П Л А Н

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Л А Н"

Препис

1 ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/ E- mail УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички гр.хасково уч г

2 І. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕАНОСТ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД Квалификаионната дейност в детската градина е насочена към поддържане и повишаване професионалната компетентност на учителите и стимулиране на желанието за развитие и самоусъвършенстване, за прилягане на иновации и интеграция в образователния процес. През изминалата г. квалификационната дейност бе реализирана съгласно формите предвидени в План за квалификация на ДГ и РУО. Вътрешната квалификация, бе изцяло подчинена на темата. Здравното образование в ДГ за изграждане на здравна култура у подрастващите. Спецификата на темата изискваше подотовка и приложение на квалификационни форми съобразно актуалните в образователната технология и практика тенденции. Това наложи класически форми,като семинар, практикум, споделяне на опит, беседи, дискусии да бъдат осъвременени откъм съдържание, идеи и да бъдат предшествщ момент към нетрадиционни такива. Приоритет на дейностите бе проучване и изясняване теоретичните постановки по темата, проучване и анализ на потребностите от иновативни инструменти за формиране на хранителни и здравословни навици сред децата. Практическа реализация чрез подходящи форми и дейности. Приложените форми на образование и самообразование отговаряха и на критерий за генериране на идеи, гарантиращи качество и ефетивност в образователния процес. В процеса на реализиране на формите на квалификация, колегите демонстрираха инициативност, отговорност и креативност. В подготовката на дейностите активно участие взеха комисиите : Творческа За работа с родители За интериор В традиция се преверна активното взаимодействие с родителите.родителските активи, като представители на родителската общност подкрепиха реализиацията на идеите предложени от педагогическия екип.освен традиционите практики бе използван богат набор от иновативни форми и методи за реализиране на дейности по посока на деца и възрастни, които провокираха интерес и динамика в процесите и позициите на всички включени в инициативите. През изминалта г. Планираните ГП и Плана за квалификационни форми са проведение в срок и протоколирани своевременно. Реализрани са при участие на всчки звена в ДГ. Заключение:Квалификационната дейност в Детскота градина е осъвременена и реализирана успешно. Приложени са съвременни интерактивни методи и форми за квалификация, които допринасят за ефективно и динамично протичане на различните инцииативи. Постигната е по-висока степен на професионалното развитие и компетентност Изводи: Постигнати са очакваните резултати от дейността. Обогатяване професионалната компетентност на педагогическия екип по темата, чрез подходяща квалификационна дейност, подбор на адекватна информация, продукти и услуги за подобряване здравето и здравословния начин на живот Осигуряване на квалификационни форми откъм съдържание и организация Стимулиране на детския интерес към здравословната храна, чрез участие в разнообразни учебни и творчески дейности. Усвояване на умения за работа в екип при реализиране на творческите инициативи.

3 ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛ: Осъвременяване и обогатяване на квалификационната дейност на педагогическия екип за повишаване качеството на работа и резултатите от подготовката на децата. Подцели: 1.Стимулиране самообрязованието, придобиване на ПКС и кариерно развитие 2.Гарантиране на положителни промени в качеството на работа на учителите. 3.Постигане напредък при децата и подобряване образователните им резултати ЗАДАЧИ 1.Осигуряване на подходящи условия за повишаване на професионалната квалификация и компетентност на учителите чрез вътрешноинституционална дейност и квалификация на различни нива 2.Обособяване на екипи според способности и интереси за проучване и използване на иновационен опит в областта на образованието. 3. Повишаване компетентността на педагогическите кадри по планираната тема на тематичната проверка, чрез активно участие във вътрешни форми на квалификация. 4. Повишаване мотивацията и удовлетвореността на педагозите от творческата им дейност. 5. Подпомагане на младите специалисти 6. Подържане на актуално професионално портфолио 7.Усъвършенстване комуникативните умения и уменията за работа в екип. ІІІ. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ Обучителни курсове, семинари, лекции Работна среща Практикум Споделяне на опит Открита практика ІV. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ И АКЦЕНТИ 1.Подпомагане педагогическия и медицински персонал при при прилагане на съвремени технолотии в областта на предучилищното образование 2.Обогатяване професионалната компетентност на учителите по планираната тема на тематична проверка 3. Планиране и провеждане на идейни проекти по групи във връзка с основната тема 4. Мотивация за инциативност и творчество стимулиране и поощряване на професионално- творческите умения на учителите 5. Документиране на добрите практики и постижения. V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 1.Повишаване ефективността от реалното педагогическо взаимодействие 2.Управление на качеството на образователния процес 3.Постигане на планираните цели 4.Актуализиране и придобиване на нови умения, знания и компетентности 5.Професионално израстване и гараниране авторитета на учителя

4 VІ.ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ здравно възпитание на децата приложение на интерактивното обучение и техника мултимедия, интерактивна дъска, емоционална интелегентност и грамотност, социални умения в педагогическата практика форми на приобщаващо образование -умения за разработване на презентации - поведенчески проблеми при децата - портфолио на децата VІІ. ФИНАНСИРАНЕ планиране на средства в рамките на бюджета VІІІ. ОРГАНИЗИРВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 1.Вътрешна квалификационна дейност чрез традиционни форми 2.Външна квалификация - Участие в национални конференции, форуми и др. - Провеждане на квалификационна д-ст с преподаватели от ВУЗ или ОЦ -Обмяна на опит с др ДГ - лектори/обучители от др.институции ІХ. КАЛЕНДАР НА КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ 1.Вътрешна квалификация форми и тематика 1.Самообразование подбор, разглеждане и обсъждане на педагогическа л-ра по тематичния проблем п роучване и прилагане на добри педагогически практики проучване на навоизлязля педагогическа л-ра сборници, статии, актуални проблеми в ПУВ проучване и прилагане на нови Програми, Стратегии и ДОС на МОН 2.Консултации - целева група педагогически и медицински персонал - общи - индивидуални - групови 3. Семинар : целева група педагогически персонал 16 Туристическата дейност в ДГ за повишаване физическата активност и подобряване на здравословното състояние на децата от ПУВ ср. м.01./19г 4. Открита практика ПГ група 6г За да сме здрави и силни Ср: м г отг уч-ли на ПГ 6.-Лекция целева група учители и родители Психическото здраве на децата 7.Работна среща целева група -учители-16бр Нови Стратегии и ДОС на МОН ср. текущ отг. Директор, п-л ТК

5 медицински персонал ДЯ 1.Открита практика - целева група мед сестри, деца и родители Да растем здраве ср.ііі-іv/19г Отг.педагог, мед сестри по групи 2. Външна квалификация със средства от Бюджета на ДГ А/ Участие в сбирки, творчески ателиета организирани от експерти на РУО. Ср периодичен Целева група уч-ли Б/ Участие в работни срещи, обучения и семинари, организирани от МОН, РУО, община Хасково, Ср периодичен Целева група учители В/ Квалификационни курсове и обучения с лектори от образователни институции и центрове: 1. Подкрепа за личностното розвитие на децата, чрз формите на приобщаващото образование Целева група 4 уч-ли, директор 2. Педагогическа работа с деца с поведенчески проблеми Целева група 6 уч-ли 3. Eмоционалната интелигентност - ключ към успешната професионална изява на педагозите Целева група 16уч-ли, директор - ІХ.ОТЧЕТ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА Д-СТ за уч 2018/19г Срок: м.vі/19г Отг. Директор Комисия по квалификация. Настоящият план е приет с решение на Педагогически съвет Протокол г

6

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение 17,тел:06039/2389,e-mail:cdg_opaka@abv.bg УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / 17.09. г. НА ДИРЕКТОРА НА ДГ УСМИВКА / Румянка Радева / ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Утвърдил, Директор: Нели Николова ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година I. Анализ на квалификационната

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21.69-25-23. Ш/69-25-21. 69-25-23, 67-22-16 I ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая.

Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая. Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая. Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона

Подробно

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА - ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21. 69-25-23. 67-22-16 ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА Настоящият план е приет с решение на

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

Детска градина 105 Ракета,гр.София, ул. Емануил Васкидович 40-А,тел.02/ Утвърждавам: Йорданка Манова Директор ДГ 105 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Към Стратегия

Детска градина 105 Ракета,гр.София, ул. Емануил Васкидович 40-А,тел.02/ Утвърждавам: Йорданка Манова Директор ДГ 105 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Към Стратегия Детска градина 105 Ракета,гр.София, ул. Емануил Васкидович 40-А,тел.02/9450593 Утвърждавам: Йорданка Манова 105 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Към Стратегия за развитието на 105 Ракета План за действие и финансиране по

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ 5 Слънчо за г. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението

Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ 5 Слънчо за г. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ 5 Слънчо за 2018 2020г. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно