ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

Размер: px
Започни от страница:

Download "ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о"

Препис

1 ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в ы п л н е ня О тветтвен н ы е п л н тел С зд а н е тр ал ев й к м д л я в ед ен я п ер е г в р в п за к л ю ч е н ю С гл а ш е н й (д ал ее О тр а л ев ая к м я ) С в м етн е р еш ен е Ц К П р ф ю за ж зн е б е п е ч е н я О О О Р. м а р т 2 017г. В а л е в к й А.Д. К ч е гар в А.Д. 2 Р а зр а б т к а м е т д ч е к х М ет д ч е к е В т р е А г таев Е.В. р е к м е н д а ц й д л я р е к м е н д а ц в р ган ы п л у г д п р е д п р я т й, P O O P у п р а в л е н я Ж К Х, е п р ф ю зн ы х P O O P р ган за ц й П р ф ю зы. ж зн е б е п е ч е н я р е г н а л ь н г м етн г у р в н е й (д а л е е - П р ф ю з), в т. ч. у ч е т м п р м ен ен я п р ф е н а л ь н ы х тан д ар т в 3 О у щ е т в л е н е м е р п К м п л е к м ер, П е р в ы й р а п р т р а н е н ю д ей твя С гл а ш ен я О О О Р к в ар тал С гл а ш е н я н а О р ган зац, А г таев Е.В. у к а за н н ы е в п р л ж е н я х 4 5 к С гл а ш ен ю. р аб т д ател я м, п р ед н в ш м я к П р ф ю з Р а зр а б т к а П р я д к а у л в й О Т С п р е д н е н я к О Т С 4 А н а л з зар е г т р р в а н н ы х р е г н а л ь н ы х С гл а ш ен й к л л е к т в н ы х д г в р в С п р а в к а р езу л ь т а т а х ан ал за. О б б щ ен н ы е В т р е п л у г д е P O O P П р ф ю з О р ган зац й, п д г т в к а б б щ е н н г зак л ю ч е н я б м а тер ал ы О тр а л ев й к м х э ф ф е к т в н т д е й т в е н н т. Р ам тр ен е м а т е р а л в н а заед ан О тр а л е в й к м, п д г т в к а п р е д л ж е н й д л я в м е т н г за е д а н я О О О Р, P O O P

2 П р ф ю за 5 И н ф р м а ц я за к л ю ч е н н ы х зар е г т р р в а н н ы х к л л е к т в н ы х д г в р а х. А н а л з д ер ж ан я к л л е к т в н ы х д г в р в т ч к зр е н я п р м ен ен я п л ж е н й С гл а ш ен я. Р а зр а б т к а м е т д ч е к х р е к м е н д а ц й п х д ер ж ан ю. 6 П д г т в к а п р е д л ж е н й в н е е н зм е н е н й д п л н е н й в С гл а ш е н е 7 П р в е д е н е за е д а н й О тр а л е в й к м (н е р еж е 1 р а з а в п л у г д е ) а н ал з м в ы п л н е н я н а т я щ е г П л а н а м е р п р ят й. 8 О у щ е т в л е н е к н тр л я за в ы п л н е н е м р е г н а л ь н ы х С гл а ш е н й к л л е к т в н ы х д г в р в. О в е щ е н е в С М И, в к л ю ч а я п е ч а т н ы е зд ан я. 9 О б б щ е н е ан ал з, п т у п в ш х в О О О Р П р ф ю з р е г н а л ь н ы х С гл а ш ен й. Д б в а т ь я х п р е д т а в л е н я т в е х P O O P П р ф ю з в. 10 П д г т в т ь зм е н е н я д п л н е н я к О Т С н а н в е т е м а т ч е к г ан ал за б б щ е н я п ы та за к л ю ч е н н ы х С гл а ш ен й. О б б щ ен н ы е м а тер ал ы О тр а л ев й к м. У ч е т п р ан ал зе у л в й тр у д а, ц а л ь н ы х л ь г т гар ан т й, в я за н н ы х р ег н ал ьн ы м б ен н тям, в В еь тветтв д ей твую щ м за к н д а тель тв м М атер а л ы В еь П р т к л ы, р еш ен я II IY О тр а л ев й к м в к в ар тал тветтв П л ан м м е р п р ят й С тем а т ч ек й В еь ан ал з к н тр л ь. М а т е р а л ы р аб ты О тр а л ев й к м, п р е-р ел зы, л ан п у б л к ац С п р а в к а р езу л ь т а т а х В еь ан ал за Н в ая р ед ак ц я О Т С 4 кв П р ф ю з О О О Р P O O P П р ф ю з О О О Р П р ф ю з О О О Р P O O P П р ф ю з А г таев Е.В. О тр а л евая к м я 11 П д г т в т ь м а т е р а л ы д л я И н ф р м а ц н н ы й 4кв. О тр а л ев ая р а м т р е н я х д а м а тер ал, п р е к т г. к м я в ы п л н е н я О Т С н а р еш ен я. в м е т н м за е д а н О О О Р п р е з д у м а Ц К П р ф ю за. О р ган за ц я р аб ты п Д к у м е н т ы в В еь п р е д н е н ю к О Т С тветтв П р я д к м п р ед н ен 12 Е ж е г д н е п р е д тавле н е П л ан ы, м атер ал ы, В еь О О О Р п л а н в за е д а н й О тр а л ев й н ф р м а ц я P O O P к м п р а м т р е н ю в п р в, в я за н н ы х р еал за ц П р ф ю з р е а л за ц е й С гл а ш ен я. П р гл а ш е н е т р н н а за е д а н я, б м ен м а т е р а л а м п р н я ты х р еш ен я х. О б я за тел ь н а я р а ы л к а д к у м е н т в, за т р а г в а ю щ х тр у д в ы е,

3 п р ф е н а л ь н ы е ц а л ь н -э к н м ч е к е п р а в а н т е р е ы р аб тн к в О р ган зац й, в П р ф ю з. 13 У ч а т е О О О Р, П р ф ю за в р ам т р е н Р е гл а м е н т Р М н тр я В еь п е р д О О О Р P O O P гл а в а н в н м ы х О б щ е тв е н н й п ал аты П р ф ю з М н т р е м Р в п р М н т р е Р П р а в т е л ь т в Р Ф п р ект в н а п р ав л ен п р ект в ф е д е р а л ь н ы х в е д м твен н ы х д к у м е н т в в О О О Р н р м а т в н ы х п р а в в ы х ак т в, П р ф ю з д ля за т р а г в а ю щ х ц ал ьн - у ч е т а м н ен я п нм. э к н м ч е к е тр у д в ы е п р а в а н т е р е ы р аб тн к в тр ал. 14 П д г т в к а п ь м а в ад р е р ган в п у б л ч н й в л ат Р ек м е н д а ц в р ган ы у п р а в л е н я Ж К Х М а й О О О Р П р ф ю з р е к м е н д а ц е й п л ь з в ан я у б ъ е к т в Р й к й у к а зан н г п р я д к а п р х ж д е н я зд ан я Ф ед ер а ц п р а в в ы х ак т в, за т р а г в а ю щ х н тер еы р а б т н к в О р ган зац й 15 О б м е н п ер ат в н й н ф р м а ц е й О О О Р, И н ф р м а ц н н ы е м атер ал ы, в. ч. в В еь п е р д О О О Р P O O P P O O P П р ф ю за М н т р й Р П р ф ю з за д л ж е н н т О р ган зац я м з б ю д ж е т в р азл ч н ы х у р в н е й п р н я т е м е р п ее л к в д а ц. 16 Н а п р а в ть р е к м е н д а ц н е б х д м т н ал ч я у П ь м а п тд ел ьн ы м п р б л ем ам В т е ч е н е P O O P П р ф ю з к а ж д й О р ган зац, гл а в а н н г П р ф ю з м, п л ж е н я б п л а те т р у д а в ф р м е п р л ж е н я к к л л е к т в н м у д г в р у, в к т р м п р е д у м т р е т ь, чт д п л а т ы к м п е н а ц н н г х а р а к т е р а за у л в я тр у д а, т к л н я ю щ е я т н р м а л ь н ы х у л в й т р у д а (в ы п л н е н е р а б т в н ч н е в р ем я, в е р х у р ч н а я р аб та, р а б т а в в ы х д н ы е п р а зд н ч н ы е д н, тяж е л ы м в р е д н ы м у л в я м ) у т а н а в л в а ю т я н е н ж е н р м, п р ед у м т р е н н ы х д е й т в у ю щ м зак н д а т е л ь т в м. 17 П р в е т п тав м ы й а н ал з у р в н я п л а ты т р у д а С п р а в к а р е зу л ь т а т а м ан ал за, р е к м е н д а ц П е р в ы й к в а р т а л М н тр й Р р а б т н к в н а О О О Р т е р р т р Р у р в н е м P O O P зар а б т н й п л а ты в П р ф ю з

4 п р м ы ш л е н н т, д р у г х т р а л я х р азр а б тать р е к м е н д а ц д л я р ган в п у б л ч н й в л а т п в ы р а в н в а н ю р е д н ей зар п л а т ы р ган зац я х. 18 П р д а ть д н ю п р азд н в ан я К м п л е к м е р п р я т й М а р т М н тр й п р ф е н а л ь н г п р а зд н к а Р «Д ен ь ж л щ н - О О О Р к м м у н а л ь н г р а б тн к а» б л е е ш р к у ю б щ етвен н у ю П р ф ю з п р ф е н а л ь н у ю гл ак у 19 Р а зр а б т а т ь тр алев у ю И н ф р м а ц н н е Н я б р ь М н тр й п р гр а м м у д ей твя п ьм, п р гр ам м а Р зан я т т в р ег н ах в м е т н т в е т т в у ю щ м п р ф р ган за ц я м О О О Р P O O P П р ф ю з 20 О у щ е т в л я т ь р егу л я р н ы й М атер а л ы 4 кв. М н тр й к а д р в ы й м н т р н г д л я ан ал за, р е к м е н д а ц Р ц е н к т я н я, п р н ят я р еш е н й м ер п п д г т в к е п е р е п д г т в к к а д р в п р ег н ам О О О Р P O O P П р ф ю з 21 Р а зр а б т а т ь в н е д р ть н а П р к а з б у тв е р ж д е н В р к, М н тр й п р е д п р я т я х п р гр ам м ы у тан в Р тр а л е в у ю п р гр а м м у тем ен н ы е О О О Р у п р а в л е н я х р а н й т р у д а (С У О Т ). п р гр ам м й P O O P П р ф ю з 22 Р е а л з в а т ь п л т н ы й п р е к т С тветтвую щ е М а р т О О О Р в Р т в к й б л а т п м а тер ал ы П р ф ю з в н е д р е н ю С У О Т в р яд е д к у м е н ты у п р а в л я ю щ х р ган за ц й 23 Р а зр а б т к а п л ж е н я П р к а з М н тр я И ю л ь п р я д к е б у ч е н я п р в е р к е Р б у тв е р ж д е н Ф л м н в зн а н й п х р а н е т р у д а п л ж ен я Ю.Л. р а б т н к в. р ег тр а ц я ег в М н ю т е Р 24 С т а в л е н е п лан а м е р п р я т й в зм е щ е н р е д тв з Ф С С З а я в к а В еь М н тр й Р Ф С С РФ О О О Р П р ф ю з 25 О б б щ е н е тч ет в О р ган зац й т я н т р а в м а т зм а х р ан ы тр у д а, А н ал з п р ед л ж ен я в тр ал ев у ю ф р м у тч етн т В еь П р ф ю з р е гу л я р н е н ф р м р в а н е О О О Р, P O O P М н т р я Р 26 Е ж е г д н а я р а зр а б т к а у т в е р ж д е н е п р гр ам м ы к у р в гр а ф к а п е р е п д г т в к р а б тн к в П р гр ам м ы, п лан ы, гр аф к 2 кв П р ф ю з P O O P О О О Р л у ж б х р ан ы тр у д а. 27 С зд а н е н п е к ц й т р у д а в р е г н а л ь н ы х р ган за ц я х (гд е н ещ е н е зд ан ы ) Р е ш е н я П р ф ю за В еь П р ф ю з P O O P 28 П р в е т в м е тн ы е п р в е р к т я н я х р ан ы С гл а в а н н ы е п к, р е к м е н д а ц п В т е ч е н е P O O P П р ф ю з

5 т р у д а О р ган зац й вех п р верке, п р ав к а ф р м б тв е н н т р е зу л ь татах п р верк, д е й т в я н ф р м ац я О Т С д ля О тр а л ев й к м. 29 З а в е р ш т ь ф р м р в а н е в п е р в ч н ы х р ган за ц я х Р егу л яр н е н ф р м р в а н е О тра В еь П р ф ю з Ш т а т н ы е П р ф ю за к м й п х р а н е т р у д а, б еп еч ть х л е в й к м р ег н ал ь н ы в н е ш татн ы е н п е к т р ы б у ч е н е а к т в н у ю р аб ту м П р ф ю зам тр у д а п к н т р л ю за т ян е м х р ан ы т р у д а, п ж а р н й эк л г ч е к й б е з п ан т О р ган за ц й 30 И н ф р м р в а т ь О О О Р, И н ф р м а ц н н ы е В еь П р ф ю з р ган ы п у б л ч н й в л ат м атер ал ы, п р ав к, О О О Р д п у щ е н н ы х (д п у к а ем ы х ) б р ащ е н я, в т. ч. д ля н а р у ш е н я х, н еп р а в м е р н ы х д е й т в я х р а б т д ател е й, р ам тр е н я О тр а л ев й к м ей у щ е м л я ю щ х п р а в а п вем п у н к там гар а н т р аб тн к в, р азд ел а. н а т а в а т ь на, х р а м т р е н п р н я т т в е т т в у ю щ х м ер 31 О у щ е т в л я т ь п т ян н у ю И н ф р м а ц н н ы е В еь О О О Р р а б т у р ган ам п у б л ч н й м а тер ал ы, п ьм а, П р ф ю з в л ат. А к т в н р аб тать п р е д л ж е н я т.д. P O O P п р е д т а в т е л я м П р е з д е н т а Р й к й Ф ед ер а ц в ф е д е р а л ь н ы х к р у га х х ап п ар атам. 32 С тав л е н е ц ал ь н г п р т р е т а О р ган зац й М атералы, п р ав к, зак л ю ч ен я, В еь P O O P О О О Р п р ед л ж ен я т. п. П р ф ю з 33 О б б щ ен е н ф р м а ц т р е г н а л ь н ы х р ган за ц й И н ф р м а ц н н ы е п ьм а В еь О О О Р П р ф ю з в ы р а б т к а м е р п р я т й п P O O P у т р а н е н ю н е д татк в

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП-032-18 г. Видное Содержание 1 Вводная часть... 3 2 Операции поверки... 4 3 Средства поверки...4

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель директора по воспитатель

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с С HvB. Горбатых Согласовно Заместитель директора по воспитатель У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель диретора по воспитательной и С од и ал ь л итие Ю.П. Быстрова * ««ES0WL- л й

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 Акласс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на 2017-2018 учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество «Зан и м ат ел ьн ая В ремя А р ти со ва Н.В. 1 П

Подробно

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П «В Н И И М С» У Т В Е Р Ж Д А Ю п о ка ч е с т в у

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово 927.1 4 5 у л.в аси л

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска И 3 В E С '1 И Я ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. M КИРОВА Том 152 1966 П РИ М ЕН ЕН И Е Н ИЗКОЧАСТОТНО ГО И НД УКТИ ВН О ГО П А РА MFTPOHA б е з п о д м а

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

Вопросы алгоритмизации составления временной сетки расписания учебных занятий

Вопросы алгоритмизации составления временной сетки расписания учебных занятий И ЗВЕС ТИ Я 4 ТО М СКОГО О РД іен А О К Т Я Б Р Ь С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И И О РД Е Н А ТРУДОВОГО КРАСН О ГО ЗН А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И Н С Т И Т У Т А им. С. М. К И Р О В А Том 3

Подробно

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М 5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на 2019-2020 учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М а к си м И в а н о в и ч 1 8,0 0 2 Д ь я к о н о в

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю

О О О  П О Л И М А С Т Е Р  Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р 0 0 0 4 П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / 2 0 1 5 г. У Т В Е Р Ж Д А Ю Б е л Г И М Л. Г у р е в и ч 20 15 г. Д О З И М Е Т

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов".Уо 19 тел факс: 0361/ w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай /Йорданка

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов.Уо 19 тел факс: 0361/ w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай /Йорданка гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов".Уо 19 тел факс: 0361/6-28-17 e-mail: 2Dche.ki@abv.bg w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай Ч П р е д м е т К л ас 10А1 К о н тролна 1 К о н тролна 2 К о н тр о л н а 3

Подробно

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ «УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТАУЛАР СЫРЫ» Базовое направление: «Өлкетану» Подпрограмма:

Подробно

doc

doc : ; ; '. ' / ^ ФРЬ Г ХЧК РГРЮ РГ Ь б т в е р ж д е н т а с р е д с т в з м е р е н й U S.C.2 7.0 10.A 45647 рк действя д 01 марта 2017 г. Р З Р Й аратра гедезческая стнквая Trimble R3 З Г Ь Фрма "Trimble

Подробно

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП разработка ту М О С К В А -974 65 У Д К 69.02. К Т - 7. 0 -.4-6 8 К а р т а т р у д о в о г о п р

Подробно

Езикова гимназия гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов" 19 тел факс: ~ е-тай: Утвържда /Йорданка Граф

Езикова гимназия гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов 19 тел факс: ~ е-тай:   Утвържда /Йорданка Граф гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов" 19 тел факс: 0361 6-28-1 ~ е-тай: gpche.ki@abv.bg www.botev-kardzhali.com Утвържда /Йорданка ---------------------------- П р е д м е т К л ас 9А1 К о н тр о л н а 1

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

Печатная форма плана-графика размещения заказов Page 1 of 7 План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для о

Печатная форма плана-графика размещения заказов Page 1 of 7 План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для о Печатная форма плана-графика размещения заказов Page 1 of 7 План-график размещения заказов на поставку выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год

Подробно

Правила внутреннего распорядка

Правила внутреннего распорядка < У т в е р rк д а ю >!и р е к т о р./ Н О Ч У Ц О ку Т РО > К улрякова А н н а I I и к о л а е в i* а 20 } Lf в н у т,р е н ýrе г 0 р fiс ш о р я д к fr д л я о б у ч а ю щ и х с я Н О Ч У (Щ Е Н Т Р

Подробно

(У т в е р ж д а ю ) Щ и р екто р Н О Ч У Ц О ку Т РО > К удрякова / Анна е s1_20 Н и к tlj!а с в llа _Ц i ш о л о х tе н и Е IIР Л В И Л А П Р И Е М

(У т в е р ж д а ю ) Щ и р екто р Н О Ч У Ц О ку Т РО > К удрякова / Анна е s1_20 Н и к tlj!а с в llа _Ц i ш о л о х tе н и Е IIР Л В И Л А П Р И Е М (У т в е ж д ю ) Щ ет Н О Ч У Ц О У Т РО > К удяв / А е s1_20 Н tlj! с в ll _Ц i ш л х tе Е IIР Л В И Л А П Р И Е М Л О Б У Ч А IО IЦ И Х С Я В Н О Ч У (Ц Е Н Т Р О Б Р А З О В А Н И Я (У Т Р О > Б щ Е

Подробно

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров УДК 621.43.044:629.7 Группа Д 1 4 ОТРАСЛЕВОЙ с т а н д а р т СИСТЕМЫ ЗАИГАНИЯ ГТД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Номенклатура основных параметров ОСТ 102526-84 Н а 7 с т р а н и ц а х В в е д е н в п е р в ы е Ии». Jft

Подробно

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов".У 19 тел^акс: 0361/ е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йор

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов.У 19 тел^акс: 0361/ е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йор гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов".У 19 тел^акс: 0361/6-28-17 е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йордан ка\ч --------------------------------------------------------------

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска И З В Е С Т И Я Т О М С К О Г О О Р Д Е Н А Т Р У Д О В О Г О K p A C H O lo З Н А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И Н С Т И Т У Т А имени С. М. К И Р О В А Том 161 1967 РЕЖ И М П Р Е Р Ы В И С

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО О Р Д Е Н А ТРУ Д О В О ГО К РА С Н О Г О З Н А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И НС ТИТУ ТА имени С. М. К И Р О В А 967 Т ом 7 2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ЗАЩИТЫ И АВАРИЙНЫХ

Подробно

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д ь еб лщ е гс б р я В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е с кй с д 44» к л л е р б к. /^Ж ^^й У Т В Е Р Ж Д А Ю IЩ Si; ш / Ш {< Ё Е Щ?*В ** ~ А.П.Е м е л н М А У М.В.С н я н

Подробно

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП бланк сертификата М О С К В А -1974 2 1 7 У Д К G 9 4.5 К Т - 7. 0-8. 4-7 1 К а р т а т р у д о в

Подробно

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая Е а а ы и в и и и и 1. щи ия: II

а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая Е а а ы и в и и и и 1. щи ия: II а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая а а ы и в и и и и 1. щи ия: 1. 1.. 8 II 04.10.2012 1006 «1. 2. и а а 46 2. Ц ы а а ы и и и и: Е 1006 04.10.2012

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕН А ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА И С С Л ЕД О В А Н И Е СТАТИЧЕСКОЙ С И Н Х РО Н Н Ы Х УСТОЙЧИВОСТИ РЕА К ТИ В Н Ы Х М А Ш И Н Е. В. КОНОНЕНКО

Подробно

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского ^УТВЕРЖДАЮ" им. К.Э. Циолковского Казак М.А. "СОГЛАСОВАНО" Проректор по У^ЖЦУ им. К.Э. Цио

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского ^УТВЕРЖДАЮ им. К.Э. Циолковского Казак М.А. СОГЛАСОВАНО Проректор по У^ЖЦУ им. К.Э. Цио Калужский гсударственный университет им. К.Э. Цилквскг ^УТВЕРЖДАЮ" им. К.Э. Цилквскг Казак М.А. "СОГЛАСОВАНО" Прректр п У^ЖЦУ им. К.Э. Цилквскг кин С.М. учебн-экзаменациннй сессщгзачнй фрмы 2018-2019 уч.гда

Подробно

Скачать ОСТ Элементы и устройства струйные и коммуникационные, преобразователи сигналов. Условные графические обозначения в схемах

Скачать ОСТ Элементы и устройства струйные и коммуникационные, преобразователи сигналов. Условные графические обозначения в схемах & УДК 003.62( 0 8 4 ) : 6 2 а 7. 0 6 3. 6 Г р у п п а T S 2 ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ ЭЛЕМЕНТЫ И УСТРОЙСТВА СТРУЙНЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛОВ Условные графические обозначения в схемах ОСТ

Подробно

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Московская область Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубн

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Московская область Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубн РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Московская область Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубна» (государственный университет «Дубна») ПРИКАЗ «JP»

Подробно