прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г."

Препис

1 Приложение 1. Годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 г. Социални услуги Вид дейност/ услуга/ мярка Описание на дейността Времеви график за 2016 г. Капацитет (източник,сума) организация, отговорник 1. ДДЛРГ Катя Ванчева с. Широка лъка 2. Дневен център за деца и възрастни с увреждания Звънче Отглеждане и възпитание на деца в риск на възраст от 7г. до 18 г., трайно отделени от семейната домашна среда Задоволяване на социалните, медицинските и образователните потребности на деца и младежи с интелектуални и физически затруднения, подобряване качеството на техния живот чрез рехабилитация, терапия, групова и индивидуална работа, подпомагане в образованието, организиране на свободното време и др. с.широка лъка 20 деца 20 деца 20 деца 20 деца Р.Бюджет Държавно делегирана дейност () Смолян 48 деца 48 деца 48 деца 48деца Р.Бюджет 1

2 3. Комплекс за социални услуги *Център за обществена подкрепа Предоставяне консултации, съвети, посредничество и подкрепа на деца и младежи и техните семейства в риск по различни въпроси, касаещи грижите за децата, повишаване родителския капацитет и развитие на социалните умения и социални контакти. Основни области на дейности: подкрепа при социална интеграция и професионална реализация на младежите в риск; разкриване на личностни ресурси; съдействие за създаване на връзки и достъп до местните институции; превенция на противообществените прояви на деца; превенция на насилието; превенция на отпадането от училище на деца; развитие на приемна грижа Смолян Р.Бюджет МСС *Наблюдавано жилище Настаняване на младежи на възраст от 18 до 25 г., които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и реализация при прехода към самостоятелен живот; напускащи специализирани институции, такива, които не получават подкрепа от биологичните си семейства по отношение на дом, работа и финансова сигурност; от многодетни семейства; с тежки социални и поведенчески проблеми, лишени от подкрепа на близки хора; с родители, страдащи от хронични неинфекциозни заболявания, освидетелствани от ТЕЛК Смолян, апартамент, общинска собственост Р.Бюджет 2

3 *Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания Предоставяне жизнена среда и специализирана грижа, подкрепа от специалисти за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа; осигуряване на основни жизнени потребности; насърчаване на младежите за участие в подходящи за възрастта им дейности през свободното време и развиване на таланти и умения; възстановяване и поддържане на връзка на младежите с родителите и семейството, близки и роднини, задължително съобразен с най-добрия интерес на децата 4. Приемна грижа Алтернативна форма за отглеждане на деца, настанени в институции или в риск от общността; информационни кампании, набиране на кандидати за приемни семейства, обучения, оценка на кандидатите, настаняване на деца в одобрените приемни семейства Ул. Дичо Петров 30 приемни семейства близки и роднини Р.Бюджет Р.Бюджет МССС България Дирекция СП Отдел Закрила на детето 5. Заместваща грижа Услуга за предоставяне на почасова или дневна грижа при временно отсъствие на та, полагащи грижи за деца или с увреждания 19 деца 19 деца 19 деца 19 деца Проектно 6. ЦНСТ за деца/младежи без увреждане Нова форма на комплексни услуги за децата от 3 до 12- годишна възраст, като се гарантира тяхното пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и равен шанс за социално включване Кв.Каптажа Ул. Хр.Христов деца 12 деца 12 деца 12 деца Р. Бюджет Фондация МСС - България 3

4 7. ЦНСТ за деца/младежи с увреждания Тази услуга е основна стъпка в процеса на деинституционализация, която създава среда за живот близка до семейната, при която децата получават необходимата индивидуална грижа и подкрепа, като водещо значение са техните интереси и потребности, кв. Устово 14 деца 14 деца 14 деца 14 деца Репбуликански бюджет 8. Здравни кабинети в училища и детски градини Здравни грижи за деца от 1 до 18-годишна възраст 20 каб. 20 каб. 20 каб. 20 каб. чрез общинския бюджет 9. Детска кухня за деца от 6 месеца до 3 години Осигуряване на храна на деца от 6 месеца до 3 години 350 деца 350 деца 350 деца 350 деца От местни приходи по решение на Общински съвет 10. Дом за възрастни с психични разстройства /мъже/ - с. Петково Предоставяне на комплекс от услуги на, трайно отделени от своята домашна среда, с установени от ТЕЛК и НЕЛК психични разстройства с. Петково Р.Бюджет 11. Дом за възрастни с психични разстройства /жени/ - с. Ровина Предоставяне на комплекс от услуги на, трайно отделени от своята домашна среда, с установени от ТЕЛК и НЕЛК психични разстройства с. Ровина Р.Бюджет 12. Дом за стари хора с отделение за лежащо болни - с. Фатово Предоставяне на комплекс от услуги на стари хора, в т.ч. с трайни увреждания, трайно отделени от своята домашна среда с. Фатово Р.Бюджет 4

5 13. Звено за предоставяне на услуги в домашна среда - Личен асистент Проект Нови възможности за грижа по схема Нови алтернативи АСП АСП 14. Домашен социален патронаж Доставяне на храна по домовете на възрастни хора и хора с увреждания. Социалната услуга е част от Звеното за предоставяне на услуги в семейна среда От местни приходи и такси По решение на Общински съвет 15. Обществена трапезария Предоставяне на храна на хора от уязвими групи През зимния сезон от октомври 2016 г.до 30 април 2017 г. Град Смолян и селата Търън, Смилян и Момчиловци 102 До мес Лица МТСП Фонд Социална закрила Осигуряване на топъл обяд ОБЩИНА СМОЛЯН Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP Град Смолян и селата Търън, Смилян и Момчиловци от мес лице 102 Европейски социален фонд МТСП 16. Клуб на пенсионера Осигуряване на социални контакти, информационни и консултантски услуги, културни дейности целогодишно 15 клуба 15 клуба 15 клуба 15 Клуба Общинска дейност (Собствена издръжка) 5

6 Разкриване на нови социални услуги Вид дейност/ Услуга/мярка Описание на дейността Времеви график (източник, сума) организация 1. Преходно жилище за с психични заболявания Социална услуга от резидентен тип, с възможност и условия за водене на независим начин на живот с помощта на професионалисти. Основна цел на услугата е формиране на умения и стимулиране на готовност на с психични заболявания за окончателно напускане на специализираната институция с. Петково с.ровино Проектно Проектно 2. ЦНСТ за с психични увреждания. 3. ЦНСТ за даца/млазежи без увреждания с. Широка лъка Новият център ще гарантира равноправното положение на хората с психични разстройства, преодоляване на социалната изолация, чрез създаване на условия за интегриране в общността, възможност за инициативност, оказване на подкрепа на нуждаещите се и извеждането им от институционалните грижи, които са получавали до сега някои от тях Предоставяне жизнена среда и специализирана грижа, подкрепа от специалисти за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа; осигуряване на основни жизнени потребности; насърчаване на младежите за Проектно и с. Широка лъка Проектно 6

7 участие в подходящи за възрастта им дейности през свободното време и развиване на таланти и умения; възстановяване и поддържане на връзка на младежите с родителите и семейството, близки и роднини, задължително съобразен с най-добрия интерес на децата 4. ИТ център Подкрепа и наблюдение за рискови групи в отдалечените места Смолян Проектно 5. Общностен център за деца и семейства в т.ч.: *Услуги за деца от 0 до 3 години и техните родители *Услуги за деца от 3 до 7 години и техните родители Услугата има за цел да оказва подкрепа на семействата в грижата на децата, в създаването на умения и ресурси за пълноценно социално включване. Формиране и развитие на родителски умения; ранна интервенция на увреждания, семейно консултиране и подкрепа. Интеграция на деца в детските градини в предучилищните групи; допълнителна подготовка за равен старт в училище; индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания Смолян Кв.Каптажа 20 деца 20 деца 20 деца 20 деца Световна банка Социално инвестиционен фонд Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-12/2011 Подкрепа за деинституционали зация на социалните институции, предлагащи услуги за деца в риск МСТП 6. Дневен център за възрастни хора Подкрепа за пенсионираните и напуснали активния живот хора да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ Смолян Проектно БЧК 7

8 7. Малък дом за стари хора Подкрепа на, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно КСО, в т.ч. с увреждания, самотно живеещи и нуждаещи се от резидентни грижи Смолян Проектно БЧК Хоризонтални политики, мерки за социално включване Вид дейност/ услуга/ мярка Описание на дейността Времеви график Капацитет (източник,сума) организация, отговорник 1. Работа с деца със специални образователни потребности Подкрепа на образователния процес при децата, връщането и задържането на отпаднали деца в училище (целогодишно) Бюджета на съответните структури Ресурсен център; Училища; ЕКПО към РИО на МОН 2. Програми за заетост Осигуряване на заетост с около 961 участника (целогодишно) Проектно Агенция по заетост 3. Заетост и обучение на с увреждания Осигуряване на заетост на с увреждания - с около 13 участника (целогодишно) Бюджета на съответните структури, Агенция по заетост 4 Повишаване капацитета на заетите в социалната сфера Разработване на програми и участие в обучения за повишаване на квалификацията (целогодишно) Проектно ; Бюджетно ; НПО 8

9 Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа Вид дейност/ услуга/ мярка Описание на дейността Времеви график (източник,сума ) организация, отговорник 1. Инициативи, програми и подкрепа, насочени към децата и младежите за превенция на рисково поведение. Междуинституционално сътрудничество и партньорство при работа с деца на ута, жертва на насилие и трафик Образователни програми и кампании. Директна работа с деца с девиантно поведение. Социална работа с деца в риск. Образователни програми за опасностите и последиците от употребата на наркотици и алкохол, тютюнопушене, трафик на хора, сексуална експлоатация. Информиране по въпросите на насилието и пренебрежението Бюджета на съответните структури Община Смолян МКБППМН; ОбСНВ - Община Смолян; РИО на МОН; ОЗД; ОД на МВР; НПО; Училища; Училищни настоятелства 2. Партньорство с неправителствени организации, работещи в социалната сфера Разработване и изпълнение на съвместни програми Европейски програми, международни донори, национални програми ; МСС, Областен съвет на БЧК-Смолян 9

10 Развитие на човешките ресурси (обучение, курсове, семинари) Вид дейност/ услуга/ мярка Описание на дейността Времеви график (източник, сума) организация, отговорник 1. Осигуряване на професионалисти за работа и ангажирани с разкриването и управлението на социалните услуги Организиране и участие в обучения, обмяна на опит и споделяне на добри практики с цел повишаване компетентността на служителите Общински бюджет; Проекти; Програми ; Служители от социалните институции и услуги в общността; Партньорски организации 2. Целеви обучителни програми; Работни срещи; Конференции и др. Формиране и развитие на капацитет за изграждане и поддържане на ефективни партньорства на местно и областно ниво и работа в мрежа. Изграждане на умения за планиране и управление на социалната политика Област Смолян Населени места Общински бюджет; Проекти; Програми Ръководители и специалисти от Общинска администрация Смолян и специализирани институции 10

11 Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности на мониторинг и оценка, други) Вид дейност/ услуга/ мярка Описание на дейността Времеви график (източник,сума) организация, отговорник 1. Информационно осигуряване и популяризиране на добри практики чрез срещи, дискусии, публикации в печатните и електронни медии Осигуряване на актуална информация за развитието на социалната сфера; Изработване на информационни и комуникационни материали и периодичното им актуализиране; Публикации Общински бюджет; Проекти и програми Община Смолян; Партньорски организации; Медии Съгласувано, МОМЧИЛ НИКОЛОВ - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СОФИЯ СИРАКОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕНЕРА АРЪЧКОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФСДБ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОД и З Изготви л: Л.Бадева Танчева Гл.експерт ЗДС ЛБ/ВВ 11

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 УТВЪРДИЛ: НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2019 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2016-2020

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

doklad_plan 2016

doklad_plan 2016 При 1 ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 1 Дневен център за деца с 2 Дневен център за деца с със седмична грижа Дневна грижа. Консултиране, рехабилитация,

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

8

8 Годишен план за развитие социалните услуги в Планов период 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. Вид дейност / услуга / мярка Социални услуги 1. Дом за възрастни хора с деменция институция капацитет 50 2. Дом за

Подробно

Microsoft Word - socialen_plan_2020

Microsoft Word - socialen_plan_2020 Годишен план с времеви график за изпълнение Общинската стратегия за развитие социални услуги в общи за 2020 г. Годишният план се приема осние чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП по предложение Кмета общита след съгласуване

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ 2010-2015Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари (2011-2015г.) е разработена въз основа на анализ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

ПЛАН

ПЛАН П Л А Н ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 2019 г. (приет с Решение 450/07.03.2018г; изм.с решение 552/31.07.2018 г.. 645/20.12.2018) 1 І. Общи положения : Планът за развитие на социалните

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

Утвърждавам:

Утвърждавам: УТВЪРЖДАВАМ:... /СТЕФКА ЗДРАВКОВА/ ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО /2016-2020

Подробно