Приложение 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 1"

Препис

1 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към чл.39 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса на услугата и срок за изпълнение Обикновена услуга I. Административни услуги Кадастър Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и кадастралните регистри 10лв. За устни справки не се дължи такса Не се дължи такса Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър Издаване на удостоверения за 10 лв. факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство Презаверяване на скица, от 10лв издаването на която са изтекли 6 месеца II. Административни услуги Контрол по строителството Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 5 лв. на точка от броя на точките в геодезическата снимка, но не по-малко от 50 лв.без обекти, на които бенефициент или възложител е Община Шумен. Бърза услуга Експресна услуга Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването Одобряване на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) 50 лв. 3 дни 10 лв. 20 лв. III. Административно - технически услуги Устройство на територията Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти 30лв Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове 1.за имоти в строителните граници 30 лв. 2. за имоти извън строителните граници 50 лв. 1 месец

2 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация Издаване на скици за недвижими имоти Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства 1. за имоти в строителните граници 30 лв. 2.за имоти извън строителните граници 50 лв. 1 месец На строежи: 1. І категория 100 лв. 2. ІІ категория 90 лв. 3. ІІІ категория 80 лв. 4. ІV категория 70 лв. 5. V категория 50 лв. 6. І до V категория при преустройство и промяна на предназначението - 50 лв. ; 1. за гр.шумен 30 лв. 2. за селата 15 лв. ; Не се дължи такса 5 дни; Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж 1. На строежи първа категория по чл.137 ал.1 т.1 от ЗУТ: - за одобряване 0.80 лв./м2 от РЗП, но не по-малко от 500 лв. 1.1 На Строежи първа категория за площни обекти (в т.ч. източници, оранжерии, летища)- за одобряване на проекти- 0,30 лв./м2, но не повече от лв. 2. На строежи втора категория по чл.137 ал.1 т.2 от ЗУТ: - за одобряване 0.80 лв./м2 от РЗП, но не по-малко от 400 лв. 2.1 На Строежи втора категория за площни обекти (в т.ч. източници, оранжерии, летища)-за одобряване на проекти- 0,30 лв./м2, но не повече от лв. 3. На строежи трета категория по чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ: а/ за одобряване 0.80 лв./м2 от РЗП, но не по-малко от 300 лв. б/ за оценка 350 лв На Строежи трета категория за площни обекти (в т.ч. източници, оранжерии, летища)- за одобряване на проекти- 0,30 лв./м2, но не повече от лв. 4. На строежи четвърта категория по чл.137 ал.1 т.4 от ЗУТ: а/ за одобряване лв./м2 от РЗП, но не по-малко от 200 лв. б/ за оценка 300 лв На Строежи четвърта категория за площни обекти (в т.ч. източници, оранжерии, летища) - за одобряване на проекти - 0,30 лв./м2 но не повече от лв. 5. На строежи пета категория по чл.137 ал.1 т.5 от ЗУТ се събират: а/ за одобряване лв./м2 от РЗП, но не по-малко от 50 лв. б/ за оценка 150 лв На Строежи пета категория за площни обекти (в т.ч. източници, оранжерии, летища)- за одобряване на проекти- 0,30 лв./м2 но не повече от лв. 6. На строежи от първа до пета категория - промени по време на строителството съгласно чл. 154, ал. 5 от ЗУТ : - при промени в проекта до 50% от ЗРП на строежа а) одобряване 50% от цената по т.1.а), 2.а), 3.а), 4.а) и 5.а), 2

3 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение действащи към момента на извършване на услугата б) за оценка таксите по точки съответно т..4.б) и 5.б), действащи към момента на извършване на услугата - при промени в проекта над 50% от ЗРП на строежа а) За одобряване цените по т. 1, 2., 3., 4. и 5., действащи към момента на извършване на услугата б) За оценка цените по точки съответно т.4.б) и 5.б), действащи към момента на извършване на услугата 7. На строежи от първа до пета категория - проект за обособяване на реално отделени части /дялове/ за делба по реда на чл.202 и 203 от ЗУТ - одобряване 30лв. 8. на схеми и конструктивни становища с указания за изпълнение към молби по чл. 147 от ЗУТ и одобравяне на идеен проект във връзка с учредяване на право на строеж 20лв. 9. за одобряване на инвестиционни проекти за преустройство и промяна предназначението на строежи без конструктивни промени 50 % от таксите по т. 1 до 5, но не по-малко от 30 лв. 10. На строежи от техническата инфраструктура 1.00 лв./м1, но не по-малко от сумата по категорията За строежи І-ва категория по чл. 137, ал. 1, т. 1(б) - 1,00 лв./м, но не по-малко от 500 лв. и не повече от лв За строежи ІІ-ра категория по чл. 137, ал. 1, т. 2(б) - 1,00 лв./м, но не по-малко от 400 лв. и не повече от лв За строежи ІІІ-та категория по чл. 137, ал. 1, т. 3(б) и (з) - 1,00 лв./м, но не по-малко от 300 лв. и не повече от лв За строежи ІV-та категория по чл. 137, ал. 1, т. 4(а) и (ж) - 1,00 лв./м, но не по-малко от 200 лв. и не повече от лв За строежи V-та категория по чл. 137, ал. 1, т. 5(д) - 1,00 лв./м, но не по-малко от 100 лв. и не повече от лв. 11. За разглеждане на инвестиционни проекти, при отказ за съгласуване и одобряване се заплаща такса в размер на 25% от таксите по т.1 до т дни чл. 144, ал.3, т.2 от ЗУТ чл. 144, ал. 3, т.1 от ЗУТ лв. за имоти в строителните граници; лв. за имоти извън строителните граници; 1 месец 1. За строежи от четвърта категория /При наличие на окончателния доклад по чл.168 ал.6 от ЗУТ от лицето, осъществило надзор в строителството/. а) частни пътища - отворени и неотворени за обществено ползване, горски и селскостопански пътища, подпорни стени по 300 лв./км, но не повече от 3000 лв.; съоръжения към тях - мостове, водостоци, кръстовища и др. по 300 лв. на обект, но не повече от 3000 лв.; улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас, подпорни стени - по 300 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.; съоръжения към тях - мостове, водостоци, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др. - по 300 лв. на обект, но не повече от 3000 лв.; б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП от 1000 до 5000 кв.м. включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители: - жилищни сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях по 300лв. на обект - смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване - по 750 лв. на обект - лечебни заведения за извънболнична помощ - амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, самостоятелни медико-диагностични и 3

4 медико-технически лаборатории и дентални центрове, ветеринарни лечебни заведения - клиники (лечебници); амбулатории (кабинети); лаборатории - по 400 лв. на обект; - сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с капацитет от 50 до 100 паркоместа включително - по 400 лв. на обект. в) производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места включително и съоръженията и складовете към тях по 750 лв. на обект. г) озеленени площи за обществено ползване или със специфично предназначение с площ до 1 ха, включително мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях в зависимост от предназначението им мемориални обекти, увеселителни обекти с постоянно прикрепени към терена увеселителни съоръжения, открити обекти за спортни и културни дейности - по 750 лв. на обект. д) електронни съобщителни мрежи, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване, включително частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на общината, и съоръженията към тях - по 150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв. е) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория съответната цена по букви а, б, в, г и д. ж) вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им: - частта на преустройство е над 50% от РЗП тарифата по точки б, в, г, д. - частта на преустройство е по малко от 50% от РЗП 50% от тарифата по точки б, в, г, д. з) вътрешни преустройства на строежите или на части от тях от първа до трета категория, с които се променя предназначението, без да се засяга конструкцията и без да се променят натоварванията се събира 75 на сто от таксата по Тарифа 14 на МРРБ за съответната категория в зависимост от вида на обекта. 2. За строежи от пета категория / Въз основа на служебна проверка на обстоятелствата по чл.168 ал.1 от ЗУТ по документацията и съответствието на строежа с нормативните изисквания /. а) жилищни смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители: -жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях по 200лв. на обект - смесени сгради с ниско застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях по 400лв. на обект - сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с капацитет от 50 до 100 паркоместа включително - по 200 лв. на обект; - площадки за игра, разположени на открито по 200лв. на обект; - магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, открити, полузакрити и закрити стрелбища и складовете (хранилищата), прилежащи към тях, както и самостоятелни складове и работилници за ремонт на оръжие, в които се съхраняват огнестрелни оръжия от категории А, В, С и D; боеприпаси за оръжия за служебни и/или граждански цели в 4

5 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот Издаване на скица -виза за проучване и проектиране - Одобряване на проекти за търпимост Издаване на удостоверение за търпимост на строеж количество не по-голямо или равно на 100 кг, изчислено като барутно съдържание; пиротехнически изделия в количество не по-голямо или равно на 20 кг чиста пиротехническа смес; барут в количество до 20 кг - по 500 лв. на обект; - аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански и ветеринарномедицински аптеки - по 500 лв. на обект. б) производствени и складови сгради с капацитет до 50 работни места включително и съоръженията към тях по 500 лв. на обект; в) електронни съобщителни мрежи, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване, включително и частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на общината, и съоръженията към тях се събира такса по 150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв. г) гаражите като строежи от допълващото застрояване: - един гараж 50 лв. - повече от един цената = 50лв + п.30лв., където п е броя на гаражите. д) реконструкции и преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория -за преустройства по- малко от 50% от РЗП на сградата - 50% от съответната цена по букви а и б. - за преустройства над от 50% от РЗП на сградата - съответната цена по букви а и б. 60лв 10лв; 1. за имоти в строителните граници 30 лв. 2. за имоти извън строителните граници 50 лв. ; 250 лв 10лв; 120лв Издаване на разрешение за строеж Одобряване на подробен устройствен план Изменение на план на новообразувани имоти Издаване на заверени преписи от документи, копия от планове и документацията към тях 30 лв. 1.до три урегулирани (не урегулирани) поземлени имота 60 лв.; 2. над три урегулирани (не урегулирани) поземлени имота 120 лв. До 3 месеца Услугата се извършва от Област Шумен. За подаване заявление в община Шумен не се дължи такса. 1.За строително разрешение, заповед или др. административни актове-10лв 2. За копия от планове и документация към тях- таксата 5

6 Презаверяване на разрешение за строеж, загубило действието си в случаите на чл. 153, ал. 2 и 3 от ЗУТ, за промяна титуляра на разрешението за строеж, както и за вписване на изменения в разрешението за строеж по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба на строежи от първа до пета категория Приемане /съгласуване/ от ОбЕСУТ съответствието с действащи норми за устройството на териториите; се определя от стойността на копирната услуга по фактура плюс по 2 лв. за заверена страница, но не повече от 30 лв. 15лв. 20 лв 1.генерални планове 50лв. 2. пред проектни проучвания за допълнително право на строеж и други нужди 30 лв. 3. на подробни устройствени планове 30 лв. 30 дни За одобряване на инвестиционни проекти в случаите на изгубени строителни книжа и изгубено правно действие. 1. За одобряване на инвестиционен проект заснемане на извършен строеж по чл.145 ал.5 от ЗУТ съответната цена по т.iii За ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие съгласно чл.145 ал.2 от ЗУТ, както следва: а) 50% от съответната цена по т.iii.7., в случаите, когато инвестиционният проект е внесен за повторно одобряване в едногодишен срок от момента на изгубване на правното му действие; б) пълния размер на съответната цена по т.iii.7., в останалите случаи. 30 дни Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж Внасяне документация за повторно разглеждане след отстраняване на забележки Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 5 лв 25% от таксата по т.iii.4 и т.iii.9; 10лв 3 дни 6

7 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот общинска собственост 10лв Не се дължи такса 1. За одобряване на съставката инвестиционен проект, като част от комплексния проект за инвестиционна инициатива - съответната цена по т.iii.7, увеличена с 30%. 2. За одобряване на съставката Подробен устройствен план, като част от комплексния проект за инвестиционна инициатива - съответната цена по т.iii 22, увеличена с 30%. 30 дни 2 месеца 160 лв. за имоти с жилищно предназначение; 200 лв. за имоти с друго предназначение 7

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ (6) При ползване по ал на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособност се заплащат 50% от дължимата такса, както следва: 1. за лица със загуба на работоспособност над 90%, когато дейността

Подробно

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 33 (086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 33 (086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 632 на Столичния общински съвет

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 775 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 8 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 5 7 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 377 на Столичния общински съвет от

Подробно

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.40 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/540-тарифа-към-наредбата-за-определянето Страница 1 Общинска администрация Суворово ТАРИФА КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 14 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 387 на Столичния общински съвет от

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Microsoft Word - Copy of 728

Microsoft Word - Copy of 728 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 213 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word - Copy of 651.doc

Microsoft Word - Copy of 651.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 1 на Столичния общински

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура област на функционална компетентност наименование на та

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 1 6 5 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 457 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 61 на Столичния общински съвет

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 467 на Столичния общински съвет от

Подробно