П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р И Л О Ж Е Н И Е 2"

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ 54, АЛ 3 ОТ НАРЕДБА 10 ОТ Г ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Наредба 10 от 2016 г) 1 Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 2 Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование 3 Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език 4 Служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпитите от НВО 5 Служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите 6 Служебна бележка за резултатите от изпит за проверка на способностите 7 Протокол за дежурство при провеждане на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство 8 Протокол за дежурство при провеждане на изпит за проверка на способностите по музика/профил Физическо възпитание и спорт 9 Общ протокол за резултатите от проверка на способностите по музика и по физическо възпитание и спорт 10 Индивидуален протокол за резултатите от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство 11 Протокол на комисията по проверка и оценка на способностите за резултатите от изпита по изобразително изкуство 12 Общ протокол за резултатите от изпит за проверка на способностите 13 Протокол за подреждане и насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства съгласно чл 95, ал 1 и 2 от Наредба 10/ г за организация на дейностите в училищното образование 14 Протокол за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл 120, ал 7 от ЗПУО съгласно чл 95, ал 1 и 2 от Наредба 10/ г за организация на дейностите в училищното образование 15 Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране след положени изпити от НВО и/или проверка на способностите за приемане в VIII клас 16 Заявление за участие във втори етап на класиране след положени изпити от НВО и/или проверка на способностите за приемане в VIII клас

2 ДО НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ 21 ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпити за проверка на способностите От (собствено, бащино и фамилно име на ученика) ЕГН пол м ж Живущ: област, община, гр/с, пощенски код жк/ул, бл, вх, ет, ап, телефон за контакти: УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК, През учебната 2018/2019 година предстои да завърша VII клас в училище, гр/с, община, област І Желая да бъда допуснат(а) до изпити по чл 56, ал 2 и ал 3 на Наредба 10/ г за организация на дейностите в училищното образование (проверка на способностите), както следва: 1 код 2 код 3 код Родител/настойник живущ: област, община, пощенски код гр/с, жк/ул, бл, вх, ет, ап, тел за контакти: Подпис на ученика: Подпис на родителя/настойника: Подпис на длъжностното лице: Гр/с Дата Забележка: *Кодовете се попълват от длъжностното лице, което приема заявлението! ДО ПРИЛОЖЕНИЕ 22

3 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ПО ЧЛ 120, АЛ 7 ОТ ЗПУО, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ГР ЗАЯВЛЕНИЕ за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование От (собствено, бащино и фамилно име на ученика) ЕГН пол м ж входящ номер Живущ: област, община, пощенски код гр/с, жк/ул, бл, вх, ет, ап, тел за контакти: УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, През учебната 2018/2019 година предстои да завърша VII клас в гр/с (училище) община, област Желая да бъда насочен/а за обучение в следните училища, профили и специалности от професии, посочени по реда на желанията ми: профил/специалност от професия училище Прилагам необходимите документи Гр(с) Дата Подпис на ученика: Родител/настойник Подпис: Длъжностно лице от дом: Подпис: Длъжностно лице от комисията: Подпис: Забележка: Входящият номер се попълва от длъжностното лице, което приема заявлението

4 ДО НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ 23 ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език От (собствено, бащино и фамилно име на ученика) ЕГН пол м ж Живущ: област, община, гр/с, пощенски код жк/ул, бл, вх, ет, ап, телефон за контакти: УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК, През учебната 2018/2019 година предстои да завърша VII клас в училище, гр/с, община, област Желая да положа изпит от националното външно оценяване по чужд език Родител/настойник живущ: област, община, пощенски код гр/с, жк/ул, бл, вх, ет, ап, тел за контакти: Подпис на ученика: Подпис на родителя/настойника: Подпис на длъжностното лице: Гр/с Дата Забележка: *Кодовете се попълват от длъжностното лице, което приема заявлението! ПРИЛОЖЕНИЕ 24

5 С Л У Ж Е Б Н А Б Е Л Е Ж К А за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите от НВО Настоящата служебна бележка се издава на (собствено, бащино и фамилно име) ЕГН входящ номер ученик/а в VII клас в училище, гр/с община, област В уверение на това, че ученикът/чката ще полага изпити от НВО, както следва: по ред Учебен предмет Дата Училище, адрес Изпитна зала 1 Български език и литература 2 Математика 3 Чужд език Код за достъп до Директор: (подпис и печат) ПРИЛОЖЕНИЕ 25 С Л У Ж Е Б Н А Б Е Л Е Ж К А

6 за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите за проверка на способностите Настоящата служебна бележка се издава на (собствено, бащино и фамилно име) ЕГН входящ номер Ученик/a в VII клас в, (училище) гр/с община, област В уверение на това, че ученикът/чката ще полага изпити за проверка на способностите, както следва: по ред Изпити за проверка на способностите Дата Час Училище, адрес Изпитна зала 1 Музика 2 Изобразително изкуство 3 Физическо възпитание и спорт Директор: (подпис и печат) ПРИЛОЖЕНИЕ 26 СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за резултатите от изпит за проверка на способностите

7 гр/с (училище) община, област издава настоящата служебна бележка на ученика/чката ЕГН пол м ж входящ номер в уверение на това, че е получил/а следните резултати: Изпит за проверка на способностите по: Брой точки Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Директор: (име, фамилия) Получил: (име, фамилия) Гр/с Дата Забележка: Служебната бележка да послужи за кандидатстване в училищата с прием в VIII клас ПРИЛОЖЕНИЕ 27 П Р О Т О К О Л за дежурство при провеждане на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство Днес, година, се проведе изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство Изтеглен беше следният вариант: Изпитът започна в часа минути Допуснати до изпит:

8 подпис на ученика подпис на квестора/ консултан т на СОП Подпис за проведен инструк таж за права и задълже ния по време на изпита Собствено, бащино и фамилно име Раздадените рисувателни листове/глина първоначално допълнително Излизане по време на изпита излезе ч м върна се ч м Предаване на изпитната работа ч м Особени прояви по време на изпита: По време на изпита в залата дежуриха следните квестори: Изпитът приключи в часа минути След приключване на приемния изпит изпитните работи, на брой // и неизползваните рисувателни листове, на брой / /, са предадени на директора на училището Изпитни материали на ученици със СОП на брой / / Предал, КОНСУЛТАНТ на ученик със СОП: /собствено, бащино и фамилно име/ /подпис/ Предал, КВЕСТОР: /собствено, бащино и фамилно име/ /подпис/ Приел, ДИРЕКТОР: /собствено, бащино и фамилно име/ /подпис и печат/ ПРИЛОЖЕНИЕ 28 П Р О Т О К О Л за дежурство при провеждане на изпит за проверка на способностите по Музика/Физическо възпитание и спорт Днес, година, се проведе изпит за проверка на способностите по Изпитът започна в часа минути Допуснати до изпит:

9 Подпис за проведен инструктаж за права и задължения по време на изпита на ученика Собствено, бащино и фамилно име Присъствал на изпита ч м подпис на ученика подпис на длъжностното лице Особени прояви по време на изпита: По време на изпита дежуриха следните длъжностни лица: Изпитът приключи в часа минути Предал: /собствено, бащино и фамилно име/ /подпис/ Приел, ДИРЕКТОР: /собствено, бащино и фамилно име/ /подпис и печат/ ПРИЛОЖЕНИЕ 29 ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА СПОСОБНОСТИТЕ за резултатите от изпит от по /музика, физическо възпитание и спорт/ до Брой точки

10 по ред Входящ номер Име, презиме, фамилия с цифри с думи Комисия: Председател: - Членове на КПОС: Забележка: * Върху протокола не се разрешават никакви корекции, а когато при попълването му е допусната грешка, протоколът се унищожава и се попълва нов ПРИЛОЖЕНИЕ 210 ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ за резултатите от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство Папка от до по ред Фиктивен номер с цифри Брой точки с думи 1

11 Комисия: Председател: - Член на КПОС: 1 - Забележка: * Върху протокола не се разрешават никакви корекции, а когато при попълването му е допусната грешка, протоколът се унищожава и се попълва нов

12 ПРИЛОЖЕНИЕ 211 ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА СПОСОБНОСТИТЕ за резултатите от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство папка Оценители: 1 от 2 до / по ред Фиктивен номер Оценка в точки от І проверител Оценка в точки от ІІ проверител Средноаритметичена оценка - брой точки с цифри с думи Председател/Заместник-председател на КПОС Забележка: *Върху протокола не се разрешават никакви корекции, а когато при попълването му е допусната грешка, протоколът се унищожава и се попълва нов ПРИЛОЖЕНИЕ 212

13 ОБЩ ПРОТОКОЛ за резултатите от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство папка от до по ред Фиктивен номер Входящ номер Име, презиме, фамилия Резултат в точки Изготвили протокола: 1 2 Председател на КЗРИР: Забележка: * Протоколът се попълва с химикал със син цвят **Върху протокола не се разрешават никакви корекции, а когато при попълването му е допусната грешка, протоколът се унищожава и се попълва нов ПРИЛОЖЕНИЕ 213

14 ПРОТОКОЛ за подреждане и насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства съгласно чл 95, ал 1 и 2 от Наредба 10/ г за организация на дейностите в училищното образование Входящ номер Трите имена на ученика ЕГН Училище и клас, в които се обучава ученикът Основание за насочване Оценки от балообразуващите предмети Поредно желание Насочен към Дата: Председател на комисията за насочване: Членове:

15 ПРИЛОЖЕНИЕ 214 ПРОТОКОЛ за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл 120, ал 7 от ЗПУО съгласно чл 95, ал 1 и 2 от Наредба 10/ г за организация на дейностите в училищното образование Входящ номер Трите имена на ученика ЕГН Училище и клас, в които се обучава ученикът Основание за насочване ( на становището от РЦПППО) Насочен към Дата: Председател на комисията за насочване: Членове: ПРИЛОЖЕНИЕ 215

16 ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ КЪМ РУО за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас От ЕГН пол м ж входящ номер Живущ/а: област, община, пощенски код гр/с, жк/ул, бл, вх, ет, ап, телефон за контакти: УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, А След положени изпити от НВО и/или за проверка на способностите: Резултат в точки Б Документ, удостоверяващ правото по чл 63, ал 1, т 6 от Наредба 10/ г за организация на дейностите в училищното образование, издаден от министъра на образованието и науката за ползване на резултат от националния кръг на олимпиадите по български език и литература и/или по математика 1 /20 г (вид на документа) (дата) Класиран(а) на националния кръг на олимпиадата по на (български език и литература и/или математика) (с думи и с цифри) В Документ, удостоверяващ правото по чл 63, ал 2, т 6 от Наредба 10/ г за организация на дейностите в училищното образование за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство 1 /20 г (вид на документа) (дата) Г Свидетелство за завършено основно образование /20 г, училище (дата) (наименовение и населено място) Желая да участвам в класирането в следните училища на територията на РУО, гр Поредно желание 1 2 Пълно наименование на училището, профил или специалност от професия КОД

17 3 4 - Подпис на ученика/чката: Родител/настойник: (име, фамилия) Приел заявлението: (име, фамилия) Гр/с Дата : Забележки: 1 Броят на желанията за класиране не е ограничен 2 Кандидатът участва в класирането с резултат от документ: - по чл 63, ал 1, т 6 от Наредба 10/ г за организация на дейностите в училищното образование, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература в VII клас и/или на олимпиадата по математика в VII клас; съдържащ резултата от съответното състезание, когато кандидатът се ползва от правото си - по чл 63, ал 2, т 6 от Наредба 10/ г за организация на дейностите в училищното образование, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство 3 За класиране в училищата на територията на всяко регионално управление на образованието се подава отделно заявление 4 Кодовете се попълват от длъжностното лице, което приема заявлението! 5 При несъответствие между текста на пълното наименование на училището, профила или специалността от професията и на кода, водещ е текстът! ПРИЛОЖЕНИЕ 216 ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ КЪМ РУО

18 ЗАЯВЛЕНИЕ за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас От ЕГН пол м ж входящ номер Живущ/а: област, община, пощенски код гр/с, жк/ул, бл, вх, ет, ап, тел за контакти: Подпис на ученика/чката: Родител/настойник (име, фамилия) Приел заявлението (име,фамилия) Гр/с Дата :

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017 НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Г Р А Ф И Ц И Провеждане на тест по: български език и литература 17.06.2019 г. математика 19.06.2019 г. чужд език /по желание/

Подробно

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН- ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 54, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА 10

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас Дейности по приемането на ученици след завършено основно образование в държавни и общински училища за учебната 2019-2020г. съгласно Наредба o10/01.09.2016 г. на МОН,обн.януари 2019г. Приемни изпити 17.06.2019

Подробно

Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас Kандидатстване след VII клас Дейности и класиране Спорт, музика и изобразително изкуство За приемане на ученици на места по държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в училища с профил Изобразително

Подробно

Slide 1

Slide 1 2017 2018 г. НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА 11 ОТ 01.09.2016 Г ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 0Т ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Чл.130. (1) Учениците,

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

Национално външно оценяване  и  кандидатстване  след 7. клас Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2019 година ЗПУО Външно оценяване в 7. клас Националното външно оценяване в 7. клас се осъществява, съгласно Заповед РД09-1709/29.08.2018 г. на

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД09-2152/ 27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019ГОДИНА ЦЕЛ НА ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ В 7 КЛАС Националното външно оценяване в 7 клас се осъществява

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Note pad and pen business PowerPoint template

Note pad and pen business PowerPoint template ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за родителите на учениците от VII клас от ОУ Васил Априлов - Бургас РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 7 май 2015 г. Учебна 2014 / 2015 година Национално външно оценяване и ПРИЕМ на ученици след завършен

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И ЧУЖД ЕЗИК, ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В Д

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И ЧУЖД ЕЗИК, ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В Д ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И ЧУЖД ЕЗИК, ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Наредба 10 на МОН от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, изм. и доп. от 03.02.2017 г. и от 26.09.2017 г. Раздел ІІІ Наредба 11 на МОН от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от Индикативен списък на обществените услуги, ни от Варненска търговска гимназия Георги С. Раковски Задължителна информация /издаването на /издава не на /издаване на Образователни услуги Преместване на ученици

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. НЕСЕБЪР гр. Несебър 8230 тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 ул. Любен Каравелов 1 тел./факс: 0554/4-28-49 УТВЪРЖДАВАМ ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИРЕКТОР Правилник за приемане и обучение

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ 81 76 91 директор, 056/ 81 76 96 ЗАТС и зам.-директори, e-mail: pgeeburgas@gmail.com ДО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation НВО по математика в VІІ и Х клас при условията, определени от ЗПУО и Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Гергана Василева старши експерт по математика в РУО

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-667/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ дневна ОРГАНИЗАЦИООНА ФОРМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичаров

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичаров гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичарова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за I. e клас Учебна година

Подробно