ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О"

Препис

1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 1

2 РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 С тази Наредба се определят условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на територията на Община Годеч. Чл.2 Разпоредбите на настоящата наредба се прилагат от детските градини на територията на Община Годеч, които осъществяват предучилищно образование и от общинските училища, които осъществяват задължително предучилищно образование при осигурени условия за това, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование и на държавния образователен стандарт за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие. Чл. 3 Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве. Чл.4 (1) Децата може да постъпят за предучилищно образование не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишна възраст. (2) За предучилищно образование по преценка на родителя и/или при липса на яслена група, както и при наличие на свободни места в детската градина може да постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната година на постъпването. (3) В детската градина може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст. (4) Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката. ( 5) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищното образование целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна. Чл. 5 (1) Предучилищното образование осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в І клас. (2) Отговорните институции си сътрудничат с цел гарантиране обхвата на децата в задължителното предучилищно образование. Чл. 6 Постъпването на децата за предучилищно образование се осъществява целогодишно. Чл. 7 (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва: 1. първа възрастова група 3-4 годишни, а в случаите по чл.4 (2) 2-4 години; 2. втора възрастова група 4-5 годишни ; 3. трета подготвителна възрастова група 5-6 години; 4. четвърта подготвителна възрастова група години (2) Продължителността на предучилищното образование във всяка възрастова група по ал.1 е една учебна година. (3) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група. Чл. 8 При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група по чл.7, ал.1 може да се сформира разновъзрастова група. Чл. 9 (1)Броят на групите и броят на децата в група в общинската детска градина се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет 2

3 в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини и центровете за личностно развитие. (2) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по ал.1, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определения момент. Чл.10 (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини. (2) Отсъствията на децата по ал.1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището. (3) Извън случаите по ал.2 отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката. РАЗДЕЛ ІІ УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ Чл.11 Записването на децата в общинската детска градина се осъществява по желание на родителите или настойниците, както и на лицата, при които са настанени за отглеждане по реда на чл. 26 от Закон за закрила на детето: близки или роднини, приемни семейства. Чл.12 В детската градини заявленията за записване се приемат целогодишно при наличие на свободни места. Чл. 13 Приемът на документите се извършва от директора на съответната детска градина, като лицата по чл. 11 към заявлението ( Приложение 1) прилагат следните документи: 1. Копие от акта за раждане на детето; 2. Здравно-профилактина карта на детето, попълнена от личния лекар; 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; 5. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта, съгласно Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България; 6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина. Чл. 14 Записването на децата се извършва от директора на съответната детска градина, след проверка на представените документи. Чл. 15. Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв. 3

4 РАЗДЕЛ ІІІ УСЛОВИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА Чл. 16 Децата в общинската детска градина на територията на Община Годеч се отписват в следните случаи: 1. При заявено писмено желание на лицата по чл.11 от настоящата наредба 2. При отсъствие повече от 1 месец без предварително депозирано писмено заявление от родителите до директора. 3. В края на предучилищното образование. 4. При постъпване в първи клас 5. (Отм. с Решение 50/ г.)при незаплащане на такса за детската градина за период от 3 месеца. 6. При системно неспазване и нарушаване реда в детското заведение посочен в Правилника. РАЗДЕЛ ІV УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ Чл. 17 Преместването на децата от яслена в първа възрастова група при навършване на 3 годишна възраст на детето в началото на новата учебна година, както и в следваща възрастова група се извършва служебно от директора на детската градина. Чл.18 Преместването на децата от трета и четвърта подготвителни възрастови групи става след издаването на удостоверение за преместване на дете от подготвителна група, издадено от директора на посещаваната общинска детска градина или училище. Чл. 19 След завършване на предучилищното образование директорът на детската градина или училището издава удостоверение за завършена подготвителна група. РАЗДЕЛ V ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Чл. 21 (1) Детските градини може да организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата по смисъла на чл. 68, ал.1 от ЗПУО. (2) Условията, организацията и видовете допълнителни услуги по ал.1 се приемат с решение на педагогическия съвет на детската градина и се вписват в Правилника на детската градина. (3) Организирането на допълнителните услуги по ал.1 става със заповед на кмета на Община Годеч. (4) Допълнителните услуги се заплащат при условия и ред, определени с Наредба 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч. Чл. 22 В правилника за дейността на детската градина се определя и броят на децата в групите за допълнителни услуги по чл.21. 4

5 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1 Наредбата се приема на основание чл. 59, ал.1 във връзка с 31 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование. 2 Наредбата е приета с Решение 112 по Протокол 12 от г. на Общински съвет - Годеч и влиза в сила от учебната 2016/2017 година 3 Наредбата е изменена с Решение 50 по Протокол 5 от г. на Общински съвет Годеч. Председател ОбС-Годеч: / Мария Владимирова / 5

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А Н А Р Е Д Б А ПРОЕКТ! ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57,

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА

Подробно

Naredba DG

Naredba DG НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се

Подробно

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Раздел I. Общи положения Чл.1. С тази Наредба се определят условията

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

No Title

No Title ПРАВИЛА за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община (Загл. изм. - Решение 530 по Протокол 19 от 28.07.2016 г., Решение 72 по Протокол 28 от 9.02.2017 г.)(отм.)

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/28.02.2017 год.; изм. с р-е 687/19.12.2017г.; изм. с р-е 1006/24.01.2019 г./ РАЗДЕЛ I ОБЩИ

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 2 8 на Столичния общински

Подробно