Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав:

Размер: px
Започни от страница:

Download "Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав:"

Препис

1 Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав: СЪДИЯ: Миглена Николова при участието на секретаря Ирена Йорданова, като разгледа дело номер 4722 по описа за 2016 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното: След спазване на разпоредбите на чл. 142, ал. 1 ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, на именното повикване в 14,45 часа се явиха: На първо четене: ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - [фирма] редовно призован, представлява се от адв. Ч., редовно упълномощена, с пълномощно по делото, приета от съда от днес. ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ДИРЕКЦИЯ редовно призован, представлява се от адв. Й., редовно упълномощен, с пълномощно от днес, приет от съда от днес. СГП редовно уведомена,не се представлява от прокурор. Страните /поотделно/ - Да се даде ход на делото. СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ДОКЛАДВА жалбата С вх / г. против Заповед РЛЗ 150/ г. на Директора на СРЗИ. ДОКЛАДВА уточняваща жалба, приложена на л. 11 от делото, с вх / г. Адв. Ч. - Поддържам жалбата. Поддържам становището ни от г. и доказателствени искания в него.

2 Правя възражение, че не са ни предоставени нито в срок, нито надлежно отговора на СРЗИ по жалбата и не разполагане с този отговор и сме дали становището си на база това, което сме прочели в адвокатска стая. Адв. Й. - Оспорвам жалбата. Жалбата е неоснователна. Да се приеме административната преписка. СЪДЪТ ДОКЛАДВА становище на ответника, подвързано на л. 135 от делото, с изх / г.видно от отрязъка, същото е връчено на жалбоподателите.друг препис от отговор на ответника, предназначен за жалбоподателя, няма наличен по делото. В първоначално образуваното дело 4611/2016г. по описа на АССГ е подвързано становище на ответника по първоначалното предявената жалба/установителен иск с жалба/, но от него няма препис за жалбоподателя. ДОКЛАДВА становище на жалбоподателя от г. относно отговор на СРЗИ, с приложени доказателства. Съдът връчи на ответника препис от становището на жалбоподателя от г. По доказателствата СЪДЪТ ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото административната преписка, приложена по дело 4611/2016 г. по описа на АССГ, образувано като бързо производство и приложено към настоящото дело. ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото приложените доказателства по дело 8208/2016 г по описа на ВАС. ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото представените с молби от страните доказателства по настоящото дело, след указания на съда. ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото Становище на жалбоподателя от г., ведно с приложени доказателства/връчени днес на ответника/. УКАЗВА на ответника, ако освен наличните по делото доказателства има други, част от адм.преписка, да ги представи. Съдът към ответника Връчвали ли сте на жалбоподателя доклада от медицинския одит? Адв. Й. Нямам данни.каквито доказателства има по преписката, това е. Адв. Ч. Делото във ВАС по жалбата ни срещу наредбата все още е висящо, няма произнасяне. Адв. Ч. Оспорваме автентичността на Заповед 150/ г. Направили сме доказателствено искане за установяване на истинността на заповедта.в нашия екземпляр липсва текст, че ни е връчвана при отказ. Двата екземпляра- нашия и техния са различни значи. Моля да ги задължите да представят техния оригинал, по преписката е само заверено копие. И да докажат автентичността на подписа и текста,и

3 че ни е връчвана при отказ. УКАЗВА на жалбоподателя, че обстоятелствата по връчване на обжалваната Заповед РЛЗ 150/ г. са обстоятелства, които имат правно значение само във връзка със срочността, респ. допустимостта на жалбата му до съда.съдът е приел жалбата за допустима, независимо от обстоятелствата по връчването на заповедта,респ. датата на връчването.незаконосъобразности евентуални по връчването на един адм.акт обаче не водят до незаконосъобразност на самия акт. Във връзка с така направеното искане и оспорване от жалбоподателя Съдът ЗАДЪЛЖАВА ответника и жалбоподателя да представят своите оригинали на Заповед РЛЗ 150/ г.в следващо с.з. ЗАДЪЛЖАВА ответника като представи своя оригинал по Заповед 150/ г., то да е придружено с писмено изявление на подписалия я Директор Д. П. дали подписът е негов/във връзка с оспорване автентичността му/. Съдът ще се произнесе дали открива производство по оспорване истинността на заповедта в следващо заседание, след сравняване на двата нейни оригинала и становище на Директора П. дали потвърждава подписа си. Адв. Ч. С искането си за допускане на двама свидетели бихме искали да установим, че това, което има в техния вариант на заповедта, относно връчването й, го няма в нашия вариант. Вътре в медицинския център не е имало връчване на заповедта, както е отразено в техния оригинал явно. Моля да задължите ответника да представи извадка от деловодната система за периода г, в която да е видно извеждането на заповедта. По направеното искане от жалбоподателя СЪДЪТ ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи писмени доказателства на коя дата от деловодната им система е изведена Заповед 150/ г. Адв.Ч. Оттегляме доказателственото искане по т.4. задали сме риторичен въпрос. Съдът следва да се произнесе от правна страна по нашето изложение по т.4. УКАЗВА на жалбоподателя да ангажира доказателства, че към датата на процесната заповед г., притежава удостоверение за извършване на дейности по специалността Онкология, както и че има назначен лекар със специалност медицинска онкология или назначен лекар с две специалности вътрешни болести и онкология.

4 УКАЗВА на ответника, ако има доказателства за връчване на доклада от медицинския одит на жалбоподателя, да ги представи доказателства. Адв.Й. Ако има такива ще ги представя. УКАЗВА на ответника, че носи доказателствената тежест на основание чл.170, ал. 1 АПК и следва да докаже фактическите си констатации и че обжалваната заповед отговаря на законовите изисквания на чл.146 АПК. Адв.Ч.- Моля да се задължи ответника да заяви как е преценил, че към дейността на моя доверител е относим медицински стандарт - медицинска онкология, а не например интегративна медицина. Ние твърдим, че извършваните от нас дейности са такива по интегративна медицина и не попадат в приложното поле на медицинска онкология, за което те ни търсят удостоверение и лекар. УКАЗВА на ответника да ангажира доказателства, въз основа на които е стигнал до констатация, че жалбоподателя упражнява дейност медицинска онкология. Адв.Й.- В момента амбулаторията работи ли? Адв.Ч. Не мога да се ангажирам с такъв отговор и той е неотносим към предмета на спора. Адв.Й. Не сте изпълнили заповедта, затова се правят проверки. Имате противоправно поведение, защото продължавате да работите. Съдът към адв.ч.: Вие можете ли да формулирате твърдение какви са другите дейности, които извършва амбулаторията, които са близки, но се са медицинска онкология? Адв.Ч. Това са терапии, характерни за алтернативната медицина или т.н състрадателна медицина, наричана още интегративна медицина или интегративна онкология, но не и медицинска онкология. Медицинска онкология означава химиотерапия, която в центъра не се извършва. Ако СРЗИ твърди, че се извършва, нека да го докаже. УКАЗВА на страните, че следва да формулират до следващото заседание доказателствените си искания 1/ за доказване на фактическите констатации на ответника, че в амбулаторията се извършват дейности по медицинска онкология,2/съответно за доказване твърденията на жалбоподателя, че упражнява интегративна медицина, а не мед.онкология.

5 Адв.Й. Моля за срок да се запозная със доказателствата, приложени към становището на жалбоподателя от Днес няма да мога да взема становище по тях, въпреки, че ги приехте. Съдът по молбата на ответника ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да се запознае с представените доказателства към становище от жалбоподателя от г. и да изрази становище по тях в следващо заседание. Страните/поотделно/ - Нямаме други доказателствени искания. За събиране на доказателства СЪДЪТ ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за г., от 15,00 ч., за когато страните редовно уведомени. Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15,13 ч. СЪДИЯ: СЕКРЕТАР:

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 17.04 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Ваня Вълкадинова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/01.08. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 02.07. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

Решение по Административно дело 119/2015г.

Решение по Административно дело 119/2015г. Р Е Ш Е Н И Е 160 гр.перник, 22 април 2015 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на трети април през две хиляди и петнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

Решение по Наказателно дело 823/2014г.

Решение по Наказателно дело 823/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 769 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 01 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Решение по Административно дело 614/2013г.

Решение по Административно дело 614/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 777 гр. Перник, 10.01.2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/15.10. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.10. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.08 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Марияна Мицева Ирина Гошева Председател:

Подробно

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г 1 2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 7.5.2019 ЗЗ/РЗ от 13.5.2019 НОХД 28/2019 АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА Съдът, като

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ж-24/2015 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко

Р Е Ш Е Н И Е Ж-24/2015 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Р Е Ш Е Н И Е Ж-24/2015 г. София, 18.01.2016 г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.06 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Гергана Батева

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ж-122/2017 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанк

Р Е Ш Е Н И Е Ж-122/2017 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанк Р Е Ш Е Н И Е Ж-122/2017 г. София, 05.09.2017 г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов и Цветелин Софрониев на заседание, проведено

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2>

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2> П Р О Т О К О Л 09 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 02.04.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 24 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 20 юли 2015 г. Днес, 20 юли 2015 г.,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17. Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, 24.06.2019 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.06.2019 г. в следния състав: СЪДИЯ: Антоанета Аргирова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, 27.06.2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Ю Р И Д И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т КОНСПЕКТ ПО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО 1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 25 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 27 юли 2015 г. Днес, 27 юли 2015 г.,

Подробно

Глава първа. Ревизия. Раздел 1 събирането на доказателствата и доказателствените средства; валидността на издадените в хода на ревизията актове (запов

Глава първа. Ревизия. Раздел 1 събирането на доказателствата и доказателствените средства; валидността на издадените в хода на ревизията актове (запов Глава първа. Ревизия. Раздел 1 събирането на доказателствата и доказателствените средства; валидността на издадените в хода на ревизията актове (заповед за възлагане на ревизия, за спиране на ревизионното

Подробно