Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

Размер: px
Започни от страница:

Download "Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година"

Препис

1 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко в сравнение с 2016 г., когато те са били Броят на обвиняемите лица в областта през 2017 г. е от които: условно осъдени са лица (49.3%); с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 641 лица, или 29.0% от общия брой на обвиняемите; освободени от наказателна отговорност са 438 лица (19.9%); оправдани са 27 лица (1.2%); на 14 лица делата са прекратени (0.6%). През 2017 г. броят на осъдените лица (ефективно и условно) с влезли в сила присъди е 1 729, като в сравнение с 2016 г. намалява с 29.2% (фиг. 1). Брой 2500 Фиг. 1. Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през периода година Престъпления, завършили с осъждане Осъдени лица Осъдените непълнолетни (14-17 години) са 51, или 3.0% от всички лица с влязла в сила присъда в област Бургас през годината. 1

2 Престъпления завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от НК и някои видове престъпления През 2017 г. най-големи са броят и относителният дял са общоопасните престъпления 1 завършили с осъждане - 897, или 51.8% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените лица за извършването на този вид престъпления са 858, или 49.6% от всички осъдени лица. Спрямо 2016 г. се наблюдава намаление както на броя на престъпленията, така и на осъдените лица за общоопасни престъпления съответно с 5.2 и 7.1%. Сред общоопасните престъпления най-големи са броят и относителният дял на завършилите с осъждане престъпления по транспорта и съобщенията - 663, които съставляват 73.9% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 641 лица, или 74.7% от осъдените за извършвани общоопасни престъпления. През 2017 г. броят на престъпленията, свързани с наркотици е 183, а осъдените лица са 164. На второ място в структурата на престъпленията са тези против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 2. С осъдителна присъда са приключили делата за 235 извършени престъпления (13.6%). Осъдените лица са 261, или 15.1% от общия брой на осъдените през 2017 година в област Бургас. Незаконното преминаване на границата е най-разпространения вид престъпление, като за извършването на 140 престъпления са осъдени 140 лица. 320 престъпления против собствеността 3, са завършили с осъждане, което представлява 18.5% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. За този вид престъпления са осъдени 363 лица, или 21.0% от общия брой на осъдените лица. Кражбите на имущество са найразпространените сред престъпленията против собствеността, завършили с осъждане. Техният относителен дял е 75.6% от престъпленията против собствеността и 14.0% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са завършили 242 престъпления, а осъдените лица са 274. По своята правна и криминална характеристика грабежите са от най-тежките престъпления против собствеността. За 34 извършени грабежа през 2017 г. са осъдени 41 лица. С осъдителна присъда са приключили делата за 20 извършени измами. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 22 (6.1% от общия брой на лицата, осъдени за престъпления против собствеността). С осъдителна присъда са приключили делата за 79 извършени престъпления против стопанството 4, или 4.6% от общия брой на наказаните престъпления. За тях са осъдени 72 лица, 1 Включват престъпленията, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и околната среда, при използване на атомната енергия за мирни цели и други. 2 Включват престъпления против реда на управлението, престъпления по служба, против правосъдието, подкуп. 3 Включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие 4 Включват общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите и в отделни стопански отрасли, против митническия режим и против паричната и кредитната система. 2

3 или 4.2% от общия брой на осъдените лица. Спрямо предходната година се наблюдава намаление както на броя на завършилите с осъждане престъпления против стопанството, така и на броя на осъдените за този вид престъпления лица - съответно с 19.4 и 27.3%. С осъждане са завършили 86 престъпления против личността 1 (5.0%), за които са осъдени 71 лица (4.1%). Сред престъпленията против личността с най-голям брой са причинените телесни повреди. За причиняване на телесна повреда с осъдителна присъда са завършили делата за 37 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 35, или 49.3% от общия брой на осъдените лица за престъпления против личността. С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. През 2017 г. с осъдителни присъди са завършили делата за 6 умишлени убийства (довършени и опити), като за извършването им са осъдени 6 лица. С осъдителни присъди са завършили 20 наказателни дела за разврат, а осъдените за тях лица са 14. За извършването на 4 престъпления трафик на хора са осъдени 3 лица. Осъдени лица по пол Разпределението на осъдените лица по пол е следното: Броят на осъдените мъже е 1 602, или 92.7% от общия брой на осъдените лица. С найвисок брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовите групи години и години - съответно 28.5 и 23.8% от общия брой на осъдените мъже. Осъдените жени са 127 с относителен дял 7.3%. Най-голям е делът на осъдените жени във възрастовите групи и години - съответно 26.0% от общия брой на осъдените жени. Осъдени лица по възраст Разпределението на осъдените лица по възраст през 2017 г. е следното: Най-голям е броят и делът на лицата на възраст години лица (28.3% от общия брой на осъдените лица); На възраст години са осъдени 415 лица (24.0%); На възраст години лица (17.5%); На възраст години лица (15.9%); На 50 и повече години лица (11.3%); На възраст години - 51 лица (3.0%) (фиг. 2). 1 Включват убийства, телесни повреди, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, обида и клевета, разврат, трафик на хора. 3

4 Фиг. 2. Структура на осъдените лица по възраст през 2017 година 11.3% 3.0% % % % 28.3% Осъдени лица по наложени наказания През 2017 г. най-големи са броят и делът на лицата, осъдени на лишаване от свобода (1 512 или 87.4% от общия брой на осъдените лица). От тях най-голям е делът на осъдените на лишаване от свобода до 6 месеца лица (63.4% от всички лишени от свобода) и на лишаване от свобода от 6 месеца до 1 година лица (22.4%) (табл. 1.) 1. Осъдени на лишаване от свобода през 2017 година Размер на наложените наказания лишаване от Брой Структура - % свобода Общо До 6 месеца От 6 месеца до 1 година От 1 до 3 години От 3 до 5 години От 5 до 10 години От 10 до 15 години От 15 до 20 години - - От 20 до 30 години "-" Няма случай Наказанието пробация е наложено на 156 лица (9.0% от всички осъдени лица), глоба на 48 лица (2.8%), а обществено порицание - на 13 лица (0.8%). 4

5 Методологични бележки Статистическите данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди са на базата на годишни данни, получавани от окръжните, районните и военните съдилища и от Специализирания наказателен съд. Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. - и на Специализирания наказателен съд Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд. Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди. В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година. В броя на обвиняемите лица се включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени. В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица на някакво наказание, включително и условно осъдените. В броя на престъпленията, завършили с осъждане, се включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица. Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на извършване на престъплението. Непълнолетните са навършили 14 години, но не са навършили 18 години. Пълнолетни са лицата навършили 18 години и повече години. Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица. Съгласно чл.31, ал.1 и 2 от НК наказателноотговорно е пълнолетно лице, навършило 18- годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление. Непълнолетно лице - навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си. Данните за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са получени на основата на информация от изследвания на Националния статистически институт и данни от административен източник - Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). Повече информация и данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са достъпни в Информационна система Инфостат ( и на сайта на НСИ, раздел Престъпления, обвиняеми и осъдени лица 5

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 017 ГОДИНА През 017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 01 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО През 2016 г. в област Габрово са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 214 от тях са завършили с ефективно

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през второто на 013 г. с осъдителна

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските

Подробно

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС)

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 206 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24 П СК а СС П 29/18.07.2017. 2016,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, 6 2014.,. 30,. 1,. 2, 1 2014., - -., : 1/24 1. - - - 2. - - -,, 1 2014., : -,,,,,,,,,,, -. -,,,,, Х. -,,,,,,,,,., 3 : - I

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1 Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1 Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63>

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63> ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА Отдел Информация, анализ и методическо ръководство София, бул. Витоша, / 1, / 1, vkp@prb.bg ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОСОБЕН

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

код Описание Законов текст 100 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА 101 Измяна чл а НК 102 Предателство чл.98 НК Убийство или телесна повреда

код Описание Законов текст 100 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА 101 Измяна чл а НК 102 Предателство чл.98 НК Убийство или телесна повреда 100 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА 101 Измяна чл. 95-97а 102 Предателство чл.98 103 104 Убийство или телесна повреда на представител на чужда чл. 99 държава с противодържавна цел Участие във военни действия

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ

Подробно

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Към 31 декември 2017 г. населението на област Бургас е 411 579 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място

Подробно

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations СЕМИНАР Домашното насилие и насилието, основано на полов признак в контекста на правата на човека Обмяна на добри практики от Норвегия за работа с жертви на домашно и основано на пола насилие 02-04 декември

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през второто на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН

ГОДИШЕН   ОТЧЕТЕН Д О К Л А Д за дейността на Районен съд КОСТИНБРОД през 2009 година 2 Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд гр. Костинброд съобразен със законова и подзаконова нормативна уредба и е изготвен

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно