_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd"

Препис

1 BellaVita Кафемашина

2

3 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете повреда на устройството. Всяка повреда в резултат на игнориране на указанията и предупрежденията, изброени в ръководството за експлоатация, не се отнася за нашата гаранция и отговорност. Сканирайте QR кода, за да получите достъп до най-новото ръководство за потребителя и друга информация за продукта ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Номер на продукт , Захранване V ~ 50/60 Hz Енергийна консумация W ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОБРАЗНОСТ Производител: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, Берлин, Германия. Този продукт е в съобразност със следните Европейски директиви: 2014/30/EU (EMC) 2014/35/EU (LVD) 2011/65/EU (RoHS) 1

4 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Внимателно прочетете инструкциите и ръководството за потребителя и ги запазете в случай на нужда. Това устройство е предназначено само за целите на това ръководство. Този продукт не е подходящ за търговска употреба. Не използвайте устройството на открито. Пазете от източници на топлина, пряка слънчева светлина, влага (никога не потапяйте във вода) и остри ръбове. Не използвайте устройства, ако имате мокри ръце. Ако устройството е влажно, веднага го изключете от електрическата мрежа. Когато почиствате или съхранявате, изключвайте и винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, като изключите щепсела (изключете щепсела, а не кабела), ако устройството не се използва дълго време, извадете приставките. Никога не оставяйте уреда без надзор. Ако напуснете стаята, в която имате устройство, трябва винаги да го изключвате. Изключете щепсела от контакта. Уредът и захранващият кабел трябва редовно да се проверяват или случайно да не са повредени. Ако устройството е повредено, устройството не трябва да се използва. Не се опитвайте да поправите устройството сами. Свържете се с оторизиран сервизен център. За да се избегне опасност, повреденият кабел трябва да бъде ремонтиран от производителя, сервизния или квалифицираното лице или да бъде заменен от същия тип. Пазете всички опаковки (пластмасови торби, кутии, полистирол и др.) Извън обхвата, за да осигурите безопасността на децата. Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца), които имат ограничени физически, сетивни или умствени способности и / или липса на знания и / или опит, освен ако не са под надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност или ако нямат инструкции за да използвате устройството. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не се играе с устройството: Поставете устройството на равна, стабилна повърхност. Позиционирайте го така, че да не може да се преобърне. Никога не използвайте аксесоари, които не са предназначени за това устройство. Не докосвайте горещите части на уреда. Не поставяйте уреда непосредствено до газ или електрическа печка или друг източник на топлина. Резервоарът за вода може да се пълни само със студена вода! Никога не отваряйте капака на филтъра по време на процеса на готвене, тъй като това може да причини изгаряния. Уредът трябва да се използва само съгласно инструкциите в това Ръководство за потребителя. Не използвайте уреда по начин, различен от указания и за търговски цели. Всяка друга употреба може да причини нараняване или нараняване. Производителят не поема отговорност за щети, причинени от неправилна или неправилна употреба. Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, умствени или сензорни способности, липса на опит и познания само ако са под надзора и имат инструкции за използването на това устройство от лицето, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не се играят с устройството. 2

5 ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО И БУТОНИ Воден резервоар Капак на резервоара Бутони/контролен панел Държач за малки чаши лост Покритие Съд за капки Филтърно сито Настройка за разпенване на мляко Лост за разпенване на мляко Резервоар за мляко Капучино Малка чаша Индикатор за недостатъчно вода Голяма чаша Пълнене на мляко Жълт индикатор- премахнете котления камък Самопочистване Лате Забележка: Уредът има предупредителна функция при липса на вода. Ако резервоарът за вода е празен, червената червена светлина ще мига на устройството и устройството ще издаде звуков сигнал. След добавяне на вода, натиснете който и да е бутон, за да възстановите изпомпването на вода, докато червената светлина се изключи. След това устройството е готово за работа. 3

6 ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА Поставете резервоара за мляко в уреда и го включете. Налейте максимум 1400 мл вода в резервоара за вода Натиснете бутона за включване. Всички бутони на контролния панел ще мигат едновременно. Натиснете който и да е бутон, за да изпомпате водата, докато бялата индикация изгасне. Предварително подгряване започва. След като температурата достигне настройката по подразбиране, осветлението спира да мига и устройството издава звуков сигнал. АВТОМАТИЧНИ БУТОНИ (1) Правене на еспресо (1 чаша) Изключете лоста от устройството и използвайте по-малкото сито. За пълнене използвайте лъжица кафе с фино смляно еспресо кафе, пълно с една лъжичка кафе. Избутайте кафето във филтъра върху лоста, като използвате дъното на лъжицата. Поставете лоста обратно на място и го заключете надясно. Натиснете бутона за чаша. Бутонът светва и помпата започва да изпомпва вода. Цикълът за приготвяне на кафе завършва, когато машината издава звуков сигнал веднъж. (2) Правене на еспресо (2 чаши) Изключете лоста от уреда и използвайте по-голям екран. За пълнене използвайте лъжица кафе с фино смляно еспресо кафе, пълно с около половин лъжици кафе. Избутайте кафето във филтъра върху лоста, като използвате дъното на лъжицата. Поставете лоста обратно на място и го заключете надясно. Натиснете бутона за две чаши. Бутонът светва и помпата започва да изпомпва вода. Цикълът за приготвяне на кафе завършва, когато машината издава звуков сигнал веднъж. (3) Правене на капучино За да извадите резервоара за мляко, внимателно дръжте контейнера за мляко с една ръка и с другата ръка натиснете бутона от дясната страна на капака на резервоара, след което внимателно го плъзнете настрани. Свалете капака на контейнера за мляко, като натиснете бутона за освобождаване от страната на капака на резервоара, след това го завъртете настрани и го издърпайте навън. Изсипете млякото в резервоара. Винаги добавяйте мляко под максималната маркировка. Препоръчителната температура на млякото е 4-8 C. 4

7 Поставете капака на резервоара на място и поставете резервоара обратно в уреда. Настройте ъгъла на изхода за разпенване на млякото в правилната позиция, като използвате лоста за разпенване на мляко. Тази машина позволява на потребителя да регулира съотношението на пяната чрез завъртане на копчето от Макс до Мин, за да се получи желаната пяна. Изключете лоста от устройството и поставете ситото в него. Изсипете кафето в ситото и го натиснете в лопатката, като използвате дъното на лъжицата. Поставете лоста обратно на място и го заключете надясно. Натиснете бутона Капучино. Бутонът светва и помпата започва да изпомпва вода. Помпата ще изпомпва вода и млечната пяна ще отиде първо в чашата. След като млякото се разбие, в чашата се налива кафе. Цикълът за приготвяне на кафе завършва, когато машината издава звуков сигнал веднъж. (4) Приготвяне на Лате За да извадите резервоара за мляко, внимателно дръжте контейнера за мляко с една ръка и с другата ръка натиснете бутона от дясната страна на капака на резервоара, след което внимателно го плъзнете настрани. Свалете капака на контейнера за мляко, като натиснете бутона за освобождаване от страната на капака на резервоара, след това го завъртете настрани и го издърпайте навън. Изсипете млякото в резервоара. Винаги добавяйте мляко под максималната маркировка. Препоръчителната температура на млякото е 4-8 C. Поставете капака на резервоара на място и поставете резервоара обратно в уреда. Настройте ъгъла на изхода за разпенване на млякото в правилната позиция, като използвате лоста за разпенване на мляко. Тази машина позволява на потребителя да регулира съотношението на пяната чрез завъртане на копчето от Макс до Мин, за да се получи желаната пяна. Изключете лоста от устройството и го поставете в ситото. Изсипете кафето в ситото и го натиснете в лопатката, като използвате дъното на лъжицата. Поставете лоста обратно на място и го заключете надясно. Натиснете Latte. Бутонът светва и помпата започва да изпомпва вода. Помпата ще изпомпва вода и млечната пяна ще отиде първо в чашата. След като млякото се напое, в чашата се налива кафе. Цикълът за приготвяне на кафе завършва, когато машината издава звуков сигнал веднъж. Важно: След всяка употреба почистете системата за разпенване на млякото, за да отстраните млечния остатък. Потребителят може лесно да измие резервоара за мляко и да го почисти с чешмяна вода, след това напълнете резервоара за мляко с чиста вода и натиснете бутона за разпенване. 5

8 (5) Разпенване на мляко За да извадите резервоара за мляко, внимателно дръжте контейнера за мляко с една ръка и с другата ръка натиснете бутона от дясната страна на капака на резервоара, след което внимателно го плъзнете настрани. Свалете капака на контейнера за мляко, като натиснете бутона за освобождаване от страната на капака на резервоара, след това го завъртете настрани и го издърпайте навън. Изсипете млякото в резервоара. Винаги добавяйте мляко под максималната маркировка. Препоръчителната температура на млякото е 4-8 C. Поставете капака на резервоара на място и поставете резервоара обратно в уреда. Настройте ъгъла на изхода за разпенване на млякото в правилната позиция, като използвате лоста за разпенване на мляко. Натиснете бутона за разпенване на мляко. Бутонът светва. Помпата ще изпомпва водата периодично и млечната пяна ще попадне в чашата. Цикълът за приготвяне на кафе завършва, когато машината издава звуков сигнал веднъж. (6) Самопочистване Напълнете водата в резервоара до максималната маркировка. Натиснете за кратко бутона за почистване. Бутонът за почистване ще мига. Помпата започва да работи периодично и започва да почиства системата за разпенване на мляко за 60 секунди. Автоматичното почистване е завършено, когато уредът издаде звуков сигнал веднъж и влезе в режим на готовност. (7) Интензивно почистване на уреда Напълнете водата в резервоара за вода до маркировката MAX и добавете белия оцет към водата. Натиснете бутона за почистване за 3 секунди. Бутонът за почистване ще мига. Устройството стартира първата стъпка на почистване: 1 Помпата ще бъде прекъсната за 20 секунди (система за вода). 2 Помпата ще бъде прекъсната за 20 секунди (система за мляко). 3 Устройството повтаря стъпки 1 и 2 независимо в 22 цикъла. 4 Първата стъпка на почистване ще приключи. Светлината ще светне. Натиснете отново бутона за почистване, за да започнете втората стъпка. Не забравяйте, че сте добавили достатъчно вода към резервоара за вода, за да продължите втората стъпка на премахване на котления камък. 5 Помпата работи за 2 минути (почистване на системата за разпенване на мляко). 6 Помпата работи периодично за 3 минути и 40 секунди (почистване на системата за приготвяне на кафе). 7 Почистването приключва, когато устройството издава звуков сигнал два пъти. След това устройството влиза в режим на готовност. 6

9 РЪЧНА НАСТРОЙКА Всяка от опциите по-долу ви позволява да регулирате обема на водата или млякото до необходимото количество: Еспресо, двойно еспресо и млечна пяна Kapučíno и Latte Настройка за: Еспресо, двойно еспресо и млечна пяна 1 Включва уреда в режим на предварително загряване. Всички индикатори ще мигат. Изчакайтеиндикациите да се включат След това изберете размера на чашата. 2 Натиснете и задръжте бутона (Еспресо, двойно еспресо, млечна пяна). Устройството бипка три пъти. 3 Задръжте бутона по-дълъг от 3S, докато се достигне желаното количество. След това отпуснете бутона, сумата се запаметява автоматично за бъдеща употреба. Настройки за капсула и лате: 1 Включва уреда в режим на предварително загряване. Всички индикатори ще мигат. Изчакайте индикациите да се включат. След това изберете размера на чашата. 2 Първо натиснете бутона за капучино или лате, за да влезете в менюто за капучино или лате. (A) Натиснете отново бутона и го задръжте за повече от 3 секунди, за да започнете да регулирате количеството на млечната пяна. Освободете бутона, когато се достигне необходимото количество млечна пяна. След това уредът продължава да приготвя кафе. Натиснете бутона отново, за да настроите размера на кафето. Освободете бутона след достигане на необходимото количество кафе. 3 Количеството капучино или лате се съхранява автоматично за по-нататъшна употреба. За да зададете фабричните настройки, натиснете +. Проверете дали устройството е изключено, но трябва да бъде включено в електрическата мрежа. Натиснете и задръжте бутоните Espresso и Double Espresso Натиснете бутона за включване / изключване. Всичките пет светлини ще мигат и 5 бипкания ще покажат фабричните настройки. Освободете клавишите. 7

10 ЧИСТЕНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УСТРОЙСТВОТО След всяка употреба почистете резервоара за мляко и филтрите с мек препарат и топла вода. Изплакнете резервоара за мляко с чиста, гореща вода, за да отстраните млечните остатъци след всяка употреба. Ако е необходимо, почистете резервоара за вода и тавата (дренаж) и капака на уреда с мек препарат и топла вода. Редовно изпълнявайте програмата за почистване на системата за мляко като система за кафе. Избършете капака с влажна кърпа. Ако е необходимо, можете да използвате малко почистващ препарат за отстраняване на силни петна. Изсушете старателно устройството и всички аксесоари, преди да ги сглобите отново. Редовно проверявайте дали захранващият кабел не е повреден. ИНСТРУКЦИИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ Съгласно Европейската директива за отпадъците 2012/19 / ЕС, този символ върху продукта или върху неговата опаковка означава, че продуктът не принадлежи към битовите отпадъци. Съгласно директивата, устройството трябва да бъде изпратено до подходящото място за рециклиране за електрическо и електронно оборудване. Осигуряването на правилното изхвърляне на продукта ще помогне за предотвратяване на възможни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат резултат от неправилно изхвърляне на продукта. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти или с вашата служба за изхвърляне и обезвреждане на отпадъци във вашия район. 8

11

12

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

MUM-HD8769-BG-00.indd

MUM-HD8769-BG-00.indd 22 Български ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Type HD8769 Прочетете внимателно преди да започнете работа с машината. 22 BG Регистрирайте своя продукт и получете помощ на адрес: www.philips.com/welcome 2 БЪЛГАРСКИ

Подробно

MergedFile

MergedFile РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Кафемашина Smeg ECF01 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 телефон на сервиз 0700 11 770 Инструкции 1 Инструкции 1.1 Въведение Ключова информация за потребителя: Инструкции

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език DUKA БЛЕНДЕР (МОДЕЛ: L0728D) 220-240V, 50/60 Hz, 500W Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нов домашен блендер с аксесоари! За да извлечете максимално удоволствие и полза от новия си уред,

Подробно

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка на продукта

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Rowenta Изпразнете утайката Напълнете резервоара Значение на светлините: Почистване Котлен камък Вкл./Изкл. / / / / / / / / / / / / /

Rowenta   Изпразнете утайката Напълнете резервоара Значение на светлините: Почистване Котлен камък Вкл./Изкл. / / / / / / / / / / / / / Rowenta www.rowenta.com Изпразнете утайката Напълнете резервоара Значение на светлините: Почистване Котлен камък Вкл./Изкл. / / / / / / / / / / / / / / / / Светлината е изключена Светлината е включена

Подробно

_ _BDA_Dörrautomat_Klarstein.indd

_ _BDA_Dörrautomat_Klarstein.indd Дехидратор 10028629 10028630 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на това устройство. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте указанията при инсталация и използване на устройството,

Подробно