Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ "ПРОЛЕТ" за 2017 год

Размер: px
Започни от страница:

Download "Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ "ПРОЛЕТ" за 2017 год"

Препис

1 Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ И С ДГ "ПРОЛЕТ" за 217 година СЪСТАВИЛ: Веселин Рачев СЛУЖ. ТЕЛЕФОН: ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Веселин Рачев Светлана Златева

2 БЮДЖЕТ ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН ДГ "ПРОЛЕТ" ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ МЕСТНИ 24- ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция приходи от наеми на имущество 27- Общински такси за технически услуги за административни услуги други общински такси 37- Внесени ДДС и други данъци върху продажбите внесен данък върху п/дите от стоп. дейност на бюдж. предприятия (-) 61- Трансфери между бюджети (нето) вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) Събрани ср-ва и изв. пл. за с/ка на др. бюджети, с/ки и фондове - нето (+/-) събрани ср-ва и изв. пл. от/за с/ки за ср-вата от Европейския съюз (+/-) ФУНКЦИЯ П : НАИМЕНОВАНИЕ ДЪРЖ АВНИ И МЕСТНИ И ДОФИН. НА Д. Д-СТИ РАЗХОДИ Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я Други възнаграждения и плащания за персонала Задължителни осигурителни вноски от работодатели Издръжка Капиталови разходи ІІІ ОБРАЗОВАНИЕ Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я Други възнаграждения и плащания за персонала Задължителни осигурителни вноски от работодатели Издръжка Капиталови разходи 311 ДЕТСКИ ГРАДИНИ Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я Други възнаграждения и плащания за персонала Задължителни осигурителни вноски от работодатели Издръжка Капиталови разходи 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ 1- Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я 2- Други възнаграждения и плащания за персонала 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели 1- Издръжка Капиталови разходи IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я Други възнаграждения и плащания за персонала Задължителни осигурителни вноски от работодатели Издръжка Капиталови разходи 431 ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДГ Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я Други възнаграждения и плащания за персонала Задължителни осигурителни вноски от работодатели Издръжка Капиталови разходи

3 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели Издръжка Капиталови разходи Контроли: /трябва да са / ПРИХОДИ І ІІ ІІІ ІV ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ 24- ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция приходи от наеми на имущество 27- Общински такси за технически услуги за административни услуги други общински такси 37- Внесени ДДС и други данъци върху продажбите внесен данък върху п/дите от стоп. дейност на бюдж. предприятия (-) 61- Трансфери между бюджети (нето) вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) Събрани ср-ва и изв. пл. за с/ка на др. бюджети, с/ки и фондове - нето (+/-) събрани ср-ва и изв. пл. от/за с/ки за ср-вата от Европейския съюз (+/-) П : ПРЕВИШЕНИЕ/НЕДОСТИГ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ И: МЕСТНИ ПРИХОДИ 24- ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция приходи от наеми на имущество 27- Общински такси за технически услуги за административни услуги други общински такси 37- Внесени ДДС и други данъци върху продажбите внесен данък върху п/дите от стоп. дейност на бюдж. предприятия (-) 61- Трансфери между бюджети (нето) вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) Събрани ср-ва и изв. пл. за с/ка на др. бюджети, с/ки и фондове - нето (+/-) събрани ср-ва и изв. пл. от/за с/ки за ср-вата от Европейския съюз (+/-) П : ПРЕВИШЕНИЕ/НЕДОСТИГ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ И: ГЛ. СЧЕТ.

4 РАЗХОДИ І ІІ ІІІ ІV 1- Заплати и възн. за персонала, нает по тр. и сл. правоо-я Щ а т н и б р о й к и заплати и възн. на персонала, нает по тр. правоо-я в т.ч.: по трудови правоотношения заплати и възн. на персонала, нает по сл. правоо-я 1-12 по служебни правоотношения 2- Други възнаграждения и плащания за персонала ДЕЦА В ЯСЛEНИ ГРУПИ В ДГ за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 16- БРОЙ ДЕЦА В ДГ за персонала по извънтрудови правоотношения 26- БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ 2-5 изпл. суми от СБКО, за обл. и др. на перс., с х-р на възн БPOЙ УЧЕНИЦИ 2-8 обезщ. за персонала, с характер на възнаграждение УЧЕНИЦИ B OБЩEЖИТИЯ - БP. 2-9 други плащания и възнаграждения CTИПEHДИAHTИ - БPOЙ 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ 5-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ 5-52 осигурителни вноски от работодатели за УчПФ здравноосигурителни вноски от работодатели вноски за ДЗО от работодатели Издръжка храна медикаменти 1-13 постелен инвентар и облекло 1-14 уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги текущ ремонт командировки в страната краткосрочни командировки в чужбина 1-62 разходи за застраховки такса ангажимент по заеми 1-69 други финансови услуги 1-91 др. разходи за СБКО 1-92 р-ди за дог. санкции и неустойки, съд. обезщ. и разн др. разходи, неклас. в др. параграфи и подпараграфи 19- Платени данъци, такси и административни санкции пл. държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции пл. общински данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции 5 5 РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ Основен ремонт на дълготрайни материални активи 52- Придобиване на дълготрайни материални активи 52-1 придобиване на компютри и хардуер 52-2 придобиване на сгради 52-3 придобиване на др. оборудване, машини и 52-4 придобиване на транспортни средства съор-ия 52-5 придобиване на стопански инвентар 52-6 изграждане на инфраструктурни обекти ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: придобиване на други ДМА ВСИЧКО ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ: РАЗХОД ЗА ТА:

5 311 ДД І ІІ ІІІ ІV 1- Заплати и възн. за персонала, нает по тр. и сл. правоо-я Щ а т н и б р о й к и заплати и възн. на персонала, нает по тр. правоо-я в т.ч.: по трудови правоотношения заплати и възн. на персонала, нает по сл. правоо-я 1-12 по служебни правоотношения 2- Други възнаграждения и плащания за персонала ДЕЦА В ЯСЛEНИ ГРУПИ В ДГ за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 16- БРОЙ ДЕЦА В ДГ за персонала по извънтрудови правоотношения 26- БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ 2-5 изпл. суми от СБКО, за обл. и др. на перс., с х-р на възн БPOЙ УЧЕНИЦИ 2-8 обезщ. за персонала, с характер на възнаграждение УЧЕНИЦИ B OБЩEЖИТИЯ - БP. 2-9 други плащания и възнаграждения CTИПEHДИAHTИ - БPOЙ 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ 5-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ 5-52 осигурителни вноски от работодатели за УчПФ здравноосигурителни вноски от работодатели вноски за ДЗО от работодатели Издръжка храна медикаменти 1-13 постелен инвентар и облекло 1-14 уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 1-15 материали 1-16 вода, горива и енергия 1-2 разходи за външни услуги текущ ремонт 1-51 командировки в страната 1-52 краткосрочни командировки в чужбина 1-62 разходи за застраховки 1-63 такса ангажимент по заеми 1-69 други финансови услуги 1-91 др. разходи за СБКО 1-92 р-ди за дог. санкции и неустойки, съд. обезщ. и разн др. разходи, неклас. в др. параграфи и подпараграфи 19- Платени данъци, такси и административни санкции 19-1 пл. държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции пл. общински данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции 4- Стипендии РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ Основен ремонт на дълготрайни материални активи 52- Придобиване на дълготрайни материални активи 52-1 придобиване на компютри и хардуер 52-2 придобиване на сгради 52-3 придобиване на др. оборудване, машини и 52-4 придобиване на транспортни средства съор-ия 52-5 придобиване на стопански инвентар 52-6 изграждане на инфраструктурни обекти ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: придобиване на други ДМА ВСИЧКО ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ: РАЗХОД ЗА ТА:

6 311 МД І ІІ ІІІ ІV 1- Заплати и възн. за персонала, нает по тр. и сл. правоо-я 1- Щ а т н и б р о й к и 1-1 заплати и възн. на персонала, нает по тр. правоо-я 1-11 в т.ч.: по трудови правоотношения 1-2 заплати и възн. на персонала, нает по сл. правоо-я 1-12 по служебни правоотношения 2- Други възнаграждения и плащания за персонала 15- ДЕЦА В ЯСЛEНИ ГРУПИ В ДГ 2-1 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 16- БРОЙ ДЕЦА В ДГ 2-2 за персонала по извънтрудови правоотношения 26- БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ 2-5 изпл. суми от СБКО, за обл. и др. на перс., с х-р на възн. 6- БPOЙ УЧЕНИЦИ 2-8 обезщ. за персонала, с характер на възнаграждение 64- УЧЕНИЦИ B OБЩEЖИТИЯ - БP. 2-9 други плащания и възнаграждения 69- CTИПEHДИAHTИ - БPOЙ 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели 73- ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ 5-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО 87- ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ 5-52 осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 5-6 здравноосигурителни вноски от работодатели 5-8 вноски за ДЗО от работодатели 1- Издръжка храна медикаменти 1-13 постелен инвентар и облекло 1-14 уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги текущ ремонт командировки в страната краткосрочни командировки в чужбина 1-62 разходи за застраховки такса ангажимент по заеми 1-69 други финансови услуги 1-91 др. разходи за СБКО 1-92 р-ди за дог. санкции и неустойки, съд. обезщ. и разн др. разходи, неклас. в др. параграфи и подпараграфи 19- Платени данъци, такси и административни санкции пл. държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции пл. общински данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции Стипендии РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ Основен ремонт на дълготрайни материални активи 52- Придобиване на дълготрайни материални активи 52-1 придобиване на компютри и хардуер 52-2 придобиване на сгради 52-3 придобиване на др. оборудване, машини и съор-ия 52-4 придобиване на транспортни средства 52-5 придобиване на стопански инвентар ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 52-6 изграждане на инфраструктурни обекти придобиване на други ДМА ВСИЧКО ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ: РАЗХОД ЗА ТА:

7 431 ДД І ІІ ІІІ ІV 1- Заплати и възн. за персонала, нает по тр. и сл. правоо-я Щ а т н и б р о й к и заплати и възн. на персонала, нает по тр. правоо-я в т.ч.: по трудови правоотношения заплати и възн. на персонала, нает по сл. правоо-я 1-12 по служебни правоотношения 2- Други възнаграждения и плащания за персонала ДЕЦА В ЯСЛEНИ ГРУПИ В ДГ 2-1 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 16- БРОЙ ДЕЦА В ДГ 2-2 за персонала по извънтрудови правоотношения 26- БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ 2-5 изпл. суми от СБКО, за обл. и др. на перс., с х-р на възн БPOЙ УЧЕНИЦИ 2-8 обезщ. за персонала, с характер на възнаграждение УЧЕНИЦИ B OБЩEЖИТИЯ - БP. 2-9 други плащания и възнаграждения CTИПEHДИAHTИ - БPOЙ 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ 5-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ 5-52 осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 5-6 здравноосигурителни вноски от работодатели вноски за ДЗО от работодатели Издръжка храна 1-12 медикаменти 1-13 постелен инвентар и облекло 1-14 уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 1-15 материали 1-16 вода, горива и енергия 1-2 разходи за външни услуги текущ ремонт 1-51 командировки в страната 1-52 краткосрочни командировки в чужбина 1-62 разходи за застраховки 1-63 такса ангажимент по заеми 1-69 други финансови услуги 1-91 др. разходи за СБКО 1-92 р-ди за дог. санкции и неустойки, съд. обезщ. и разн др. разходи, неклас. в др. параграфи и подпараграфи 19- Платени данъци, такси и административни санкции 19-1 пл. държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции пл. общински данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции 4- Стипендии РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ Основен ремонт на дълготрайни материални активи 52- Придобиване на дълготрайни материални активи 52-1 придобиване на компютри и хардуер 52-2 придобиване на сгради 52-3 придобиване на др. оборудване, машини и 52-4 придобиване на транспортни средства съор-ия 52-5 придобиване на стопански инвентар 52-6 изграждане на инфраструктурни обекти ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: придобиване на други ДМА ВСИЧКО ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ: РАЗХОД ЗА ТА:

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Имуществени данъци и неданъчни приходи 1. Имущественни и др.

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ "ГЕО МИЛЕВ" СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни година 2019 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2019 - ПРИХОДИ

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КОД ПО ЕБК 1790 ПЕРИОД КЪМ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г. /дд.мм.гггг/ /дд.мм.гггг/

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 август код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни година 219 за периода от до март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.1 от 219г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 219 - ПРИХОДИ местни

Подробно

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 31.1.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ Уточнен план под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 28.2.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на физически лица:

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ ОСМИ МАРТ ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на година 2017 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2017

Подробно

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен Отчет 1 Приходи Държавни дейности 225909 92266 2 Разходи Държавни дейности 225909 92266

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих

ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих ОТЧЕТ към 31.03.20108г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Приходи за Общинска параграф ДД отговорност Общо ДД отговорност

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДАННИ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДАННИ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет) 1.1.214 г. 31.12.214 г. IH СС "ЗЛАТНА НИВА" ГР.АЙТОС код : Код на сметка :Н I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет

Подробно

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 1 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 1 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 1 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен Отчет 1 Приходи Държавни дейности 225819 51000 2 Разходи Държавни дейности 225819 51000 Разлика

Подробно

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИ"Проф.Венко Колев" Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИПроф.Венко Колев Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИ"Проф.Венко Колев" Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет) 01.1.2018 г. 31.12.2018г. 000284789 Министерство на културата

Подробно

ОБЩИНА МОНТАНА 3400 МОНТАНА, ул. Извора"1, тел:(096) , факс: , УТВЪРДИЛ КМЕТ : ПЪРВО ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕ

ОБЩИНА МОНТАНА 3400 МОНТАНА, ул. Извора1, тел:(096) , факс: ,   УТВЪРДИЛ КМЕТ : ПЪРВО ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕ ОБЩИНА МОНТАНА 34 МОНТАНА, ул. Извора"1, тел:(96) 394 21, факс: 588 391, E-mail: rnontana@montanabg.net УТВЪРДИЛ КМЕТ : ПЪРВО ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР. МОНТАНА БЮДЖЕТ 2 1 9 г. БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06 Функция Образование 322-Общообразователни Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 9 785,00 00,00 0,00% 10-00 Издръжка 9 785,00 00,00 0,00%

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Скриване на аналитика "За средищни училища - вид на допълнителните средства" Функция Образ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Скриване на аналитика За средищни училища - вид на допълнителните средства Функция Образ Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06 Скриване на аналитика "За средищни училища - вид на " Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране II. РАЗХОДИ 10-00 Издръжка

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09 Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 9 785,00 2 136,00 21,83% 10-00 Издръжка 9 785,00

Подробно

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" С. САМУИЛОВО 01.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. САМУИЛОВО 01. г. т. код: 73 1. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ 214 финансиране Общо 1 (1) (2) (3) (4) (5) 24- Приходи и ходи от собственост 24 13 193 13 193 24-6 приходи от пае.чи на (сми 24

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар ( година 2016 за периода от до код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2016г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2016 - ПРИХОДИ Отчет 2016 - ПРИХОДИ местни - местни

Подробно

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Бюджетна дейност, параграф делегирани от държавата дейности дофинансиране на делегирани от държавата дейности местни дейности план 2019 план 2019 план 2019 І Общи държавни служби 11А Изп.и

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

Столична община 112 ОУ "СТОЯН ЗАИМОВ" Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио

Столична община 112 ОУ СТОЯН ЗАИМОВ Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 9 Код по ЕБК от Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За периода: от 1.1.2019 31.12.2019,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

Приход Отчет за бюджета За месец Юни ОУХр.Смирненски СУМАРНО Държавна Местна Дофинансиране Наименование на параграфа план отчет план отче

Приход Отчет за бюджета За месец Юни ОУХр.Смирненски СУМАРНО Държавна Местна Дофинансиране Наименование на параграфа план отчет план отче Приход а бюджета 761111 ОУХр.Смирненски СУМАРНО Държавна Местна Дофинансиране 24 Приходи и доходи от собственост 4 6 2 423 4 6 2 423 245 приходи от наеми на имущество 4 6 2 423 4 6 2 423 36 Други приходи

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 2017 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2017

Подробно

Automatically generated PDF from existing images.

Automatically generated PDF from existing images. Приложение 11 БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Отчет Бю джет Прогноза Прогноза Прогноза 8S под- Н А И М ЕН О ВА

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до април код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

1.pdf

1.pdf За месец Септември 21В ДГ 79 "Слънчице" Приход МД МД Наименование на параграфасумарн % % % % 24 Приходи и доходи от 24 431 25 969 16.2 24 431 25 969 16.2 244 нетни приходи от продажби на 24 431 25 969

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА (наименование на разпоредителя с бюджет) Варна (наименование иа първостепенния разпоредите

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА (наименование на разпоредителя с бюджет) Варна (наименование иа първостепенния разпоредите година 218 Варна (наименование иа първостепенния разпоредител с бюджет) декември код по ЕБК: 535 код от регистъра на бюджетните ор1анизаиии в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. под- НАИМЕНОВАНИЕ 1.ПРИХДИ,

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Месечен отчет Община Година Месец ОУ ЗИДАРОВО параграф име на параграф уточне

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Месечен отчет Община Година Месец ОУ ЗИДАРОВО параграф име на параграф уточне Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Месечен отчет Община Година Месец ОУ ЗИДАРОВО 2019 6 параграф име на параграф уточнен годишен план месечен отчет отчет - план % отношение I.Имуществени

Подробно