УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика на транспорта/ УНСС Относно: конкурс за професор по професионално направление 3.8.Икономика научна специалност Икономика и управление /организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката/ УНСС публикуван в ДВ бр.63 от г. 1. Информация за конкурса Конкурсът е обявен за нуждите на катедра Икономика на транспорта, факултет Икономика на инфраструктурата на УНСС съгласно Решение на АС 4/ г./. Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед 1217/ г./ на Ректора на УНСС и Заповед 2085 от г. на Зам. ректора по НИД проф. д-р Валентин Гоев 2. Информация за кандидатите в конкурса Единственият кандидат в конкурса доц. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева-Бакалова е родена на г. През 1984 г. завършва специалност Организация на производството и управлението в транспорта във ВИИ К. Маркс. От 1984 г. до 1991 г. работи като научен сътрудник в Научноизследователския технологичен институт по автомобилен транспорт в София. През 1992 г. получава научната степен кандидат на икономическите науки, респ. доктор по икономика. От 1993 г. е назначена като главен асистент в катедра Икономика на транспорта към УНСС, а през 2003 г. придобива научното звание доцент. Доц. д-р Виолета Мутафчиева-Бакалова е била научен секретар на катедра Икономика на транспорта през 2005 г., както и ръководител на 1

2 специалността във Врачански стопански филиал към УНСС през периода 2005 г г. От 2008 г. досега е ръководител катедра Икономика на транспорта към факултет Икономика на инпраструктурата - УНСС. 3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност От представената карта за изпълнение на количествените изисквания за заемане на академичната длъжност професор в УНСС става ясно, че кандидатът отговаря напълно както на задължителните условия на ЗРАСРБ, така и на допълнителните изисквания според Правилника на УНСС. По-конкретно следва да се вземе под внимание, че при минимален праг за заемане на академичната длъжност професор от 600 точки доц. д-р Мутафчиева-Бакалова има 1270 точки. Посочените в картата за изпълнение на качествените изисквания за заемане на академичната длъжност професор в УНСС данни показват, че доц. д-р Мутафчиева-Бакалова също отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност професор. На свое редовно заседание от г. Съветът по хабилитация на УНСС след тайно гласуване единодушно е дал положително становище за потенциалния кандидат в конкурса доц. д-р Виолета Мутафчиева- Бакалова. Въз основа на това е предложил на катедра Икономика на транспорта да инициира на свое заседание обявяването на конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление /организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката/. От приложения Протокол 18 от редовното заседание на Съвета по хабилитация на УНСС от г. се разибра, че кандидатурата на доц. д-р В. Мутафчиева-Бакалова съответства както на количествените, така и на качествените изисквания за заемане на академичната длъжност професор, приети от АС на УНСС. 4. Оценка на учебно-преподавателската дейност Доц. д-р Виолета Мутафчиева-Бакалова преподава в УНСС в продължение на 23 години, като последователно заема длъжностите главен асистент /1993 г./ и доцент /2003 г./ През този период тя изнася лекции и провежда семинарни занятия както в бакалавърската, така и в магистърската степен на обучение на студентите от специалност Икономика на транспорта. Общо е съставила учебните програми, 2

3 разработила е и е провела в ОКС бакалавър 4 лекционни курса по дисциплините : Транспорт и застраховане, Икономически анализ на транспортната фирма, Организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката и Финансов анализ на транспортната фирма. В ОКС магистър доц. д-р Мутафчиева-Бакалова е разработила 4 на брой лекционни курса по дисциплините: Оперативно управление на превозите, Транспортни операции във външната търговия, Транспортно обслужване на туризма и Стратегическо и бизнес планиране в транспорта. През г. е провела лекционни курсове във ВСУ Черноризец Храбър по дисциплината Международен транспорт, а от 2011 г. досега провежда лекционни курсове във ВТУ Тодор Каблешков по дисциплината Застраховане в транспорта. Необходимо е да се вземе под внимание и активното обучение на докторанти, което организира доц. д-р Мутафчиева-Бакалова. Следва да се отбележи, че трима от тях са придобили ОНС доктор, а понастоящем още трима, на които тя е научен ръководител, са докторанти към катедра Икономика на транспорта. Като се вземе под внимание, че конкурсът е обявен за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 3.8.Икономика, научна специалност Икономика и управление /организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката/ може да се направи извод, че дейността на доц. д-р Мутафчиева-Бакалова като преподавател е именно в това направление и специалност. Академичната компетентност на кандидата съответства на направлението на обявения конкурс. Считам, че с разработените учебни програми, лекционни курсове и учебници, както и с участията си в научноизследователски и образователни проекти, доц. д-р В. Мутафчиева-Бакалова е допринесла за усъвършенстването на теоретичните и практическите познания в областта на организацията на транспортната дейност в отраслите на икономиката. 5. Обща характеристика на представените научни трудове/публикации Виолета Мутафчиева-Бакалова е представила за участие в конкурса общо 38 публикации, направени след получаването на научното звание доцент през 2003 г. По-конкретно следва да се посочат: 2 монографии, 2 студии /1 от тях в съавторство с д-р В. Македонска/, 7 учебника /4 в съавторство съответно с проф. д.ик.н. Л. Мутафчиев, проф. д.ик.н Хр. Първанов, доц. д-р А. Кирова, доц. д-р Св. Цветкова, гл. ас. д-р Т. Минков /, 1 учебно помагало /в съавторство с гл. ас. д-р Т. Минков/, 12 статии и 14 3

4 доклада / 1 в съавторство с проф. д-р Т. Решетилова и два - с д-р Е. Вайсилова/. Освен това доц. д-р Мутафчиева-Бакалова е ръководител на научноизследователски проект по НИД на УНСС на тема: Насоки за повишаване конкурентоспособността на българските транспортни предприятия и участва в разработването на още 2 международни и 3 национални научноизследователски и образоватални проекта. Тя е и рецензент на 2 монографии, 4 студии, 5 учебника, 1 учебно помагало, 1 научноизследователски проект и 1 научен доклад. Считам, че като брой, тематична насоченост и престижност на изданията представените в конкурса научни трудове съответстват на изискванията за заемане на академичната длъжност професор в УНСС. Основните направления в научноизследователската дейност на кандидата, които могат да се посочат в научните трудове, представени за участие в конкурса /посочени в списъка на публикациите/, са: 1. Организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката ( 2; 4; 9; 18; 19; 30; 31). 2. Повишаване конкурентоспособността на отделните видове транспорт ( 10; 11; 16; 17; 20; 23; 24; 34; 35; 36; 37; 38). 3. Икономически анализ и планиране на дейността на транспортните предприятия ( 1; 3; 6; 8; 14; 21 ) 4. Развитие и усъвършенстване на транспортната инфраструктура ( 12; 15; 22; 25; 26; 27; 29; 32). Обобщените научни и научно-приложни резултати в научните трудове и дейността на доц. д-р Мутафчиева-Бакалова мога да систематизирам по следния начин: Основният научно-приложен резултат е разкриването на конкретни възможности за повишаване ефективността от функционирането на транспорта в отделните отрасли на икономиката туризъм, търговия, индустрия, селско стопанство, строителство. Като друг важен научно-приложен резултат следва да се открои определянето на насоките за повишаване конкурентоспособността на отделните видове транспорт, които се свеждат до: развитие и усъвършенстване на транспортната инфраструктура, обновяване на подвижния състав и подобряване степента на използването му, прилагане на иновации в транспортните предприятия и повишаване на енергийната ефективност и екологосъобразността на транспортните средства. По отношение на монографичните трудове на доц. д-р Мутафчиева- Бакалова мога да направя следните оценки: 4

5 1.Монографията Организация на транспортната дейност в туризма е посветена на основни проблеми в областта на транспортната дейност, насочена към обслужването на туризма. В изследването е определена зависимостта между развитието на туризма и транспорта. Във връзка с това се акцентира на мястото на туризма в съвременното обществено развитие, както и на ролята на транспорта за неговото функциониране. Засегнато е мястото на отделните видове транспорт /автомобилен, железопътен, морски, речен и въздушен/ при обслужването на туризма. По-конкретно са разгледни конкурентните предимства на посочените видове транспорт при извършването на туристически пътувания. Определени са основните изисквания на туризма по отношение на транспорта, които са пряко насочени към техникоексплоатационните качества на транспортните средства, както и към техническите средства за експлоатация и поддържане на пътническия транспорт. Специално внимание е отделено на изясняване особеностите в организацията на транспортното обслужване на туристите в отделните видове транспорт. Подчертана е спецификата на транспортната дейност при осъществяване на туристически пътувания в курортните градове. Конкретизирани са насоките за повишаване качеството на транспортното обслужване на туристите. Разгледани са същността и значението на специализирания туристически транспорт, както и особеностите на неговата организация и възможностите за повишаване на ефективността му. Засегнати са и основни проблеми, свързани с организацията на туроператорската и агентската дейност в туризма, които са пряко свързани с транспортното обслужване на туристите. 2.Монографията «Състояние и перспективи за развитие на въздушния транспорт в световен и национален мащаб» е посветена на на развитието и функционирането на въздушния транспорт в света, както и на конкретните условия и възможности за повишаване на конкурентоспособността му в България. Засегнати са основните характеристики на пътническите и товарни превози при осъществяването на дейността на този вид транспорт. Специално внимание е отделено на развитието на летищната инфраструктура в международен и национален мащаб. За целта е направен анализ на дейността на основните международни летища, обслужващи пътническия и товарния въздушен трафик. Определено е актуалното състояние, както и възможностите за развитие на летещните комплекси в България. Направен е конкретен анализ на пътническата и товарната превозна дейност на въздушния транспорт в световен мащаб и въз основа на 5

6 конкретни изводи е определено мястото му на транспортния пазар. Засегнати са основни проблеми, свързани с дейността на нискотарифните авиопревозвачи, което функционират през последните години във всички региони на света. Определено е състоянието на въздушния транспорт в България, като са използвани конкретни данни за показателите за пътническата и товарната превозна дейност, отчитани ежегодно в НСИ. Засегнато е влиянието на глобализацията на световната икономика върху развитието на въздушния транспорт, като във връзка с това е направена характеристика на либерализацията на пазара на транспортни услуги. Специално внимание в монографията е отделено на перспективите за развитие на въздушния транспорт в световен и национален мащаб, като се набляга на иновациите в областта на транспортната техника, летищната инфраструктура и информационните системи. Засегнати са проблеми, свързани с повишаване на сигурността и безопасността на полетите, както и на екологосъобразността на въздушния транспорт. На тази основа са определени и насоките за повишаване конкурентоспособността на този важен транспортен сектор при съвременните условия. 6. Оценка на научните и научно-приложни приноси В представените за участие в конкурса научни трудове се съдържат определени научни и научно-приложни приноси. Като по-важни от тях могат да се посочат: 1. На основата на задълбочено изследване са определени възможностите за усъвършенстване организацията на транспортната дейност в отраслите на икономиката. Специално внимание е отделено на повишаване ефективността от транспортното обслужване на туризма. 2. Направен е подробен анализ на тенденциите в развитието на националната транспортна система и са конкретизирани основни насоки за повишаване конкурентоспособността на транспортните предприятия, функциониращи в рамките на отделните видове транспорт при съвременните условия в България. 3. Засегнати са основни методически въпроси на организацията на икономическия анализ, както и на прогнозирането и планирането в транспорта. Те имат важно теоретично и практическо значение за подобряване управлението на транспортните предприятия у нас. 4. Разкрити са конкретни насоки за развитие на националната транспортната инфраструктура, като се акцентира върху усъвършенстването на дейността на националните морски и речни пристанища. 6

7 7. Критични бележки и препоръки Нямам конкретни критични бележки към кандидата в конкурса. Бих искал да направя препоръки към научноизследователската дейност на доц. д-р Мутафчиева-Бакалова във връзка разработване на стратегии за повишаване конкурентоспособността на отделните видове транспорт. Това може да послужи като основа за насочването й към конкретна проблематика за разработване на дисертационен труд през следващите години. 8. Заключение Доц. д-р Виолета Мутафчиева-Бакалова е представила в конкурса 38 публкации в областта на професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление/организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката/. В научните трудове е налице иновативност и определено качество на изследванията. Учебнопреподавателската й дейност също дава основание за висока оценка. Като заключение, изразявам положително становище относно представената кандидатура за заемане на академичната длъжност професор от доц. д-р. д-р Виолета Мутафчиева-Бакалова. Считам, че това отговаря на критериите на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на Правилника за неговото прилагане, на Правилника за провеждането на конкурси за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности на УНСС и на Правилника за учебната дейност на УНСС. Във връзка с това предлагам на Уважаемото научно жури да присъди академичната длъжност професор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност «Икономика и управление /организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката/ «на доц. д-р Виолета Мутафчиева-Бакалова г., София Подпис: 7

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол / До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геологогеографски факултет, СУ Св. Климент Охридски. Относно:

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva СТАНОВИЩE от проф. д-р. Алмагул Шaймуратовна Нургалиева, зам.ректор по учебна работа, Академия Кокше член на научно жури, назначено със заповед 2329/11.06.2013г. на Ректора на ВСУ за дисертационния труд

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/27.09.2013г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков, ПН 3.9. «Туризъм», научна специалност «Икономика

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: професор д-р Иван Петров Палигоров, научна специалност Икономика и управление, кат

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: професор д-р Иван Петров Палигоров, научна специалност Икономика и управление, кат УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: професор д-р Иван Петров Палигоров, научна специалност Икономика и управление, катедра Управление на ресурсите и природоползването, факултет

Подробно

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От : проф. д-р ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА, Университет

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на кондензираната материя Уважаеми членове на Факултетния съвет,

Подробно