На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

Размер: px
Започни от страница:

Download "На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на"

Препис

1 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на год. от часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.тервел, за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва : 1.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ I-26, кв.18 по РП на с.кочмар по начин на трайно ползване: Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1032 кв.м (Хиляда тридесет и два квадратни метра)с начална тръжна цена (Две хиляди двеста и деветдесет лева) 2.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ II-27, кв.18 по РП на с.кочмар по начин на трайно ползване: Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1300 кв.м (Хиляда и триста квадратни метра) с начална тръжна цена (Две хиляди осемстотин тридесет и седем лева) 3.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ ХIV-27, кв.18 по РП на с.кочмар по начин на трайно ползване: Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1118 кв.м (Хиляда сто и осемнадесет квадратни метра) с начална тръжна цена (Две хиляди четиристотин шестдесет и шест 4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване кв.6, УПИ I по РП на с.кочмар по начин на трайно ползване: Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от кв.м. (Хиляда деветстотин и тридесет квадратни метра) с начална тръжна цена (Четири хиляди сто седемдесет и седем 5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване кв.14, УПИ ХII по РП на с.поп жилищно строителство с площ от 1060 кв.м. (Хиляда и шестдесет квадратни метра) с начална тръжна цена (Две хиляди петстотин седемдесет и шест 6.Да се продаде чрез търг с явно наддаване кв.14, УПИ ХХIII по РП на с.поп жилищно строителство с площ от 1080 кв.м. (Хиляда и осемдесет квадратни метра) с начална тръжна цена (Две хиляди шестстотин двадесет и два 7. Да се продаде чрез търг с явно наддаване кв.14, УПИ ХIII по РП на с.поп жилищно строителство с площ от 1430 кв.м (Хиляда четиристотин и тридесет квадратни метра)с начална тръжна цена (Три хиляди четиристотин седемдесет и шест лева ). 8. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по начин на трайно ползване: Лозе по КК на с.безмер с площ от дка (Триста шестдесет и шест квадратни метра)с начална тръжна цена (Петстотин и дванадесет 9. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по начин на трайно ползване: Лозе по КК на с.безмер с площ от дка (Четиристотин осемдесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена (Шестстотин седемдесет и пет 10. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по начин на трайно ползване: Нива по КК на с.безмер с площ от 2576 кв.м (Две хиляди петстотин

2 седемдесет и шест квадратни метра) с начална тръжна цена (Три хиляди петстотин тридесет и осем 11. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по начин на трайно ползване: Нива по КК на с.безмер с площ от 1680 кв.м кв.м (Хиляда шестстотин и осемдесет квадратни метра) с начална тръжна цена (Две хиляди триста и шест 12. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по начин на трайно ползване: Нива по КК на с.безмер с площ от 1670 кв.м (Хиляда шестстотин и седемдесет квадратни метра) с начална тръжна цена (Две хиляди двеста деветдесет и два лева ). 13. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по начин на трайно ползване: Нива по КК на с.безмер с площ от 3856 кв.м. (Три хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра) с начална тръжна цена (Пет хиляди двеста деветдесет и четири лева ). 14. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по начин на трайно ползване: Изоставена орна земя по КК на с.орляк с площ от кв.м (Три хиляди седемстотин деветдесет и четири квадратни метра) с начална тръжна цена (Пет хиляди четиристотин осемдесет и шест 15. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по начин на трайно ползване: За друг вид застрояване по КК на гр.тервел с площ от 583 кв.м (Петстотин осемдесет и три квадратни метра) с начална тръжна цена (Осемстотин деветдесет и пет 16. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по НТП: Лозе по КККР на с.зърнево с площ от 500 кв.м (Петстотин квадратни метра)с начална тръжна цена (Седемстотин и седемдесет 17. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по НТП: Лозе по КККР на с.зърнево с площ от 500 кв.м (Петстотин квадратни метра)с начална тръжна цена (Седемстотин и седемдесет 18.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по НТП: Лозе по тръжна цена (Седемстотин и седемдесет 19.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по НТП: Лозе по тръжна цена (Седемстотин шестдесет и четири 20.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по НТП: Лозе по КККР на с.зърнево с площ от 499 кв.м (Четиристотин деветдесет и девет квадратни метра) с начална тръжна цена (Седемстотин шестдесет и два 21.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по НТП: Лозе по тръжна цена (Седемстотин шестдесет и четири 22.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по НТП: Лозе по тръжна цена (Седемстотин шестдесет и четири лева). 23.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по НТП: Изоставена орна земя по КККР на с.каблешково с площ от 2025 кв.м (Две хиляди двадесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена (Две хиляди седемстотин седемдесет и два 24.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ IV-222 кв.4 по РП на с.кочмар с площ от 1640 кв.м (Хиляда шестстотин и четиридесет квадратни метра) отреден

3 за индивидуално жилищно строителство с начална цена (Три хиляди двеста петдесет и един 25.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ I155, кв.26 по РП на с.кочмар с площ от 1000 кв.м (Хиляда квадратни метра) отреден за индивидуално жилищно строителство с начална тръжна цена (Две хиляди двадесет и седем 26.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ ХХV-625 кв.46 по РП на с.зърнево с площ от 700 кв.м (Седемстотин квадратни метра) отреден за индивидуално жилищно строителство с начална тръжна цена (Четири хиляди деветстотин и дванадесет 27.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по КККР на с.брестница, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване с площ от 1203 кв.м (Хиляда двеста и три квадратни метра)с начална тръжна цена (Две хиляди петстотин и три 28. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по КККР на с.брестница, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване с площ от 1617 кв.м (Хиляда шестстотин и седемнадесет квадратни метра) с начална тръжна цена (Три хиляди двеста седемдесет и седем 29. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по КККР на с.жегларци, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване с площ от 3870 кв.м (Три хиляди осемстотин и седемдесет квадратни метра) с начална тръжна цена (Пет хиляди деветстотин петдесет и пет 30. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по КККР на с.жегларци, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване с площ от 1400 кв.м (Хиляда и четиристотин квадратни метра)с начална тръжна цена (Хиляда осемстотин тридесет и осем 31. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по КККР на с.ангеларий, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване с площ от 381 кв.м (Триста осемдесет и един квадратни метра)с начална тръжна цена от (Деветстотин шестдесет и шест 32. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по КККР на с.ангеларий, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване с площ от 701 кв.м (Седемстотин и един квадратни метра)с начална тръжна цена (Хиляда петстотин шестдесет и четири 33. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по КККР на с.ангеларий, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване с площ от 399 кв.м (Триста деветдесет и девет квадратни метра)с начална тръжна цена (Хиляда 34. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по КККР на с.ангеларий, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване с площ от 356 кв.м (Триста петдесет и шест квадратни метра) с начална тръжна цена (Деветстотин и деветнадесет 35. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по КККР на с.ангеларий, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване с площ от 203 кв.м (Двеста и три квадратни метра) с начална тръжна цена (Шестстотин тридесет и три 36. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по КККР на с.ангеларий, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване с площ от 203 кв.м (Двеста и три квадратни метра)с начална тръжна цена (Шестстотин тридесет и един

4 37.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ III-псд, кв.33 по РП на с.кладенци с площ от 1875 кв.м (Хиляда осемстотин седемдесет и пет квадратни метра)с начална тръжна цена (Четири хиляди шестстотин и шест 38.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ III-псд, кв.34 по РП на с.кладенци с площ от 6403 кв.м (Шест хиляди четиристотин и три квадратни метра) с начална тръжна цена (Петнадесет хиляди четиристотин седемдесет и пет 39.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по КККР на с.гуслар с площ от 2962 кв.м (Две хиляди деветстотин шестдесет и два квадратни метра) с начална тръжна цена (Четири хиляди двеста четиридесет и осем 40.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по КККР на с.гуслар с площ от кв.м (Дванадесет хиляди деветдесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена (Седемнадесет хиляди петстотин и два 41.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ ХIII-общ, кв.9 по РП на с.каблешково, отреден за индивидуално жилищно строителство с площ от 1500 кв.м (Хиляда и петстотин квадратни метра)с начална тръжна цена (Три хиляди петстотин петдесет и седем 42.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по НТП: Лозе по КККР на с.орляк с площ от кв.м (Шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и шест квадратни метра)с начална тръжна цена ( Двадесет и пет хиляди триста шестдесет и осем лева ). 43. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по НТП: Лозе по КККР на с.орляк с площ от кв.м ( Пет хиляди четиристотин четиридесет и два квадратни метра)с начална тръжна цена (Осем хиляди двеста и двадесет 44. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по НТП: Лозе по КККР на с.орляк с площ от кв.м (Пет хиляди триста и шестдесет квадратни метра)с начална тръжна цена (Осем хиляди двеста четиридесет и осем 45. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по НТП: Лозе по КККР на с.орляк с площ от кв.м (Двадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем квадратни метра) с начална тръжна цена (Тридесет и две хиляди триста осемдесет и девет 46. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ по НТП: Лозе по КККР на с.орляк с площ от кв.м (Тридесет и една хиляди деветстотин четиридесет и два квадратни метра)с начална тръжна цена (Четиридесет и девет хиляди двеста седемдесет и един 47. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ по КК и КР на гр.тервел с площ дка (Две хиляди осемстотин и пет квадратни метра) по НТП: За друг вид нива с начална тръжна цена (Четири хиляди двеста и седемдесет 48.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ по КК и КР на гр.тервел с площ 3421 дка ( Три хиляди четиристотин двадесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена ( Тридесет и три хиляди осемстотин петдесет и пет лева ).

5 49. Да се учреди право на строеж за гараж върху имот частна общинска собственост,представляващ Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.тервел със ЗП 21 кв.м с начална тръжна цена от (Осемстотин шестдесет и два ІІ. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до часа на г. в касата на общинска администрация гр.тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел BG 44 UNCR ; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК. ІІI. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от лева /Петнадесет лева / без ДДС в брой от г. до ч. на г. от стая 109 в Община Тервел. IV.Заявления за участие в търга се приемат до ч. на г. в деловодството на Община Тервел. V.Оглед на недвижимите имоти- частна общинска собственост се извършва всеки работен ден от до часа до г.,след закупуване на тръжна документация и направена предварителна заявка за оглед.

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение 5 1 2 3 4 1 1073 08.03.2012 м.малкия друм, имот 018018 по КВС Имот

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я " З е м е д е л и е " - П л е в е н ОДОБРЯВАМ, ДИРЕКТОР ОДЗ - ПЛЕВЕН:.../п/

Подробно

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; 05112 / 25-54 w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; 05112 / 35-77, b eloslav.eu@ um ail.cora Секретар: 05112 / 35-55 o b stin a b e lo sla v @

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F >

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F > МОТИВИРАН ДОКЛАД на Съвета на директорите на ПАРК АДСИЦ за овластяване по реда на чл. 114а, ал. 1 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Настоящото изложение

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. ИВАН СТАНКОВ министър на земеделието и храните

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

gd

gd ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД Р Е Ш Е Н И Е Номер: 105 18.10.2010г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А На първи октомври през 2010 година, в публично заседание, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлияна ЦОНЕВА Секретар:

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е 371 21.11.2017г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ На единадесети октомври през 2017 година, в публично заседание, в състав: Председател: Димитринка КУПРИНДЖИЙСКА Секретар:

Подробно

ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6

ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6 по ред Описание на обособените обекти/стаи/ на семеен хотел Феникс, съгласно схеми на АГКК Таблица 1 идентификатор площ, м2 ид.ч. м2 обща площ м2 ПАРТЕР 1 ет.0 /нула/,обект стълбище. 67800.504.232.1.31

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\353 13)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\353 13) ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН ПРОТОКОЛ 13 Днес 28.10.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене. В заседанието взеха участие

Подробно

protokol targ PKB

protokol targ PKB РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. П л е в е н Одобрявам: Министър на земеделието и храните:...

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИК БЛ.302, ВХ. 17 ВАРНА до БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ОБЩИНА

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер:..., 27.12.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Д.В.,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.димитър Греков министър на земеделието и храните Относно:

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

до ТГ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ {] и б ^ об. - У 1*7/^ I ОБЩИНА В.ТЬРНС-З п е щ. к о д РЕ.ГИС : Г- лц;у"'ьеи >. ) ^.л д 1У сг к ПРЕДЛОЖЕНИЕ от ин

до ТГ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ {] и б ^ об. - У 1*7/^ I ОБЩИНА В.ТЬРНС-З п е щ. к о д РЕ.ГИС : Г- лц;у'ьеи >. ) ^.л д 1У сг к ПРЕДЛОЖЕНИЕ от ин до ТГ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ {] и б ^ об. - У 1*7/^ I ОБЩИНА В.ТЬРНС-З п е щ. к о д РЕ.ГИС : Г- лц;у"'ьеи >. ) ^.л д 1У сг к ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО великотърновски

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на земеделието и храните ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския

Подробно

grd864-10

grd864-10 Р Е Ш Е Н И Е ІІ 153 13.11.2012г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и четвърти октомври през 2012 година, в публично заседание, в състав: Председател: Димитринка КУПРИНДЖИЙСКА

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 26.05.2015 г. Съдържание: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014г.; Проект

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно