Microsoft Word - EB flash 341 analytical synthesis BG

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - EB flash 341 analytical synthesis BG"

Препис

1 Генерална дирекция за информация Дирекция за връзка с гражданите Отдел за наблюдение на общественото мнение Брюксел, 7 март 2012 г 8 март 2012 г: Международен ден на жената Неравенство между половете в Европейския съюз Светкавично проучване на Евробарометър на Европейския парламент (EБ 341) АНАЛИТИЧНО ОБОБЩЕНИЕ Обхват: Население: Методика: Работа на терен: ЕС 27 ( европейски граждани) Европейци на над 15-годишна възраст телефонно проучване (CATI) 19 и 21 януари 2012 г, извършено от TNS Оpinion ВЪВЕДЕНИЕ 3 I НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ 5 II РАЗЛИКА В ЗАПЛАЩАНЕТО НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ 8 III МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РАЗЛИКАТА В ЗАПЛАЩАНЕТО 12 ПРИЛОЖЕНИЕ 16

2 2/16

3 ВЪВЕДЕНИЕ На международния ден на жената (8 март) през тази година Европейският парламент ще се съсредоточи върху разликата в заплащането на жените и мъжете Във връзка с това Парламентът възложи на TNS Opinion да проведе светкавично телефонно проучване, което се осъществи на 19 и 20 януари 2012 г и обхвана европейски граждани в 27-те държави членки Въпросите бяха съсредоточени върху разликата в заплащането, както и върху редица други теми Докладът на TNS Opinion дава ясен отчет за резултатите от проучването, които се отнасят основно до отговорностите относно грижите за децата и до проблеми на работното място, свързани с пола Преди да се очертаят основните тенденции, посочени от проучването, си заслужава да се спомене, че шестте най-населени държави членки отговарят за 70% от средните за ЕС стойности Ето защо всяка констатация следва да бъде разглеждана в контекста на всички национални резултати, които са посочени в таблиците на настоящото резюме, както и в доклада на TNS Opinion Попитани за сериозността на проблемите, свързани с неравенството между половете в тяхната страна, 52% от европейците (58% от жените; 46% от мъжете) отговориха, че считат това за сериозен проблем, докато 45% бяха на противоположното мнение Абсолютно мнозинство от анкетираните в 10 от държавите членки считат тези проблеми за сериозни Прочитът на таблиците на TNS Opinion показва как за всеки въпрос различията между държавите членки могат да бъдат от значение 3/16

4 ОБЩИ ТЕНДЕНЦИИ Не е изненадващо, че жените в по-голяма степен гледат на неравенствата между половете като цяло и на разликите в заплащането в частност, като на проблем, отколкото мъжете, като разликите в резултатите за двете групи варират между 12 и 14 % 60% от европейците считат, че съществува тенденция за намаляване на неравенствата между жените и мъжете през последните 10 г Почти една четвърт от тях обаче (24%) счита, че те са се увеличили, докато 12 % спонтанно отговарят, че няма промяна Европейците считат, че насилието спрямо жените представлява найзначимото неравенство между мъжете и жените (48%), следвано плътно от разликата в заплащането (43%) Трафикът на жени и проституцията са поставени на трето място с 36% Европейците бяха попитани по-конкретно за тяхното виждане относно разликата в заплащането: 69% (76% от жените и 62% от мъжете) го считат за сериозен проблем Това е преобладаващото виждане в 25 от 27-те държави членки Само 28% считат, че това не представлява сериозен проблем Що се отнася до най-подходящото равнище за преодоляване на разликата в заплащането, 47% от европейците се обявяват за действия на равнището на ЕС, 38% са за действия на национално равнище и 11 % за действия на местно и регионално равнище Анкетираните бяха запитани също така за мерките, които в най-голяма степен биха намалили разликата в заплащането между жените и мъжете Европейците са разделени относно това, кои мерки биха имали по-голям ефект стимулите или санкциите, като получените резултати за улесняване на достъпа за мъже и жени до всеки вид заетост (27%), налагане на финансови санкции за дружествата, които не спазват равенството между мъжете и жените (26%) и прозрачни ставки на заплащане в дружествата (24%) се оказаха много близки Забележка: Важно е читателите да имат предвид, че резултатите от проучването са приблизителни и тяхната точност, при равни други условия, зависи от размера на извадката и регистрираните проценти При извадки от около 1000 интервюта (това е размерът на извадката, който обикновено се използва на равнище държава членка), реалният процент, (те този който би бил постигнат, ако бъде интервюирано цялото население), варира в рамките на следните доверителни интервали: Регистрирани проценти 10% или 90% 20% или 80% 30% или 70% 40% или 60% 50% Доверителни интервали +/ 19 пункта +/ 2,5 пункта +/ 2,7 пункта +/ 3,0 пункта +/ 3,1 пункта 4/16

5 I НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ Европейски средни стойности Въпрос 3 - Според Вас кои са най-значимите неравенствата между жените и мъжете, посочени в следната таблица? По отношение на различните видове неравенство беше констатирано следното: Разликата в заплащането между мъжете и жените заема второ място с 43%, след насилието срещу жените (48%) и пред трафика на жени (36%) Трудностите при получаване на достъп до отговорни длъжности за жените са на следващо място (нисък дял на жените на отговорни длъжности в дружествата (30%) и в политиката (23%)) Семейни проблеми, те неравномерно разпределяне на отговорностите и задачите между жените и мъжете в семействата, беше посочено от 22% от анкетираните 5/16

6 Различия между държавите членки Въпрос 3 - Според Вас кои са най-значимите неравенствата между жените и мъжете, посочени в следната таблица? На първо място? А след това? Violence against women The pay gap between women and men Trafficking in women, prostitution The small proportion of women in positions of responsibility in companies The small proportion of women in positions of responsibility in politics The unequal sharing of responsibilities and tasks between women and men in families The persistence of sexist stereotypes UE27 48% 43% 36% 30% 23% 22% 13% BE 47% 50% 35% 32% 24% 26% 15% BG 41% 34% 39% 19% 22% 31% 16% CZ 39% 55% 26% 31% 41% 33% 11% DK 51% 34% 60% 15% 6% 7% 10% DE 27% 59% 20% 44% 22% 22% 11% EE 30% 55% 23% 24% 29% 22% 9% IE 44% 27% 48% 29% 33% 21% 10% EL 55% 23% 47% 20% 19% 30% 14% ES 74% 42% 42% 22% 11% 27% 11% FR 49% 54% 24% 37% 28% 23% 14% IT 58% 23% 37% 32% 28% 17% 11% CY 42% 34% 35% 21% 33% 28% 13% LV 36% 43% 33% 20% 26% 29% 18% LT 60% 41% 40% 12% 13% 23% 4% LU 34% 44% 29% 36% 24% 29% 12% HU 39% 45% 32% 26% 27% 33% 6% MT 50% 31% 34% 31% 26% 36% 12% NL 35% 42% 48% 41% 25% 20% 21% AT 43% 61% 30% 32% 18% 22% 11% PL 33% 46% 35% 28% 26% 28% 17% PT 57% 35% 42% 27% 28% 26% 9% RO 62% 23% 54% 20% 23% 22% 7% SI 48% 33% 26% 31% 27% 26% 6% SK 43% 47% 29% 27% 32% 29% 10% FI 41% 57% 28% 25% 7% 14% 16% SE 64% 53% 47% 21% 19% 11% 10% UK 50% 35% 47% 23% 23% 17% 15% Highest percentage per country Highest percentage per item Lowest percentage per country Lowest percentage per item Насилието срещу жените е посочено на първо място в 12 от 27-те държави членки, като най-високите стойности са регистрирани в Испания (74%), Швеция (64%) и Румъния(62%) Разликата в заплащането е посочено на първо място в 12 държави членки, като най-високите стойности са регострирани в Австрия (61%), Германия (59%) и Финландия (57%) Трафикът на жени и проституцията се разглеждат като най-значимото неравенство между половете в три държави членки, а именно в Дания (60%) и Ирландия и Нидерландия (и двете с по 48%) 6/16

7 Социално-демографски анализ: Въпрос 3 - Според Вас кои са най-значимите неравенствата между жените и мъжете, посочени в следната таблица? Жените отдават по-голямо значение на първите два вида неравенство, в сравнение с мъжете: насилие (50 % от жените; 46% от мъжете) и разликата в заплащането (46% от жените; 39% от мъжете) Същото заключение може да се направи за ниския дял на жените на отговорни длъжности в дружествата (32% от жените; 29% от мъжете), както и за неравномерното разделяне на семейните отговорности (25% от жените; 20% от мъжете) Младите хора демонстрират най-висока степен на осведоменост по въпроса относно трафика на жени (44%), а най-ниска относно разликата в заплащането (38%) 7/16

8 II РАЗЛИКА В ЗАПЛАЩАНЕТО НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ Европейски средни стойности Въпрос 4 - Лично Вие, въз основа на това, което знаете за разликата в заплащането на жените и мъжете, до колко считате, че това представлява много сериозен, относително сериозен, не особено сериозен или абсолютно незначителен проблем? Разликата в заплащането се счита за сериозен проблем от почти 7 от 10 европейци (69%), като 23 % от анкетираните го считат за много сериозен 21% от анкетираните считат това за не особено сериозен, а 7% за абсолютно незначителен проблем 8/16

9 Различия между държавите членки Въпрос 4 - Лично Вие, въз основа на това, което знаете за разликата в заплащането на жените и мъжете, до колко считате, че това представлява много сериозен, относително сериозен, не особено сериозен или абсолютно незначителен проблем? Франция (85%0, Белгия и Испания ( и двете с 81%) и Швеция (80%) са държавите членки, в които най-много хора считат разликата в заплащането за сериозен проблем Само две държави членки имат стойности по-ниски от 50% по този въпрос: Латвия (32%) и Литва (45%) Накрая, Латвия е единствената държава членка, в която абсолютното мнозинство от анкетираните е на мнение, че разликата в заплащането не представлява сериозен проблем (63%) 9/16

10 Възприемане на проблема и национална статистика (Евростат): % Pay gap between women and men is a serious problem EB/EP EUROBAROMETER FLASH 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% B PL LU EU2 IT RO PT UK B SI IE MT HU FI SE FR DK LT ES NL LV CY SK DE AT CZ 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% % Pay gap between women and men (Eurostat) *Данни на Евростат за 2010 г, данни на Евростат за 2009 г за Полша, липсват данни за Гърция и Естония От ляво на дясно, първият кръг обхваща държави членки, в които, въпреки че разликата в заплащането е малка (10% или по-малко), хората я възприемат като сериозен или много сериозен проблем Вторият кръг обхваща държави членки, в които разликата в заплащането е относително висока (повече от 10%) и в които хората гледат на това като на много сериозен проблем Третият кръг се състои от държави членки, които показват добро съотношение между реалната разлика в заплащането и това как хората гледат на проблема 10/16

11 Социално-демографски анализ: Въпрос 4 - Лично Вие, въз основа на това, което знаете за разликата в заплащането на жените и мъжете, до колко считате, че това представлява много сериозен, относително сериозен, не особено сериозен или абсолютно незначителен проблем? Total 'Serious' Total 'Not serious' Don't know EU27 69% 28% 3% Gender Male 62% 35% 3% Female 76% 21% 3% Age % 35% 3% % 30% 3% % 26% 3% % 24% 4% Education (End of) 15-73% 22% 5% % 28% 3% % 28% 3% Still studying 64% 33% 3% Respondent occupation scale Self- employed 64% 33% 3% Employés 67% 30% 3% Manual workers 68% 29% 3% Not working 72% 24% 4% Повече от три, на всеки четири жени (76%), считат, че разликата в заплащането на мъжете и жените представлява сериозен проблем, срещу 62% от мъжете Повече мъже (35%) отколкото жени (21%) считат, че това не представлява сериозен проблем 11/16

12 III МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РАЗЛИКАТА В ЗАПЛАЩАНЕТО Европейски средни стойности Въпрос 6 - Средно в Европейския съюз жените получават 17,5 % по-малко от мъжете за труд с равна стойност Най-общо казано, считате ли, че е необходимо намиране на решение на този проблем? Почти всеки втори европеец (47%) счита, че е необходимо намиране на решение на проблема за разликата в заплащането на равнището на ЕС 38% от европейците предпочитат това да става на национално равнище, като се има предвид, че 11% считат, че подобно действие следва да бъде взето на местно или регионално равнище 12/16

13 Различия между държавите членки Въпрос 6 - Средно в Европейския съюз жените получават 17,5 % по-малко от мъжете за труд с равна стойност Общо казано, считате ли че е необходимо намиране на решение на този проблем? At the European Union level At national level At local or regional level Don't know UE27 47% 38% 11% 4% BE 61% 27% 9% 3% BG 39% 38% 18% 5% CZ 30% 45% 19% 6% DK 39% 36% 17% 8% DE 45% 40% 10% 5% EE 28% 51% 12% 9% IE 51% 33% 13% 3% EL 51% 33% 13% 3% ES 73% 20% 5% 2% FR 48% 40% 9% 3% IT 54% 32% 10% 4% CY 56% 20% 19% 5% LV 50% 21% 24% 5% LT 43% 23% 27% 7% LU 61% 28% 9% 2% HU 37% 48% 11% 4% MT 40% 36% 18% 6% NL 46% 40% 11% 3% AT 49% 32% 14% 5% PL 40% 47% 10% 3% PT 65% 24% 8% 3% RO 47% 34% 16% 3% SI 44% 42% 9% 5% SK 43% 40% 14% 3% FI 32% 43% 21% 4% SE 43% 37% 18% 2% UK 31% 50% 15% 4% Highest percentage per country Lowest percentage per country Highest percentage by item Lowest percentage by item В 21 от 27-те държави членки равнището на ЕС се счита за най-подходящо, като най високите стойности се регистрират в Испания (73%), Португалия (65%), Белгия (61%) и Люксембург (61%) Шест държави членки Естония (51%), Обединеното кралство (50%), Унгария (48%), Полша (47%), Чешката република (45%) и Финландия (43%) считат, че следва да се намери решение на национално равнище 13/16

14 Европейски средни стойности Въпрос 7 - Коя от следните мерки, според Вас, би допринесла в най-голяма степен за намаляване на разликата в заплащането между жените и мъжете в (нашата страна)? Анкетираните бяха също така попитани за мерките, които в най-голяма степен биха допринесли за намаляване на разликата в заплащането Резултатите показват, че те нямат ясни предпочитания по този въпрос Европейците са разделени относно това кои мерки биха имали по-голям ефект стимулите или санкциите, като регистрираните стойности за улесняване на достъпа за мъже и жени до всеки вид заетост (27%), налагане на финансови санкции за дружествата, които не спазват равенството между мъжете и жените (26%) и прозрачни ставки на заплащане в дружествата (24%) са много сходни 14/16

15 Различия между държавите членки Въпрос 7 - Коя от следните мерки, според Вас, би допринесла в най-голяма степен за намаляване на разликата в заплащането между жените и мъжете в (нашата страна)? Facilitating access for women and men to any type of employment (for example, men in social work and women in scientific and IT professions) Imposing financial penalties on companies that do not respect gender equality (for example, on pay and promotion) Transparent pay scales in companies Encouraging and supporting people who report cases of unequal pay Other (SPONTANEUS) Don't know UE27 27% 26% 24% 16% 2% 5% BE 25% 30% 23% 18% 1% 3% BG 31% 25% 25% 11% 1% 7% CZ 38% 23% 25% 8% 1% 5% DK 35% 10% 32% 13% 4% 6% DE 32% 16% 30% 13% 3% 6% EE 22% 12% 32% 19% 3% 12% IE 18% 31% 29% 18% 2% 2% EL 26% 33% 17% 17% 3% 4% ES 33% 29% 21% 13% 1% 3% FR 22% 34% 25% 14% 3% 2% IT 30% 29% 20% 15% 2% 4% CY 26% 22% 26% 17% 3% 6% LV 30% 24% 23% 17% 1% 5% LT 29% 17% 27% 19% 3% 5% LU 29% 27% 22% 17% 1% 4% HU 26% 23% 29% 15% 2% 5% MT 18% 30% 19% 27% 1% 5% NL 19% 25% 37% 15% 2% 2% AT 29% 19% 31% 13% 2% 6% PL 34% 26% 14% 20% 1% 5% PT 19% 27% 22% 24% 2% 6% RO 19% 29% 23% 20% 2% 7% SI 27% 30% 22% 12% 4% 5% SK 27% 26% 29% 13% 1% 4% FI 33% 18% 31% 12% 1% 5% SE 28% 24% 22% 18% 2% 6% UK 14% 32% 27% 20% 1% 6% Highest percentage per country Lowest percentage per country Highest percentage by item Lowest percentage by item Улесняването на достъпа за мъже и жени до всеки вид заетост (ЕС: 27%) се счита за най-ефективният начин за намаляване на разликата в заплащането в 13 от 27 държави членки, като най-високите стойности се регистрират в Чешката република (38%), Дания (35%) и Полша (34%) Налагане на финансови санкции за дружествата, които не спазват равенството между мъжете и жените (ЕС: 26%) е предпочитана мярка в девет държави членки, водени от Франция (34%), Гърция (33%) и Обединеното кралство (32%) Прозрачни ставки на заплащане в дружествата (ЕС: 24%), като стойностите са особено високи в шест държави членки, а именно Нидерландия (37%), Естония (32%), Дания (32%), Австрия (31%), Финландия (31%) и Германия (30%) Поощряване на хора, които съобщават за случаи на неравенство в заплащането (ЕС: 16%), като стойностите в Малта (27%) и Португалия (24%) надвишават средните 15/16

16 Генерална дирекция за информация Дирекция за връзка с гражданите Отдел за наблюдение на общественото мнение ПРИЛОЖЕНИЕ СОТНОШЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И В НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ НА 27 ФЕВРУАРИ 2012 г ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ НАЦИОНАЛНИ ПАРЛАМЕНТИ Държава ОБЩО Брой ОБЩО Процент ОБЩО Брой ОБЩО Процент Места Места Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени в ЕП в НП BE % 36% % 39% BG % 33% % 24% CZ % 18% % 22% DK % 46% % 39% DE % 37% % 33% EE % 50% % 20% IE % 33% % 15% EL % 32% % 17% ES % 41% % 37% FR % 45% % 19% IT % 22% % 21% CY % 33% % 11% LV % 33% % 21% LT % 25% % 19% LU % 17% % 20% HU % 41% % 9% MT % 0% % 9% NL % 42% % 39% AT % 32% % 28% PL % 22% % 24% PT % 36% % 27% RO % 36% % 11% SI % 50% % 36% SK % 38% % 16% FI % 62% % 43% SE % 45% % 45% UK % 32% % 22% Общо Абсолютна % 35% % 25% стойност Отдел за наблюдение на общественото мнение - Jacques Nancy ( ) 16/16

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПЕТА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ град Бургас, хотел Аква, 06 юни 2018 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И В ЕВРОПА:

Подробно

Eurobaromètre Standard (EB 69)

Eurobaromètre Standard (EB 69) Генерална дирекция Комуникация ОТДЕЛ ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ 15/09/2008 ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009 Стандартен Евробарометър (EБ 69) - Пролет 2008 Първи общи резултати: Средни европейски стойности

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До:

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано

Подробно

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни)

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни) БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Евростат през 2017 г. дефицитът на институционален сектор Държавно управление на ЕС-28

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 10.2.2016 г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние във връзка с изпълнението на приоритетните

Подробно

Microsoft Word - EB Focus on Age - BG.doc

Microsoft Word - EB Focus on Age - BG.doc Генерална дирекци за информаци Дирекци за връзка с гражданите ОТДЕЛ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ 16/12/2009 EB71.3 - ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009 Следизборно проучване Първи резултати: Фокус върху гласуването

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2017 г. са 369.5 хил. (табл. 1 от приложението), или с

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2017 г. са 366.8 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ МАРТ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2019 г. са 478.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 3.5%

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ Отчетени стойности за общите показатели по Фонда за европейско подпома

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ Отчетени стойности за общите показатели по Фонда за европейско подпома ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 30.6.2016 г. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ Отчетени стойности за общите показатели по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица през 2014 година към

Подробно

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2017 г. са 665.7 хил. (табл. 1 от приложението), или с 15.3%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2016 г. са 466.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 26.2%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2016 г. са 404.0 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2016 г. са 577.2 хил. (табл. 1 от приложението), или с 9.2% над

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2015 г. са 450.9 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2019 г. са 620.8 хил. (табл. 1 от приложението), или с 2.4%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2019 г. са 779.5 хил. (табл. 1 от приложението), или със 7.2%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮНИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2019 г. са 717.1 хил. (табл. 1 от приложението), или с 5.9% над

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2018 г. са 633.4 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2018 г. са 426.3 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2018 г. са 478.4 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Microsoft Word - EB 74.3 Parlemètre - Energie synthèse analytique - BG

Microsoft Word - EB 74.3 Parlemètre - Energie synthèse analytique - BG Генерална дирекция за информация Дирекция В - Връзки с гражданите Отдел за наблюдение на общественото мнение Парламентарен барометър януари 2011 Брюксел, 31 януари 2011 г. Евробарометър Европейски парламент

Подробно

Slide 1

Slide 1 Предприятия и промишленост Европейски доклад за конкурентоспособността 2013 Реиндустриализация основана на знанието София, 24.10.2013 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 30.0 Намаляващ дял на промишлеността

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАРТ 2011 г.) 7.4% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - март 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 9.3% при

Подробно

Европейски индекс на настигането

Европейски индекс на настигането Индекс на настигането: пето издание TheCatchUpIndex.eu Догонват ли успешно страните от Централна и Източна Европа останалите държави от ЕС? София, 27 април 2016 г. 12 години от началото на петото разширяване

Подробно

Press release_Tourism L

Press release_Tourism L Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2010 година Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2010 г. са 283.8 хил. или с 29.7% по-малко в сравнение с март

Подробно

European Commission

European Commission ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ Брюксел, 19 март 2013 Пътна безопасност: Европейският съюз съобщава найниския досега брой на загиналите по пътищата и започва разработването на стратегия относно

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2010 г. са 354.8 хил., или с 21.4% по-малко в сравнение

Подробно

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещени

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещени МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещения на чуждестранни туристи в България е 717 718. Техният

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ-МАЙ 2015 г.) 7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-май 2015 г. спрямо същия период на 2014 г. Увеличение от 64.1% при посещенията

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2010 г. са 355.9 хил., или с 31.9% помалко в сравнение с юли

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ ЮНИ-СЕПТЕМВРИ 2015 г. -7.5% спад в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода юни-септември 2015 г. спрямо 2014 г. Спад от -7.3% при посещенията с цел

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2010 г. са 379.7 хил., или с 30.6% по-малко в сравнение

Подробно

BG Tourism JANUARY-MARCH pl balance Feb 2013

BG Tourism JANUARY-MARCH pl balance Feb 2013 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАРТ 2013 г.) 8.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-март 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. Увеличение от 11.1% при

Подробно

Slide 1

Slide 1 Българската енергетика: 1 Рискове и политики за смекчаване на последиците д-р инж. Богомил Манчев, Изпълнителен директор инж. Георги Халев, Директор, Ядрена енергетика Относно презентацията: 2 Описва общата

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ 2015 г.) 10.2% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през януари 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. Увеличение от 91% при посещенията с цел гостуване

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Инес Аяла Сендер, Богуслав Либерадзки Съображение Д a (ново) Дa. като има предвид, че Комисията от 2013 г. представлява края на многогодишен програмен период, за който от новата Комисия

Подробно

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ НОЕМВРИ 2011 г.) 4.5% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - ноември 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 5.7%

Подробно

What is the European Health Insurance Card (EHIC)

What is the European Health Insurance Card (EHIC) MEMO/11/406 Брюксел, 16 юни 2011 г. Здраве готвите се за почивка? Винаги пътувайте със своята Европейска здравноосигурителна карта! Когато сте на почивка, очаквайте... неочакваното! Планирате да пътувате

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ ЮНИ 2014 г.) 5.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-юни 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Увеличение от 4% при посещенията

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2014 г.) 5,6 % ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България за периода януари септември 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Приходите от

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАЙ 2014 г.) 6.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-май 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Увеличение от 5% при посещенията

Подробно

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ СЕПТЕМВРИ 2012 г.) 2.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари септември 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. Увеличение от

Подробно

BG Tourism January - August s pl. balance July 2012

BG Tourism January - August s pl. balance July 2012 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ АВГУСТ 2012 г.) 2.4% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари август 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. Увеличение от 2.19%

Подробно