИ дял от активите от активите на на Приложение 1 Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 31.03.2019 г. към 28.06.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 28.09.2018 г. към 31.12.2018 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 29.09.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда /в %/ Стойност /в хил. лева/ Относителен дял

по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда /в %/ Стойност /в хил. лева/ Относителен дял по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2016 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.6.2019 г. относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2014 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на /в хил. /в хил. лева/ на лева/ Приложение 1 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование

Подробно

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 28.06.2019 30.9.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5 6 1.

Подробно

CLASS ACTIV UPF xls

CLASS ACTIV UPF xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV-PPF_ xls

CLASS ACTIV-PPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 по ред АКТИВИ към 31.12.2018г. към 31.03.2019 г. 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 160 287 85.38% 162 628 85.70% 1.1. дългови 84 643

Подробно

CLASS ACTIV- PPF_ xls

CLASS ACTIV-  PPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 към чл.9 по ред АКТИВИ към 30.09.2018 г. към 31.12.2018 г. от активите на от активите на 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 166 442

Подробно

CLASS ACTIV-DPF_ xls

CLASS ACTIV-DPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 по ред АКТИВИ към 30.09.2018 г. към 31.12.2018 г. 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 77 749 90.93% 78 932 91.74% 1.1. дългови 24 128

Подробно

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ Топлина. по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". АКТИВИ към края на пходната година Относителен дял от активите на към 31.12.2008.г. Относителен дял от активите на 1 2 3

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.03.2015г.

Подробно

Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АКТИВИ Стойност /в хил. лев

Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ АКТИВИ Стойност /в хил. лев Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ 28.6.2019 г. 30.9.2019 г. Относителен дял от активите

Подробно

Investicii_PPF_ xls

Investicii_PPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.03.2015г.

Подробно

CLASS ACTIV-PPF_ _ob6to_final.xlsx

CLASS ACTIV-PPF_ _ob6to_final.xlsx N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ (в хил. лева) относителен дял от на фонда ( в %) (в хил. лева) Приложение 12 към 31.3.2019г. към 28.6.2019 г. относителен дял от на фонда

Подробно

CLASS ACTIV-DPF_ xls

CLASS ACTIV-DPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2016 г. 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 52 733 76.13% 62 375 92.28% 1.1. дългови ценни

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2016 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2015 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV DPF 2010.xls

CLASS ACTIV DPF 2010.xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА ДПФ ДСК-РОДИНА към края на предходната година към 31.12.2010г. по ред АКТИВИ Стойност Относителен дял от активите на Стойност Относителен

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.12.2017г.

Подробно

Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" стойност (в хил. лев

Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ стойност (в хил. лев Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" (в хил. лева) 28.6.2019 г. 30.9.2019 г. относителен активите на (в хил.

Подробно

Investicii_DPF_

Investicii_DPF_ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 1 към края на предходната година към 31.12.2013г. по ред АКТИВИ Относителен дял от активите на Относителен дял от активите на 1 2 3 4 5 6 1.

Подробно

Investicii_UPF_

Investicii_UPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ по ред АКТИВИ към края на предходната

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_2015.xls

CLASS ACTIV-UPF_2015.xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.12.2015

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2013 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на /в хил. /в хил. лева/ на лева/ Приложение 1 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование

Подробно

по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид фи

по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид фи по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид финансов Вид икономическа дейност на емитента Код на

Подробно

Investicii_DPF_

Investicii_DPF_ по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Относителен

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.12.2015г.

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 30.06.2016г.

Подробно

Investicii_PPF_ xls

Investicii_PPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.03.2016г.

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" Приложение 12 към чл. 9 по ред АКТИВИ към 31.12.2018 г. към 31.03.2019 г. 1 2 3 4 5 6 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 1 138

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за осигуряване/ към края на предходната година към 30.03.2018 г. Относителен дял от

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година към 29.09.2017 г. 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 863 961 83.70% 1 008 308 85.72% 1.1. дългови

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_2014.xls

CLASS ACTIV-UPF_2014.xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2014 г. Относителен дял от активите на фонда Относителен дял от активите на фонда 1.

Подробно

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ _ob6to_final.xlsx

CLASS ACTIV-UPF_ _ob6to_final.xlsx Приложение 12 към чл. 9 N по ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" активи към 31.3.2019г. 28.6.2019 г. (в хил. лева) Относителен фонда % (в хил. лева)

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 28.09.2018г.

Подробно

CLASS ACTIV PPF 2010.xls

CLASS ACTIV PPF 2010.xls по ред АКТИВИ към края на предходната година Стойност Относителен дял от активите на Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА ППФ ДСК-РОДИНА към 31.12.2010г. Относителен

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 30.06.2017г.

Подробно

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) от

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) от ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на

Подробно

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга Вид икономическа дейност на емитента Стойност /в хил.

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 31.03.2017г.

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 12035 72.28%

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година Относителен

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 30.06.2016г.

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2012 г. АКТИВИ Относителен

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2014 г. АКТИВИ Стойност дял от

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2012 г. АКТИВИ Стойност от активите

Подробно

Съобщения:

Съобщения: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 6 / 12 декември 2016 г. Новини: I. Приемане на емисия финансови инструменти на MTF SOFIA 1. Емитент: Агрия Груп Холдинг АД-Варна Агрия Груп Холдинг АД-Варна е вписан в регистъра на

Подробно

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) о

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) о ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен дял от активите на фонда % стойност (в хил.

Подробно

Po_vidove_aktivi_UPF__ _new_

Po_vidove_aktivi_UPF__ _new_ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ АКТИВИ към края на пходната година към 31.3.2017г.

Подробно

October-2018.indd

October-2018.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

May-2019.indd

May-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

March-2019.indd

March-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

April-2019.indd

April-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

June-2019.indd

June-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно