АВТОБИОГРАФИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "АВТОБИОГРАФИЯ"

Препис

1 АВТОБИОГРАФИЯ Име: Анна Николова Бешкова Образование: ЕСПУ по математика и информатика П.Хилендарски, София СУ Св., специалност философия, докторант по логика, СУ Св образователна и научна степен доктор по научна специалност Логика, диплома 30810, дата г., въз основа на защитена дисертация на тема Ръселовата теория за обозначаването, научна комисия 12, протокол 11 от г. Професионален опит: учител по философия, Национална гимназия за древни езици и култура хоноруван асистент по логика, Философски Факултет, СУ Св хоноруван асистент по логика, Философски Факултет, ЮЗУ Н. Рилски, Благоевград 1998 асистент по логика, Философски Факултет, СУ Св. Климент Охридски 2001 старши асистент по логика, Философски Факултет, СУ Св главен асистен по логика, Философски Факултет, СУ Св.

2 Списък на публикациите на Анна Бешкова Учебници: Логика - учебно помагало за средното училище. (в съавторство с В. СТЕФАНОВ, А. РАШЕВА, Е. ЛАТИНОВ, В. БУЗОВ). София: Немезида, Глави: 11 (с ), 18 (с ). Логика за 9 клас. ( в съавторство с Л. ЛАЗАРОВА). София: Просвета, Глави: 2(10-14), 3(15-19), 5(23-28), 6(29-32), 7(33-38), 9(45-48), 13(65-67). Електронен учебник по философия за МВБУ, 2011 Статии: БЕШКОВА, А.: Съществуването и простите предмети, в: Годишник на Софийския Университет Св., Философски Факултет, книга Философия (2004). (под печат) БЕШКОВА, А.: За историческите онования на делението de dicto и de re, в: ХРИСТОВ, И. (съст.): Философски четения Пловдив София: ИК Лик, (2005), с БЕШКОВА, А.: Теорията за определените описания и влиянието й върху Логикофилософски трактат, в: СТОЙЧЕВА, М. (съст.): Лудвиг Витгенщайн и аналитичната философия. Научна конференция, посветена на 115 години от рождението му. София: КУТУ, (2005), с A. BESKOVA, T. POLIMENOV, J. LATINOV, A szükségszerűség logikai szempontból ( Необходимостта от логическа гледна точка, унг.) в: сп. Pro philosophia füzetek, бр. 4, (2005).

3 БЕШКОВА, А.: Термини и пропозиции в Принципи на математиката, в: сп. Философия, бр. 3 (2007). БЕШКОВА, А.: Екстензионалната теория за обозначаването в Принципи на математиката, в: Логика и наука, (ред. Марков, С.), Велико Търново, УИ ВТУ, (2008), с БЕШКОВА, А.: Ръсел за логическите обекти ( ), в: сп. Философия, бр. 5 6 (2008). БЕШКОВА, А.: Критиката на психологизма и разбирането за природата на съждението в Записки по логика на Спиридон Казанджиев (1934 г.), в: ДАНКОВ, Е. (съст.) Перспективи и наследство на философията в България, том 1, Велико Търново, УИ ВТУ, (2009), с БЕШКОВА, А.: Върху понятието за логически предмет, в: Логиката във времето (сборник, посветен на доц. Недялко Мерджанов) София: Университетско издателство Св., (2009), с БЕШКОВА, А.: Обратът към реализма и началото на аналитичната философия, в: сп. Критика и Хуманизъм (Аналитичната Философия), кн. 31, бр. 1/2010, с БЕШКОВА, А.: Предикат ли е съществуването?, в: сп. Философски алтернативи, кн. 31, бр. 1/2011, с Преводи: RUSSELL, B.: Introduction to Mathematical Philosophy, ch. 15, 16, 17, 18, в: RUSSELL, B.: Introduction to Mathematical Philosophy, London: George Allen & Unwin, 1995.в: БЕШКОВА, А./ ПОЛИМЕНОВ, Т./ МОЛЛОВ, Б./ ЛАТИНОВ, Е. (съст.): Философия на логиката. Ранна аналитична философия. София: Университетско издателство Св., (2003), с RUSSELL, B.: On Denoting, от RUSSELL, B.: On Denoting, Mind, vol. XIV, в: БЕШКОВА, А./ ПОЛИМЕНОВ, Т./ МОЛЛОВ, Б./ ЛАТИНОВ, Е. (съст.): Философия на логиката.

4 Ранна аналитична философия. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, (2003), с STRAWSON, P.: On referring, За реферирането в: Философия на логиката. Късна аналитична философия. Съст. и прев. от БЕШКОВА, А./ ПОЛИМЕНОВ, Т./ МОЛЛОВ, Б./ ЛАТИНОВ, Е.,: София, Изток-Запад, (2008), с DONNELLAN, K.: Reference and Definite Descriptions, Референция и определени описания в: Философия на логиката. Късна аналитична философия. Съст. и прев. от БЕШКОВА, А./ ПОЛИМЕНОВ, Т./ МОЛЛОВ, Б./ ЛАТИНОВ, Е.,: София, Изток-Запад, (2008), с STRAWSON, P, GRICE, P..: In Defense of a Dogma, В защита на една догма в: Философия на логиката. Късна аналитична философия. Съст. и прев. от БЕШКОВА, А./ ПОЛИМЕНОВ, Т./ МОЛЛОВ, Б./ ЛАТИНОВ, Е.,: София, Изток-Запад, (2008), с SEARLE, J.: Proper Names, Собствени имена в: Философия на логиката. Късна аналитична философия. Съст. и прев. от БЕШКОВА, А./ ПОЛИМЕНОВ, Т./ МОЛЛОВ, Б./ ЛАТИНОВ, Е.,: София, Изток-Запад, (2008), с RUSSELL, B.: What I lived for, от RUSSELL, B.: Autobiography, За какво живях в: сп. Философия, бр. 3-4, (2008), пр. БЕШКОВА, А., ПОЛИМЕНОВ, T. RUSSELL, B.: Introduction to Tractatus Logico-Philosophicus, в: сп. Философия, бр. 5, (2008), пр. БЕШКОВА, А. Съставителства: Философия на логиката. Ранна аналитична философия: Готлоб Фреге, Бъртранд Ръсел, Джордж е. Мур, Лудвиг Витгенщайн. Съст. и прев. БЕШКОВА, А./ ПОЛИМЕНОВ, Т./ МОЛЛОВ, Б./ ЛАТИНОВ, Е. София: Университетско издателство Св., (2003)

5 Философия на логиката II. Съст. и прев. БЕШКОВА, А./ ПОЛИМЕНОВ, Т./ МОЛЛОВ, Б./ ЛАТИНОВ, Е.,: София, Изток-Запад, (2008) Научна редакция КИНГ, ДЖ. ПИТЪР, Сто философи, София, Кибея, (2008) ЛАТИНОВ, Е.,Символна логика, София, Изток-Запад, (2010) Водещ брой: БЕШКОВА, А, ЛАТИНОВ, Е., ПОЛИМЕНОВ, Т., списание за хуманитарни и социални изследвания Критика и Хуманизъм (Аналитичната Философия), кн. 31, бр. 1/2010, с Други: Как матурите се превърнаха в стандарти, в-к Сега, Нужни ли са стандарти във висшето образование, в-к Сега, Какво сито е нужно за университета, в-к Сега, В университетите хем отлив, хем свободни ниши, в-к Сега,

LEBENSLAUF

LEBENSLAUF Гл. ас. д-р ТОДОР Р. ПОЛИМЕНОВ КОНТАКТ Кабинет 50, третия етаж в Южното крило на Ректората Тел.: +359 2-9308-340 Факс: +359 2-94 4447 Ел. поща: todor_polimenov@hotmail.com Адрес: Катедра Логика, етика

Подробно

Europass автобиография

Europass автобиография Автобиография Лична информация Собствено име/ Фамилия E-mail Людмил Георгиев lgeorgiev60@gmail.com Трудов стаж Дати 2000 досега Професор по Социална, етническа и политическа психология Ръководител на катедра

Подробно

Списък с всички научни публикации на доц. д-р Тодор Румянов Полименов I. КНИГИ А) МОНОГРАФИИ: Полименов, Т.: Истина и смисъл. Категории на логическия

Списък с всички научни публикации на доц. д-р Тодор Румянов Полименов I. КНИГИ А) МОНОГРАФИИ: Полименов, Т.: Истина и смисъл. Категории на логическия Списък с всички научни публикации на доц. д-р Тодор Румянов Полименов I. КНИГИ А) МОНОГРАФИИ: Полименов, Т.: Истина и смисъл. Категории на логическия анализ на езика. София: Университетско издателство

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име СТАМЕНОВА-СЕИЗОВА, АЛБЕНА ПРОДАНОВА E-mail albena_stamenova@abv.bg 01. 05. 2002 г. до сега Вид на дейността или Преподавател по украински език Заемана длъжност асистент

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

Гергана Владимирова Динева катедра: История на философията уеб страница: philosophymedieval.org адрес: София

Гергана Владимирова Динева катедра: История на философията   уеб страница: philosophymedieval.org адрес: София Гергана Владимирова Динева катедра: История на философията e-mail: gergana.dineva@phls.uni-sofia.bg уеб страница: philosophymedieval.org адрес: София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, ет.5, каб.

Подробно

Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име Адрес Телефон Факс ЛАЗАРОВ ВАЛЕРИ ЛАЗАРОВ "ЛАТИНКА" 18,"ИЗТО

Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име Адрес Телефон Факс  ЛАЗАРОВ ВАЛЕРИ ЛАЗАРОВ ЛАТИНКА 18,ИЗТО Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име Адрес Телефон Факс E-mail ЛАЗАРОВ ВАЛЕРИ ЛАЗАРОВ "ЛАТИНКА" 18,"ИЗТОК", 1113 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ valerilazarov@yahoo.com Националност

Подробно

Становище За участието на доц. д-р Тодор Румянов Полименов, преподавател в катедра Логика, етика и естетика на СУ Св. Климент Охридски в конкурса за п

Становище За участието на доц. д-р Тодор Румянов Полименов, преподавател в катедра Логика, етика и естетика на СУ Св. Климент Охридски в конкурса за п Становище За участието на доц. д-р Тодор Румянов Полименов, преподавател в катедра Логика, етика и естетика на СУ Св. Климент Охридски в конкурса за професор по професионално направление 2.3 Философия

Подробно

Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен) ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, Българ

Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен)  ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, Българ Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен) E-mail ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, България катедра Икономика и управление dtodorov@mgu.bg Длъжност

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

ЗА АВТОРИТЕ

ЗА АВТОРИТЕ Жени Жикова е завършила специалност Българска филология в СУ Св. Климент Охридски и е докторант по старобългарски език в Катедрата по кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии на Софийски

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол / До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геологогеографски факултет, СУ Св. Климент Охридски. Относно:

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ АМАЛИПЕ, В. ТЪРНОВО Велико Търново 5000, п.к. 113, Тел: 062/ ;

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ АМАЛИПЕ, В. ТЪРНОВО Велико Търново 5000, п.к. 113, Тел: 062/ ; Изх.N: 101/02.04.2019 г. До: РЕКТОРА НА ВТУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СУ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ШУ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ ОТНОСНО: Покана за VII Национална конференция

Подробно

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ АТАНАС БУРОВ 6300, гр.хасково, ул. Банска 70, тел.: 038/ УЧЕБНИЦИ 2019/2020 У

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ АТАНАС БУРОВ 6300, гр.хасково, ул. Банска 70, тел.: 038/ УЧЕБНИЦИ 2019/2020 У ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ АТАНАС БУРОВ 6300, гр.хасково, ул. Банска 70, тел.: 038/ 62-48-30 fsg_haskovo@mail.bg; www.fsghs.org УЧЕБНИЦИ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА За паралелки при г-жа А. Декидис ПРЕДМЕТ

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е относно дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен Доктор професионално направление 4.1. Физически науки Ав

С Т А Н О В И Щ Е относно дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен Доктор професионално направление 4.1. Физически науки Ав С Т А Н О В И Щ Е относно дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен Доктор професионално направление 4.1. Физически науки Автор на дисертационния труд: Александър Алексиев Стефанов

Подробно

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Софийски университет „Свети Климент Охридски“ 11 май 2011 г. 10:00 Национална библиотека 25 години Факултет по педагогика поднасяне на цветя на паметника на патроните на факултета светите братя Кирил и Методий 10:00 Зала 1 Семинар по повод 100-годишнината

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Науки за Земята (Социална и икономическа география) обявен

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата, се обявява за следните специалности и форми на обучение: Шифър Специалност, на обучение Места ИЗПИТИ:

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP001-2.09-0013 Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧЕБНА ПРОГРАМА: Преподавател: Факултет: Наименование

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Епископ Константин Преславски на дисертационен труд за

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Секция Публични политики и социални промени С Т А Н О В И Щ Е От доцент д-р по социология Божидар Сашков Ивков ИИОЗ при БАН,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението

Подробно