О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ Съгласно чл. 2 от ЗНЧ, читалищата са ю

Размер: px
Започни от страница:

Download "О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ Съгласно чл. 2 от ЗНЧ, читалищата са ю"

Препис

1 О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ Съгласно чл. 2 от ЗНЧ, читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. На територията на община Болярово функционират шест читалища. Всички читалища са съдебно регистрирани и са вписани в Регистъра на народните читалища в Министерство на културата и пререгистрирани според новите изисквания на ЗНЧ.Дейността на читалищата е обезпечена с държавна субсидия. Средствата за читалищна дейност се регулират и разпределят между читалищата по Механизъм/ Стандарт/, определен от Министерство на финансите, като средствата се предоставят на читалищата за самостоятелно управление, съгласно чл.23, ал 1 от ЗНЧ. Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Болярово за 2019 година се създава в изпълнение на чл. 26а, (2) от Закона за народните читалища, въз основа на направените от Народните читалища в Община Болярово предложения за дейността им през 2019 година и е съобразена със стратегическите документи за развитие на общината. Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Болярово за 2019 г. цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на Община Болярово, региона и България. Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните дейности. Раздел І. РЕСУРСИ. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ В Община Болярово съдебно регистрирани са 6 читалища, регистрирани са и в Регистъра на народните читалищата в Министерство на културата. За 2019 година читалищата са субсидирани с държавна субсидия в размер на лв. Тази сума се получава за 14 бройки субсидирана численост. На една субсидирана бройка 9 490лв. Решен е въпросът със собствеността на читалищата в Болярово, Воден,Ст.,Попово и : с решение на Общински съвет Болярово безвъзмездно е отстъпено на читалищата правото на ползване върху сградите. Предстои да се реши въпроса със собствеността на читалището и в с.. В Община Болярово има 444 читалищни членове Болярово - 136, Воден - 76, - 45, Попово - 65, Стефан - 69, Във всички читалища има библиотеки, женски и мъжки певчески групи, коледарски групи но няма сформирани клубове и кръжоци. Недостатъчно се работи с децата. Уредени са етнографски музейни сбирки към читалищата в Болярово, с. Воден и към кметството в с. Крайново. В с.стефан е къщата-музей на Стефан Караджа. Намира се в родния двор на Стефан Караджа. Къщата е възстановена върху имота, където е живяло неговото семейство. В нея е поместена етнографска сбирка, големи пана с родословието на революционера и негови портрети. През 1972г. е обявена за паметник на културата с национално значение. За 2019 година, са предвидени лв. за

2 обновяване и ремонт на читалищните сгради в селата, Воден, и Стефан. Най-добро оборудвано читалище на територията на общината е НЧ Възраждане 1912 град Болярово. То разполага с репетиционни, съблекални, гримьорни озвучителна и осветителна техника.в него репетират и печелят награди от Събори и Фестивали три групи Женска певческа група, Мъжка певческа група и група за Автентичен фолклор. Народните читалища в селата Воден, Голямо Крушево и с успех поддържат свои певчески фолклорни групи и се радват на успехи при своите участия. Всеки опит да се анализират и обобщят ресурсите за читалищна дейност в общината би довел до следния извод: народните читалища са важен фактор в развитието на местната култура в частност и като цяло на българската култура. Все повече те се очертават не само като културни центрове, но и като такива на гражданското общество. Значителна част от мероприятията в Културния календар на Община Болярово за 2018г. са реализирани съвместно от общината, кметства и читалищата в общината. Необходимо е за реализиране на съвременните насоки за развитие на читалищното дело у нас, свързани с новите предизвикателства и европейското членство на страната ни, читалищата ни да продължат да работят за: Съхраняването на националните традиции и идентичност Активизиране на гражданското общество и реализиране на проекти, свързани с тази цел Отвореност на читалищата към по-широк кръг хора Създаването на международни културни връзки Постигнатото в читалищната дейност може да стане база за решаване на проблемите пред читалищата. За някои от тях читалищата имат собствен потенциал. Такива са: обогатяване на дейността, усъвършенстване на предлаганите продукти и услуги, привличане на нови и главно млади читалищни членове, разширяване на социалния състав, квалификация на кадрите и нов тип мениджмънт. Решаването на други проблеми изисква активното партньорство с местните власти и Министерството на културата: остарялата материално-техническа база и недостиг на средства за ремонт и поддръжка. Раздел ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ДОКУМЕНТИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Утвърждаване на читалищата в Община Болярово като жизнени и функционални културно-просветни средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции. СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ: 1. Общински план за развитие 2. Общи цели на Общинската администрация Болярово за 2019 година. Цел : развитие на образованието и културата. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

3 1. Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата в Община Болярово за реализиране на основните им дейности и развитието на съвременни форми на работа, съобразени с културните параметри на общината и придаващи съвременна визия на читалищната дейност. Приоритет 1: Стимулиране на читалищните дейности за съхраняване и популяризиране на българските културни традиции и наследство. 2. Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено значими сфери, като социалната и информационната, както и в приоритетни области за обществено-икономическото развитие на региона Приоритет 1: Формиране на читалището като място за общуване и контакти, успешни социални практики и дарителски акции, повишаване ролята на читалищата за социалната и културна интеграция на различни социални общности, включително такива в риск, неравностойно положение, етнически общности и др. Приоритет 2: Участие в местното самоуправление и процесите на развитие на гражданското общество, участие в разработването на местни стратегии и превръщане на читалищата във фактор на обществения диалог и обществените форуми. Приоритет 3: Изграждане на информационни центрове, провеждане на обучителни програми и програми за социална рехабилитация, културотерапия и превенция. Приоритет 4: Развитие на културния туризъм и съпътстващите го услуги и атракции. 3. Насърчаване на трансграничното сътрудничество. Приоритет 1: Установяване на трайни и ползотворни международни контакти и участие на читалищата в културни мрежи. Приоритет 2: Участие в интеграционните процеси и засилване на междукултурния диалог. 4. Развитие и поддържане на читалищната инфраструктура. Раздел ІІІ. ДЕЙНОСТИ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

4 Културен календар Годишнини, празници и чествания през 2019г. по ред Дейност Срок Организатори м. Януари години от рождението на Христо Ботев - Български поет и революционер - тематични кътове в библиотеките 6 януари НЧ Стефан Караджа- 2. Свето Богоявление-Йордановден - тържествена литургия и хвърляне на кръста в р. Поповска. 6 януари 3. Ден на родилната помощ - отбелязване на празника 21 януари НЧ Стефан Караджа-

5 м. Февруари 1. Ден на лозаря - ритуал Зарязване и конкурси 14 февруари НЧ Н.Й. Вапцаров години от обесването на Васил Левски - тематични кътове Уроци по родолюбие с малките читатели 19 февруари НЧ Стефан Караджа- м.. Март 1. Честита Баба Марта - изложба на мартеници общинска изложба Общински преглед на художествената самодейност. Награждаване на самодейни колективи. 141 години от Освобождението на България от Османско иго - тематични кътове митинг пред паметника общоградско честване 1март НЧ Стефан Караджа-

6 2. 8-ми март международен ден на жената - изложба празник на жената 8 март НЧ Стефан Караджа- 3. Ден на водата; Посрещане на Първа пролет сред природата пролетна изложба излети 22 март НЧ Стефан Караджа- м. Април 1. Международен ден на детската книга - литературно четене среща с детски писател 2 април НЧ Стефан Караджа-

7 2. Международен ден на ромите празнична програма. 8 април 3. Лазаровден лазаруване 20 април НЧ Стефан Караджа- 4. Световен ден на планетата Земя - екологичен кът конкурс за есе Земята и хората 22 април НЧ Стефан Караджа- 5. Воскресение Христово - Църковна служба и Великденска изложба 28 април НЧ Стефан Караджа- м. Май 1. Традиционен Събор и земляческа среща в. 6 май

8 2. Гергьовден - Радиопредаване - 6 май 3. Ден на Европа конкурс за рисунка Децата на Европа. Радиопредаване - 9 май май Ден на славянската писменост и култура - тържества в училища и ЦДГ провеждане на час по родолюбие среща с дейците на образованието и културата 24 май 19 май 19 май 18 май НЧ Стефан Караджа г от преименуване на с. Стефан, Традиционен събор и честване на 115г. от създаването на НЧ"Стефан Караджа-1904" 24 май НЧ Стефан Караджа- м. Юни 1. Международен ден за защита на детето. 1 юни НЧ Стефан Караджа-

9 2. Двадесет и втори Национален детски фолклорен събор - Върбова свирка свири. 1 юни 3. Ден на Ботев и загиналите за свободата на България - тематични кътове 2 юни НЧ Стефан Караджа- 4. Еньовден - събиране на билки 24 юни години от гибелта на Индже войвода 29 юни м. Юли 1. Откриване на лятна занималня в библиотеката Началото на месеца години от рождението на В. Левски беседа, филм и рецитал. 18 юли м.август

10 години от откриването на храм Света Богородица и празник на с.. 31 август м. Септември 1. Съединението на България тематичен кът. 6 септември НЧ Стефан Караджа г. от преименуването и 45г. от обявяването на Болярово за град - фотоизложба и концертна програма. 7 септември 3. Събор на НТ Воден пее и танцува 14 септември 6. Традиционен събор на с. 21 септември години от създаването на НЧ Ана Маймункова с. Воден и 95 години от преименуване на селото. 21 септември 8. Ден на Независимостта на България 22 септ. НЧ Стефан Караджа-

11 9. Да стъкнем седянка септември м. Октомври 1. Международен ден на възрастните хора. 1 октомври 2. Димитровден храмов и общоградски празник на град Болярово общоградско тържество. 26 октомври м. Ноември 1. Ден на народните будители - тържества в у-ща и ЦДГ тематични кътове среща с творци 1 ноември НЧ Стефан Караджа-

12 2. Ден на християнското семейство 21 ноември м. Декември 1. Общински преглед на коледарските групи. 21 дек. НЧ Стефан Караджа- 2. Благотворителна коледна изложба 21 дек. 3. Коледуване в град Болярово и други населени места в общината. 24 декември НЧ Стефан Караджа- 4. Честито Рождество Христово - коледни тържества в училища и ЦДГ 25 декември НЧ Стефан Караджа-

13

1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни

1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни 1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни самоуправляващи се културно-просветни сдружения, които

Подробно

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г.

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. 950 12.1.2018 Посрещане на Старата нова година Общинска

Подробно

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата 20.01.2017 Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУАРИ Място на провеждане План / сума 2017 г. 850 Общинска

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 6 3 6 2, с. С т а м б о л о в о, о б л а с т Х а с к о в о т е л. 0 3 7 2 1 / 2 2 3 4 ; т е л / ф а к с 0 3 7 2 1 / 2 4 6 3 e - m a i l : k m e t _ s t a m b o

Подробно

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари г. Земен -площад

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари г. Земен -площад КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари 01.01.2013 г. Земен -площада Новогодишна наздравица Община, НЧ Р.Хаджиева 0886177098

Подробно

И Н Ф О Р М А Ц И Я

И Н Ф О Р М А Ц И Я И Н Ф О Р М А Ц И Я За значими културни събития и изяви, културни събития с международно участие, културни прояви с национално значение, културни събития с регионално и местно значение, чествания на кръгли

Подробно

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи Приложение към Решение 402, взето с протокол 48 от 23.07.2019 г. на ОбС - Кричим Отчет за дейността на Общински младежки дом град Кричим за учебната 2018/2019 година През учебната 2018/2019 година Общински

Подробно

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Културни събития с международно участие: ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА г. Стадион Септемвриград Симитли ил

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Културни събития с международно участие: ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА г. Стадион Септемвриград Симитли ил КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Културни събития с международно участие: ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 12.01. Стадион Септемвриград или площад Септември МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА БАБУГЕРСКИТЕ МАСКИ И ИГРИ

Подробно

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МЕЗДРА КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Дата на провеждане Място на провеждане Наименование на събитие ЯНУАРИ Организ

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МЕЗДРА КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Дата на провеждане Място на провеждане Наименование на събитие ЯНУАРИ Организ ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МЕЗДРА КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Дата на провеждане Място на провеждане Наименование на събитие ЯНУАРИ Организатор Контакти Тел: e-mail адрес 1 януари Пл. Посрещане

Подробно

ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ Пейчо Панов НЧ Просвещение 1870 Откриване на изложба Следи от миналото НЧ Просвещение 1870 и Общински исторически му

ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ Пейчо Панов НЧ Просвещение 1870 Откриване на изложба Следи от миналото НЧ Просвещение 1870 и Общински исторически му ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ 12.01 Откриване на изложба Следи от миналото и Общински исторически музей Симеон Мильов 0889 802 874 с. Бегуновци с. Слаковци с. Велковци Читалищни 13.01-14.01 с. Ноевци с.садовик

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 ГОДИНА ГР.ГУРКОВО Ноември 2018 г.

ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 ГОДИНА ГР.ГУРКОВО Ноември 2018 г. ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 ГОДИНА ГР.ГУРКОВО Ноември 2018 г. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Гурково

Подробно

ДО

ДО ОБЩИНА СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 33 (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 2019 г. ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И

Подробно

Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / г. на О

Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / г. на О Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / 07.03.2012 г. на ОбС-Попово ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата програма за развитие

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

2016 ГОДИНА Дата, Месец Наименование на събитието Организатор Място на провеждане Месец януари 5 януари Беседа с ученици от училището на тема Историят

2016 ГОДИНА Дата, Месец Наименование на събитието Организатор Място на провеждане Месец януари 5 януари Беседа с ученици от училището на тема Историят 2016 ГОДИНА Дата, Месец Наименование на събитието Организатор Място на провеждане Месец януари 5 януари Беседа с ученици от училището на тема Историята на село Туховища.Запознаване на самодейци и ученици

Подробно

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА 2019г. ДАТА И МЯСТО с. М.Крушево, с. Паничери Община Хисаря с.паничери

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА 2019г. ДАТА И МЯСТО с. М.Крушево, с. Паничери Община Хисаря с.паничери КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА 2019г. ДАТА И МЯСТО 1. 01.01 с. М.Крушево, с. Паничери 2. 06.01. 3. 06.01., с.кръстевич 4. 18.01. с.н.железаре 5. 08.01 / 21.01. СЪБИТИЕ Ново година Васильов

Подробно

май Дата Културно събитие Община Място на провеждане Организатор/Координатор Контакти 1 Еко ден Мизия с. Войводово Чит. наст.,с. Ангелова, И.Коприва,к

май Дата Културно събитие Община Място на провеждане Организатор/Координатор Контакти 1 Еко ден Мизия с. Войводово Чит. наст.,с. Ангелова, И.Коприва,к Дата Културно събитие Община Място на провеждане Организатор/Координатор Контакти 1 Еко ден с. Войводово Чит. наст.,с. Ангелова, И.Коприва,кметство 1 Общоселски събор Криводол с.пудрия Кметство и Читалищно

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

Microsoft Word - reshenie

Microsoft Word - reshenie ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 390 Протокол 46 от 04.04.2019 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

О Б Щ И Н А И С П Е Р И Х Проект! ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ I. ВЪВЕДЕНИЕ: Настоящата програма за развитие на читали

О Б Щ И Н А И С П Е Р И Х Проект! ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ I. ВЪВЕДЕНИЕ: Настоящата програма за развитие на читали О Б Щ И Н А И С П Е Р И Х Проект! ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ I. ВЪВЕДЕНИЕ: Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих за 2019 година се създава

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

ДО

ДО О Б Щ И Н А Е Л Е Н А 5070 гр. Елена, ул. Иларион Макариополски 24 e-mail: obshtina@elena.bg тел. 06151/61-27, факс 06151/65-10 web: www.elena.bg ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint БИБЛИОТЕКАТА СРЕДИЩЕ ЗА СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЯ Проектът бе реализиран в рамките на конкурс за проекти на ФГББ 2016 Библиотеката активен участник в обществения живот от Регионална народна библиотека

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

гр

гр Гр. 2770, пл. 1, тел. (07) 8 8611, факс (07) 8 8633, obabansko@dir.bg КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БАНСКО 2016 Дата Място Културна проява Органзатор За контакт 01 януар Празнчен фолклорен концерт традцонен

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 183 протокол 25/ 28.12.2009 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 183 На основание чл.27, ал.6, от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема отчета за дейността на Общински съвет Маджарово

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

ДО

ДО О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Л Я Р О В О П Л А Н за заседанията на ОбС Болярово за 2019 година Месец януари 1. Приемане на Плана за заседанията на ОбС Болярово за 2019 година. Докладва: Атанас Дженков

Подробно