СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление (екоикономика) Автор на дисертационния труд Юлия Емилова Христова-Пешева редовен докторант при катедра Икономика на природните ресурси при УНСС Тема на дисертационен труд Зелените комуникации в корпоративния сектор на България Основания за написване на становището: участие в състава на Научно жури като външен член съгласно Заповед 886/ г. на Ректора на УНСС 1.Информация за докторанта. Докторантът се е обучавал в редовна докторантура, финансирана от държавата в катедра Икономика на природните ресурси при УНСС през периода г г. (Заповед 860 от г.). Дисертационният труд е обсъден и приет от катедра Икономика на природните ресурси, Бизнес факултет на УНСС съгласно чл.39 от Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България. Процедура за защита на дисертационния труд е разкрита на основание на Решение на Катедрен съвет (Протокол 9/ ) и Решение на Факултетния съвет (Протокол 5 / г.). Юлия Христова е бакалавър по българска филология (2003 г. СУ Климент Охридски и магистър по Бизнес администрация (управление на качеството на околната среда) 2012 г. Последователно е работила като репортер БНР, програма Хоризонт; ТВ 2001; БНТ Медия ; Нова телевизия Медия от 2001 до 2005 г. След тази година трудовата кариера на докторанта продължава да е свързана с проблематиката на дисертационния й труд, последователно работи като експерт по комуникации във фирма Торин- Тончев и съдружие ; организация с нестопанска цел Европейски граждани ; Българска минно-геоложка камара; Инфопроект консулт ЕООД от 2006 г. досега. Придобитите знания по време на обученията, участието й в разработване на проекти и професионалния опит в областта на бизнес комуникациите са допринесли за успешното кариерно развитие и за получените научно-приложни резултати, постигнати в дисертационния труд.

2 2 2.Обща характеристика на представения дисертационен труд. В уводната част на дисертацията докторантът сполучливо е защитил актуалността и значимостта на темата, като е обосновал необходимостта от теоретични и емпирични изследвания на зелените комуникации, провеждани от бизнес организациите в контекста на доброволните стандарти за управление на околната среда, както и чрез прилагане на доброволни инициативи за социално отговорно управление в България. Обектът и предметът на дисертационния труд са формулирани сполучливо и изцяло са насочени към комуникациите по проблемите на околната среда и социално отговорното управление на корпорациите и средните и малки организации. По този начин предметът на изследването обхваща възможностите и предизвикателствата на зеленото управление и свързаните с него зелени комуникации. Целта и задачите на дисертационния труд са добре формулирани и успешно са съчетани с тезата и хипотезите. Изследователските задачи и ограничения са предопределили логичната структура на дисертацията Методическият инструментариум е сполучливо адаптиран към особеностите на изследвания обект. Може да се обобщи, че съдържанието на емпиричното изследване и постигнатите резултати от разработването на дисертационния труд отговарят на изискванията на Провилника на УНСС за прилагане на ЗРАСРБ в частта му за разработване на дисертационен труд и за получаване на образователната и научна степен доктор 3.Оценка на получените научни и научно-приложни резултати. В отделните части на дисертационния труд се съдържат следните по-важни научни и научно-приложни резултати: В теоретичната част. На основата на литературния обзор и направеният теоретичен анализ на зелените комуникации при управлението на бизнес организациите успешно са формулирани целите, основните принципи, подходите и инструментите на зелените комуникации. Заедно с описанието на използваните стандарти за зелени комуникации, заслуга на докторанта са откритите четири типа стандартизирани подходи за зелени комуникации, които са разгледани в сравнителен план. Оценени са стандартите на Международната организация по стандартизация, на неправителствените организации по защита на околната среда, правата на работниците и други глобални инициативи.

3 3 Интерес представлява и отстояваната позиции на докторанта, оценките на глобалните стандарти да се променят като възможни инструменти на зелените комуникации при спазване на предварителни формулирани изисквания, свързани със социалната отговорност на организациите. В методическата част на дисертационния труд е очертана методическата рамка на изследването, направен е обзор на съществуващите изследвания на зеленото управление и на комуникациите в България, както и на методите за изследване, включени в методическата рамка. Разграничени са стъпките на емпиричното изследване, приложени при две големи организации от фирми-замърсители, внедрили стандарти за зелено управление. Емпиричната част. Основният извод от емпиричното проучване и резултатите от проведените фокус-групи и дълбочинни интервюта на малки и средни предприятия в България показват, че все още липсват необходимите цялостни познания, опит и капацитет за зелено управление. Направените обобщения и изводи са позволили на докторанта в края на дисертационния труд да представи целесъобразни насоки и предложения за разширяване на зелените комуникации и за усъвършенстване на упрвлението на големи фирми-замърсители и на малки и средни предприятия. В предложените насоки и предложения дисертантът отстоява заложеното в тезата на дисертационния труд твърдение, че познаването на възможностите на стандартите за управление на околната среда и отстояваната корпоративна социална отговорност от страна на фирмите ще спомогне на основата на прилаганите стандарти да се идентифицират най-важните въздействия на организацията, свързани с дейността й. На тази основа следва и идентифицирането на заложените в стратегията инициативи, както и възможния избор на целеви групи, които да разкриват екологичните и социални проблеми във връзка с тяхната основна дейност. Разкритите научни и приложни резултати, съдържащи се в дисертационния труд са доказателство, че докторантът е подготвен експерт, притежаващ умения и компетентност за управление на зелените комуникации в корпоративния сектор на България. 4.Оценка на научните и научно-приложни приноси. В дисертационния труд се съдържат следните основни резултати, които имат характер на новости и на приложни приноси:

4 4 Разработване на теоретичните основи на зелените комуникации, свързани с управлението на бизнес организациите. Разкрити са специфичните им особености на основата на изясняване на ролята на доброволните стандарти като инструменти на този вид комуникации; Приложена е адаптирана методическа основа на доброволния подход за публично разкриване на информацията на екологичните и социални дейности и за провеждане на качествено проучване за изследване на казуси за зелените комуникации в избрани фирми-замърсители на околната среда. Формулиране на изводи и обобщения, свързани с оценката на възможностите на зеленото управление, основаващо се на комуникациите в организации с използване на качествени методи (фокус-групи) и дълбочинни интервюта; Формулиране на препоръки за осъществяване на зелени комуникации, разработени на основата на доброволни стандарти като специфични инструменти на зеленото управление в българските организации; По отношение на цялостната ми оценка на получените резултати, съдържащи се в дисертационния труд може да се обобщи, че голяма част от тях могат да се приложат от: Заинтересованите държавни институции при разработването на нормативната документация в областта на зеленото управление в частта за прилагане на доброволния подход в екологичните политики и нормативни документи; Бизнес организации при разработване на доброволни стандарти за управление на околната среда и целенасочени инициативи за социална отговорност; Образователните организации в сферата на екоикономиката и зеленото управление при разработване на учебна документация и специализирани учебни помагала за придобиване на компетентности в сферата на зеленото управление и зелените комуникации. Изброените дотук приносни моменти са ясно очертани в дисертационния труд. Те са посочени и систематизирани в автореферата, който е структуриран по раздели на дисертацията и отговаря на нормативните изисквания. 5.Бележки и препоръки Формулираните в дисертационния труд насоки и предложеният, които касаят заинтересованите страни от провеждането на зелени комуникации се нуждаят от по-

5 5 детайлно представяне най-вече по отношение на открояване на различията при отчитане на предизвикателствата пред фирмите и при прилаганите от тях корпоративни стандарти и социална политика. Препоръката ми е докторантът да съсредоточи бъдещата си изследователска работа в тази насока чрез изследване на поведенческите реакции на заинтересованите страни, при по-пълно и задълбочено отчитане на екологичната и социална отговорност, заложена във фирмената политика и в стратегиите за развитие на стопанските единици. По отношение на приложените към дисертацията публикации, също имам препоръка в тази посока. Докторантът е самостоятелен автор само на една публикация В бъдеще следва да съсредоточи научноизследователската си дейност към разработване на проекти и самостоятелни научни публикации. Заключение. Представените резултати, съдържащи се в дисертационния труд ми дават основание да подкрепя присъждането на Юлия Емилова Христова-Пешева на образователната и научна степен доктор на УНСС по професионално направление 3.8.Икономика научна специалност Икономика и управление (екоикономика) г. Член на научно жури: (проф.д.ик.н.иван Кънчев)

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 05.02.18 Икономика и управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ за присъждане на образователна и научна степен доктор в област на висшето образование 3 Социални, правни и стопански науки, професионално нап

РЕЦЕНЗИЯ за присъждане на образователна и научна степен доктор в област на висшето образование 3 Социални, правни и стопански науки, професионално нап РЕЦЕНЗИЯ за присъждане на образователна и научна степен доктор в област на висшето образование 3 Социални, правни и стопански науки, професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма Икономика

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/07.05.2019 На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катедра Бизнес информатика научна специалност Приложение

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от 05.03.2019 г. Относно материалите, представени за присъждане на ОНС

Подробно