R4BP 3 Print out

Размер: px
Започни от страница:

Download "R4BP 3 Print out"

Препис

1 Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Sikkens Cetol WV 880(BPD) Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер на разрешението: Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3): BG

2 Съдържание Административна информация 1.1. Търговско наименование на продукта 1.2. Притежател на разрешение 1.3. Производител(и) на биоцидите 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а) 2. Състав и формулиране на продукта 2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида 2.2. Тип на формулирането 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност 4. Разрешена(и) употреба(и) Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на 5. Общи указания за употреба 5.1. Инструкции за употреба 5.2. Мерки за намаляване на риска 5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни 5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка 5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на 6. Друга информация

3 Административна информация 1.1. Търговско наименование на продукта Sikkens Cetol WV 880(BPD) 1.2. Притежател на разрешение Име и адрес на притежателя на разрешението Име Адрес Akzo Nobel Industrial Coatings AB Staffanstorpsvägen Malmö Швеция Номер на разрешението Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3) Дата на издаване на разрешението Дата на изтичане срока на валидност на разрешението BG /02/ /03/ Производител(и) на биоцидите Име на производителя Akzo Nobel Industrial Coatings AB Адрес на производителя Местонахождение на производствените обекти Staffanstorpvägen Malmö Швеция Staffanstorpvägen Malmö Швеция 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а) 1

4 Активно вещество 39-3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат (IPBC) Име на производителя Troy Chemical Company Адрес на производителя Местонахождение на производствените обекти 8 Vreeland Road, Florham Park New Jersey САЩ One Avenue L NJ Newark САЩ Активно вещество Име на производителя 48-1-[[2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил]метил]-1H-1,2,4-триазол (пропиконазол) Syngenta Crop Protection AG Адрес на производителя Местонахождение на производствените обекти Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basle Швейцария CH-1870 CH-1870 Monthey Швейцария Активно вещество Име на производителя 48-1-[[2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил]метил]-1H-1,2,4-триазол (пропиконазол) Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV Адрес на производителя Местонахождение на производствените обекти Turnhoutseweg Beerse Белгия North Area of Dongsha Chem-Zone Zhangjiagang, Jiangsu Китай 2. Състав и формулиране на продукта 2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида Общоприето име IUPAC име Функция CAS номер EО номер 3-йодо-2- пропинилбутилкарбамат (IPBC) 1-[[2-(2,4- дихлорофенил)-4- пропил-1,3-диоксолан-2- ил]метил]-1h-1,2,4- триазол (пропиконазол) 1,2-benzisothiazol-3(2H)- one Активно вещество Активно вещество Съдържание (%) 2

5 2.2. Тип на формулирането Готов за използване продукт за защита на дървесина, на водна основа 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност Категория на опасност Съдържа 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, IPBC and Propiconazole. Може да предизвика алергична реакция. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Препоръки за безопасност Да се избягва изпускане в околната среда. Да се изхвърли съдържанието в съгласие/съобразно/съобразено с всички местни, регионални, национални и международни азпоредби.. 4. Разрешена(и) употреба(и) 4.1 Описание за използване Употреба 1 - Готов за използване продукт за защита на дървесина, на водна основа Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба ПТ 08 - Консерванти за дърво Продуктът е предназначен за използване върху дървен материал, който не е в контакт със земята, но е изложен на непрекъснато атмосферно влияние или е защитен от такова, но е изложен на често овлажняване. Има одобрение за използване за употреба клас 2 и употреба клас 3. Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Aureobasidium pullulans spp.-blue stain fungi-няма данни Serpula lacrymans-dry rot fungus-no data Fungi:-Wood rotting fungi-no data Област на употреба На открито Метод(и) на прилагане Ръчно нанасяне - Промишлено: Автоматично пръскане, обливане и потапяне (автоматично и ръчно) 3

6 Дозировка(и) и честота на прилагане g/m² Нанасят се 1 3 слоя Категория(и) потребители Индустриална Размери и материал на опаковките IBC (intermediate bulk container), Metal:, up to 1000L IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, up to 1000L Can /Tin, Metal:, professional: up to 25L Can /Tin, Plastic: HDPE, professional: up to 25L Специфични инструкции за употреба Промишлена употреба Продуктът е предназначен за използване върху дървен материал, който не е в контакт със земята, но е изложен на непрекъснато атмосферно влияние или е защитен от такова, но е изложен на често овлажняване. Третираната дървесина не трябва да се използва на открити места, на които има контакт със земята и е постоянно изложена на влага, или на които е в постоянен контакт със сладка или солена вода. Процесът на нанасяне трябва да се извършва в определено за целта ограничено място, върху твърда, непропусклива повърхност, снабдена с прегради за предотвратяване на изтичане, както и със система за събиране на продукта при изтичане (напр. корито). Третираната дървесина трябва да се съхранява или покрита със система за предотвратяване на изтичане на продукта (напр. корито), или върху твърда, непропусклива повърхност, снабдена с прегради за предотвратяване на изтичане, както и със система за събиране на продукта (напр. корито). Върху третираната дървесина трябва да се нанася горно покритие (мин. дебелина от общо 240 ml/ m², постигната чрез 1 3 нанасяния, или минимална дебелина на сухия слой от общо 100 μm, постигната с 1 3 нанасяния) в случаите, когато ще бъде изложена на атмосферно влияние. Горното покритие трябва да бъде нанасяно или преди използването на третираната дървесина в ситуации, в които ще бъде изложена на атмосферното влияние, или в случаите на ново строителство или при прилагане на продукта на място преди настъпването на атмосферни събития (напр. валеж). Горното покритие не трябва да съдържа фунгицида триазол. Професионална употреба Продуктът е предназначен за използване върху дървен материал, който не е в контакт със земята, но е изложен на непрекъснато атмосферно влияние или е защитен от такова, но е изложен на често овлажняване. Третираната дървесина 4

7 не трябва да се използва на открити места, на които има контакт със земята и е постоянно изложена на влага, или е в постоянен контакт със сладка или солена вода. Приложението чрез ръчно потапяне трябва да се извършва в определено за целта ограничено място върху непропусклива повърхност. Третираната дървесина трябва да се съхранява или покрита със система за предотвратяване на изтичане на продукта, или върху непропусклива повърхност. Върху третираната дървесина трябва да се нанася горно покритие (мин. дебелина от общо 240 ml/ m², постигната чрез 1 3 нанасяния, или минимална дебелина на сухия слой от общо 100 μm, постигната с 1 3 нанасяния) в случаите, когато ще бъде изложена на атмосферно влияние. Горното покритие трябва да бъде нанасяно или преди използването на третираната дървесина в ситуации, в които ще бъде изложена на атмосферното влияние, или в случаите на прилагане на продукта на място, преди настъпването на атмосферни събития (напр. валеж). Горното покритие не трябва да съдържа фунгицида триазол Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Промишлена употреба Носете подходящо защитно облекло (гащеризони, ръкавици, обувки) при нанасяне на продукта и при работа с наскоро третирана дървесина. Избягвайте прекаленото замърсяване на гащеризоните. Не замърсявайте почвата, водните басейни или водните пътища с химикали или използвани опаковки. Изхвърляйте остатъците от химикали, замърсените материали (вкл. дървесни стърготини) и празните опаковки по безопасен начин, като прилагате методите, одобрени от органите, отговорни за изхвърлянето на отпадъци. Преди храна и след употреба измивайте ръцете си и откритите части на кожата. Съхранявайте на безопасно място. 3-йодо-2-пропинил бутилкарбамат е карбаматно съединение със слаба антихолинестеразна активност. Не го използвайте, ако имате медицинско предписание да не работите с антихолинестеразни съединения. Професионална употреба Носете подходящо защитно облекло (гащеризони, ръкавици, обувки) при нанасяне на продукта и при работа с наскоро третирана дървесина. Избягвайте прекаленото замърсяване на гащеризоните. Работете с продукта и изсушавайте наскоро третирана дървесина на места с добра вентилация. Не замърсявайте хранителни продукти, принадлежности за хранене или повърхности, с които храната ще влиза в контакт. Преди храна и след употреба измивайте ръцете си и откритите части на кожата. Съхранявайте на безопасно място. Не изхвърляйте в канализацията. Не замърсявайте почвата, водните басейни или водните пътища с химикали или опаковки Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда След контакт с кожата: Съблечете всички замърсени дрехи и измийте кожата обилно с вода и сапун. При появата на симптоми потърсете медицинска помощ. След контакт с очите: Изплакнете незабавно обилно с вода. При появата на симптоми потърсете медицинска помощ. При поглъщане: Не предизвиквайте повръщане, освен ако няма изрична инструкция за това от медицинско лице. Ако настъпи повръщане, главата трябва да се държи надолу, за да не навлезе повръщаното в дробовете. Потърсете медицинска помощ. При вдишване: Изведете пострадалия на свеж въздух. Дръжте го затоплен и в покой. Ако дишането е неравномерно или затруднено, обучено лице трябва да направи изкуствено дишане. Потърсете медицинска помощ при сериозни или дълготрайни симптоми. Ако пострадалият е в безсъзнание, поставете го в позиция за 5

8 възстановяване и незабавно потърсете медицинска помощ Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Изхвърляйте остатъците от химикали, замърсените материали (вкл. дървесни стърготини) и празните опаковки по безопасен начин, като прилагате методите, одобрени от органите, отговорни за изхвърлянето на отпадъци. Продуктът и опаковката му трябва да бъдат изхвърляни по безопасен начин. Не изхвърляйте в канализацията. Не замърсявайте почвата, водните басейни или водните пътища с химикали или използвани опаковки Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение Съхранявайте продукта в плътно затворени оригинални опаковки. Може да се съхранява най-малко 18 месеца. 4.2 Описание за използване Употреба 2 - Професионална употреба Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба ПТ 08 - Консерванти за дърво Продуктът е предназначен за използване върху дървен материал, който не е в контакт със земята, но е изложен на непрекъснато атмосферно влияние или е защитен от такова, но е изложен на често овлажняване. Има одобрение за използване за употреба клас 2 и употреба клас 3. Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Aureobasidium pullulans spp.-blue stain fungi-няма данни Serpula lacrymans-dry rot fungus-no data Fungi:-Wood rotting fungi-no data Област на употреба 6

9 На закрито На открито Метод(и) на прилагане Ръчно нанасяне - Професионално: Четка/валяк (на закрито и открито). Пръскане (на закрито и открито). Ръчно потапяне. Впръскване/третиране на повърхността (само на закрито) Дозировка(и) и честота на прилагане g/m² Нанасят се 1 3 слоя Категория(и) потребители Професионална Размери и материал на опаковките IBC (intermediate bulk container), Metal:, up to 1000L IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, up to 1000L Can /Tin, Metal:, professional: up to 25L Can /Tin, Plastic: HDPE, professional: up to 25L Специфични инструкции за употреба Промишлена употреба Продуктът е предназначен за използване върху дървен материал, който не е в контакт със земята, но е изложен на непрекъснато атмосферно влияние или е защитен от такова, но е изложен на често овлажняване. Третираната дървесина не трябва да се използва на открити места, на които има контакт със земята и е постоянно изложена на влага, или на които е в постоянен контакт със сладка или солена вода. Процесът на нанасяне трябва да се извършва в определено за целта ограничено място, върху твърда, непропусклива повърхност, снабдена с прегради за предотвратяване на изтичане, както и със система за събиране на продукта при изтичане (напр. корито). Третираната дървесина трябва да се съхранява или покрита със система за предотвратяване на изтичане на продукта (напр. корито), или върху твърда, непропусклива повърхност, снабдена с прегради за предотвратяване на изтичане, както и със система за събиране на продукта (напр. корито). Върху третираната дървесина трябва да се нанася горно покритие (мин. дебелина от общо 240 ml/ m², постигната чрез 1 3 нанасяния, или минимална дебелина на сухия слой от общо 100 μm, постигната с 1 3 нанасяния) в случаите, когато ще бъде изложена на атмосферно влияние. Горното покритие трябва да бъде нанасяно или преди използването на 7

10 третираната дървесина в ситуации, в които ще бъде изложена на атмосферното влияние, или в случаите на ново строителство или при прилагане на продукта на място преди настъпването на атмосферни събития (напр. валеж). Горното покритие не трябва да съдържа фунгицида триазол. Професионална употреба Продуктът е предназначен за използване върху дървен материал, който не е в контакт със земята, но е изложен на непрекъснато атмосферно влияние или е защитен от такова, но е изложен на често овлажняване. Третираната дървесина не трябва да се използва на открити места, на които има контакт със земята и е постоянно изложена на влага, или е в постоянен контакт със сладка или солена вода. Приложението чрез ръчно потапяне трябва да се извършва в определено за целта ограничено място върху непропусклива повърхност. Третираната дървесина трябва да се съхранява или покрита със система за предотвратяване на изтичане на продукта, или върху непропусклива повърхност. Върху третираната дървесина трябва да се нанася горно покритие (мин. дебелина от общо 240 ml/ m², постигната чрез 1 3 нанасяния, или минимална дебелина на сухия слой от общо 100 μm, постигната с 1 3 нанасяния) в случаите, когато ще бъде изложена на атмосферно влияние. Горното покритие трябва да бъде нанасяно или преди използването на третираната дървесина в ситуации, в които ще бъде изложена на атмосферното влияние, или в случаите на прилагане на продукта на място, преди настъпването на атмосферни събития (напр. валеж). Горното покритие не трябва да съдържа фунгицида триазол Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Промишлена употреба Носете подходящо защитно облекло (гащеризони, ръкавици, обувки) при нанасяне на продукта и при работа с наскоро третирана дървесина. Избягвайте прекаленото замърсяване на гащеризоните. Не замърсявайте почвата, водните басейни или водните пътища с химикали или използвани опаковки. Изхвърляйте остатъците от химикали, замърсените материали (вкл. дървесни стърготини) и празните опаковки по безопасен начин, като прилагате методите, одобрени от органите, отговорни за изхвърлянето на отпадъци. Преди храна и след употреба измивайте ръцете си и откритите части на кожата. Съхранявайте на безопасно място. 3-йодо-2-пропинил бутилкарбамат е карбаматно съединение със слаба антихолинестеразна активност. Не го използвайте, ако имате медицинско предписание да не работите с антихолинестеразни съединения. Професионална употреба Носете подходящо защитно облекло (гащеризони, ръкавици, обувки) при нанасяне на продукта и при работа с наскоро третирана дървесина. Избягвайте прекаленото замърсяване на гащеризоните. Работете с продукта и изсушавайте наскоро третирана дървесина на места с добра вентилация. Не замърсявайте хранителни продукти, принадлежности за хранене или повърхности, с които храната ще влиза в контакт. Преди храна и след употреба измивайте ръцете си и откритите части на кожата. Съхранявайте на безопасно място. Не изхвърляйте в канализацията. Не замърсявайте почвата, водните басейни или водните пътища с химикали или опаковки Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда След контакт с кожата: Съблечете всички замърсени дрехи и измийте кожата обилно с вода и сапун. При появата на симптоми потърсете медицинска помощ. След контакт с очите: Изплакнете незабавно обилно с вода. При появата на симптоми потърсете медицинска помощ. 8

11 При поглъщане: Не предизвиквайте повръщане, освен ако няма изрична инструкция за това от медицинско лице. Ако настъпи повръщане, главата трябва да се държи надолу, за да не навлезе повръщаното в дробовете. Потърсете медицинска помощ. При вдишване: Изведете пострадалия на свеж въздух. Дръжте го затоплен и в покой. Ако дишането е неравномерно или затруднено, обучено лице трябва да направи изкуствено дишане. Потърсете медицинска помощ при сериозни или дълготрайни симптоми. Ако пострадалият е в безсъзнание, поставете го в позиция за възстановяване и незабавно потърсете медицинска помощ Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Изхвърляйте остатъците от химикали, замърсените материали (вкл. дървесни стърготини) и празните опаковки по безопасен начин, като прилагате методите, одобрени от органите, отговорни за изхвърлянето на отпадъци. Продуктът и опаковката му трябва да бъдат изхвърляни по безопасен начин. Не изхвърляйте в канализацията. Не замърсявайте почвата, водните басейни или водните пътища с химикали или използвани опаковки Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение Съхранявайте продукта в плътно затворени оригинални опаковки. Може да се съхранява най-малко 18 месеца. 5. Общи указания за употреба 5.1. Инструкции за употреба See Authorised uses 5.2. Мерки за намаляване на риска 9

12 See Authorised uses 5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда See Authorised uses 5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка See Authorised uses 5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение See Authorised uses 6. Друга информация Използвайте биоцидите по безопасен начин. Преди употреба винаги прочитайте етикета и информацията за продукта. 10

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Райд примамка за хлебарки с абамектин Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Tanalith E 347 Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер на разрешението: 9-, 9-2 Референтен номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia Tropical insettorepellente lozione no gas profumata Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIBLOCK-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 63-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia spray corpo profumato Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти и репеленти Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROD Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 694-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGITA 0WG Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGRI IODE FLUIDE Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: -4 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди Наименование на групата: Aqua K-Othrine Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS зърна против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 674-4, 674-

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AQUA KOTHRIN Продуктов(и) тип(ове): ПТ 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи ПТ 18

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS блокчета против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 68-, 68-6

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Dip-io YB MAX Продуктов(и) тип(ове): ПТ 0 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението: EU-00897-0000 Референтен

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Dr. Mort Brodi Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2345-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Liq-io concentrate Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: MEPA Barrier Spray D Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението: EU-008398-0000

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Liq-io 5500 Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPASTA-BROD Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2308-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: GORI 3 Product type(s): PT08 - Wood preservatives (Preservatives) Authorisation number: 72-, 72-2 R4BP 3 asset reference number:

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: DIFETEC P-29F Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2420-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома скоро ще се появи нова предупредителна информация. Някои

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Murin Facoum Pasta Продуктов(и) тип(ове): ПТ 14 - Родентициди ПТ 14 - Родентициди Номер на разрешението: 2489-1

Подробно

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Р

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Р Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ 5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM-068-01 (0217) GHS07 7GB1501-0017 GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ Предупреждения за опасност: H304

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL ESTATE EGGSHELL Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номе

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL ESTATE EGGSHELL Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номе Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно