Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12."

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Бранимира Митушева при участието на секретаря Гергана Мартинова, като разгледа дело номер по описа за 2013 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното: Производството е по реда на чл от АПК във връзка с чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. Образувано е по жалба на Я. Л. Н. от [населено място] срещу решение Ж-231/ г. на Комисията за защита на личните данни в частта му по т. 3, с която жалбоподателят е осъден да заплати на [фирма], на основание чл. 47, ал. 2, предл. 2 от АПК, направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 780 лева. В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност и нищожност на оспорения административен акт в частта му по т. 3, като издаден при липса на компетентност, при съществено нарушение на административно-производствените правила и несъответствие с целта на закона. Жалбоподателят счита, че административният орган няма компетентност да присъжда направени в рамките на административното производство разноски за адвокат, тъй като такова негово правомощие не произтича от закона. Твърди се също така, че АПК не предвижда възможност за административния орган да присъжда разноски. Възразява се още, че в процесния случай е неприложима нормата на чл. 47, ал. 2 от АПК. Претендира се от съда да постанови решение, с което да бъде отменено решението в оспорената му част, както и бъдат присъдени направените по делото разноски. Ответникът КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ /КЗЛД/ редовно призован, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и счита

2 същата за неоснователна по съображения, изложени в писмени бележки. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение, както и прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на жалбоподателя. Заинтересованите страни [фирма] и [фирма] редовно призовани, не изпращат представител и не изразяват становище по жалбата. СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА, редовно уведомена, не изпраща представител и не взема становище по жалбата. Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните и приети по делото писмени доказателства, приема за установена следната фактическа обстановка: С жалба рег. Ж-231/ г. Я. Л. Н. е сезирал КЗЛД с твърдения за незаконосъобразно обработване на личните му данни от [фирма] и [фирма], както и с искане за налагане на административни наказания на двете дружества за нарушения на ЗЗЛД. Във връзка с така подадената жалба пред КЗЛД е било образувано административно производство, в което са били конституирани като страни жалбоподател Я. Н. и ответници - [фирма] и [фирма], на които на основание чл. 36 от АПК е дадена възможност за представяне на писмено становище и доказателства по предмета на жалбата. С писмо рег. П-5298/ г. [фирма] е представило пред КЗЛД писмено становище с приложени към него писмени доказателства, като в становището си е направил изрично искане за присъждане на направените в административното производство разноски за адвокатско възнаграждение. С писмено становище рег. С-675/ г. пълномощника на [фирма] адв. Б. Б., е направил отново искане за присъждане в административното производство на разноските за адвокатско възнаграждение. Към становището са приложени пълномощни, с които Б. Х. управител на [фирма], е упълномощил адв. Б. и адвокатски сътрудник М. Я. да представляват дружеството пред КЗЛД по жалбата на Я. Н., както и копие от фактура [ЕГН] за сумата от 780 лева с ДДС за извършено процесуално представителство пред КЗЛД с получател [фирма] и издател адвокатско дружество С. и Б. и платежно нареждане за плащане на фактура [ЕГН]. По делото е приложен протокол рег. ПР-142/ г., съгласно който на М. Я., пълномощник на [фирма], е предоставен достъп и се е запознал с административната преписка в присъставието на служител в КЗЛД. На проведено заседание на КЗЛД на г., за което са уведомени страните в административното производство видно от приложените по делото известия за доставяне, жалбата на Я. Н. е разгледана по същество и е прието решение за обявяването й за неоснователна. Видно от приложеното по делото извлечие на протокол 38 от г. за проведеното заседание на КЗЛД страните са били редовно уведомени, като нито една от страните не се е явила или изпратила свой представител. С решение Ж-231/ г. КЗЛД е отхвърлила като неоснователна жалба рег. Ж-231/ г., подадена от Я. Л. Н. срещу [фирма] и [фирма]. В т. 3 от цитираното решение КЗЛД, на основание чл. 47, ал. 2, предл. второ от АПК и приложено към административната преписка пълномощно и платежно нареждане от г. за кредитен превод във връзка с фактура [ЕГН]/ г., е уважила искането на [фирма] за направени разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 780 лева, като е посочил, че същите следва да се платят на дружеството от

3 страна на жалбоподателя Я. Н.. При така установените факти, съдът достигна до следните правни изводи: Жалбата е процесуално допустима подадена е от надлежна страна в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК. Видно от приложена по делото обратна разписка жалбоподателят е уведомен за оспоренато решение на г., като жалбата срещу него е подадена директно до съда на г., съгласно поставено върху приложения по делото пощенски плик пощенско клеймо, т. е. в законоустановения 14-дневен срок. Разгледана по същество, след проверка на административния акт, съгласно чл. 168, ал.1 от АПК във връзка с чл. 146 от АПК, същата е основателна по следните съображения: Оспореното решение е издадено от компетентен административен орган КЗЛД, в съответствие с предоставените му правомощия с чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД, както и в предписаната от закона форма писмено решение. При постановяването на оспорения административен акт не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, установени в чл. 36 чл. 41 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация /Правилника/, както и в чл. 21 чл. 64 от АПК, които да мотивират неговата отмяна само на това основание в оспорената му част. Настоящият съдебен състав намира обаче, че решение Ж-231/ г. на КЗЛД в частта му по т. 3 е постановено в противоречие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от АПК, послужила като правно основание за постановяването му в тази част и наведените в този смисъл доводи от жалбоподателя се явяват основателни. С решение Ж-231/ г. на КЗЛД, в оспорената му част по т. 3, жалбоподателят е осъден да заплати на [фирма], на основание чл. 47, ал. 2, предл. 2 от АПК, направените в административното производство разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 780 лева. Съгласно чл. 47, ал. 2 от АПК на лице по чл. 44, ал. 3, което има адрес в друга община и се е явило лично по призовка извън случаите по чл. 46, ал. 1, се признават пътни и други разходи, като същите разходи се признават и при личното явяване на страна, когато производството е открито по искане на друга страна или по служебен път, както и искането за признаване на разходите се отправя до органа, водещ производството, преди издаване на акта, а разходите се признават по нормативи, определени от министъра на финансите. Действително, в процесния случай от приетите по делото писмени доказателства се установява, че в съответствие с чл. 47, ал. 2, изр. трето от АПК искането за признаване на направени разходи в административното производство е направено от конституираната като ответна страна [фирма] още при депозиране на първоначалното становище пред КЗЛД по подадената от Я. Н. срещу тази ответна страна жалба, т. е. преди издаване на акта. За да са налице обаче законовите предпоставки за прилагане на нормата на чл. 47, ал. 2, изр. второ от АПК и да се уважи направено от страната искане за признаване на разноски, в това число и адвокатско възнаграждение, то следва не само искането да е направено от страна, която няма качеството на жалбоподател в административното производство и не е инициирала същото, каквато безспорно в процесния случай е била [фирма], но и страната, която прави искането за признаване на разноските трябва да се е явила лично пред административния орган. Видно от приложената по делото административна преписка в административното производство по издаване на оспореното решение ответната страна [фирма], чрез лицето, което я представлява управителят Б. Х., не се е явявала лично в КЗЛД. Съгласно приложеното по делото

4 извлечение от протокол 38 от г. на проведеното заседание на КЗЛД, на което и е разгледана жалбата на Я. Н. по същество, всички страните са били редовно уведомени, като нито една от страните, включително и ответната страна [фирма], не се е явила или изпратила свой представител на това заседание на комисията. Предвид на така установеното съдът намира, че в административното производство пред КЗЛД ответната страна не се е явила лично по смисъла на чл. 47, ал. 2, изр. 2 от АПК, нито чрез лицето, представляващо дружеството, нито чрез някой от двамата упълномощени адвокати, за да са били налице законовите предпоставки на цитираната разпоредба за признаване от административния орган на разходи, направени от тази ответна страна. В тази връзка следва да се има предвид, че обстоятелството, че адв. Б., като пълномощник, е изготвил писмено становище, а сътрудника Я. се е запознал с административната преписка, не обосновава и не предполага извода за наличие на лично явяване в административното производство на ответната страна [фирма], за което и явяване само законодателят е предвидил възстановяване на разноски пътни и други разходи. За да се приеме в процесния случай, че е налице лично явяване на страната в административното производство, то същата е следвало да се яви в проведеното на г. открито заседание на КЗЛД. Изрично в разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от Правилника е предвидено, че комисията разглежда жалбата по същество на открито заседание, за което уведомява страните и заинтересованите лица. По изложените съображения настоящият съдебен състав приема така подадената жалба за основателна и доказана и като такава същата следва да бъде уважена. С оглед изхода на спора и доколкото в настоящото производство от жалбоподателя е направено искане за присъждане на разноските по делото, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати направените по делото от жалбоподателя разноски общо в размер на лева, представляващи внесена държавна такса в размер на 10 лева и реално изплатено адвокатско възнаграждение в размер на лева. По отношение размерът на адвокатското възнаграждение съдът намира направеното възражение по чл. 78, ал. 5 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК от процесуалния представител на ответника за неоснователно, тъй като адвокатското възнаграждение в размер на лева не е прекомерно с оглед на фактическата и правна сложност на делото. Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК Административен съд София-град, 24 - ти състав Р Е Ш И: ОТМЕНЯ по жалба на Я. Л. Н. от [населено място] решение Ж-231/ г. на Комисията за защита на личните данни в частта му по т. 3, с която жалбоподателят е осъден да заплати на [фирма], на основание чл. 47, ал. 2, предл. 2 от АПК, направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 780 лева, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ да заплати на Я. Л. Н., с адрес: [населено място],[жк], бл , вх. К, ет. 2, ап. 164, сумата в размер на /хиляда и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок

5 от съобщението до страните за постановяването му. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/01.08. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 02.07. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ж-143/2017 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанк

Р Е Ш Е Н И Е Ж-143/2017 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанк Р Е Ш Е Н И Е Ж-143/2017 г. София, 05.09.2017 г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Мария Матева и Веселин Целков на заседание,

Подробно

Решение по Наказателно дело 692/2014г.

Решение по Наказателно дело 692/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 710 Гр. Перник, 10 ноември 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание проведено на петнадесети октомври през две хиляди

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, 27.06.2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН

Подробно

Решение по Административно дело 614/2013г.

Решение по Административно дело 614/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 777 гр. Перник, 10.01.2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ж-24/2015 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко

Р Е Ш Е Н И Е Ж-24/2015 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Р Е Ш Е Н И Е Ж-24/2015 г. София, 18.01.2016 г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/24.03. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 04.03. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Емилия Кабурова

Подробно

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав:

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав: Протокол гр. София, 28.09.2016 г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на 28.09.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Миглена Николова при участието на секретаря

Подробно

Решение по Наказателно дело 823/2014г.

Решение по Наказателно дело 823/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 769 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 01 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17. Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, 24.06.2019 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.06.2019 г. в следния състав: СЪДИЯ: Антоанета Аргирова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

Решение по Административно дело 169/2013г.

Решение по Административно дело 169/2013г. Р E Ш Е Н И Е 340 гр.перник, 06.11.2013 год. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание на седми октомври две хиляди и тринадесета година в състав: СЪДИЯ: Емилия Иванова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 17.04 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Ваня Вълкадинова

Подробно

Решение 27 Номер 27 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Решение 27 Номер 27 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Решение 27 Номер 27 Година 23.02.2018 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 23.01 Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев

Подробно

Решение по Административно дело 286/2011г.

Решение по Административно дело 286/2011г. Р Е Ш Е Н И Е 31 гр. Перник, 27.03.2012г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в съдебно заседание на втори март през две хиляди и дванадесета година в състав: СЪДИЯ: Слава Георгиева

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.06 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Гергана Батева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

Решение по Административно дело 1234/2013г.

Решение по Административно дело 1234/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 146 гр. Перник, 12 февруари 2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично съдебно заседание проведено на тридесет и първи януари през две хиляди и четиринадесета

Подробно

Microsoft Word - opred-507-op.doc

Microsoft Word - opred-507-op.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД срещу Община Батак ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. Комисията за защита на конкуренцията

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ж-122/2017 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанк

Р Е Ш Е Н И Е Ж-122/2017 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанк Р Е Ш Е Н И Е Ж-122/2017 г. София, 05.09.2017 г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов и Цветелин Софрониев на заседание, проведено

Подробно

Решение по Административно дело 119/2015г.

Решение по Административно дело 119/2015г. Р Е Ш Е Н И Е 160 гр.перник, 22 април 2015 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на трети април през две хиляди и петнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Практика давност-ВКС

Практика давност-ВКС Решение 170 от 17.09.2018 г. по гр. д. 2382 / 2017 г. на Върховен касационен съд, 4-то гр. отделение Чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК Чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК Чл. 284 ГПК Чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК Чл. 439 ГПК Чл.

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

Решение по Административно дело 121/2015г.

Решение по Административно дело 121/2015г. Р Е Ш Е Н И Е 222 гр. Перник, 08.07.2015г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Перник, в съдебно заседание проведено на шестнадесети юни през две хиляди и петнадесета година в състав: Съдия: Игнат Георгиев

Подробно

Решение по Административно дело 4/2014г.

Решение по Административно дело 4/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 238 гр. Перник, 07 март 2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд - Перник, в публично съдебно заседание проведено на четиринадесети февруари през две хиляди и четиринадесета

Подробно