47.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "47.indd"

Препис

1 Александър Кьосев, Даниела Колева съставители ТРУДНИЯТ РАЗКАЗ Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото

2 1000 София, ул. Юрий Венелин 24, вх. Б, ет. 2 тел./факс ; е-mail: minaloto@gmail.com www. minaloto.org

3 ТРУДНИЯТ РАЗКАЗ Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото Александър Кьосев Даниела Колева съставители 2017

4 Изследванията, които публикуваме в тази книга, са резултат от научния проект Модели на тревожност ( ), финансиран от Фонд Научни изследвания. Поредицата Минало несвършено се издава с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България. Александър Кьосев, Даниела Колева, съставители Веселин Праматаров, корица Институт за изследване на близкото минало, София, 2017 ISBN:

5 ТРУДНИЯТ РАЗКАЗ Моде ли на ав то би огра фич но раз каз ва не за со ци а лиз ма меж ду уст но то и пис ме ното Съста ви те ли: Алек сан дър Кьо сев и Да ни е ла Ко лева Съ дър жа ние на бъл гар ски език... 5 Съ дър жа ние на ан г лийски език... 7 ПРЕДГОВОР Мо де ли на тре вожност Про ек тът и не го ва та хи по те за, пред ста ве ни от Алек сан дър Кьо сев Дани е ла Ко лева Со ци а лиз мът ка то би огра фи чен проект: на ра тив ни ре сур си и стра те гии на раз каз ва не Илия Илиев Се мей на та исто рия ка то ре сурс при раз ка зи те за со ци а лиз ма Надеж да Гъ лъ бова Случ ки и слу чай ност: ро ля та на слу чая в би огра фич ни те раз ка зи за со ци а лиз ма Теодо ра Ка ра мелска Тра ек то рии на стра да ни е то: въз ро ди тел ни ят про цес в би огра фич ни те раз ка зи на бъл гар ски те тур ци Елена Стой кова Про из вод ст во на се бе си в раз ка за за со ци а лиз ма и про из вод ст во на со ци а лиз ма в раз ка за за се бе си Нико лай Вуков Ме мо ар ни сви де тел ст ва в пуб ли цисти чен кон текст: (ав то)би огра фич ни раз ка зи, спо ме ни и пис ма в бъл гар ския пе ри о ди чен пе чат от 90-те го ди ни на XX век Геор ги Гос по динов Лек си ко нът: към дискур са на дет ст во то и юно шест во то през со ци а лиз ма Гали на Гон ча рова Со ци а листи чески те би огра фии на по е та

6 9. Гали на Ге ор гиева Ин те лек ту ал ни по зи ции (ка те го ри и те скри то и от кри то в ме мо а ри те на Ве ра Му таф чи е ва и Бо го мил Рай нов) Кристи на Йор да нова Ав то би огра фич ни ят аз в ме мо а ри те и сви де тел ст ва та за со ци а лиз ма (в съ чи не ни я та за со ци а лиз ма на пи са те ли, кул тур ни дей ци и уче ни) Алек сан дър Кьосев Жи вот в нес во бо да та: пет ус по ред ни жи во то пи са СЛЕДГОВОР Струк ту ра та на ха о са Ре зул та ти те от про ек та Мо де ли на тре вож ност, пред ста ве ни от Алек сан дър Кьосев Литература, изплозвана в предговора и следговора Ре зю ме та на бъл гар ски и ан г лийски език Ин фор ма ция за ав то ри те

7 THE DIFFICULT NARRATIVE Models of Autobiographical Narrating about Socialism between Oral and Written Alexander Kiossev, Daniela Koleva eds. Content... 7 FOREWORD Patterns of Anxiety. The Project and its Hypothesis, by Alexander Kiossev... 9 CASE STUDIES 1. Daniela Koleva Socialism as a Biographical Project: Narrative Resources and Strategies Ilia Iliev Family Story as a Resource in the Narratives about Socialism Nadezhda Galabova Incidents and Chances: the Role of Chance in Life Stories about Socialism Teodora Karamelska Trajectories of Suffering: the Revival Process in the Biographical Narratives of Bulgarian Turks Elena Stoykova А Self Made in the Story of Socialism and a Socialism Made in the Story of Self Nikolai Vukov Remembrance Testimonies in Journalistic Context: (Auto)biographic Narratives, Memoirs and Letters in the Bulgarian Press of the 1990s Georgi Gospodinov The Lexicon. Towards the Discourse of Childhood and Adolescence during the Time of Socilasim Galina Goncharova Socialist Biographies of the Poet

8 9. Galina Georgieva Intellectual Positions (The Hidden and the Disclosed in the Memoirs of Vera Mutafchieva and Bogomil Raynov) Kristina Yordanova The Autobiographical Self in Memoirs and Memories about Socialism (in writings of writers, scholars and cultural figures) Alexander Kiossev Living in Non-Freedom: Five Parallel Lives AFTERWORD The Structure of Chaos Results of the Research Project Patterns of Anxiety, by Alexander Kiossev Bibliography of the Foreword and Afterword Abstracts in Bulgarian and English Information about the Authors in Bulgarian and English

9 МОДЕЛИ НА ТРЕВОЖНОСТ ПРЕДГОВОР Александър Кьосев Насто я щи ят том пред ста вя ре зул та ти те от ко лек тив но то из с лед ва не Моде ли на тре вож ност, пос ве те но на то ва, как хо ра та раз каз ват жи во та си от вре ме то на со ци а лизма. Редно е пред го во рът да обяс ни ка къв на у чен проб лем се крие зад стран но то заг ла вие, а съ що да се по со чи ка къв при нос има настоящи ят про ект за из с лед ва ни я та на со ци а лиз ма в Бъл га рия и за състо я ни е то на съв ре мен ни те на ра то ло гич ни, би огра фич ни и ав то би огра фич ни из с лед вания. * * * Ко лек тив ни ят из с ле до ва тел ски про ект Мо де ли на тре вож ност стар ти ра през 2008 г. 1, под би рай ки чрез кон курс два пос ле до ва тел ни еки па от из с ледо ва тели. Той пред ла га ше рам ко ва хи по те за, ко я то да ръ ко во ди и обе ди ня ва ин ди ви ду ал ни те из с лед ва ния. В хо да на съв мест на та ра бо та ( ) оба че диску си и те око ло нея не спи ра ха и тя се про ме ня ше и раз ви ва ше; при нос за пре фор му ли ра не то ѝ имат най-ве че оне зи из с ле до ва те ли от еки па, ко и то се зани ма ва ха с уст ни раз ка зи 2. Екипът на Мо де ли на тре вож ност пре жи вя сблъ сък 1 Той бе ше фи нан си ран от Из с ле до ва тел ския фонд на МОН, но меж ду пър вия и вто рия екип на про ек та има ше па у за от око ло го ди на, в ко я то фи нан си ра не то за вто рия екип се за бави. Това, раз би ра се, зат руд ни при ем ст ве ност та в из с ле до ва тел ска та ра бо та, но ор га ни за ци он ни ят екип на про ек та (Алек сан дър Кьо сев, ръ ко во ди тел, Да ни е ла Ко ле ва, кон сул тант, ко ор ди на то ри Ива Пей че ва и Асен Ка нев) ус пя да пре о до лее те зи труд ности. 2 От участ ни ци те в про ек та тук спе ци ал но тряб ва да се по со чат Да ни е ла Ко ле ва, Илия Или ев, Те о до ра Ка ра мел ска и Га ли на Гон ча ро ва, но ос вен тях в Бъл га рия бе ше ве че въз ник на ла се ри оз на тра ди ция в то ва по ле, в ко я то участ ва ха зна чи те лен брой ан т ропо ло зи, уст ни исто ри ци и кул ту ро ло зи: бе ше нат ру па но ве че и се ри оз но ко ли чест во пуб ли ка ции (Ко ле ва, Гав ри ло ва, Елен ко ва 1999; Ко ле ва 2002; Ко ле ва и Гав ри ло ва 2004; Ива но ва и Гос по ди нов 2008; За ха ри е ва-цан ко ва 2012; Ка ра мел ска 2013 и др.) 9

10 на раз лич ни ме то до ло ги чески оче вид ности: из с лед ва чи те на тра ди ци он ни те, пуб ли ку ва ни ли те ра тур ни ав то би огра фии бя ха свик на ли да мис лят и ра бо тят доста по ина че от сво и те ко ле ги, ан т ро по ло зи и уст ни исто ри ци. Да се сра ботят уст на та и пис ме на та гру па не бе ше лес но; накрая оба че посте пен но се по лу чи стра нен хиб рид от ди а ло ги зи ра щи глед ни точки. Дали ре зул та ти те са зна чи ми, ще пре це нят чи та те ли те и на уч на та об щ ност тук са мо ще по со ча, за нас те се ока за ха не о чак вани. Кога то накрая бя ха про у че ни и обоб ще ни, се на ло жи ха прин цип ни про ме ни и в поста нов ка та на проб ле ма, и в кар ти на та на би огра фич ни те раз кази. За то ва ще ста не ду ма мно го по-под роб но в след го во ра. * * * Как из г леж да ше хи по те за та, ко я то тряб ва ше да обе ди ни еки па на Мо де ли на тре вож ност? Из бър з вай ки и опростя вай ки не ща та зна чи тел но, мо жем да съ бе рем на чал ния ѝ ва ри ант в три ос нов ни по ло жения: 1. По вре ме то на ре ал ния со ци а ли зъм ко му нисти ческа та иде о ло гия вли яе сил но на ав то би огра фич но то раз каз ва не: то га ва тя играе ро ля та на офици ал на рам ка на ко лек тив на та па мет и ус ло вие за ин ди ви ду ал ни те спо ме ни. 2. За да раз бе рем спе ци фи ка та на то ва вли я ние тряб ва да има ме пред вид, че в пос лед ни те де се ти ле тия на ре жи ма иде о ло ги я та е не що по ве че от иде о- ло гия фун к ци о ни ра ка то всепро ник ващ и ав то ма ти зи ран език (в жар го на на про ек та то ва бе ше из вест но ка то се ми о ти ческа при ро да на къс но то то та литар но об щест во ). Рето ри чески ят ре пер то ар на въпрос ния език е ор га ни зи ран под фор ма та на Го лям исто ри чески раз каз за По хо да на Про ле та ри а та към Свет ло то Бъ де ще. 3. След 1989 то зи все об х ва тен език-иде о ло гия-раз каз се раз па да ка тастро фич но ся каш просто се из па ря ва и гу би как во то и да е со ци ал но зна чение. Но са мо то му из чез ва не по раж да обър к ва не и тре вож ност сред пост со ци а- листи чески те ин ди ви ди: хи по те за та очак ва ше, че без та зи въз ло ва и си гур на рам ка те гу бят ори ен та ция и не зна ят как точ но да раз ка жат жи во та си. Зато ва и про ек тът ни се на ри ча ше Мо де ли на тре вож ност. Всич ко то ва се ос но вава ше на пред постав ки и под роб ности, ко и то се на ла га да опи шем мал ко по-под робно. Семиотическото състояние на късното тоталитарно общество Тра ди ци он но се при е ма, че опре де ля щи ха рак те ристи ки на ко му нистическа та то та ли тар на дър жа ва са ед но пар тий на та систе ма, пла но во то про извод ст во и ко лек ти вистич ния мо дел на пре раз пре де ле ние на бла га та, за ед но с дик та ту ра та на про ле та ри а та, зад ко и то ре ал но стои власт та на но мен к ла тура та, ад ми нист ра тив но-ко ман д ни ят апа рат, репре си и те и тай ни те служби. Да се 10

11 твър ди, че систе ма та е се ми о ти ческа, бе ше нав ре ме то ере тич но твър де ние то каз ва ше, че оно ва, ко е то я под дър жа, всъщ ност се дви жи по съв сем дру ги ка на ли; че въз про из вод ст во то ѝ се под дър жа не от со ци ал ни, ико но ми чески и управ лен ски ме ха низ ми, а от непре къс на то и пов се мест но въз про из вод ст во на иде о логия. То зи фе но мен, за бе ля зан пър во не от уче ни, а от пи са те ли ка то Ору ел и Ха вел (Ха вел 1994), е свър зан със се ри оз на про мя на как то на са мо то къс но со ци а листи ческо об щест во, та ка и на иде о ло ги ята. За да бъ де из с лед ван, той изиск ва и но во по ня тие за иде о ло гия: тра ди ци он ни пред ста ви ка то уче ние, систе ма от идеи, док т ри на, как то и мар к си ст к о то фал ши во съз на ние ве че не ра бо тят; не за до во ля ва и ман хай мов ско то раз гра ни че ние меж ду уто пия и иде о ло гия; в опре де лен сми съл са не доста тъч ни и по ня тия ка то хе ге мо ния на Грам ши или дру ги съв ре мен ни ва ри ан ти на иде о ло гия (по въпро са за исто ри я та на по ня ти е то иде о ло гия виж Lieber 1985; Zizek 1999). Ето за що се на ло жи да раз ра бо тим соб ст ве но по нятие. То се опи ра ше на дъл го го диш ни пре диш ни уси лия 3, гра ви ти ра щи око ло пред по ло же ни е то, че в об щест ва та на т.нар. ре а лен со ци а ли зъм мар к си ст ко-ле нин ско то уче ние посте пен но се е тран с фор ми ра ло в то та лен език. След от части репре сив но то, от части ен ту си а зи ра но то на ла га не на ко му нисти чески те идеи през пър ви те годи ни на ре жи ма, те с те че ние на де се ти ле ти я та се ба на ли зи рат и ма со ви зи рат, та ка че за поч ват да фун к ци о ни рат ка то все кид не вен ри ту ал иде о ло ги чески по ло же ния се ре ци ти рат нав ся къ де, от всич ки, при всич ки си ту а ции ве че не са мо в сфе ра та на про па ган дата. Кому нисти чески те ло зун ги и апе ли на си щат пе чат ни те ме дии, ра ди о то, раж да ща та се те ле ви зия, ви зу ал но то град ско простран ст во, пи шат се по сте ни и фа са ди, по я вя ват се по ста ди о ни, кон цер т ни за ли, за вод ски ха ле та, во ен ни по де ле ния, ком со мол ски стаи, бол ни ци, съ ди ли ща, 3 Пър ви те хрум ва ния, вър ху ко и то по-къс но ще ше да стъ пи про ек тът Мо де ли на тре вож ност, се по я ви ха поч ти де се ти ле тие пре ди него. Проз ре ни е то за ези ко вия ха рак тер на ко му низ ма се по я ви пър во на чал но в диску си и те на на уч но-ар тистич ния кръг Син тез ( ); след 1989 г. то бе ше до пъл ни тел но раз ра бо те но в из с ледо ва тел ския се ми нар към ФФ на СУ Кон ст рук ция и де кон ст рук ция на сим вол ния свят на ко му низ ма ( ), в кой то участ ва ха фи ло со фи и кул ту ро ло зи, из куство ве ди и со ци о ло зи там ин те ре сът се на со чи и към из с лед ва ни я та на то та ли тар ния език: Джордж Ору ел, Ернст Ка си рер, Вик тор Клем пе рер, Ле о нид Ржев ски, Вац лав Ха вел, Фран соа Том, Ев ге ний Доб рен ко. В пе ри о да пос лед ва ха до пълни тел ни уси лия чрез раз лич ни ко лек тив ни и ин ди ви ду ал ни про ек ти, от ко и то ще спо ме нем са мо Ко му нисти ческо то ми на ло и ра бо та та на па мет та със сло вен ския Institutum Studiorum Humanitatis; ин ди ви ду ал ни ят про ект Patterns of Anxiety на Ал. Кьо сев в рам ки те ав ст рийска та програ ма Patterns ( ) и под го тов ка та за го ля мо ев ро пейско из с лед ва не Normative Key Concepts and Biographical Narratives, в ко е то участ ва ха из с ле до ва те ли от СУ, НБУ и уни вер си те та в Хам бург (за съ жа ле ние оста на ло не ре а ли зи рано). 11

12 квар тал ни ор га ни за ции, ма га зи ни, сер гии; прев ръ щат се в ръ ко вод ни на ча ла на про фе сии, ин сти ту ции, об щест ве ни ор га ни за ции, нав ли зат в пра во то, иконо ми ка та, на у ка та, из куст ва та, спор та, во ен но то де ло и пр. В пър ви те го ди ни на ко му нисти ческа та бор ба за да ча та на то ва уче ние е би ла да да ва истин ски (спо ред ста лин ския ва ри ант на мар к сиз ма) исто ри чески сми съл на все ки со ци а лен фе но мен, но при непре къс на ти те пов то ре ния и ба нали зи ра на ре ци та ция, то ста ва се ман ти чески все по-праз но, а в къс ни те го ди ни на ре жи ма ве че е окон ча тел но тран с фор ми ра но във фор ма лен и все общ ав то мати чен език, кой то все по ве че под ме ня ре ал ност та 4. Пара док сал но, тък мо то зи про цес на са ти а ция 5 поз во ля ва на иде о ло ги я та в епо ха та на зре лия со ци а ли зъм посте пен но да бъ де при е та от всич ки, до ри от кла со вия враг тя ве че не е прист ра ст на систе ма от идеи, за щи та ва ща ед ни или дру ги кла со ви ин те ре си, а все по ве че се прев ръ ща в не ут ра лен пос ред ник за ця ло то со ци а листи ческо об щест во (в ко е то се пред по ла га, че кла со ва та бор ба посте пен но от па да) във все общ и за дъл жи те лен код, без кой то то просто не мо же да фун к ци о ни ра и да се въз про из вежда. Почти ли ше на от истин ско съ дър жа ние, та зи иде о ло гия мо же ве че без съпро ти ва да про ник не във всич ки со ци ал ни прос лой ки, до ри сред пре ди враж деб ни кла си, ве че е в състо я ние да сла га пра во ве рен мар к- си ст ки ко е фи ци ент вър ху вся ко со ци ал но яв ле ние вър ху всич ко, ко е то се пра ви в ин дуст ри я та, пуб лич ност та, по ли ти ка та, съ да, ху до жест ве ния жи вот, в квар тал ни те ор га ни за ции, се мей ни те от но ше ния, об ра зо ва ни е то и въз пи тание то, дет ст во то 6 и пр. По то зи на чин иде о ло ги чески те по ло же ния пре ми нават от про па ган ден в мо ле ку лен, пан се ми о ти чески ре жим т.е. прос мук ват се нав ся къ де, във всич ки сфе ри на об щест во то и във всич ки со ци ал ни ези ци, ко и то ги об с луж ват под фор ма та на обе ди ня ващ ези ков ри туал. От то ва след ват съ щест ве ни про ме ни: 1. Пораж да се осо бе на ди а лек ти ка меж ду микро- и макро ни ва та на фун к ци о ни ра не на иде о ло ги ята. Без да преста ва да бъ де пуб ли чен язык власти (Доб рен ко 1989), т.е. по ли ти ческа ле ги ти мация на цен т ра ли зи ра на та власт на Пар ти я та и дик та ту ра та та на про ле та ри а- та, но ви ят език-иде о ло гия се де цен т ра ли зи ра об с луж ва ве че без б рой чисто прак ти чески и кон крет ни си ту ации. По то зи на чин про ник ва в ка пи ляр на та мре жа от микро фи зи чески власти (в сми съ ла на Фу ко), раз пръс ва се в ця ло то со ци ал но прост ран ство. Така от власто ви дискурс на цен тъ ра иде о ло ги я га се прев ръ ща във все кид не вен, прак ти чески се ми о зис, част от тъ кан та на всич- 4 Тук в го ля ма сте пен след вах ме идеи на Ха вел от Си ла та на без сил ни те (Ха вел 1994). 5 В пси хо лин г висти ка та са ти а ция се на ри ча про це сът, при кой то ду ми те гу бят частич но или из ця ло своя сми съл в ре зул тат на нат рап чи во, непрестан но пов то рение. 6 Как то е из вест но, до ри де ца та имат по доб ни за дъл жи тел но по ли ти зи ра ни и истори зи ра ни лич ни ро ли т.е. са чав дар че та и пи о не ри, ко и то оби чат ро ди на та, па зят я, участ ват в стро и тел ст во то на ко му низ ма и тряб ва да бъ дат бди тел ни към коз ни те на вре ди те ли те и ди вер си и те на ка пи та листи ческия Враг. 12

13 ки со ци ал ни клет ки. 2. Това има не о чак ван ре зул тат вместо да бъ де идей но зна ме на прогре са и мо дер ни за ци я та, как то твър ди соб ст ве на та ѝ док т ри на, ко му нисти ческа та иде о ло гия ве че зад виж ва ан ти мо дер ни за ци он ни тен ден ции в ко му нисти ческо то об щество. Тота ли зи ра щи ят ѝ език хо мо ге ни зи ра микро власти те, пре чи или напра во из т ри ва спе ци фич на та ло ги ка на вся ка обо со бе на жи тейска и про фе си о нал на сфе ра, чрез ко е то пре пят ст ва мо дер на та фун к ци о нал на дифе рен ци а ция на об щест во то Пора ди ба на ли зи ра но то си пов то ре ние от всич ки във всич ки си ту а ции ко му нисти чески те идеи гу бят и сво я та уто пи ческа го ре щи на 8, за ед но с ви зи о нер ска та си за ра зи тел ност: те из сти ват, ста ват емо ци о нал но не ут рал ни и ве че не са в състо я ние да ин тер пе ли рат ин ди ви дите; все по ве че са въз про из веж да ни ка то чисто ри ту ал ни зна ци за ло ял ност към Пар ти я та и сим вол на со ли дар ност към всич ки. 4. Превър нат във фор ма лен па не зик, един ст вен сим во лен пос ред ник при въз про из веж да не на иден тичност и со ци ал на ко хе зия на со ци а листи ческо то об щест во, иде о ло ги я та ста ва ав то ре фе рен ци ал на. Т.е. тя на пъл но се еман ци пи ра от ре ал ност та и фак тите. Прев ръ ща се в са мо доста тъч на игра от пра во вер ни сим во ли, ко я то ня ма нужда да от пра ща към по ло же ни е то на не ща та ; не го ва та Го ля ма исто ри ческа прав да не съв па да с из мам ни те мал ки исти ни на все кид не ви е то. В ре зул тат на то ва иде о ло ги я та-език за поч ва да ста ва double speak (Ору ел), език на лъжа та (Ха вел) 9, ка рай ки всич ки чле но ве да об щест во то да ре ци ти рат ло зун ги те 7 Иде о ло ги я та-език про ник ва в ав то ном ни те мо дер ни сфе ри на жи вот, за ко и то го во ри Вебер. Тя се смес ва и на ла га своя от пе ча тък вър ху спе ци а ли зи ра ни те и спе ци фични со ци ал ни ези ци, ко и то ги об с луж ват, на мес ва се в ког ни тив ния стил на тех ни те ин сти ту ции (Дъг лас 2005), на ла га от пе ча тъ ка си вър ху всич ки въз мож ни про фе сионал ни про це ду ри, ал го рит ми, тех но ло гии и пр. А по то зи на чин и то въпре ки че ко му нисти ческа та иде о ло гия е взе ла на въ о ръ же ние ло зун ги те за мо дер ни за ция и прогрес тя всъщ ност про ти во дейст ва на мо дер ни за ци я та, под ме няй ки фор мал на та ра ци о нал ност, соб ст ве на та ло ги ка на вся ка ед на сфе ра на у ка та, ре ли ги я та, пра во то, из куст ва та и пр. Те ве че не се под чи ня ват на соб ст ве ни пра ви ла, а на иде о ло ги ческия апел: про фе си о нал ни те им по ле та са прев зе ти и иде о ло ги чески нор ма ли зи ра ни от кли ше та, прев ръ ща щи спе ци фич ни те им прак ти чески це ли и фун к ции в але го рии и зна ци на исто ри ческа ми сия на Про ле та ри ата. Според ефек т на та ме та фо ра на Владис лав То до ров в та ка ва си ту а ция за во ди и фаб ри ки ве че не про из веж дат сто ки за па за ра, а ко му нисти чески сти хот во рения. 8 Ко му нисти ческа та уто пия при те жа ва ви зи о нер ски па тос, ин тер пе ла ция и фи ло софска дъл бо чи на, тя е спо соб на да зав ла дя ва въ об ра же ни я та и коп не жи те на ма си те, да съз да ва мощ ни афек т ни връз ки, бор чески ко лек тив ни и ин ди ви ду ал ни иден тич ности. Цена та на ма со ви зи ра не то ѝ до фор ма лен език на об щест во то е не ут ра ли за ци я та на те зи уто пи чески енергии. 9 Ето един ци тат от Си ла та на без сил ни те : Жи во тът в нея [в къс на та то та ли тар на систе ма б.м. А.К.], на шир и над лъж е прос му кан от тъ кан та на ли це ме ри е то и лъжа та власт та на бю рокра ци я та се на ри ча власт на на ро да, ра бот ни ческа та кла са е за ро бе на в име то на ра бот ни ческа та кла са, всест ран но то уни же ние на чо ве ка се 13

14 ѝ, до ри ко га то мис лят съв сем иначе 10. Раз би ра се, тук и по-на та тък, хи по те за та ра бо те ше с из чистен, аб ст рак тен модел. Цели ят про цес зас лу жа ва де тайл но исто ри ческо, ан т ро по ло ги ческо, ре то ри ческо и ези ко во опи са ние, но в слу чая за це ли те на из с лед ва не то подроб ности те мо же ха да бъ дат пре неб рег нати. Приех ме са мо, че про це сът на та зи тран с фор ма ция на на чал ни те ко му нисти чески идеи в па не зик е ба вен и има сво и те исто ри чески ета пи. В Бъл га рия ста ва ду ма за раз ви тие (или дегра да ция?), тра е що ня кол ко де се ти ле тия, ко е то ус лов но мо же да бъ де поде ле но на три ти по ло ги чески фа зи: 1. Утопия и про па ган д на мо би ли за ция на въ об ра же ни е то на ма си те чрез ко му нисти чески те идеи; 2. Разпро ст р а ня ва ща се във всич ки по со ки агре сив на иде о ло гия-док т ри на, фун к ци о ни ра ща ве че в ор га ни за ци он на и репре сив на сре да; 3. Авто ма тич на и кон сен сус на власт на то тал ния език, раз про ст р а нен и про ник нал в ця ло то об щест во и във всич ки со ци ал ни си ту та ции в пос лед на та фа за той не об с луж ва са мо сфе ри те на по ли ти ка та, пар тий ния апа рат и управ ле ни е то, а е ко ло ни зи рал всич ки сфе ри на жи во та от най-не фор мал ни те до най-фор ма ли зи ра ни те и спе ци а ли зи ра ните, от най-пуб лич ни те до най-ин тим ни те: та ка посте пен но ко му нисти ческа та пред ста вя за не го во де фи ни тив но ос во бож де ние, изо ла ци я та от ин фор ма ция се нари ча достъп до нея, управ лен ска та ма ни пу ла ция се на ри ча пуб ли чен кон т рол над власт та, а власт ни чески те сво е во лия спаз ва не на прав ни те раз по ред би, по тиска не то на кул ту ра та ней но раз витие Власт та е в плен на соб ст ве ни те си лъ жи, за то ва тряб ва да фал ши фи цира. Тя фал ши фи ци ра ми на лото. Фалши фи ци ра насто я ще то, фал ши фи ци ра и бъ де щето. Фалши фи ци ра ста тисти чески те све дения. Симу ли ра все мо гъщ и на всич ко спо со бен по ли цейски апарат. Симу ли ра, че за чи та чо веш ките права. Симу ли ра, че ни що не си му ли ра, т. н.. Малко по-на та тък Ха вел твър ди, че ав то ма ти зи ра на та и из праз не на от сми съл иде о ло гия ста ва все по ве че свят на илю зи и те, ри ту ал, фор ма ли зи ран език, ли шен от се ман ти чен кон текст с дейст вител ност та и за ме нен със систе ма от ри ту ал ни зна ци, за ме нящ дейст ви тел ност та с псев до дейст ви тел ност. (Ха вел 1994; 17 18). 10 Тук тряб ва да се тър си и ос нов на та раз ли ка меж ду на ше то раз би ра не на по ня ти е то иде о ло гия и по ня ти е то на Грам ши хе ге мо ния. Те спо де лят мно го об щи черти и две те раз но вид ности на иде о ло ги я та пра вят не ви ди ми ан та го низ ми те, изтла ск в ат идеи и об ра зи, ко и то зап лаш ват до ми ни ра ща та кар ти на, раз про ст р а ня ват се с все об х ват на со ци ал на за дъл жи тел ност и спо де ле ност, ин те ри о ри зи рат се от всич ки, гъв ка ви са и се раз м но жа ват в спе ци фич ни вер сии и ва ри а ции, ва лид ни за раз лич ни те прос лой ки и пр. Но хе ге мо ни я та не се въз при е ма от ни ко го ка то език на лъ жа та. Напро тив, тя се въз при е ма ка то език на оче вид ни те за всич ки исти ни. кул тур на нор ма, ко я то ся каш е при рода. Хеге мон на та кар ти на на све та не е кух фор ма ли зи ран ри ту ал и не ка ра хо ра та да го во рят double speak. Тя вну ша ва, че статук во то е не из беж но, веч но и по лез но за всич ки и всич ки вяр ват в та зи хе ге мон на истина. Дока то въз про из веж да не то на ед на иде о ло гия ка то ав то ма ти чен и все об що за дъл жи те лен език на лъ жа та оче вид но на все кид нев но ни во трав ми ра всич ки, ко и то я упот ре бя ват та ка: те непре къс на то лъжат. 14

15 иде о ло гия се е пре вър на ла в то тал на се ми ос фе ра и ав то ма ти зи ра на рам ка на ця ла та со ци ал на ко му ни кация. Големият разказ 11 Иде о ло ги чески ят па не зик не би мо гъл да про ник не нав ся къ де, ако не бе ше опростен и фор ма ли зи ран по на чин, кой то да го напра ви раз би ра ем и въз произ во дим от все въз мож ни со ци ал ни ак тьори. Той не би бил все об що при ло жим, ако не е све ден до свръх сем пъл и проз ра чен, не ут ра лен и без съ дър жа те лен медиум. От дру га стра на, би тряб ва ло да има ми ни мал но, но яс но и раз би ра е мо съ дър жа ние с проз рач на, без проб лем на и ав то ри тет на ре то ри ческа фор ма 12. Праста ра та фор ма на раз ка за се оказ ва осо бе но прив ле ка тел на, тъй раз ка зът е уни вер са лен, има ми ти чески ко ре ни, лес но се пом ни, раз би ра и въз про из веж да, управ ля ва вре ме то и иден тич ности те, в състо я ние е да ор га ни зи ра въ об ра же нието и па мет та на це ли ко лек ти ви, и то пре си чай ки кла со ви и со ци ал ни де ления. Освен то ва през об ра зи те на сво и те ав то ри, во да чи на про ле та ри а та, той мо же да но си ав то ри те та на ре во лю ци он но уни вер сал но уче ние: ми то ло гич ни те му и прогре сист ки ка чест ва се сли ват па ра док сално. Във връз ка с из вет ря ва що то съ дър жа ние, на ра тив ни ят гръб нак на тази кон ст рук ция е све ден до ми ти чески ми ни мум: оно ва, ко е то е оста на ло от мар к си ст к а та фи ло со фия, е сем пъл Раз каз за ге ро и ческия ход на все мир на та Исто рия, чий то Про та го нист (Про ле та ри а тът, пред ста ви тел на еман ци пи ращо то се чо ве чест во), во ден от своя аван гард (Пар ти я та), се е уст ре мил напред към Свет ло то бъ деще. Но на то зи ве лик исто ри чески път стои ко вар ни ят и 11 Тук и по-на та тък под Го лям раз каз ще раз би ра ме ин сти ту ция: об х ва ща ща пуб лично то дискур сив но про из вод ст во, на ра тив на струк ту ра, систе ма от ка те го рии, нор ми и на ви ци, ко и то за да ват пра ви ла та и рам ки те за про из вод ст во на вся как ви тек стове. Голе ми ят раз каз включ ва в ре фе рен т но вре ме (пред ста ва за Го ля ма исто рия) и посоч ва ре фе рен т ния ко лек тив Про та го нист, кой то е су бект и агент на Исто ри я та; той за да ва и прин цип но въз мож ни те пе ри пе тии, и фи нал на та цел). Ка то нор ма тив на ин сти ту ци о нал на рам ка Го ле ми ят раз каз ня ма кон крет но съ щест ву ва не: той е на стра на та на ге не ра тив ни те и кон т ро ли ра щи ме ха низ ми, не съв па да с ни то един конкре тен разказ. 12 Сле до ва тел но вул га ри за ци я та на ди а лек ти ческия и исто ри чески ма те ри а ли зъм, свеж да не то им до проста на ра тив на схе ма за ма со ва ре ци та ция не е не що слу чайно, ни то е ня ка къв ста ли нист ки про из вол: тя се случ ва по не об хо ди мост. Тя е цена та, ко я то слож на та мар к си ст ка фи ло со фия, по е ла в се бе се теж ко ико но ми ческо и хе ге ли ан ско нас лед ст во и по ве че от 100 го ди ни те о ре тич ни диску сии, пла ща, за да мо же да се пре вър не в ма сов език на власт та, въз про из веж дан от всич ки и във всич ки си ту ации. Тя не из беж но ста ва ба нал но По вест во ва ние, опоска но от вся какви слож ности (та ко ва, че да е раз би ра е мо до ри за негра мот ни те ма си, за пи о не ри и чав дар чета). 15

16 рет рогра ден кла сов Враг, с ко го то се во ди без ми лост на бор ба на во ен ния и на мир ния Фронт: раз би ра се, фи нал на та по бе да по ди а лек ти ческа за ко но мер ност на Исто ри я та при над ле жи на Про ле та ри а та, кой то накрая ще пост рои с тру да на на род ни те ма си меч та ния ко му нисти чески свят: то га ва всич ко пи са но от по е ти и фи ло со фи ще се сбъдне. Тази простич ка на ра тив на схе ма е всъщ ност мо щен сим во лен опе ра тор: той за да ва нор ма тив но и ед ноз нач но ос нов ни те со ци ал ни и исто ри чески ка те го рии сце на та на со ци ал но то дейст вие, ос нов ни те ро ли и тях но то раз пре де ле ние, ти па кон ф ликт, въз мож ни те пе ри пе тии, пре допре де ления из ход от исто ри ческа та ко лизия. Еднов ре мен но мо де ли ра Го ля мо то вре ме на ко лек ти ва и мал ко то вре ме на ин ди ви ди те; на прак ти ка то ва е сим во лен ин ст ру мент, кой то е спо со бен да ин тер пре ти ра и да ин тегри ра в еле мен тар ния си схе ма ти зъм вся ко кон крет но исто ри ческо съ дър жа ние. В до пъл не ние той оси гу ря ва на деж да и исто ри ко-уто пи ческа бод рост уст ре мен е към хо ри зонт на спра вед ли вост та, щасти е то и без проб лем ност та, иска да сне ме бо жия рай вър ху не щаст ния зе мен шар. И то зи раз каз из пъл ня ва всич ки по со че ни фун к- ции, без при то ва да преста не да бъ де зат во рен, ли шен от истин ска ре фе рен ция към дейст ви тел ност та, са мо ве ри фи ци ращ се и са мо доста тъ чен, не въз мо жен за опро вер га ва не, мне мо ни чески лес но въз про из во дим. Тък мо ком би на ци я та меж ду сем п ла та му яс но та и не опро вер жи мия му на ра ти вен ред са пер фек т но ус ло вие за ма со ви зи ра не то му за то ва той да бъ де пре раз каз ван, пов та рян, ре ци ти ран, скан ди ран, пи сан, пре пис ван и раз про стр а ня ван от всич ки и във всич ки об сто я тел ст ва, да пре си ча со ци ал ни де ле ния на об щест во то, да бъ де въз про из веж дан по всич ки ка на ли за ко му ни ка ция, във всич ки жан ро ве, чрез всич ки спе ци а ли зи ра ни и нес пе ци а ли зи ра ни со ци ал ни езици. Посте пен но ма со во то му въз про из вод ст во го на ла га ка то все об ща ориента ци он на и обяс ни тел на систе ма, ге не ра тив на рам ка на всич ки дру ги го ле ми и мал ки раз кази. През не го се опре де ля исто ри чески ят сми съл и Го ля ма та прав да, игра е щи ро ля та на ко е фи ци ент на ло ял ност за все ки участ ник в общест во то и со ци а лен ек ви ва лент на вся ко ед но яв ление. Те са в състо я ние да за кот вят все ки от де лен кон текст напра во в Един ст ве на та Све тов на исто рия, да опре де лят място то и зна че ни е то му в све тов но-исто ри ческа та бор ба; да оце нят вся ка кон крет на цел и вся ко прак ти ческо дейст вие, пи тай ки се простич ко допри на сят ли те за Прогре са, По бе да та, Свет ло то Бъ де ще? Напрежението между норма и социални употреби на разказа Хи по те за та до из вест на сте пен от чи та ше осо бе ния ба ланс меж ду иде о логи ческа просто та и ку хо то съ дър жа ние на Раз ка за, от ед на стра на, и мно го об рази е то и слож ност та на не го ви те непре къс на ти, все въз мож ни упот ре би от дру га (ма кар че, как то се ока за след про веж да не то на из с лед ва ни я та, то ва да леч не е 16

Преподаване на Фа в Чикаго Ли Хонгджъ 26 юни 2005 г. До бър ден на всич ки! (Уче ни ци те: До бър ден, Учи те лю! ) Ра бо тих те не у мор но! На пос л

Преподаване на Фа в Чикаго Ли Хонгджъ 26 юни 2005 г. До бър ден на всич ки! (Уче ни ци те: До бър ден, Учи те лю! ) Ра бо тих те не у мор но! На пос л Преподаване на Фа в Чикаго Ли Хонгджъ 26 юни 2005 г. До бър ден на всич ки! (Уче ни ци те: До бър ден, Учи те лю! ) Ра бо тих те не у мор но! На пос ле дък ус пя вам да по се тя поч ти вся ка Фа-кон фе

Подробно

Преподаване на Фа във Вашингтон Ли Хонгджъ 22 юли 2002 г. Здра вей те! (Топли аплодисменти) Из ми на мно го вре ме, от как то ви ви дях за пос ле ден

Преподаване на Фа във Вашингтон Ли Хонгджъ 22 юли 2002 г. Здра вей те! (Топли аплодисменти) Из ми на мно го вре ме, от как то ви ви дях за пос ле ден Преподаване на Фа във Вашингтон Ли Хонгджъ 22 юли 2002 г. Здра вей те! (Топли аплодисменти) Из ми на мно го вре ме, от как то ви ви дях за пос ле ден път. По ра ди мно го раз лич ни при чи ни не ис кам

Подробно

Бъдете по-прилежни Ли Хонгджъ 24 юли 2010 г. ~ Ва шин г тон, САЩ (Публиката става на крака с дълги и шумни аплодисменти) На ис ти на ра бо тих те уси

Бъдете по-прилежни Ли Хонгджъ 24 юли 2010 г. ~ Ва шин г тон, САЩ (Публиката става на крака с дълги и шумни аплодисменти) На ис ти на ра бо тих те уси Бъдете по-прилежни Ли Хонгджъ 24 юли 2010 г. ~ Ва шин г тон, САЩ (Публиката става на крака с дълги и шумни аплодисменти) На ис ти на ра бо тих те уси ле но! (Дафа практикуващите аплодират и отговарят:

Подробно

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в западните щати Ли Хонгджъ 19 ок том в ри 2013 г. ~ Лос Ан дже лис, САЩ (Дълги и топли аплодисменти от всички п

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в западните щати Ли Хонгджъ 19 ок том в ри 2013 г. ~ Лос Ан дже лис, САЩ (Дълги и топли аплодисменти от всички п Преподаване на Фа на Фа-конференцията в западните щати Ли Хонгджъ 19 ок том в ри 2013 г. ~ Лос Ан дже лис, САЩ (Дълги и топли аплодисменти от всички присъстващи) Мо гъ ща та Рим с ка им пе рия ни ко га

Подробно

Преподаване на Фа на международната Факонференция в Манхатън, 2005 г. Ли Хонгджъ 24 ап рил 2005 г., Ню Йорк (Ентусиазирани аплодисменти) До бър ден на

Преподаване на Фа на международната Факонференция в Манхатън, 2005 г. Ли Хонгджъ 24 ап рил 2005 г., Ню Йорк (Ентусиазирани аплодисменти) До бър ден на Преподаване на Фа на международната Факонференция в Манхатън, 2005 г. Ли Хонгджъ 24 ап рил 2005 г., Ню Йорк (Ентусиазирани аплодисменти) До бър ден на всич ки! (Ентусиазирани аплодисменти) (Публиката:

Подробно

Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Флорида, САЩ Ли Хонгджъ 29 де кем в ри 2001 г. Здра вей те всич ки. Из ми на вре ме. Тъй като на тази Фа-кон

Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Флорида, САЩ Ли Хонгджъ 29 де кем в ри 2001 г. Здра вей те всич ки. Из ми на вре ме. Тъй като на тази Фа-кон Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Флорида, САЩ Ли Хонгджъ 29 де кем в ри 2001 г. Здра вей те всич ки. Из ми на вре ме. Тъй като на тази Фа-кон фе рен ция спо де ля те своя опит в са мо у съ вър

Подробно

Преподаване на Фа на Конференцията във Ванкувър, Канада, 2003 г. Ли Хонгджъ 18 май 2003 г. (Продължителни аплодисменти) Тък мо ви дях ня кои от вас на

Преподаване на Фа на Конференцията във Ванкувър, Канада, 2003 г. Ли Хонгджъ 18 май 2003 г. (Продължителни аплодисменти) Тък мо ви дях ня кои от вас на Преподаване на Фа на Конференцията във Ванкувър, Канада, 2003 г. Ли Хонгджъ 18 май 2003 г. (Продължителни аплодисменти) Тък мо ви дях ня кои от вас на ми на ла та Факон фе рен ция. Из г леж да на ши те

Подробно

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Австралия Ли Хонгджъ Сид ни, 2-3 май 1999 г. Здра вей те на всич ки! (Аплодисменти) Не у сет но вече из ми на

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Австралия Ли Хонгджъ Сид ни, 2-3 май 1999 г. Здра вей те на всич ки! (Аплодисменти) Не у сет но вече из ми на Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Австралия Ли Хонгджъ Сид ни, 2-3 май 1999 г. Здра вей те на всич ки! (Аплодисменти) Не у сет но вече из ми на ха го ди на или две, от как то бях в Сид ни за пос

Подробно

50.indd

50.indd ПРЕД ГОВОР Из к лю че ни е то ка то со ци о ло ги ческа поз на ва тел на фи гура: слу ча ят Тек сим и Ге ор ги Най денов Не-исто рия на Тексим В края на де кем в ри 1961 г. по си ла та на секрет но раз

Подробно

buletin-last.indd

buletin-last.indd Европейски съюз ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.03-0001 Квалификация на педагогическите специалисти Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ КАТЕДРА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА Владимир Филипов Вълов НЯКОИ А

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ КАТЕДРА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА Владимир Филипов Вълов НЯКОИ А СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ КАТЕДРА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА Владимир Филипов Вълов НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИНТОНАЦИОННАТА ТИПОЛОГИЯ АВТОРЕФЕРАТ на дисертация

Подробно

Георги Константинов Ставайте, робове, аз не ща ярем! Фантастично-документален роман Шрапнел, 2005

Георги Константинов Ставайте, робове, аз не ща ярем! Фантастично-документален роман Шрапнел, 2005 Георги Константинов Ставайте, робове, аз не ща ярем! Фантастично-документален роман Шрапнел, 2005 3 ВМЕСТО ПРОЛОГ Георги Константинов, автор, 2005 Шрапнел, 2005 Бо го ве те не ме оби чат. Иначе от дав

Подробно

28 Ис Послушайте Меня.mus

28 Ис Послушайте Меня.mus 142 Послушайте Меня Исайя 51: 1-11 танслав Маген опрано льт Умеренно М=130 1 енор ас 1 По - слу-ша-йте Ме - ня, стре - мя-щ - е - ся к пра - вде, - щу - щ - е Го - спо - да! Взгля - н - те на ска - лу,

Подробно

Годишњак за српски језик Фонестемата и књижевност като субморфена единица XXIV/11 (2011), Ва лен ти на Бонд жо ло ва* ВТУ Св. св. Ки рил и Ме то

Годишњак за српски језик Фонестемата и књижевност като субморфена единица XXIV/11 (2011), Ва лен ти на Бонд жо ло ва* ВТУ Св. св. Ки рил и Ме то Годишњак за српски језик Фонестемата и књижевност като субморфена единица XXIV/11 (2011), 73 80 Ва лен ти на Бонд жо ло ва* ВТУ Св. св. Ки рил и Ме то дий Фи ло ло ги че ски фа кул тет Ка те дра по съ

Подробно

q = 120 S A T B 1. Канонарх. Альт - Ве - ли - чит ду - ша мо - я Го Величит душа моя-г Господа - спо - да. Хор Н.Озеров И И И воз - ра - до - ва - ся

q = 120 S A T B 1. Канонарх. Альт - Ве - ли - чит ду - ша мо - я Го Величит душа моя-г Господа - спо - да. Хор Н.Озеров И И И воз - ра - до - ва - ся q = 120 S A T B 1. Канонарх. Альт Ве л чт ду ша мо я Го Велчт душа мояг Господа спо да. Хор Н.Озеров И И И воз ра до ва ся дух мой воз ра до ва ся дух мой воз ра до ва ся дух мой о о о 5 зе Спа зе Спа

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный жилой дом 22 (по генплану) в застройке по адресу Нижегородская область, г. Н. Новгород, Приокский район, в районе

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный жилой дом 22 (по генплану) в застройке по адресу Нижегородская область, г. Н. Новгород, Приокский район, в районе ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный жилой дом 22 (по генплану) в застройке по адресу Нижегородская область, г. Н. Новгород, Приокский район, в районе пос. Дубенки (участок 3) 52-000429 по состоянию на

Подробно

A solo S A T B q = Ве Ве Ве Ве Величит душа моя Господа ша Cоло альта с хором - ли - чит ду - мо - я Го - ли - чит ду - ли - чит ду - ли - чит д

A solo S A T B q = Ве Ве Ве Ве Величит душа моя Господа ша Cоло альта с хором - ли - чит ду - мо - я Го - ли - чит ду - ли - чит ду - ли - чит д A solo S A T B q = 76 1. Ве Ве Ве Ве Величит душа моя Господа ша Cоло альта с хором ли чит ду мо я Го ли чит ду ли чит ду ли чит ду спо да. ша. И ша. И ша. И воз воз воз И воз ра Фрунза до ва ся ра до

Подробно

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната година, подредени в низходящ ред в за

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната година, подредени в низходящ ред в за стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-2020 година, подредени в низходящ ред в зависимост от БАЛ-а им 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50

Подробно

<CAE0F4E8E7ECE C1EBE0E6E5EDE820EDE5EFEEF0EEF7EDE8E820E220EFF3F2FC292E6D7573>

<CAE0F4E8E7ECE C1EBE0E6E5EDE820EDE5EFEEF0EEF7EDE8E820E220EFF3F2FC292E6D7573> Áëàæåíè íåïîðî íèè â ïóòü (êàôèçìà 17, ïñàëîì 118) Ìóçûêà: Åñèí Ñ. Â. Бла - же - ни не - по - роч - ни - и впуть, хо - дя - щи - и вза - 5 ко - не Го - спод - ни. Бла - же - ни ис-пы - та - ю -щи -и сви

Подробно

-FS10

-FS10 О НЕ ЗА КОН НОМ ОБО РО ТЕ НАР КО ТИ КОВ КАК ОБ УГ РО ЗЕ НА ЦИ О НАЛЬ НОЙ БЕ ЗО ПАС НО СТИ РОССИИ З А М Е С Т И Т Е Л Ь П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я К О М И Т Е Т А Г О С Д У М Ы Р Ф П О Б Е З О П А С Н О С

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоэтажный жилой дом по ул. Восточно-Кругликовской в г. Краснодаре. Литер 2.5 (2-й этап строительства) по состоянию н

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоэтажный жилой дом по ул. Восточно-Кругликовской в г. Краснодаре. Литер 2.5 (2-й этап строительства) по состоянию н ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоэтажный жилой дом по ул. Восточно-Кругликовской в г. Краснодаре. Литер 2.5 (2-й этап строительства) 23-001371 по состоянию на 19.09.2019 Дата подачи декларации: 16.11.2018 01

Подробно

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2 СПЕЦИЈАЛН И ПОНУДИ Regnum Apart Hotel 5*-Банско 2 деца до 10,99 год.-гратис Период на престој: 18.01-21.01/18-3 ноќи:226 Це н ат а е да де н а по лиц е за 3 ноќи во E XE CU TI VE S UI T E МО U NTA I N

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Квартал 13 А, Б, корп. 4в, Некрасовка, Москва; 17-этажный пятисекционный сборно-монолитный жилой дом на базе проекта повторного п

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Квартал 13 А, Б, корп. 4в, Некрасовка, Москва; 17-этажный пятисекционный сборно-монолитный жилой дом на базе проекта повторного п ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Квартал 13 А, Б, корп. 4в, Некрасовка, Москва; 17-этажный пятисекционный сборно-монолитный жилой дом на базе проекта повторного применения "ДОМРИК" из изделий производства ОАО "ДСК-1"

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирного дома со встроенными помещениями и пристроенным наземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирного дома со встроенными помещениями и пристроенным наземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирного дома со встроенными помещениями и пристроенным наземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Пискарёвка, проспект Маршала Блюхера, дом 4, корпус

Подробно

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» ( Вариант На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (  Вариант На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не Вариант 5902065 1. На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не ра венств 2. Ре ши те си сте му не ра венств За да ние 8 340973 На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство её ре

Подробно

стр. 1 от 11 Протокол с имената на учениците, приети след Първо класиране за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-

стр. 1 от 11 Протокол с имената на учениците, приети след Първо класиране за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната 2019- стр. 1 от 11 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50 100.00 43.0 83.33 100.00 100.00 840.000 а 2 055 50.00 100 Васил Ди Др 14.00 96.00 41.0 66.67 95.65 95.06 798.631 а 3 204 50.00 100 Даниел Ни Ге 14.25 88.00

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, подземной и встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург,

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, подземной и встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, подземной и встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Уральская улица, участок 46, ( на месте дома 2, литера

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, подземной и встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург,

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, подземной и встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, подземной и встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Уральская улица, участок 46, ( на месте дома 2, литера

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирного дома со встроенными помещениями и пристроенным наземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирного дома со встроенными помещениями и пристроенным наземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирного дома со встроенными помещениями и пристроенным наземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Пискарёвка, проспект Маршала Блюхера, дом 4, корпус

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный жилой дом (поз.2) в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области по

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный жилой дом (поз.2) в микрорайоне Мегаполис-Парк в п. Мичуринский Брянского района Брянской области по ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный жилой дом (поз.2) в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области 32-000255 по состоянию на 28.10.2019 Дата подачи декларации: 18.10.2019

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный жилой дом 6 (по генплану) по состоянию на Дата подачи декларации: О фир менном

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный жилой дом 6 (по генплану) по состоянию на Дата подачи декларации: О фир менном ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный жилой дом 6 (по генплану) 52-000314 по состоянию на 31.10.2019 Дата подачи декларации: 15.05.2018 01 О фир менном на име нова нии (на име нова нии) зас т рой щи ка,

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Корпус 2 (2 этап строительства) Жилой дом 1 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания по ул.8 Марта в городе Пензе 58

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Корпус 2 (2 этап строительства) Жилой дом 1 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания по ул.8 Марта в городе Пензе 58 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Корпус 2 (2 этап строительства) Жилой дом 1 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания по ул.8 Марта в городе Пензе 58-000243 по состоянию на 18.09.2019 Дата подачи декларации:

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Жилой комплекс "Жемчужная гавань" по состоянию на Дата подачи декларации: О фир менном на име

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Жилой комплекс Жемчужная гавань по состоянию на Дата подачи декларации: О фир менном на име ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Жилой комплекс "Жемчужная гавань" 78-001333 по состоянию на 30.10.2019 Дата подачи декларации: 28.12.2018 01 О фир менном на име нова нии (на име нова нии) зас т рой щи ка, мес т е

Подробно

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ. Ш у м е н, о б л.

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЖК "Городские Истории" по адресу: г. Москва, п. Внуковское, тер. ТПУ "Рассказовка", з/у 13/6А, 13/9А по состоянию на 17

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЖК Городские Истории по адресу: г. Москва, п. Внуковское, тер. ТПУ Рассказовка, з/у 13/6А, 13/9А по состоянию на 17 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЖК "Городские Истории" по адресу: г. Москва, п. Внуковское, тер. ТПУ "Рассказовка", з/у 13/6А, 13/9А 77-001486 по состоянию на 17.09.2019 01 О фир менном на име нова нии (на име нова

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО ВИ ПРЕДСТАВЯ УНИКАЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА Включете комплекта Астрономия за деца в иновативните си програми! БЪЛ Г АРСКИЯ ПАЗАР КAKВО ВКЛЮЧВА

ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО ВИ ПРЕДСТАВЯ УНИКАЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА Включете комплекта Астрономия за деца в иновативните си програми! БЪЛ Г АРСКИЯ ПАЗАР КAKВО ВКЛЮЧВА ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО ВИ ПРЕДСТАВЯ УНИКАЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА Включете комплекта Астрономия за деца в иновативните си програми! БЪЛ Г АРСКИЯ ПАЗАР КAKВО ВКЛЮЧВА КОМПЛЕКТЪТ? В КРАСИВАТА ПАПКА ЩЕ ОТКРИЕТЕ: Книга за

Подробно

Слово седмичник за общините АЕЦ и кметствата плюс НОЕМВРИ 2011, ЦЕНА 0,30 ЛВ. ГО

Слово седмичник за общините АЕЦ и кметствата плюс НОЕМВРИ 2011, ЦЕНА 0,30 ЛВ. ГО седмичник за общините АЕЦ и кметствата плюс www.slovoplus.info e-mail: slovoplyus@abv.bg, slovoplus@yahoo.com 3-9 НОЕМВРИ 2011, ЦЕНА 0,30 ЛВ. ГОДИНА XVI, БРОЙ 43 (803) ISSN 1310-9693 КОЗЛОДУЙ ЕНЕРГИЯ ЗА

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Гостиница с подземной автостоянкой (Инские холмы) по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, улица Б

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Гостиница с подземной автостоянкой (Инские холмы) по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, улица Б ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Гостиница с подземной автостоянкой (Инские холмы) по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, улица Большевистская 54-000307 по состоянию на 10.10.2019

Подробно

Езикова гимназия гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов" 19 тел факс: ~ е-тай: Утвържда /Йорданка Граф

Езикова гимназия гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов 19 тел факс: ~ е-тай:   Утвържда /Йорданка Граф гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов" 19 тел факс: 0361 6-28-1 ~ е-тай: gpche.ki@abv.bg www.botev-kardzhali.com Утвържда /Йорданка ---------------------------- П р е д м е т К л ас 9А1 К о н тр о л н а 1

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный дом по адресу: город Москва, Западный административный округ, район Раменки, Мичуринский проспект, вл

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный дом по адресу: город Москва, Западный административный округ, район Раменки, Мичуринский проспект, вл ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный дом по адресу: город Москва, Западный административный округ, район Раменки, Мичуринский проспект, вл.56 77-001026 по состоянию на 27.09.2019 Дата подачи декларации:

Подробно

Выдающиеся ПСИХОЛОГИ МОСКВЫ

Выдающиеся ПСИХОЛОГИ МОСКВЫ Выдающиеся ПСИХОЛОГИ МОСКВЫ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ ТИХОМИРОВ СОЗДАТЕЛЬ ШКОЛЫ МЫШЛЕНИЯ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (1933 2001) Олег Кон стан ти но вич Ти хо ми ров один из на и бо лее яр ких про фес со ров фа

Подробно