Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ 5 Слънчо за г. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението

Размер: px
Започни от страница:

Download "Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ 5 Слънчо за г. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението"

Препис

1 Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ 5 Слънчо за г. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детската градина. Повишаването на качеството на образованието се постига чрез приемственост и синхрон между проверените традиции на българската образователна система и предизвикателствата на съвременните иновации и технологии. Мерките за повишаване на качеството на образованието са съобразени с изискванията на ЗПУО, за модернизирaне на образователната система и с общия интерес ДГ да се превърне в привлекателна среда за обучение, възпитание и социализация на децата и да участва в модели за учене през целия живот, които започват от детската градина. Оценяване на качеството на образованието се извършва чрез самооценяване и инспектиране. Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, а инспектирането при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата. Съобразно изисквания в Закона за предучилищното и училищното образование, свързан с управлението на качеството в детската градина, е въведено изискването за самооценяване (вътрешна система за управление на качеството в училищата и детските градини). То се извършва ежегодно от: от комисия в детската градина; чрез дейности, процедури и критерии, определени от детската градина. Областите, които подлежат на самооценяване, са: управлението ефективното разпределяне, използването и управлението на ресурсите за повишаване на качеството в институцията; образователният процес, който включва обучение, възпитание и социализация; взаимодействието на образователната институция с всички заинтересовани страни. В процеса на оценяване участват учителите, директора, другите педагогически специалисти, както и родителите. Етапи на самооценяването : 1. Определяне на работната група; 2. Обучение на членовете на работната група;

2 3. Подготовка определяне на дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяване; 4. Провеждане на информационна кампания сред учителите, другите педагогически специалисти и родителите; 5. Проучване на мнението на родителите за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на институцията; 6. Провеждане на самооценяването; 7. Обработване на информацията от проведеното самооценяване; 8. Анализиране на получените резултати от самооценяването; 9. Изготвяне на доклад- анализ за процеса на самооценяване, оценка на резултатите и постиженията, от проведената дейност от самооценяването; 10. Утвърждаване на доклада; 11. Предлагане на мерки за повишаване на качеството на предоставяното образованието, възпитанието и социализацията на всички участници в процеса на самооценяване. Докладът от самооценяването съдържа: 1. информация за условията на вътрешната и външната среда, в която функционира детската градина през периода на самооценяването; 2. данни за използваните инструменти при самооценяването; 3. данни за резултатите от самооценяването, 4. анализ на резултатите от самооценяването; Новата концепция за подобряване на качеството на образованието изисква положителни промени в областите: управление на образованието гарантирано участие на гражданското общество в изработването, прилагането и мониторинга на стратегиите за развитие на образованието; образователна среда изграждане на толерантна, здравословна и сигурна образователна среда, насърчаваща индивидуалното развитие; ясно определени задължителни знания и умения; привлекателни форми на обучение, представящи разбираемо учебното съдържание; измерими образователни резултати; широко навлизане на нови информационни и комуникационни технологии; учителска професия целенасочени политики в областта на квалификацията на учителите; мониторинг създаване на системи за ефективно измерване на образователните постижения и системи за мониторинг на дейността на учителя и образователната институция. Мерките за повишаване на качеството на предлаганото образование в Детска градина 5 Слънчо се основават на: Закона за предучилищното и училищното образование,

3 Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри ( ) Наредба 5 на МОН за детските градини Наредба 16 от г. за управлението на качеството в институциите I. ВИЗИЯ Качеството на образованието е степента на съответствие на предоставяните публични образователни услуги с: 1. Нормативните изисквания (закони, държавните образователни стандарти и други юридически актове); 2. Очакванията на гражданите и потребителите на образователните услуги (ученици, родители, работодатели); 3. Очакванията на други заинтересовани страни. Визията на Екипа ни за ДГ 5 Слънчо е за една: Утвърждаване на ДГ 5 Слънчо, със своя облик, като най-подходящата среда за развитие на творческия потенциал и детско въображение, даваща на децата знания, създаваща умения, развиваща национални и общочовешки добродетели. Детска градина, стремяща се към творческо и критично мислене при осъществяване на възпитателно-образователния процес, към активно взаимодействие със социалната среда, проявявайки уважение към гражданските права и отговорности, противодействаща на проявите на агресивност и насилие. Конкурентно способна детска градина с педагогически колектив от високо отговорни личности, с усъвършенствани професионални умения проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство на децата, уважение правата на детето. ПРИОРИТЕТИ за постигане на качеството в ДГ 5 Слънчо : 1. Синхронизиране дейността на детската градина с действащата нормативна уредба. 2. Осъществяване на ефективно лидерство и управление на ресурсите. 3. Мотивиране на екипа за следване на целите и изпълнение на дейностите за повишаване на качеството на образователната услуга в ДГ. 4. Обновяване на сградния фонд, чрез основен ремонт на сградата на филиал Патриарх Евтимий и реконструкция и модернизация на детски площадки за игри на открито. 5. Повишаване квалификацията на педагогическите и непедагогически специалисти.

4 6. Осмисляне и прилагане философията, принципите и практиките на приобщаващото образование. 7. Осъвременяване на учебно-възпитателния процес, съобразно най-новите концепции и поставяне в центъра му детето, с неговите индивидуални потребности, чрез прилагане на интерактивни методи, ИКТ средства и други иновативни подходи. Изграждане на отношенията с родителите в дух на доверие и партньорство и ефективно функциониращи Родителски активи, Настоятелство и Обществен II. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ ДГ 5 СЛЪНЧО /1/ Повишаване на качеството на предоставяното образование, възпитание и социализация Осигуряване на качествено и ефективно образование, възпитание и социализация. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демокрация, гражданска отговорност и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, физическа активност и спорт. По-широко навлизане на нови методи на педагогическо взаимодействие и обучение (интерактивност, иновативност, проектна работа). Повишаване познавателната активност на децата при педагогическото взаимодействие Създаване на условия за изяви на децата. Повишаване качеството на публичните изяви на децата. Осъществяване на допълнителна работа с децата. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви найдобре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с децата. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на децата в обучението; Поставяне на детето в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическата им приложимост ; Използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване и усвояване на знания; Извършване на ефективна диференцирана и групова работа с деца със СОП; Стриктно спазване на изискванията:

5 за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата; за превенция на различни форми на дискриминация сред деца, педагогически и непедагогически персонал; за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд; Засилване взаимодействието с родителите и други представители на общността; Използване на създадени мултимедийни материали; Повишаване на социалните умения на децата чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие; Реализиране превенция на насилието и агресията сред децата и утвърждаване на позитивни модели на поведение. /2/ Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, работещи в детската градина. Оптимизиране структурата на изградената система за квалификация. Разработване на вътрешна система за повишаване на качеството на резултатите. Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, интернет. Създаване на възможност за повишаване на професионалноквалификационната степен за всеки член на педагогическата колегия. Създаване на условия за повишаване реалните резултати от възпитанието и обучението засилване качеството на предварителната подготовка, спазване задълженията, произтичащи от ЗПУО и вътрешните правилници и наредби. Обмен на информация и съобщения чрез облак. Участие във формите за квалификация, организирани на регионално и национално ниво. Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез разработване на актуализирани оценъчни карти. Създаване на механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството. /3/ Утвърждаване на детската градина, като прилагащa иновативни подходи:

6 Използване на иновативни технологии; Реализиране на ефективна информационна кампания за използване на иновативните технологии и отразяване постиженията на детската градина; Осигуряване на условия за използване на иновативни технологии; Прилагане на иновативни методи и технологични средства за обучение Изготвяне и издаване на информационни и други видове табла, материали и информационни средства, поддържане се динамичен сайт на детската градина. /4/ Осигуряване на равен достъп до качествено образование и възпитание Осигуряване на качествено и ефективно образование, възпитание и социализация Надграждане на знания и умения с цел развитие потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация Обучения за работа с деца със СОП. Диференциране различните потребности на децата. Работа с деца със специални образователни потребности Изграждане на действаща система от консултации за детската градина. Включващо образование на деца със СОП. Стимулиране участието на децата в пресъздаването на традиции и обичаи. /5/ Взаимодействие с родителската общност и другите представители на общността Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата във взаимодействие и сътрудничество с родителите им. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие със ЗПУО. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование. Спазване на единни педагогични изисквания и стандарти за поведение и успеваемост. Повишаване на уменията за работа с родители.

7 Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с родителите на децата. Предоставяне на възможност и оказване на необходимото съдействие на родителите за: срещи с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време; участие в родителските срещи; присъствие и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им; консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата от специалист; запознаване срещу подпис с Правилника за дейността и Правилника за вътрешния ред в детската градина; Консултиране на родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с детето с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага Участие на родители в отбелязване на празници, изяви, годишнини и посещение на културни институции Училище за родители. /6/ Подобрения във външната и вътрешната среда на детската градина Създаване на условия за активна образователно-възпитателна дейност. Подобряване равнището на административно обслужване. Естетизация на околната среда. Наличие на модерна материално-техническа база за обучение в съответствие с изискванията на ДОС A. Подобрения във външната среда: Поддръжка на състоянието на външната среда. Ремонт на филиала Поддръжка на зелените площи. Оформяне на двора на детската градина. Б. Подобрения във вътрешната среда: Планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи обзавеждане на стаи, кабинети, коридори. Поддържане постигнатото ниво на технологично развитие. Стремежът е изпреварващо предоставяне на учителите на съвременна техника за осъществяване на интерактивно обучение.

8 B. Поддържане на модерна ИКТ среда: Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно съдържание. Актуализиране на иновативните технологии в образованието. Активно участие в електронната свързаност на образователните институции. Подобряване на интернет достъпа на територията на детската градина.

Детска градина 154 Сбъдната мечта гр. София, ул. Слатинска 60, тел.02/ , М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАН

Детска градина 154 Сбъдната мечта гр. София, ул. Слатинска 60, тел.02/ , М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАН М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДГ 154 СБЪДНАТА МЕЧТА - ГРАД СОФИЯ ЗА 2018 2019 УЧЕБНА ГОДИНА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението на качеството

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ; tcc_varna

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ;   tcc_varna ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: 756-756; факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Утвърдил:... Мария Петрова Директор на ПГСАГ

Подробно

Средно училище Димчо Дебелянов гр. Белене 5930 гр. Белене, обл. Плевен, ул. България - 56, тел. / 0658 / директор, тел. факс / 0658 /

Средно училище Димчо Дебелянов гр. Белене 5930 гр. Белене, обл. Плевен, ул. България - 56, тел. / 0658 / директор, тел. факс / 0658 / Средно училище Димчо Дебелянов гр. Белене 5930 гр. Белене, обл. Плевен, ул. България - 56, тел. / 0658 / 3 69 46 - директор, тел. факс / 0658 / 3 11 70 - г л. счетоводител, e-mail: dimchod@mail.bg УЧИЛИЩНА

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ   “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”   с. Боянци, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Рила” № 2,

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ    “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”   с. Боянци, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Рила” № 2, ПОРТФОЛИО на Атанаска Николова - Темелкова Директор на ОУ Проф. Д-р Асен Златаров с. Боянци Aко не знаем къде искаме да отидем, е безразлично по кой път ще минем. (китайска мъдрост) Раздел 1. Общи сведения

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ СЕЛО ВЪРБИЦА 5128 с.върбица,общ.горна Оряховица, ул. Божур 10, тел. 0878 021 280, e-mail: cdg_v@abv.bg, https://www.facebook.com/varbica/, http://dgslunchice.com/ ДИРЕКТОР НА ДГ

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.ДОБРОМИРКА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО,ОБЛАСТ ГАБРОВО Тел.: 06738/2266 Е- mail адрес: УТВЪРЖДАВАМ ДИРЕКТОР: Йо

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.ДОБРОМИРКА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО,ОБЛАСТ ГАБРОВО Тел.: 06738/2266 Е- mail адрес: УТВЪРЖДАВАМ ДИРЕКТОР: Йо ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.ДОБРОМИРКА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО,ОБЛАСТ ГАБРОВО Тел.: 06738/2266 Е- mail адрес: ou.dobromirka@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ ДИРЕКТОР: Йорданка Георгиева СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно