РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и в

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и в"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология) на Цветелина Славчова Хаджиева към катедра Психология, ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград Тема на дисертационния проект: Потребности и самооценка при спортуващи и неспортуващи студенти Изготвил рецензията: доц. д-р Ергюл Таир, Департамент Психология, ИИНЧ- БАН Представяне на кандидата Цветелина Хаджиева е докторант по Професионално направление 3.2. Психология, Научна специалност Педагогическа и възрастова психология от 2015 година в ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград. Притежава бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Юридическа психология от същия университет. Отличава се с интереси в областта на позитивната психотерапия, психосоматиката и др. Член на Дружеството на психолозите в България. Владее английски и руски език, което е предпоставка за проучване на научната литература, публикувана на съответните езици. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем Представеният от Цветелина Хаджиева дисертационен труд е научноизследователски проект, който проследява личностните различия, измерени чрез самооценката и потребностите, при спортуващи и неспортуващи студенти. Актуалността на темата е безспорна в контекста на хиподинамията, характеризираща все повече съвременното общество, изразяваща се в обездвижване, затлъстяване и др., въпреки целенасочените усилия за по-висока физическа активност, като предпоставка за повишаване на качеството на 1

2 живот. Докторантката защитава не само актуалността на темата, но извежда и ролята на двигателната активност и спорта като средство за поддържане на оптимален физически и психически баланс, и най-вече като здравословен модел на поведение. Характеристика и оценка на дисертационния труд Дисертацията е построена върху ясна концептуална основа, като са спазени изискванията, касаещи както провеждането на психологични изследвания, така и представянето на този вид научни трудове. Дисертацията е с общ обем от 188 страници, структурирани в пет глави, в които се включват увод, теоретична част, дизайн и резултати от емпиричното изследване, заключение и библиографска справка. В приложение са предоставени използваните методи. Работата е онагледена с помощта на 50 таблици и 2 фигури. В библиографската справка от 298 източника балансирано присъстват както източници на латиница (160), така и на кирилица (138), като цяло релевантни на изследваната проблематика. Теоретичният обзор е структуриран в три глави, в които Цветелина Хаджиева разглежда основните изследвани конструкти: потребности, самооценка и спортна дейност. В първа глава се извеждат същността и теоретичните концепции за мотивацията и потребностите. Стегнато и накратко са представени някои класически теории като йерархията на потребностите на Е. Маслоу, на Д. Маклилънд, Д. Макрегър, Фр. Хърцбърг и др. Смятам, че част от тези теоретични позиции са излишни, имайки предвид тяхната приложимост по-скоро в организационен и трудов контекст. В същото време, докторантката подходящо поставя акцент върху резултатите от изследвания на мотивите и потребностите при студенти. Изложението се допълва от класификацията на потребностите, развити от К. Обуховски, Шварц и Билски, но най-вече подробната таксономия на Х. Мъри за потребностите. 2

3 Втора глава е посветена на самооценката и самоуважението, като са представени редица дефиниции от класическите на У. Джеймс и З. Фройд до Купърсмит и К. Хорни. Разглежда се процеса на формиране на самооценката, наред с възможностите за повишаването ѝ, които са прекалено лаконично представени. Извеждат се регулативните функции на самооценката по отношение поведението на личността. Направено е задълбочено разграничение между самооценката и самоуважението. Отново, представените теоретични конструкти са илюстрирани с резултати от емпирични изследвания на самоуважението и самооценката при български и чужди студенти с акцент върху възрастовите, половите и културните различия. Внимание се обръща и на тенденциите в редица изследвания със спортуващи студенти. Третата глава представя навиците за спортна дейност, като на базата на предпочитания от докторантката исторически подход, се предлагат различни дефиниции и концепции. Анализира се ролята на навиците като фактори за здравословен живот през редица примери с изследвания на родители и деца. Специално внимание се посвещава на изследванията върху навиците и спортната дейност. В допълнение се разглежда личността на спортиста и въздействието на физическата активност върху тялото. Обстойно са анализират и негативните здравни последици от редуцирането на физическата активност, въздействието на храненето, съвременния начин на живот, професионалните въздействия и др. В характерния за докторантката задълбочен стил се разглеждат нормативната уредба за физическото възпитание и спорта в страната, наред с актуални данни от изследванията със студенти. Представеният теоретичен обзор е доказателство за широтата в познанията на докторантката, както в теоретичен, така и в емпиричен план от редица национални и световни изследвания. 3

4 Четвърта глава на дисертацията е посветена на дизайна на изследването, като целта най-общо е формулирана по посока изследване на наличието на взаимовръзка между потребностите и самооценката при студенти, практикуващи спортни занимания в свободното си време и такива, които не осъществяват спортна активност. За постигане на целта са формулирани две организационни и четири изследователски задачи. Подробно са представени хипотезите на изследването, които предполагат: различия в самооценката и степента на изразеност на потребностите при спортуващи и неспортуващи студенти; някои значими социодемографски различия; наред с допусканията за значими връзки между отделните потребности както при спортуващите, така и при неспортуващи студенти. Накрая се допуска по-голяма устойчивост на отделни потребности и на самооценката в рамките на 6-месечен период при спортуващи студенти, отколкото при неспортуващи студенти, поради установения системен режим на спортни занимания при спортуващите студенти. Проверката на издигнатите хипотези е осъществена с помощта на адекватни психологически инструменти: Въпросник за изследване на глобалната самооценка на М. Розенберг и модифицирания индекс на Г. Щерн или Автопортрет потребности и стремежи. Психометричните им показатели са приемливи за целите на изследването, като бих си позволила препоръката резултатите за надеждността на използваните методи да се представи по-скоро таблично, отколкото описателно, за да се улесни възприемането на поднесения материал, особено по отношение на тест и ретест надеждността на потребностите. Реализирана е извадка от 670, от които 566 студенти при първия и 104 при втория етап на изследването. От процедурата не става ясно как точно е събраната извадката, която е напълно достатъчна за целите на изследването, но 4

5 не смятам, че покрива претенциите на докторантката за представителност на извадката за страната (освен общ брой има и редица други показатели, които трябва да бъдат покрити, за да е представителна извадката). Извадката е непропорционална по пол, като преобладават жените (67,3% при първия и 79,8% при втория етап). Изследваните студенти са на възраст от 19 до 46 години, (М=22.8 г., SD=4.2 г.). По отношение на спортната ангажираност, преобладават изследваните спортуващи студенти през първия етап от изследването и изследваните неспортуващи студенти през втория етап от изследването. Използвани са коректно широк спектър от анализи за обработка на резултатите, включващи честотен и дисперсионен анализ, наред с измерители на размера на ефекта при отделните параметрични и непараметрични статистически методи, корелационен анализ (с коефициент на корелация на Пиърсън и на Спирмън) и анализ за надеждността на използваните методи. В пета глава последователно са описани множеството получени резултати. В потвърждение на очакванията, студентите, които спортуват, демонстрират по-висока самооценка и самоуважение, наред с по-ниско самоподценяване в сравнение с непрактикуващите. Налице са значими различия в потребностите, като спортуващите притежават по-силно изразена потребност от достижения и от компенсация в сравнение със неспортуващите студенти. Установяват се значими полови и възрастови различия, като например мъжете демонстрират по-високо самоуважение и самооценка в сравнение с жените, като това се отнася за спортуващите, но не и за неспортуващите студенти. В същото време, мъжете имат по-изразени потребности от достижения, познание, придобиване, секс, доминиране, показност и компенсация, в сравнение с жените. Студентките са с по-изразени потребности от безопасност (избягване на порицание и на физически травми). 5

6 По отношение на възрастта, като цяло по-възрастните студенти са с по-висока самооценка и по-ниско самоподценяване в сравнение с по-младите студенти. Също така, по-възрастните студенти са с по-силно изразени потребност от достижения, от познание, от създаване и от компенсация, в сравнение с помладите студенти. При по-младите студенти по-силно са изразени потребността от безопасност, от признание и одобрение, от уважение към другите и от ред в сравнение с по-възрастните студенти. Установяват се значими връзки между потребностите на спортуващите и неспортуващите студенти, като с увеличаване на потребността от признание и одобрение нараства и потребността от показност, а с нарастване на потребността от показност се увеличава потребността от доминиране при студентите (и от двете групи). Не се потвърждават очакванията за по-голяма устойчивост на самооценката в рамките на 6-месечен период при спортуващи студенти, а напротив, самооценката на неспортуващите студенти е поустойчива. Също така, не се потвърждават очакванията за по-голяма устойчивост на отделни потребности в рамките на 6-месечен период при спортуващи студенти. Установява се, че по-голям брой устойчиви потребности при неспортуващите студенти (23 срещу 17 потребности). Накратко, множеството резултати са подробно описани от докторантката и свидетелстват за способността ѝ не само да осъществи редица статистически анализи, но коректно да интерпретира получените данни. Все пак, трябва да се посочи, че на някои места изложението е по-скоро описателно, отколкото интрепретивно или аналитично. Автореферат и приноси на дисертацията Представеният автореферат адекватно отразява дисертационната разработка с нейните теоретични предпоставки и получени емпирични резултати. Изведени са шест приноса на дисертацията, които по-скоро остават 6

7 като констатации на получените резултати, отколкото същински научни и научно-приложни приноси на дисертацията. В публикационната активност на докторантката са отразени 11 публикации (3 под печат), от които повечето самостоятелни по темата на дисертацията. Заключение Въпреки отправените препоръки и необходимостта от корекция на някои правописни, пунктуационни и стилистични пропуски смятам, че дисертацията е по актуална и значима тема. Не се наблюдава плагиатство и представя способностите на докторантката да осъществи задълбочен теоретичен обзор, да планира, организира и проведе самостоятелно научно изследване. Коректно да обработи събраните данни, използвайки широк спектър от статистически методи и да анализира получените резултати. Всичко това ми дава основание да препоръчам на членовете на уважаемото научно жури да присъдят на Цветелина Славчова Хаджиева образователната и научна степен доктор по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология) г. Рецензент: (доц. д-р Ергюл Таир) 7

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧОВА ХАДЖИЕВА на тема: ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за придобиване на образователната и научна степен доктор Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки Пр

РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за придобиване на образователната и научна степен доктор Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки Пр РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за придобиване на образователната и научна степен доктор Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки Професионално направление 3.2. Психология Научна специалност:

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образователна и научна степен доктор в Област на висше образование:

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертация за придобиване на образователно-научната степен доктор, област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни н

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертация за придобиване на образователно-научната степен доктор, област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни н Р Е Ц Е Н З И Я на дисертация за придобиване на образователно-научната степен доктор, област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.2 «Психология»,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за присъждане на научната и образователна степен доктор по Професионално направление 3.2. Психология (Трудова, организационна и

РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за присъждане на научната и образователна степен доктор по Професионално направление 3.2. Психология (Трудова, организационна и РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за присъждане на научната и образователна степен доктор по Професионално направление 3.2. Психология (Трудова, организационна и икономическа психология - Икономическа психология)

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ВАСИЛИКИ КАРАКЕПЕЛИ на тема: СПЕЦИАЛНОТО СРЕЩУ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е от проф. Валери Стоилов Стоянов, доктор по психология, кат. Психология, Юридически факултет на Варненски свободен университет Черноризец Храбър относно дисертационен труд на тема: Нагласи

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ БЛАГОЕВГРАД ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ Цветелина Славчова Хаджиева ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩ

ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ БЛАГОЕВГРАД ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ Цветелина Славчова Хаджиева ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩ ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ БЛАГОЕВГРАД ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ Цветелина Славчова Хаджиева ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ Автореферат на дисертация за придобиване

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

Уведомление,

Уведомление, С Т А Н О В И Щ Е от Доц. д-р Иван Стоянов Александров, д.пс. Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна. По отношение заповед на ректора на ВСУ Черноризец Храбър 1495 от 16.11.2017 г за включване

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj Р Е Ц Е Н З И Я На дисертационния труд, представен от Светлана Велкова на тема Теоретични проблеми и експериментални подходи към психологическото изследване на мистичния опит, за присъждане на образователната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С_ Т_ 1recenzia

С_ Т_ 1recenzia До Членовете на научното жури за защита на дисертационен труд РЕЦЕНЗИЯ от д-р Таня Николова ЙОСИФОВА доцент по гражданско и семейно право в Правно-историческия факултет на Югозападния Университет Неофит

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Психологична готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда

РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Психологична готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Психологична готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда на Емилия Тихова, докторант в департамент Психология,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

Становище Василики Манчева

Становище Василики Манчева Становище относно дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор, Професионално направление: 3.2. Психология, научна специалност: Педагогическа и възрастова психология Автор на

Подробно

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/07.05.2019 На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Секция Публични политики и социални промени С Т А Н О В И Щ Е От доцент д-р по социология Божидар Сашков Ивков ИИОЗ при БАН,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРА

РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРА РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРАЛАМБУС Рецензент: доц. Павлина Петкова, дм Докторската

Подробно