+КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животн

Размер: px
Започни от страница:

Download "+КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животн"

Препис

1 +КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животни и свине Ceftiofur hydrochloride CEFTIOMAX 50 mg/ml suspension for injection for cattle and swine Ceftiofur hydrochloride 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки ml съдържа: Активна(и) субстанция(и): Ceftiofur (as ceftiofur hydrochloride) 50.0 mg За пълния списък на помощните вещества вижте точка ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Инжекционна суспензия. Бяло до бяло-кремаво оцветена олеозна суспензия. 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 4.1 Видове животни, за които е предназначен BMII Едри преживни животни и свине 4.2 Терапевтични показания за отделните видове животни Едри преживни животни: Свине: - За третиране на бактериални респираторни заболявания, асоциирани с Mannheimia haemolytica (бивша Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida и Histophilus somni (бивш Haemophilus somnus), чувствителни спрямо цефтиофур хидрохлорид. - За третиране на акутна интердигитална некробацилоза (панарициум), асоциирана с Fusobacterium necrophorum и Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica), чувствителни спрямо цефтиофур хидрохлорид. - За третиране на бактериалния компонент при акутен следродилен (пуерперален) метрит до 10 дни след отелването, асоцииран с Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes и Fusobacterium necrophorum, чувствителни спрямо цефтиофур хидрохлорид. Показанието е ограничено до случаите, при които лечението с друг антимикробен агент е неуспешно. - За третиране на бактериални респираторни заболявания, асоциирани с Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae и Streptococcus suis, чувствителни спрямо цефтиофур хидрохлорид. 4.3 Противопоказания Да не се употребява при животни с установена свръхчувствителност спрямо цефтиофур и други β- лактамни антибиотици, или спрямо някой от ексципиентите. Да не се прилага в случай на установена резистентност спрямо активната субстанция или спрямо други β-лактамни антибиотици. Да не се прилага интравенозно.

2 Да не се използва при домашни птици (включително такива, чиито яйца са предназначени за човешка консумация) поради риск от разпространение на антимикробна резистентност сред хората. 4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен Не са известни такива. 4.5 Специални предпазни мерки при употреба Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта Трябва да се подходи с внимание към животните с установена свръхчувствителност спрямо цефтиофур, други цефалоспорини, пеницилини или други лекарствени продукти. Ако настъпи алергична реакция, по нататъшното прилагане на цефтиофур се прекратява и се пристъпва към подходяща терапия на свръхчувствителност спрямо β-лактамни антибиотици. ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животни и свине селектира резистентни щамове, като бактерии, носещи широкоспектърни беталактамази (ESBL), и може да представлява риск за човешкото здраве, ако тези щамове се разпространят сред хората, например чрез храната. По тази причина, ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животни и свине трябва да бъде запазен за лечение на клинични състояния, които слабо се повлияват или се очаква да се повлияят слабо (отнася се за много остри случаи, при които лечението трябва да започне без бактериологична диагноза) от лечението от първа линия. При употреба на продукта трябва да бъде взета под внимание официалната, националната и регионалната антимикробна политика. Повишеното използване, включително използването на продукта извън инструкциите в КХП, може да увеличи честотата на такава резистентност. Когато е възможно, ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животни и свине трябва да се използва само въз основа на подходящо изследване. ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животни и свине е предназначен за лечение на индивидуални животни. Да не се използва за профилактика на заболявания или като част от стадни здравни програми. Лечението на групи животни трябва да бъде силно ограничено до възникващи епидемични взривове, според одобрените условия за употреба. Да не се използва за профилактика в случай на задържана плацента. Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните Пеницилините и цефалоспорините могат да причинят свръхчувствителност (алергия) след инжектиране, вдишване, поглъщане или контакт с кожата. Свръхчувствителността спрямо пеницилини може да доведе до кръстосана реакция на свръхчувствителност спрямо цефалоспорини и обратно. Понякога алергичните реакции спрямо тези субстанции са сериозни. В случай на установена свръхчувствителност или ако сте били предупредени да не използвате тези продукти, всякакъв контакт с продукта трябва да се избягва. Да се избягва инцидентно автоинжектиране. В случай на инцидентно автоинжектиране или след излагане на действието на продукта и развитие на симптоми като кожен обрив, да се потърси незабавно помощ от лекар и да му се предостави упътването за употреба. Подуването на лицето, устните или очите, или настъпването на затруднения в дишането са по-сериозни симптоми и изискват спешна медицинска помощ Странични реакции (честота и важност) При свинете, слаби реакции, като обезцветяване на фасцията или тлъстините в мястото на инжектиране, са били наблюдавани при някои животни до 20 дни след инжектирането.

3 При едрите преживни животни, слаби възпалителни реакции, като оток на тъканите и обезцветяване на подкожната тъкан и/или фасциалната повърхност на мускулите в мястото на инжектиране, могат да бъдат наблюдавани. При повечето животни, клиничните признаци изчезват до 10 дни след инжектирането, докато слабото обезцветяване на тъканите може да перзистира 28 дни или повече. Могат да настъпят реакции на свръхчувствителност, които не са свързани с дозата. Понякога е възможна появата на алергични реакции (кожни реакции, анафилаксия). 4.7 Употреба по време на бременност и лактация Изследванията при лабораторни животни не показват никакви тератогенни, абортивни, фетотоксични или матернотоксични ефекти. Безопасността на продукта при свине и едри преживни животни по време на бременност не е установена. Продуктът се употребява само след преценка на съотношението полза/риск от страна на ветеринарния лекар. 4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие Не са известни такива. 4.9 Доза и начин на прилагане Едри преживни животни: - Третиране на респираторни заболявания: 1 mg цефтиофур/кг ж.т./ден (еквивалентно на 1 ml ЦЕФТИОМАКС/50 кг ж.т./ден), инжектиран субкутанно, в продължение на 3-5 последователни дни. - Третиране на акутна интердигитална некробацилоза: 1 mg цефтиофур/кг ж.т./ден (еквивалентно на 1 ml ЦЕФТИОМАКС/50 кг ж.т./ден), инжектиран субкутанно, в продължение на 3 последователни дни. - Третиране на акутен следродилен метрит до 10 дни след отелването: 1 mg цефтиофур/кг ж.т./ден (еквивалентно на 1 ml ЦЕФТИОМАКС/50 кг ж.т./ден), инжектиран субкутанно, в продължение на 5 последователни дни. Свине: - 3 mg цефтиофур/кг ж.т./ден (еквивалентно на 1 ml ЦЕФТИОМАКС/16 кг ж.т./ден), инжектиран интрамускулно, в продължение на 3 последователни дни. Всяко следващо инжектиране се осъществява на различно място. В някои случаи на акутен следродилен метрит, може да се наложи пристъпване към допълнителна супоративна терапия. Флаконът се разклаща добре преди употреба, в продължение на минута или докато продуктът придобие адекватно ресуспендиран вид. С цел коректно дозиране на продукта и избягване прилагането на по-ниска доза, телесната маса на животните трябва да се определи възможно най-точно. Стоперът не трябва да се продупчва повече от 20 пъти Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо Ниската токсичност на цефтиофура е била демонстрирана при свине чрез употребата на цефтиофур натрий в дози, превишаващи 8 пъти препоръчителната дневна доза цефтиофур, приложен интрамускулно, в продължение на 15 последователни дни.

4 При едри преживни животни не са били наблюдавани признаци на системна токсичност след парентерално предозиране със субстанцията Карентен период Едри преживни животни: Месо и вътрешни органи: 8 дни Мляко: 0 дни. Свине: Месо и вътрешни органи : 5 дни 5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ/ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ Фармакотерапевтична група: Антибактериални средства за системна употреба. Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QJ01DD Фармакодинамични свойства (не се посочват при имунологични ВМП) Цефтиофурът е трето поколение цефалоспорин, активен срещу много Грам-позитивни и Грам-негативни бактерии, включително и β-лактамаза продуциращи щамове. Цефтиофурът проявява своя ефект чрез инхибиране синтеза на бактериалната клетъчна стена, поради което притежава бактерицидни свойства. Синтезът на клетъчната стена зависи от ензими, наричани пеницилинсвързващи протеини. Бактериите изграждат резистентност спрямо цефалоспорините чрез четири основни механизма: 1) промяна или придобиване в/на пеницилинсвързващи протеини, нечувствителни спрямо иначе ефективни β-лактами; 2) промяна в пермеабилитета на клетъчната стена спрямо β-лактами; 3) продуциране на β-лактамази, които разцепват β-лактамния пръстен на молекулата и 4) активен ефлукс. Някои β-лактамази, открити при Грам-негативни чревни организми, могат да доведат до повишаване, в различна степен, на минималните инхибиращи концентрации (MIC) при цефалоспорини от трето и четвърто поколение, както и при пеницилини, ампицилини, β- лактаминхибиторни комбинации, първо и второ поколение цефалоспорини. Цефтиофурът е активен срещу следните микроорганизми, свързани с респираторните заболявания при свинете: Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae и Streptococcus suis. Bordetella bronchiseptica е естествено невъзприемчива спрямо цефтиофур. Цефтиофурът е активен срещу следните бактерии, свързани с респираторните заболявания при едрите преживни: Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni (бивш Haemophilus somnus); бактерии, свързани с акутната интердигитална некробацилоза: Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica); и бактерии, асоциирани с акутния следродилен метрит при едрите преживни: Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes и Fusobacterium necrophorum. 5.2 Фармакокинетични особености (не се посочват при имунологични ВМП) След прилагане, цефтиофурът се метаболизира бързо до десфуроилцефтиофур, който представлява главният активен метаболит. Десфуроилцефтиофурът има еквивалентна антимикробиална активност спрямо цефтиофура срещу бактериите, асоциирани с респираторните заболявания при животните. При свине, инжектирани еднократно интрамускулно с продукта в доза 3 mg цефтиофур/кг ж.т., се откриват максимални плазмени концентрации от 12.2 µg/ml след 1 час. t ½ за десфуроилцефтиофур е 19.8 часа. Елиминирането се осъществява основно чрез урината (повече от 70%). Елиминирането чрез фекалиите представлява 12-15%. Цефтиофурът е напълно бионаличен след интрамускулно прилагане.

5 При едри преживни животни, инжектирани еднократно субкутанно с продукта в доза 1 mg цефтиофур/кг ж.т., се откриват максимални плазмени концентрации от 2.8 µg/ml след 3 часа. t ½ за десфуроилцефтиофур е 10.3 часа. Елиминирането се осъществява основно чрез урината (повече от 55%). Елиминирането чрез фекалиите представлява 31%. Цефтиофурът е напълно бионаличен след субкутанно прилагане. 6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 6.1 Списък на помощните вещества Hydrogenated soybean lecithin Sorbitan oleate Cottonseed oil 6.2 Несъвместимости Поради липсата на изследвания за съвместимост, продуктът не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти. 6.3 Срок на годност Срок на годност на опакования продукт: 2 години. Срокът на годност, след отварянето на първичната опаковка, е 28 дни Специални условия за съхранение на продукта Да не се съхранява при температура над 25ºС. Да се пази от светлина. Да не се охлажда или замразява. 6.5 Вид и състав на първичната опаковка Първична опаковка: Стъклен флакон тип І от 100 ml с гумена запушалка от бромобутил и алуминиева капсула и синя капачка тип FLIP-OFF. Вторична опаковка: Картонена кутия, съдържаща един флакон от 100 ml и едно упътване за употреба. 6.6 Специални предпазни мерки при унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него, ако има такива Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство. 7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА LABORATORIOS CALIER, S.A. C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà) LES FRANQUESES DEL VALLÈS, (Barcelona) Spain 8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

6 9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА ДАТА НА ПОСЛЕДНОТО ОДОБРЕНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКАТА ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И/ИЛИ УПОТРЕБА Отпуска се само по предписание на ветеринарен лекар.

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: Габрофам ООД 7002 Русе, ул.

Подробно

[Version 8, 10/2012]

[Version 8, 10/2012] [Version 8, 10/2012] ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ РОКСАЦИН БГ ОРАЛЕН 100 mg/ml перорален разтвор за пилета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

V-2003-PI-bg

V-2003-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax Rabies суспенсия за инжектране 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml съдържа: Активна

Подробно

Cytopoint, INN-lokivetmab

Cytopoint, INN-lokivetmab ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ CYTOPOINT 10 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT 20 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT

Подробно

BTVPUR AlSap 8, Bluetongue virus serotype 8 antigen

BTVPUR AlSap 8, Bluetongue virus serotype 8 antigen ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ BTVPUR AlSap 8, инжекционна суспензия. 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml от ваксината

Подробно

ONCEPT IL 2

ONCEPT IL 2 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Oncept IL-2 лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за котки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Подробно

V-2001-PI-bg

V-2001-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/32 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Melosus 1,5 mg/ml перорална суспензия за кучета 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един ml съдържа:

Подробно

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax RCP FeLV лиофилизирана ваксина и разтворител за инжекционна суспензия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Imazol Cream plus Имазол Крем плюс 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 1 g крем съдържа 10 mg клотримазол и 2.5 mg хексамидинов диизетионат

Подробно

Posatex, INN-Posaconazole, Orbifloxacin, Mometasone furoate

Posatex, INN-Posaconazole, Orbifloxacin, Mometasone furoate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Posatex капки за уши, суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанции: Orbifloxacin

Подробно

PREVICOX - FIROCOXIB

PREVICOX - FIROCOXIB ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Previcox 57 mg дъвчащи таблети за кучета Previcox 227 mg дъвчащи таблети за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Doxycycline annexes bg

Doxycycline annexes bg Приложение I Име, фармацевтична форма, концентрация на вмп, видове животни, за които е предназначен вмп, начин на приложение и заявител или притежател на лиценза за употреба 1/26 Страна членка Притежател

Подробно

Apoquel, INN-oclacitinib maleate

Apoquel, INN-oclacitinib maleate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Apoquel 3.6 mg филмирани таблетки за кучета Apoquel 5.4 mg филмирани таблетки за кучета Apoquel 16 mg

Подробно

Versican Plus Pi+L4R, INN-canineparainfluenzatype2virus,straincpiv2-bio15/inactivated leptospirainterrogansserovar bratislava,strainmslb1088/inactivat

Versican Plus Pi+L4R, INN-canineparainfluenzatype2virus,straincpiv2-bio15/inactivated leptospirainterrogansserovar bratislava,strainmslb1088/inactivat ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Versican Plus Pi/L4R, лиофилизат и суспензия за инжекционна суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

OSURNIA, INN-terbinafine, florfenicol, betamethasone acetate

OSURNIA, INN-terbinafine, florfenicol, betamethasone acetate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ OSURNIA гел за уши за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанции: 1 доза (1,2 g) съдържа:

Подробно

Ypozane, INN-osaterone acetate

Ypozane, INN-osaterone acetate ПРИКЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ YPOZANE 1,875 mg таблети за кучета YPOZANE 3,75 mg таблети за кучета YPOZANE 7,5 mg таблети за кучета

Подробно

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 10 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg таблетки за кучета FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg таблетки за кучета 2. КАЧЕСТВЕН

Подробно

Microsoft Word - V-132-PI-bg

Microsoft Word - V-132-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/34 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Trocoxil 6 mg дъвчащи таблетки за кучета Trocoxil 20 mg дъвчащи таблетки за кучета Trocoxil 30 mg дъвчащи

Подробно

Suprelorin; INN: deslorelin (as deslorelin acetate)

Suprelorin; INN: deslorelin (as deslorelin acetate) ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Suprelorin 4.7 mg имплант за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активна субстанция: Deslorelin (под

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

Аnzibel-Classic-harakteristika-bg

Аnzibel-Classic-harakteristika-bg 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg пресовани таблетки за смучене ANZIBEL Classic 5 mg /4 mg /3 mg compressed lozenge 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка пресована таблетка

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ TYLOL HOT D 500 mg / 4 mg / 60 mg powder for oral suspension ТАЙЛОЛ ХОТ Д 500 mg / 4 mg / 60 mg прах за перорална суспензия парацетамол / хлорфенираминов малеат / псевдоефедринов

Подробно

Fungitraxx; INN itraconazole

Fungitraxx;  INN itraconazole ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Fungitraxx 10 mg/ml перорален разтвор за декоративни птици 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки ml

Подробно

Versican Plus DHPPi-L4R, INN-Canine distemper, canine adenovirus, canine parvovirosis, canine parainfluenza virus (live attenuated), canine leptospiro

Versican Plus DHPPi-L4R, INN-Canine distemper, canine adenovirus, canine parvovirosis, canine parainfluenza virus (live attenuated), canine leptospiro ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Versican Plus DHPPi/L4R, лиофилизат и суспензия за инжекционна суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Zinacef-H-A PI-bg-clean

Zinacef-H-A PI-bg-clean ПРИЛОЖЕНИЕ III КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА, ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКАТА Забележка: КХП, означения върху опаковката и листовката са във варианта, валиден към момента на решението на Комисията.

Подробно