Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо"

Препис

1 Приложение 11 към т., подточка 1 РАЗДЕЛ. ЗДРАВН ДЕМГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура БЛАСТ ИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градовет е % Население В селата % Под трудоспособна възраст % В трудоспособна възраст % Над трудоспособна възраст % Естествен прираст на 1000 души население Живоро дени Умрели Естестве н прираст ЗА СТРАНАТА ЗА СТРАНАТА % 51% 73% 27% 15% 61% 24% 9,38 15,13-5,74 ЛВЕЧ ЛВЕЧ БЛАСТ % 51% 63% 37% 14% 56% 30% 8,00 19,25-11,25 ЛВЕЧ Априлци % 51% 90% 10% 9% 51% 40% 5,46 25,69-20,23 ЛВЕЧ Летница % 51% 71% 29% 16% 50% 34% 9,81 28,03-18,22 ЛВЕЧ Ловеч % 51% 74% 26% 12% 57% 31% 6,95 17,62-10,67 ЛВЕЧ Луковит % 51% 51% 49% 20% 54% 26% 11,70 18,45-6,75 ЛВЕЧ Тетевен % 51% 46% 54% 16% 59% 26% 8,24 18,36-10,12 ЛВЕЧ Троян % 52% 66% 34% 12% 56% 32% 5,69 18,61-12,92 ЛВЕЧ Угърчин % 51% 41% 59% 18% 47% 35% 12,10 34,15-22,05 ЛВЕЧ Ябланица % 50% 46% 54% 22% 53% 25% 12,63 16,95-4,32

2 РАЗДЕЛ. ЗДРАВН ДЕМГРАФСКИ ДАННИ КЛАС ЗАБЛЯВАНИЯ П МКБ-10 ДЕЦА Т 0 Д 17-ГДИШНА ВЪЗРАСТ Регистри На 100 тн. дял -рани хил. % заболява души ния Регистри -рани заболява ния Таблица 2. Заболеваемост по групи заболявания и по възраст ЛИЦА НАД 18 ГДИНИ На 100 хил. души тн. дял % Регистри -рани заболява ния Някои инфекциозни и паразитни болести ,84 5,49 % ,43 1,83 % ,61 2,87 % Новообразувания ,89 0,19 % ,94 1,36 % ,82 1,03 % Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм ,31 0,13 % ,00 0,08 % ,61 0,10 % V Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата ,92 0,36 % ,44 1,64 % ,39 1,28 % V Психични и поведенчески разстройства ,62 0,27 % ,99 0,61 % ,02 0,51 % V Болести на нервната система ,41 0,56 % ,38 3,13 % ,12 2,40 % V Болести на окото и придатъците му ,42 2,64 % ,32 7,35 % ,85 6,01 % V Болести на ухото и мастоидния израстък ,78 1,25 % ,20 1,77 % ,64 1,62 % Х Болести на органите на кръвообращението ,89 0,19 % ,02 9,26 % ,29 6,69 % Х Болести на дихателната система ,03 16,41 % ,80 0,82 % ,03 5,25 % Х Болести на храносмилателната система ,65 2,17 % ,11 2,93 % ,22 2,71 % Х Болести на кожата и подкожната тъкан ,82 2,32 % ,40 1,36 % ,05 1,63 % Х Болести на костно-мускулната система и на съединителната ,29 0,53 % ,22 5,90 % ,94 4,37 % тъкан ХV Болести на пикочо-половата система ,94 1,48 % ,42 7,84 % ,12 6,03 % ХV Бременност, раждане и послеродов период ,39 0,08 % 78 69,00 0,06 % ,96 0,07 % ХV Някои състояния, възникващи през перинаталния период ,99 0,09 % 43 38,04 0,03 % 86 63,92 0,05 % ХV Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и ,32 0,26 % 99 87,58 0,08 % ,72 0,13 % хромозомни аберации ХV Симптоми, признаци и отклонения от нормата ,29 2,79 % 96 84,92 0,08 % ,16 0,85 % ХX Травми, отравяния и някои други последици от ,49 2,80 % ,02 3,77 % ,41 3,49 % въздействието на външни причини XX Външни причини за заболеваемост и смъртност ,40 5,42 % ,65 10,91 % ,05 9,35 % XX Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби ,82 54,57 % ,04 39,18 % ,29 43,55 % ,51 100,00 % ,92 100,00 % ,18 100,00 % На 100 хил. души тн. дял %

3 РАЗДЕЛ. ЗДРАВН ДЕМГРАФСКИ ДАННИ Таблица 3. Хоспитализирана заболеваемост на населението КЛАС ЗАБЛЯВАНИЯ П МКБ-10 Хоспитализирани случаи На 100 хил. души тн. дял % Някои инфекциозни и паразитни болести ,50 1,60 % Новообразувания ,20 1,39 % Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм 2 1,50 0,01 % V Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата ,70 3,29 % V Психични и поведенчески разстройства ,40 3,88 % V Болести на нервната система ,50 2,37 % V Болести на окото и придатъците му ,20 2,04 % V Болести на ухото и мастоидния израстък 95 70,60 0,29 % Х Болести на органите на кръвообращението ,10 17,01 % Х Болести на дихателната система ,90 24,62 % Х Болести на храносмилателната система ,10 8,40 % Х Болести на кожата и подкожната тъкан ,40 2,19 % Х Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан ,00 7,01 % ХV Болести на пикочо-половата система ,30 7,86 % ХV Бременност, раждане и послеродов период ,30 8,00 % ХV Някои състояния, възникващи през перинаталния период ,40 0,81 % ХV Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации 20 14,90 0,06 % ХV Симптоми, признаци и отклонения от нормата ,50 1,57 % ХX Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини ,00 4,49 % XX Външни причини за заболеваемост и смъртност - XX Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби ,60 3,10 % ,10 100,00 %

4 РАЗДЕЛ. ВИД, БРЙ, ДЕЙНСТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Таблица 1. Вид, брой, дейност и разпределение на съществуващите лечебни заведения ВИД ЛЕЧЕБН ЗАВЕДЕНИЕ АБРЕВИАТУРА БЛАСТ ЛВЕЧ ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБЛНИЧНА ПМЩ , Индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ ИППИМП 72 53, Индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ - дентална ИППИМП ДМ , медицина Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ ГППИМП 4 3, Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ - дентална ГППИМП ДМ 4 3, медицина СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПМЩ , Индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ ИПСИМП , Групова практика за специализирана извънболнична медицинска помощ ГПСИМП 6 4, Индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ - ИПСИДП 3 2, дентална Групова практика медицина за специализирана извънболнична медицинска помощ - дентална ГПСИДП медицина Медицински център МЦ 6 4, Медико дентален център МДЦ Дентален център ДЦ Диагностично-консултативен център ДКЦ Самостоятелна медико-диагностична лаборатория СМДЛ 10 7, Самостоятелна медико-техническа лаборатория СМТЛ 14 10, БЛНИЧНА ПМЩ 7 5, Многопрофилна болница за активно лечение МБАЛ 4 3, Специализирана болница за активно лечение СБАЛ 1 0,75-1 Болница за продължително лечение и рехабилитация БПЛР Болница за продължително лечение БПЛ Специализирана болница за рехабилитация СБР Държавна психиатрична болница ДБП 2 1, ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 8 5, Център за спешна медицинска помощ ЦСМП - филиал 8 5, Център по трансфузионна хематология ЦТХ Комплексен онкологичен център КЦ Център за психично здраве ЦПЗ Център за кожно-венерически заболявания ЦКВЗ Дом за медико-социални грижи ДМСГ Диализен център ДЦ Тъканна банка ТБ Хоспис ХСПИС на 100 хил. души Априлц и Летниц а Ловеч Лукови т Тетевен Троян Угърчи н Яблани ца

5 РАЗДЕЛ. НЕБХДИМ МИНИМАЛЕН БРЙ ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИ П ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И СПЕЦИАЛИСТИ Т ПРФЕСИНАЛН НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ИЗВЪНБЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПМЩ П СПЕЦИАЛНСТИ Таблица 1. Необходим минимален брой лекари и лекари по дентална медицина по специалности СПЕЦИАЛНСТ Брой на 100 хил. специалисти души ЛЕКАРИ В ПЪРВИЧНАТА ИЗВЪНБЛНИЧНА ПМЩ ,26 А МЕДИЦИНА ,90 ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ,36 ЛЕКАРИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИЗВЪНБЛНИЧНА ПМЩ ,58 ЛЕКАРИ П КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНСТИ ,09 АКУШЕРСТВ И ГИНЕКЛГИЯ 12 8,99 АНЕСТЕЗИЛГИЯ И ИНТЕНЗИВН ЛЕЧЕНИЕ 1 0,75 ВЪТРЕШНИ БЛЕСТИ 2 1,50 ГАСТРЕНТЕРЛГИЯ 3 2,25 ЕНДКРИНЛГИЯ И БЛЕСТИ НА БМЯНАТА 8 5,99 ИНФЕКЦИЗНИ БЛЕСТИ 1 0,75 КАРДИЛГИЯ 15 11,23 КЛИНИЧНА АЛЕРГЛГИЯ 3 2,25 КЛИНИЧНА ТКСИКЛГИЯ - КЛИНИЧНА ХЕМАТЛГИЯ - КЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БЛЕСТИ 6 4,49 МЕДИЦИНСКА НКЛГИЯ 2 1,50 МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТЛГИЯ - НЕРВНИ БЛЕСТИ 17 12,73 НЕФРЛГИЯ 4 3,00 РТПЕДИЯ И ТРАВМАТЛГИЯ 10 7,49 ЧНИ БЛЕСТИ 10 7,49 ПНЕВМЛГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ 8 5,99 ПСИХИАТРИЯ 9 6,74 РЕВМАТЛГИЯ 1 0,75 УРЛГИЯ 2 1,50 УШН-НСН-ГЪРЛЕНИ БЛЕСТИ 6 4,49 ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИННА МЕДИЦИНА 5 3,74 ГРЪДНА ХИРУРГИЯ - НЕВРХИРУРГИЯ 1 0,75 СЪДВА ХИРУРГИЯ, АНГИЛГИЯ 3 2,25 ХИРУРГИЯ 14 10,49 ПЕДИАТРИЯ 15 11,23

6 СПЕЦИАЛНСТ Брой на 100 хил. специалисти души ДЕТСКА ГАСТРЕНТЕРЛГИЯ - ДЕТСКА ЕНДКРИНЛГИЯ И БЛЕСТИ НА БМЯНАТА - ДЕТСКА КАРДИЛГИЯ 1 0,75 ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТЛГИЯ И НКЛГИЯ - ДЕТСКА НЕВРЛГИЯ - ДЕТСКА НЕФРЛГИЯ - ДЕТСКА ПНЕВМЛГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ - ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ - ДЕТСКА РЕВМАТЛГИЯ - ДЕТСКА ХИРУРГИЯ - ЛЕКАРИ, СЪЩЕСТВЯВАЩИ МЕДИК-ДИАГНСТИЧНИ ДЕЙНСТИ П СПЕЦИАЛНСТИ 14 10,49 ВИРУСЛГИЯ 1 0,75 КЛИНИЧНА ИМУНЛГИЯ - ТРАНСФУЗИННА ХЕМАТЛГИЯ ИМУНХЕМАТЛГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1 0,75 КЛИНИЧНА ЛАБРАТРИЯ 7 5,24 КЛИНИЧНА МИКРБИЛГИЯ 3 2,25 МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТЛГИЯ 1 0,75 А И КЛИНИЧНА ПАТЛГИЯ 1 0,75 БРАЗНА ДИАГНСТИКА - БРЙ ЛЕКАРИ ,84 ЛЕКАРИ П ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА П СПЕЦИАЛНСТИ 3 2,25 РТДНТИЯ - ПРТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - ПАРДНТЛГИЯ И ЗАБЛЯВАНИЯ НА РАЛНАТА ЛИГАВИЦА - ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 0,75 ПЕРАТИВН ЗЪБЛЕЧЕНИЕ И ЕНДДНТИЯ - РАЛНА ХИРУРГИЯ 2 1,50 ДЕНТАЛНА КЛИНИЧНА АЛЕРГЛГИЯ - ДЕНТАЛНА БРАЗНА ДИАГНСТИКА -

7 РАЗДЕЛ. НЕБХДИМ МИНИМАЛЕН БРЙ ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИ П ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И СПЕЦИАЛИСТИ Т ПРФЕСИНАЛН НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ИЗВЪНБЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПМЩ П СПЕЦИАЛНСТИ Таблица 2. Необходим минимален брой специалисти от професионално направление Здравни грижи СПЕЦИАЛНСТ Брой на 100 хил. специалисти души МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ,34 АКУШЕРКИ 12 8,99 ФЕЛДШЕРИ - РЕХАБИЛИТАТРИ 8 5,99 КЛИНИЧНИ ЛАБРАНТИ 26 19,47 РЕНТГЕНВИ ЛАБРАНТИ 5 3,74 БРЙ СПЕЦИАЛИСТИ П ЗДРАВНИ ГРИЖИ ,54

8 РАЗДЕЛ V. БРЙ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИ П ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА П СПЕЦИАЛНСТИ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ Т ПРФЕСИНАЛН НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ИЗВЪНБЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПМЩ Таблица 1. Брой на практикуващите лекари и лекари по дентална медицина по специалности СПЕЦИАЛНСТ Практикуващи само в ИМП Практикуващи и в ЛЗБП на 100 хил. души ЛЕКАРИ П КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНСТИ ,25 АКУШЕРСТВ И ГИНЕКЛГИЯ ,99 АНЕСТЕЗИЛГИЯ И ИНТЕНЗИВН ЛЕЧЕНИЕ 1 1 0,75 ВЪТРЕШНИ БЛЕСТИ 2 2 1,50 ГАСТРЕНТЕРЛГИЯ ,25 ЕНДКРИНЛГИЯ И БЛЕСТИ НА БМЯНАТА ,99 ИНФЕКЦИЗНИ БЛЕСТИ 1 1 0,75 КАРДИЛГИЯ ,23 КЛИНИЧНА АЛЕРГЛГИЯ ,25 КЛИНИЧНА ТКСИКЛГИЯ КЛИНИЧНА ХЕМАТЛГИЯ КЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БЛЕСТИ ,49 МЕДИЦИНСКА НКЛГИЯ 2 2 1,50 МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТЛГИЯ НЕРВНИ БЛЕСТИ ,73 НЕФРЛГИЯ ,00 РТПЕДИЯ И ТРАВМАТЛГИЯ ,49 ЧНИ БЛЕСТИ ,49 ПНЕВМЛГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ ,99 ПСИХИАТРИЯ ,74 РЕВМАТЛГИЯ 1 1 0,75 УРЛГИЯ 2 2 1,50 УШН-НСН-ГЪРЛЕНИ БЛЕСТИ ,49 ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИННА МЕДИЦИНА ,74 ГРЪДНА ХИРУРГИЯ НЕВРХИРУРГИЯ 1 1 0,75 СЪДВА ХИРУРГИЯ, АНГИЛГИЯ ,25 ХИРУРГИЯ ,49 ПЕДИАТРИЯ ,23 ДЕТСКА ГАСТРЕНТЕРЛГИЯ ДЕТСКА ЕНДКРИНЛГИЯ И БЛЕСТИ НА БМЯНАТА

9 СПЕЦИАЛНСТ Практикуващи само в ИМП Практикуващи и в ЛЗБП на 100 хил. души ДЕТСКА КАРДИЛГИЯ 1 1 0,75 ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТЛГИЯ И НКЛГИЯ ДЕТСКА НЕВРЛГИЯ ДЕТСКА НЕФРЛГИЯ ДЕТСКА ПНЕВМЛГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ ДЕТСКА РЕВМАТЛГИЯ ДЕТСКА ХИРУРГИЯ А МЕДИЦИНА ,20 ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ БЕЗ СПЕЦИАЛНСТ ,96 ЛЕКАРИ, СЪЩЕСТВЯВАЩИ МЕДИК-ДИАГНСТИЧНИ ДЕЙНСТИ П СПЕЦИАЛНСТИ ,23 ВИРУСЛГИЯ 1 1 0,75 КЛИНИЧНА ИМУНЛГИЯ ТРАНСФУЗИННА ХЕМАТЛГИЯ ИМУНХЕМАТЛГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1 1 0,75 КЛИНИЧНА ЛАБРАТРИЯ ,24 КЛИНИЧНА МИКРБИЛГИЯ ,25 МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТЛГИЯ 1 1 0,75 А И КЛИНИЧНА ПАТЛГИЯ 1 1 0,75 БРАЗНА ДИАГНСТИКА ,74 БРЙ ЛЕКАРИ ,47 ЛЕКАРИ П ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА П СПЕЦИАЛНСТИ ,20 А ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ,96 РТДНТИЯ ПРТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПАРДНТЛГИЯ И ЗАБЛЯВАНИЯ НА РАЛНАТА ЛИГАВИЦА ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 1 0,75 ПЕРАТИВН ЗЪБЛЕЧЕНИЕ И ЕНДДНТИЯ РАЛНА ХИРУРГИЯ 2 2 1,50 ДЕНТАЛНА КЛИНИЧНА АЛЕРГЛГИЯ ДЕНТАЛНА БРАЗНА ДИАГНСТИКА ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРИ БЕЗ СПЕЦИАЛНСТ ,43

10 РАЗДЕЛ V. БРЙ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИ П ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА П СПЕЦИАЛНСТИ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ Т ПРФЕСИНАЛН НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ИЗВЪНБЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПМЩ Таблица 2. Брой на специалистите от професионално направление Здравни грижи СПЕЦИАЛНСТ Брой в ПИМП Брой в СИМП на 100 хил. души МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ,44 АКУШЕРКИ ,99 ФЕЛДШЕРИ РЕХАБИЛИТАТРИ 8 8 5,99 КЛИНИЧНИ ЛАБРАНТИ ,47 РЕНТГЕНВИ ЛАБРАНТИ 5 5 3,74 БРЙ СПЕЦИАЛИСТИ П ЗДРАВНИ ГРИЖИ ,64

11 РАЗДЕЛ V. БРЙ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЛЕГЛА ЗА БЛНИЧН ЛЕЧЕНИЕ И СЪЩЕСТВЯВАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНСТИ П ВИДВЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТ ИМ П ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И П НИВА НА КМПЕТЕНТНСТ НА СЪТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ВИДВЕ ЛЕГЛА Таблица 1. Брой на съществуващите легла за болнично лечение по ви В ЛЗ за активно лечение /МБАЛ,СБАЛ, КЦ,ЦПЗ,ЦКВЗ/ 5 В други ЛЗ /БПЛР,БПЛ,СБР,ДПБ/ 2 на 1000 души АКТИВНИ ,49 ИНТЕНЗИВНИ ,10 ТЕРАПЕВТИЧНИ ,51 ХИРУРГИЧНИ ,87 ПЕДИАТРИЧНИ ,70 АКУШЕР-ГИНЕКЛГИЧНИ ,31 ДРУГИ ,55 ДЪЛГСРЧНИ ГРИЖИ /ПРДЪЛЖИТЕЛН ЛЕЧЕНИЕ И ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ/ ,12 ПСИХИАТРИЧНИ ,26 ФИЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ , ,03

12 РАЗДЕЛ V. БРЙ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЛЕГЛА ЗА БЛНИЧН ЛЕЧЕНИЕ И СЪЩЕСТВЯВАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНСТИ П ВИДВЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТ ИМ П ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И П НИВА НА КМПЕТЕНТНСТ НА СЪТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ Таблица 2. съществявани медицински дейности по видове, лечебни заведения и нива на компетентност ЗА БЛАСТТА Медицински дейности по видове бщо легла Интензивни АНЕСТЕЗИЛГИЯ И ИНТЕНЗИВН ЛЕЧЕНИЕ Терапевтични ВЪТРЕШНИ БЛЕСТИ - НЕПРФИЛИРАНИ ГАСТРЕНТЕРЛГИЯ ЕНДКРИНЛГИЯ И БЛЕСТИ НА БМЯНАТА ИНФЕКЦИЗНИ БЛЕСТИ КАРДИЛГИЯ КЛИНИЧНА АЛЕРГЛГИЯ КЛИНИЧНА ИМУНЛГИЯ КЛИНИЧНА ТКСИКЛГИЯ КЛИНИЧНА ХЕМАТЛГИЯ 1 1 КЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БЛЕСТИ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКА НКЛГИЯ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА НЕРВНИ БЛЕСТИ НЕФРЛГИЯ ПНЕВМЛГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ РЕВМАТЛГИЯ 2 2 Хирургични ГРЪДНА ХИРУРГИЯ ДЕТСКА ХИРУРГИЯ КАРДИХИРУРГИЯ ЛИЦЕВ-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ НЕВРХИРУРГИЯ РТПЕДИЯ И ТРАВМАТЛГИЯ ЧНИ БЛЕСТИ ПЛАСТИЧН-ВЪЗСТАНВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ СЪДВА ХИРУРГИЯ УРЛГИЯ УШН-НСН-ГЪРЛЕНИ БЛЕСТИ ХИРУРГИЯ

13 ЗА БЛАСТТА Медицински дейности по видове Педиатрични НЕНАТЛГИЯ ПЕДИАТРИЯ ДЕТСКА ГАСТРЕНТЕРЛГИЯ ДЕТСКА ЕНДКРИНЛГИЯ И БЛЕСТИ НА БМЯНАТА ДЕТСКА КАРДИЛГИЯ ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТЛГИЯ И НКЛГИЯ ДЕТСКА НЕВРЛГИЯ ДЕТСКА НЕФРЛГИЯ И ХЕМДИАЛИЗА ДЕТСКА ПНЕВМЛГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ ДЕТСКА РЕВМАТЛГИЯ Акушеро-гинекологични АКУШЕРСТВ ГИНЕКЛГИЯ ПАТЛГИЧНА БРЕМЕННСТ Други ПСИХИАТРИЯ ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИННА МЕДИЦИНА ПРДЪЛЖИТЕЛН ЛЕЧЕНИЕ ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ Структури без легла СПЕШНА МЕДИЦИНА ДИАЛИЗН ЛЕЧЕНИЕ (БРЙ ПСТВЕ) ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИНАР (БРЙ МЕСТА) ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИННА МЕДИЦИНА ВИРУСЛГИЧНА ЛАБРАТРИЯ КЛИНИЧНА ЛАБРАТРИЯ ЛАБРАТРИЯ П КЛИНИЧНА ИМУНЛГИЯ МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТЛГИЯ МИКРБИЛГИЧНА ЛАБРАТРИЯ ТКСИКOЛГИЧНА ЛАБРАТРИЯ БРАЗНА ДИАГНСТИКА ТРАНСФУЗИННА ХЕМАТЛГИЯ А И КЛИНИЧНА ПАТЛГИЯ 2 2 СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 1 1

14 "МБАЛ - Проф. Д-р Параскев Стоянов АД МБАЛ Троян ЕД МБАЛ Д-р Ангел Пешев ЕД "МБАЛ - Луковит" - ЕД СБАЛББ ЕД Медицински дейности по видове бщо легла Интензивни АНЕСТЕЗИЛГИЯ И ИНТЕНЗИВН ЛЕЧЕНИЕ Терапевтични ВЪТРЕШНИ БЛЕСТИ - НЕПРФИЛИРАНИ - ГАСТРЕНТЕРЛГИЯ ЕНДКРИНЛГИЯ И БЛЕСТИ НА БМЯНАТА ИНФЕКЦИЗНИ БЛЕСТИ КАРДИЛГИЯ КЛИНИЧНА АЛЕРГЛГИЯ - КЛИНИЧНА ИМУНЛГИЯ - КЛИНИЧНА ТКСИКЛГИЯ 1 1 КЛИНИЧНА ХЕМАТЛГИЯ 1 1 КЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БЛЕСТИ - ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ - МЕДИЦИНСКА НКЛГИЯ - НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА - НЕРВНИ БЛЕСТИ НЕФРЛГИЯ ПНЕВМЛГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ РЕВМАТЛГИЯ 2 2 Хирургични ГРЪДНА ХИРУРГИЯ - ДЕТСКА ХИРУРГИЯ - КАРДИХИРУРГИЯ - ЛИЦЕВ-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ - НЕВРХИРУРГИЯ - РТПЕДИЯ И ТРАВМАТЛГИЯ ЧНИ БЛЕСТИ 8 8 ПЛАСТИЧН-ВЪЗСТАНВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ - СЪДВА ХИРУРГИЯ УРЛГИЯ УШН-НСН-ГЪРЛЕНИ БЛЕСТИ 8 8 ХИРУРГИЯ Педиатрични НЕНАТЛГИЯ ПЕДИАТРИЯ ДЕТСКА ГАСТРЕНТЕРЛГИЯ - ДЕТСКА ЕНДКРИНЛГИЯ И БЛЕСТИ НА - БМЯНАТА ДЕТСКА КАРДИЛГИЯ - ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТЛГИЯ И НКЛГИЯ - ДЕТСКА НЕВРЛГИЯ - ДЕТСКА НЕФРЛГИЯ И ХЕМДИАЛИЗА - ДЕТСКА ПНЕВМЛГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ - ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ - ДЕТСКА РЕВМАТЛГИЯ -

15 "МБАЛ - Проф. Д-р Параскев Стоянов АД МБАЛ Троян ЕД МБАЛ Д-р Ангел Пешев ЕД "МБАЛ - Луковит" - ЕД СБАЛББ ЕД Медицински дейности по видове Акушеро-гинекологични АКУШЕРСТВ ГИНЕКЛГИЯ ПАТЛГИЧНА БРЕМЕННСТ Други ПСИХИАТРИЯ - ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИННА МЕДИЦИНА ПРДЪЛЖИТЕЛН ЛЕЧЕНИЕ ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ - Структури без легла СПЕШНА МЕДИЦИНА 1 1 ДИАЛИЗН ЛЕЧЕНИЕ (БРЙ ПСТВЕ) ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИНАР (БРЙ МЕСТА) - ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ - НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА - ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИННА МЕДИЦИНА - ВИРУСЛГИЧНА ЛАБРАТРИЯ - КЛИНИЧНА ЛАБРАТРИЯ ЛАБРАТРИЯ П КЛИНИЧНА ИМУНЛГИЯ - МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА - МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТЛГИЯ - МИКРБИЛГИЧНА ЛАБРАТРИЯ ТКСИКOЛГИЧНА ЛАБРАТРИЯ - БРАЗНА ДИАГНСТИКА ТРАНСФУЗИННА ХЕМАТЛГИЯ 1 1 А И КЛИНИЧНА ПАТЛГИЯ СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 1 1

16 ДПБ - Ловеч ДПБ - Карлуково Медицински дейности по видове бщо легла Интензивни АНЕСТЕЗИЛГИЯ И ИНТЕНЗИВН ЛЕЧЕНИЕ Терапевтични ВЪТРЕШНИ БЛЕСТИ - НЕПРФИЛИРАНИ ГАСТРЕНТЕРЛГИЯ ЕНДКРИНЛГИЯ И БЛЕСТИ НА БМЯНАТА ИНФЕКЦИЗНИ БЛЕСТИ КАРДИЛГИЯ КЛИНИЧНА АЛЕРГЛГИЯ КЛИНИЧНА ИМУНЛГИЯ КЛИНИЧНА ТКСИКЛГИЯ КЛИНИЧНА ХЕМАТЛГИЯ КЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БЛЕСТИ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКА НКЛГИЯ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА НЕРВНИ БЛЕСТИ НЕФРЛГИЯ ПНЕВМЛГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ РЕВМАТЛГИЯ Хирургични ГРЪДНА ХИРУРГИЯ ДЕТСКА ХИРУРГИЯ КАРДИХИРУРГИЯ ЛИЦЕВ-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ НЕВРХИРУРГИЯ РТПЕДИЯ И ТРАВМАТЛГИЯ ЧНИ БЛЕСТИ ПЛАСТИЧН-ВЪЗСТАНВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ СЪДВА ХИРУРГИЯ УРЛГИЯ УШН-НСН-ГЪРЛЕНИ БЛЕСТИ ХИРУРГИЯ Педиатрични НЕНАТЛГИЯ ПЕДИАТРИЯ ДЕТСКА ГАСТРЕНТЕРЛГИЯ ДЕТСКА ЕНДКРИНЛГИЯ И БЛЕСТИ НА БМЯНАТА ДЕТСКА КАРДИЛГИЯ ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТЛГИЯ И НКЛГИЯ ДЕТСКА НЕВРЛГИЯ ДЕТСКА НЕФРЛГИЯ И ХЕМДИАЛИЗА ДЕТСКА ПНЕВМЛГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ ДЕТСКА РЕВМАТЛГИЯ Акушеро-гинекологични АКУШЕРСТВ ГИНЕКЛГИЯ ПАТЛГИЧНА БРЕМЕННСТ

17 ДПБ - Ловеч ДПБ - Карлуково Медицински дейности по видове Други ПСИХИАТРИЯ ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИННА МЕДИЦИНА ПРДЪЛЖИТЕЛН ЛЕЧЕНИЕ ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ Структури без легла СПЕШНА МЕДИЦИНА ДИАЛИЗН ЛЕЧЕНИЕ (БРЙ ПСТВЕ) ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИНАР (БРЙ МЕСТА) ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИННА МЕДИЦИНА ВИРУСЛГИЧНА ЛАБРАТРИЯ КЛИНИЧНА ЛАБРАТРИЯ ЛАБРАТРИЯ П КЛИНИЧНА ИМУНЛГИЯ МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТЛГИЯ МИКРБИЛГИЧНА ЛАБРАТРИЯ ТКСИКOЛГИЧНА ЛАБРАТРИЯ БРАЗНА ДИАГНСТИКА ТРАНСФУЗИННА ХЕМАТЛГИЯ А И КЛИНИЧНА ПАТЛГИЯ СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

18 РАЗДЕЛ V. ВИД, БРЙ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ В БЛАСТТА ВИСКТЕХНЛГИЧНИ МЕТДИ ЗА ДИАГНСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ И НАЛИЧНАТА ЗА ТЯХНТ ПРИЛАГАНЕ ВИСКТЕХНЛГИЧНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В БЛАСТТА Таблица 1. Високотехнологични дейности и апаратура по вид, брой и разпределение ВИД ВИСКТЕХНЛГИЧНИ ДЕЙНСТИ ВИД ВИСКТЕХНЛГИЧНА АПАРАТУРА Наличен брой "МБАЛ - Проф. Д-р Параскев Стоянов АД Позитрон-емисионна томография PET-CT - Емисионна компютърна томография SPECT-CT - Магнитно-резонансна компютърна МРТ 1,5 Тесла томография - Компютърна томография Спирален КТ 32-срезов - Ендоваскуларно лечение, в т.ч. на Ангиограф екстракраниални (коронарни, каротидни, периферни съдове) на интракраниални съдове 1 1 Роботизирана хирургия Ендоскопска роботизирана система - Лъчелечение Линеен ускорител - Лъчелечение с модулиран интензитет Линеен ускорител с възможности за модулиран интензитет - Радиохирурургия Линеен ускорител или друга апаратура за радиохирургия - Брахитерапия Апаратура за брахитерапия - Трансплантация на сърце Трансплантация на бял дроб Трансплантация на черен дроб Трансплантация на бъбрек Трансплантация на панкреас Трансплантация на хемопоетични стволови - клетки - n vitro методи за асистирана репродукция

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души население Област Общини Население Мъже % Жени % В градовете

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на здравеопазването Регионална здравна инспекция Бургас гр. Бургас 8000, ул. Александровска 120 тел.: 056/ 807302, факс 056/ 816261 e-mail: rzi@rzi-burgas.com site: www.rzi-burgas.com

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф и за лица с образователно-квалификационна степен магистър по "медицина" 1 от 7 заемани по 34/29.12.2006 г. заемани по 34/29.12.2006 г. 2 Акушерство и гинекология ОБЩО: 0 0 0 13 18 5 36 Акушерство и гинекология

Подробно

ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г.

ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г. ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г. СЪСТОЯНИЕ И ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НАСЕЛЕНИЕ НА БУРГАСКИ РЕГИОН КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ Години Общо Мъже Жени В градовете В селата 1970 407717 208213 199504 229005 178712 1980 432721 216969

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

Лечебни заведения в област Монтана

Лечебни заведения в област Монтана ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Стамен Илиев АД, гр.монтана Адрес:гр. Монтана, ул. Сирма войвода" 2 Централа096/306 881,882,883,884,885; Изп. директор:д-р

Подробно

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от 23.04.2019 г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш

Подробно

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/ I II III IV V VI на Учебна 2019/2020 година У Ч Е Б Е Н П Л А Н СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 6 години УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В.

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СПИСЪК на обученията по ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ (ВСД) в Медицински университет-варна (допълнено към 18.04.2019г.) 1 ВСД: Бронхология конвенционална бронхоскопия ръководител обучение: доц. д-р Камен

Подробно

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на 001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 32 948 400 002 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 6 917 800 003 Оперативни процедури

Подробно

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

Брой (хил

Брой  (хил Икономически анализ надейносттаналечебните заведениязаболничнапомощ всистематанаобщественото здравеопазваневр България 2013г. запериода201014 Прогнози за2014г. София,2014 122 Национален център по обществено

Подробно

Общински дружества - Община СТАРА ЗАГОРА

Общински дружества - Община СТАРА ЗАГОРА Тролейбусни и автобусни превози ЕООД Управител: инж. Димитър Авджиев Предмет на дейност: Извършване на тролейбусен и автобусен превоз на пътници в Община Стара Загора. Адрес: кв."индустриален", Тролейбусно

Подробно

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г Код от информац ионната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, ой и др.) Цена, на от: Пациент НЗОК МЗ Клинични пътеки 2019 1 Стационарни грижи при еменност с повишен риск 400.00 2 Пренатална

Подробно

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ ПО ЗДРАВНА КАСА ЦЕНА В ЛВ ЗА ЗДРАВНОНЕ ОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИ   УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА АНКЕТНА КАРТА Уважаеми колеги, Центърът за кариерно развитие на Медицински университет Варна, провежда настоящото изследване с цел да установи очакванията

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН

Подробно

ПРОМОЦИОН. ПАКЕТИ -СБР-НК -2

ПРОМОЦИОН. ПАКЕТИ -СБР-НК -2 ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ НА СБР- НК ЕАД / ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ / Пакет ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕСТОЙ / минимален престой 30 дни / филиал МОМИН ПРОХОД - І-А* категория стая / с 2 легла / 35 лв. - І-ва категория стая

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 4 5 на Столичния общински

Подробно

СПИСЪК НА ЕКСПЕРТНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (съгласно Заповед РД / г. за изменение и допълнение на Заповед РД-01-11

СПИСЪК НА ЕКСПЕРТНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (съгласно Заповед РД / г. за изменение и допълнение на Заповед РД-01-11 СПИСЪК НА ЕКСПЕРТНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (съгласно Заповед РД-01-133/09.05.2019 г. за изменение и допълнение на Заповед РД-01-113/01.04.2019 г.) Състав Структура Упражнявана медицинска

Подробно

generated pdf

generated pdf Здравна инфраструктура РАЗВИВАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС Обща цел: Подобряване на грижата за

Подробно

План-разписание 2019 г.

План-разписание 2019 г. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ проф. д-р СВ. ГЕОРГИЕВ, дм 26.06.2019 г. ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата

Подробно

/"' I,,i J. i,' // YTBbP{LrJr:,,h../"''-"" I -/.4./ L' A-P CTEOAH KOHCTAHTIHO MrrHr4cTbP HA 3APABEOTTA3 YqE,EHA IIPOTPAMA 3A CTIEIIITAJIHOCT IICI4XILA

/' I,,i J. i,' // YTBbP{LrJr:,,h../''- I -/.4./ L' A-P CTEOAH KOHCTAHTIHO MrrHr4cTbP HA 3APABEOTTA3 YqE,EHA IIPOTPAMA 3A CTIEIIITAJIHOCT IICI4XILA /"' I,,i J. i,' // YTBbP{LrJr:,,h../"''-"" I -/.4./ L' A-P CTEOAH KOHCTAHTIHO MrrHr4cTbP HA 3APABEOTTA3 YqE,EHA IIPOTPAMA 3A CTIEIIITAJIHOCT IICI4XILATPHTIHVT TPI4XH (3A MEAI4III{HCKIT CECTPW W @EIAIIIEPII)

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020 г. София, 2019 г. 1 2 У К А З А Н И Я 1. Заявки за

Подробно

Slide 1

Slide 1 Човешкият организъм започва своето индивидуално развитие от оплодена яицеклетка наречена зигота. Тя се дели многократно, образуват се множество клетки, които се специалират да изпълняват определени функции

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ОТДЕЛ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И УНИВЕРСИТЕТСКО-БОЛНИЧНА КООРДИНАЦИЯ У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: С Ъ Г Л А С У В А Н О: РЕКТОР НА МУ - СОФИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАПЗГ Проф. д-р В.

Подробно

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр ЕИК: 112052721 ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск. 1 0,00 400,00 лв. 0,00 2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при

Подробно

Департамент Здравеопазване и социална работа Програма Естествени науки Модул Медицинска кибернетика Академичен курс Прогнозиране и диагностика в медиц

Департамент Здравеопазване и социална работа Програма Естествени науки Модул Медицинска кибернетика Академичен курс Прогнозиране и диагностика в медиц Департамент Здравеопазване и социална работа Програма Естествени науки Модул Медицинска кибернетика Академичен курс Прогнозиране и диагностика в медицината и здрваеопазването с практикум Информационен

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ЗДРАВНИ ГРИЖИ Утвърждавам: СЕДМИЧЕН УЧЕБЕН РАЗПИС за занятия през зимен семестър на учебната 2010/2011 година с

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ЗДРАВНИ ГРИЖИ Утвърждавам: СЕДМИЧЕН УЧЕБЕН РАЗПИС за занятия през зимен семестър на учебната 2010/2011 година с специалност Акушерка І курс, І семестър 8.00 10.15 ФВСАГ - Р 2, зала 303 11.00 13.15/14.00 Физиологично акушерство- /1-8 с./ до 13.15 ч. и /9-15 с./- до 14.00 ч. ІІ база 10.30 12.00 Физическо възпитание

Подробно

Microsoft Word - Sesia.doc

Microsoft Word - Sesia.doc ДО Общински съвет Шумен ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Веселин Златев - Кмет на Община Шумен Относно: Приемане на годишните счетоводни отчети на едноличните общински търговски дружества Към 31.12.2005г. Община Шумен

Подробно

Microsoft Word - Otch doc

Microsoft Word - Otch doc УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ 366 НА ПСИХИАТРИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТНA КАМПАНИЯ 2011 г. ) РАЗДЕЛ I. ПЕРСОНАЛ В КРАЯ НА ГОДИНАТА Данните трябва да са еднакви с тези

Подробно

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ В ОБЩИНА РАЗГРАД

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ  В  ОБЩИНА РАЗГРАД АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА д-р Лиляна Димитрова Тонева ул."гаврил Кръстевич" 3А 0888376563 Обща медицина д-р Елена Илиева Миличина ул."васил Левски" 1 к-т 3 0889622662

Подробно

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален Медицински университет - Плевен форма на обучение Задължителни дисциплини Държавни изисквания (в академ. ) Часове лекции Часове упражнения Кредити Натовареност по семестри (лекции / упражнения) І ІІ ІІІ

Подробно

Plan 09-11

Plan 09-11 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за периода 2009-2011 Стратегическа цел І. Профилактика на болестите и превенция на риска за здравето с акцент върху детско здравеопазване, социално-значими заболявания, заболявания и фактори,

Подробно