TA

Размер: px
Започни от страница:

Download "TA"

Препис

1 A8-0143/ ИЗМЕНЕНИЯ внесени от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика Доклад Йежи Бузек Общи правила за вътрешния пазар на природен газ A8-0143/2018 (COM(2017)0660 C8-0394/ /0294(COD)) 1 Съображение 3 (3) Предназначението на настоящата директива е да се преодолеят оставащите препятствия пред завършването на вътрешния пазар на природен газ, дължащи се на неприлагането на разпоредбите за пазара на Съюза по отношение на газопроводите до и от трети държави. С въведените с настоящата директива изменения ще се гарантира, че разпоредбите, които се прилагат по отношение на преносните газопроводи, свързващи две или повече държави членки, се прилагат и по отношение на газопроводите до и от трети държави в рамките на Съюза. Така ще се осигури последователност на нормативната уредба в Съюза, като същевременно се избягва нарушаването на конкуренцията на вътрешния енергиен пазар в Съюза. Освен това с настоящата директива ще се повиши прозрачността и ще се (3) Предназначението на настоящата директива е да се преодолеят оставащите препятствия пред завършването на вътрешния пазар на природен газ, дължащи се на неприлагането на разпоредбите за пазара на Съюза по отношение на газопроводите до и от трети държави. С въведените с настоящата директива изменения ще се гарантира, че разпоредбите, които се прилагат по отношение на преносните газопроводи, свързващи две или повече държави членки, се прилагат и по отношение на газопроводите до и от трети държави в рамките на Съюза, които имат значително влияние върху вътрешния пазар на природен газ. Така ще се осигури последователност на нормативната уредба в Съюза и ще се гарантира необходимото отразяване на стратегическите интереси на PE / 1

2 установи правна сигурност по отношение на приложимия правен режим за участниците на пазара, особено за инвеститорите в инфраструктура за природен газ и ползвателите на мрежите. държавите членки и в по-общ план сигурността на доставките и енергийната независимост на Съюза, като същевременно се избягва нарушаването на конкуренцията на вътрешния енергиен пазар в Съюза. Освен това с настоящата директива ще се повиши прозрачността и ще се установи правна сигурност по отношение на приложимия правен режим за участниците на пазара, особено за инвеститорите в инфраструктура за природен газ и ползвателите на мрежите. 2 Съображение 4 (4) За да бъде отчетена досегашната липса на особени разпоредби на Съюза, приложими за газопроводите от и до трети държави, държавите членки следва да имат право да предоставят дерогации от определени разпоредби на за такива газопроводи, които са завършени към датата на влизане на настоящата директива в сила. Датата за прилагане на моделите за отделяне, различни от моделите за отделяне на собствеността, следва да бъде променена за газопроводите до и от трети държави. (4) За да бъде завършено изграждането на Енергийния съюз и за да бъдат прилагани неговите разпоредби по отношение на газопроводите от и до трети държави, в пълно съответствие със законодателството на Съюза, държавите, членки следва да имат право да предоставят дерогации от определени разпоредби на за такива газопроводи, които са били завършени преди датата на приемане на настоящото предложение, само след препоръка от Комисията, поспециално по отношение на конкуренцията, функционирането и ефективността на вътрешния енергиен пазар, сигурността на доставките и диверсификацията на енергийните източници и доставчици. Датата за прилагане на моделите за отделяне, различни от моделите за отделяне на собствеността, следва да бъде променена за газопроводите до и от трети държави. PE / 2

3 3 Съображение 5 (5) Приложимостта на Директива 2009/73/ЕО по отношение на газопроводите до и от трети държави остава ограничена до териториалните граници на юрисдикцията на Съюза. Що се отнася до морските газопроводи, Директивата следва да се прилага в териториалните води и изключителните икономически зони на държавите членки. (5) Приложимостта на Директива 2009/73/ЕО по отношение на газопроводите до и от трети държави остава ограничена до териториалните граници на юрисдикцията на Съюза. Що се отнася до морските газопроводи, Директивата следва да се прилага в териториалните води и изключителните икономически зони на държавите членки, в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS). 4 Съображение 5 a (ново) (5a) Държавите членки следва да вземат конкретни мерки за подпомагане на по-широкото използване на биогаз и газ от биомаса, зелен водород и синтетичен метан от възобновяема енергия, като на производителите им следва да се предоставя недискриминационен достъп до газовата система, при условие че този достъп е постоянно съвместим със съответните технически правила и стандарти за безопасност. 5 Съображение 5 б (ново) PE / 3

4 (5б) Държавите членки следва да гарантират, че като се вземат под внимание необходимите изисквания за качество, биогазът и газът от биомаса, зеленият водород и синтетичният метан от възобновяема енергия или други видове газ получават недискриминационен достъп до газовата система, при условие че този достъп е постоянно съвместим със съответните технически правила и стандарти за безопасност. Тези правила и стандарти следва да гарантират, че е технически възможно и безопасно посочените газове да бъдат вкарани в и транспортирани през системата за природен газ, и следва също да вземат предвид техните химически характеристики. 6 Член 1 параграф 1 точка -1 (нова) Член 1 параграф 2 Текст в сила 2. Установените от настоящата директива правила за природен газ, включително за втечнения природен газ (ВПГ), се прилагат по недискриминационен начин също и към биогаз и газ от биомаса или към други видове газ, доколкото е технически възможно и безопасно тези видове газ да бъдат инжектирани в и транспортирани през система за природен газ. (-1) В член 1 параграф 2 се заменя със следния текст: 2. Установените от настоящата директива правила за природен газ, включително за втечнения природен газ (ВПГ), се прилагат по недискриминационен начин също и към биогаз и газ от биомаса, зелен водород и синтетичен метан от възобновяеми източници на енергия или към други видове газ, доколкото е технически възможно и безопасно тези видове газ да бъдат инжектирани в и транспортирани през система за природен газ. PE / 4

5 ( 7 Член 1 параграф 1 точка -1 a (нова) Член 1 параграф 2 a (нов) -1а) В член 1 се добавя следният параграф: 2а. По отношение на газовата инфраструктура, свързваща държава членка с трета държава, настоящата директива се прилага в рамките на териториалното ограничение на юрисдикцията на Съюза. По отношение на морските газопроводи, настоящата директива се прилага в териториалните води и изключителните икономически зони на държавите членки. 8 Член 1 параграф 1 точка 1 Член 2 точка 17 (17) междусистемен газопровод означава преносен газопровод, който пресича или се разполага по границата между държави членки или между държави членки и трети държави до границата на юрисдикцията на Съюза. (17) междусистемен газопровод означава преносен газопровод, включително неговите физически входни точки от и изходни точки до трета държава, който пресича или се разполага по границата между държави членки или между държави членки и трети държави до границата на юрисдикцията на Съюза, включително териториалните води и изключителните икономически зони на държавите членки; PE / 5

6 9 Член 1 параграф 1 точка 2 буква а а (нова) Член 9 параграф 8 алинея 2 а (нова) аа) в параграф 8 се добавя следната алинея: ; Всяко решение, взето в съответствие с първа алинея, буква б) от настоящия параграф, се съобщава незабавно на Комисията, заедно с цялата информация, свързана с това решение. 10 Член 1 параграф 1 точка 2 буква б Член 9 параграф 9 алинея 1 а (нова) Всяко решение, взето в съответствие с първа алинея, буква б) от настоящия параграф, се съобщава незабавно на Комисията, заедно с цялата информация, свързана с това решение; 11 Член 1 параграф 1 точка 4 a (нова) Член 34 параграф 4 четвърто изречение (4a) В член 34, параграф 4 се добавя следното четвърто изречение: PE / 6

7 Когато третите държави, които подлежат на такава консултация, не отговорят на консултациите, съответните държави членки могат да вземат необходимото решение. точка 4а (нова) ) съответства на член 1 параграф 1 точка 3а (нова) от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.] 12 Член 1 параграф 1 точка 5 буква -а (нова) Член 36 параграф 1 Текст в сила 1. Голяма нова газова инфраструктура, например междусистемни газопроводи, съоръжения за ВПГ и съоръжения за съхранение, при искане може да бъде освободена за определен период от време от разпоредбите на членове 9, 32, 33 и 34 и член 41, параграфи 6, 8 и 10, при следните условия: а) инвестицията следва да поощрява конкуренцията в газовите доставки и да повишава сигурността на доставките; б) нивото на риска, свързан с инвестицията, трябва да е такова, че инвестицията не би била направена, ако не се предостави освобождаване; в) инфраструктурата следва да е собственост на физическо или юридическо лице, което е отделено, поне по отношение на правната му форма, от операторите, в чиито системи (-a) параграф 1 се заменя със следното: 1. Голяма нова газова инфраструктура, например междусистемни газопроводи, съоръжения за ВПГ и съоръжения за съхранение, които започват търговска дейност след 1 януари 2019 г., при искане може да бъде освободена за определен период от не повече от пет години от разпоредбите на членове 9, 32, 33 и 34 и член 41, параграфи 6, 8 и 10, ако са изпълнени следните кумулативни условия: а) инвестицията следва да поощрява конкуренцията в газовите доставки и да повишава сигурността на доставките; б) нивото на риска, свързан с инвестицията, трябва да е такова, че инвестицията не би била направена, ако не се предостави освобождаване; в) инфраструктурата следва да е собственост на физическо или юридическо лице, което е отделено, поне по отношение на правната му форма, от операторите, в чиито системи PE / 7

8 ще се изгражда тази инфраструктура; г) трябва да се събират такси от ползвателите на тази инфраструктура; както и д) освобождаването не трябва да е във вреда на конкуренцията или на ефективното функциониране на вътрешния пазар за природен газ, или на ефективното функциониране на регулираната система, към която се присъединява инфраструктурата; ще се изгражда тази инфраструктура; г) трябва да се събират такси от ползвателите на тази инфраструктура; както и д) освобождаването не трябва да е във вреда на конкуренцията на съответните пазари, които е вероятно да бъдат засегнати от инвестицията, на ефективното функциониране на вътрешния пазар на Съюза за природен газ, на ефективното функциониране на съответните регулирани системи или на диверсификацията и сигурността на доставките на природен газ до и в рамките на Съюза или на която и да е държава членка. ( точка 5 буква -а (нова) ) съответства на член 1 параграф 1 точка 4 буква -а (нова) от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.] 13 Член 1 параграф 1 точка 5 буква а Член 36 параграф 3 второ изречение Когато въпросната инфраструктура е под юрисдикцията на държава членка и една (или повече) трети държави, националният регулаторен орган може да се консултира със съответните органи на третите държави, преди да вземе решение. Преди да вземе решението, националният регулаторен орган се консултира: а) с националните регулаторни органи на държавите членки, чиито PE / 8

9 пазари е вероятно да бъдат засегнати от новата инфраструктура; както и б) със съответните органи на третите държави, когато въпросната инфраструктура е под юрисдикцията на държава членка и една (или повече) трети държави. Когато органите на третата държава, които подлежат на такава консултация, не се отзоват на консултацията в срок от три месеца, съответният национален регулаторен орган може да вземе необходимото решение. точка 5 буква -а (нова) ) съответства на член 1 параграф 1 точка 4 буква -а (нова) от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.] 14 Член 1 параграф 1 точка 5 буква б Член 36 параграф 4 алинея 2 първо изречение Когато въпросната инфраструктура е също така под юрисдикцията на една или повече трети държави, националните регулаторни органи на държавите членки може да се консултират със съответните органи на третите държави, преди да вземат решение, за да осигурят по отношение на съответната инфраструктура последователното прилагане на разпоредбите на настоящата директива до границата на юрисдикцията на Съюза; Когато въпросната инфраструктура е също така под юрисдикцията на една или повече трети държави, националните регулаторни органи на държавите членки може да се консултират със съответните органи на третите държави, преди да вземат решение, за да осигурят по отношение на съответната инфраструктура последователното прилагане на разпоредбите на настоящата директива до границата на юрисдикцията на Съюза. Всяко такова решение се съобщава незабавно на Комисията, заедно с цялата свързана с него PE / 9

10 информация; Когато органите на третата държава, които подлежат на такава консултация, не се отзоват на консултацията в срок от три месеца, съответният национален регулаторен орган може да вземе необходимото решение. точка 5 буква -б ) съответства на член 1 параграф 1 точка 4 буква -б от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.] 15 Член 1 параграф 1 точка 5 буква б a (нова) Член 36 параграф 6 алинея 2 Текст в сила При вземането на решение за освобождаване за всеки отделен случай се разглежда необходимостта от налагане на условия относно продължителността на освобождаването и недискриминационния достъп до инфраструктурата. При вземането на решение относно тези условия особено внимание се обръща на допълнителния капацитет, който ще се изгради или на изменението на съществуващия капацитет, на времевия хоризонт на проекта и на националните особености. ба) параграф 6, алинея 2 се заменя със следното: При вземането на решение за освобождаване за всеки отделен случай се разглежда необходимостта от налагане на условия относно продължителността на освобождаването и недискриминационния достъп до инфраструктурата. При вземането на решение относно тези условия особено внимание се обръща на допълнителния капацитет, който ще се изгради, или на изменението на съществуващия капацитет, на времевия хоризонт на проекта и на националните особености, както и на диверсификацията и сигурността на доставките на природен газ до и в рамките на Съюза или на която и да е държава членка. PE / 10

11 точка 5 буква -ба (нова) ) съответства на член 1 параграф 1 точка 4 буква - ба (нова) от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.] 16 Член 1 параграф 1 точка 5 буква б б (нова) Член 36 параграф 9 алинея 1 Текст в сила В срок от два месеца, започващ от деня на получаване на нотификацията Комисията може да вземе решение, изискващо от регулаторния орган да измени или отмени решението за освобождаване. Двумесечният срок може да бъде удължен с допълнителен срок от два месеца, когато Комисията търси допълнителна информация. Този допълнителен срок започва да тече от деня след получаването на пълната информация. Първоначалният двумесечен срок може да бъде удължен и по взаимно съгласие на Комисията и регулаторния орган. бб) параграф 9, алинея 1 се заменя със следното: В срок от два месеца, започващ от деня на получаване на нотификацията Комисията може да вземе решение, изискващо от регулаторния орган да измени или отмени решението за освобождаване. При вземането на такова решение относно нова газова инфраструктура, която води до и от трета държава, Комисията взема предвид всички ограничителни мерки на Съюза, като например икономически санкции, наложени на тази трета държава. Двумесечният срок може да бъде удължен с допълнителен срок от два месеца, когато Комисията търси допълнителна информация. Този допълнителен срок започва да тече от деня след получаването на пълната информация. Първоначалният двумесечен срок може да бъде удължен и по взаимно съгласие на Комисията и регулаторния орган. ( точка 5 буква -бб (нова) ) съответства на член 1 параграф 1 точка 4 буква - бб (нова) от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на PE / 11

12 Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.] 17 Член 1 параграф 1 точка 6 a (нова) Член 41 параграф 8 Текст в сила 8. При определянето или одобряването на тарифите или методиките и балансиращите услуги, регулаторните органи гарантират, че операторите на газопреносни системи и на газоразпределителни системи разполагат с подходящи стимули, в краткосрочен и дългосрочен план, за повишаване на ефективността, насърчаване на интеграцията на пазарите и сигурността на доставките и подкрепа за свързаните с това научноизследователски дейности. (6а) в член 41 параграф 8 се заменя със следното: 8. При определянето или одобряването на тарифите или методиките и балансиращите услуги, регулаторните органи гарантират, че операторите на газопреносни системи и на газоразпределителни системи разполагат с подходящи стимули, в краткосрочен и дългосрочен план, за повишаване на ефективността, насърчаване на интеграцията на пазарите и сигурността на доставките и подкрепа за свързаните с това научноизследователски дейности. По отношение на инфраструктурата, която свързва държава членка с трета държава между границата на юрисдикцията на Съюза и първата точка на междусистемно свързване с мрежата на Съюза, тарифите или методиките трябва да вземат предвид всички разходи на проекта. [Позоваването в антетката във връзка с акта за изменение ( член 1 параграф 1 точка 6а (нова) ) съответства на член 1 параграф 1 точка 5а (нова) от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.] 18 Член 1 параграф 1 точка 7 PE / 12

13 Член 42 параграф 6 6. Регулаторните органи се консултират и сътрудничат със съответните органи от трети държави във връзка с експлоатацията на газопроводите от и до трети държави, за да осигури по отношение на съответната инфраструктура последователното прилагане на разпоредбите на настоящата директива до границата на юрисдикцията на Съюза. 6. Регулаторните органи се консултират и сътрудничат със съответните органи от трети държави във връзка с експлоатацията на газопроводите от и до трети държави, за да осигури по отношение на съответната инфраструктура последователното прилагане на разпоредбите на настоящата директива до границата на юрисдикцията на Съюза. Когато органите на третата държава, които подлежат на такава консултация, не се отзоват на консултацията в срок от три месеца, съответните национални регулаторни органи могат да вземат необходимото решение. точка 7 ) съответства на член 1 параграф 1 точка 6 от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.] 19 Член 1 параграф 1 точка 8 Член 49 параграф 9 алинея 1 По отношение на газопроводите от и до трети държави, завършени преди [Служба за публикации: дата на влизане на настоящата директива в сила], държавите членки могат да решат да направят дерогация от членове 9, 10, 11 и 32 и член 41, параграфи 6, 8 и 10 за участъците от тези газопроводи между По отношение на газопроводите от и до трети държави, завършени преди [Служба за публикации: дата на приемане на настоящото предложение], държавите членки, след като получат препоръката от Комисията, могат да решат да направят временна дерогация от членове 9, 10, 11 PE / 13

14 границата на юрисдикцията на Съюза и първата точка на междусистемно свързване, при условие че дерогацията не би била вредна за конкуренцията, ефективното функциониране на вътрешния пазар на природен газ или сигурността на доставките в Съюза. и 32 и член 41, параграфи 6, 8 и 10 за участъците от тези газопроводи между границата на юрисдикцията на Съюза и първата точка на междусистемно свързване, при условие че дерогацията не би била вредна за конкуренцията, ефективното функциониране на вътрешния пазар на природен газ или сигурността на доставките в Съюза. Всяка такава дерогация се съобщава незабавно на Комисията, на Координационната група по природния газ и на Агенцията, заедно с цялата свързана с нея информация и с подробен анализ на ефекта от дерогацията и от газопровода върху вътрешния пазар на природен газ и сигурността на доставките в Съюза. В срок от три месеца, считано от деня след датата на получаване на съобщението, Комисията издава препоръка относно съвместимостта на дерогацията с приложимите правила относно конкуренцията, ефективното функциониране на пазара, сигурността на доставките в Съюза и съответните принципи и основни цели на енергийната политика на ЕС, включително принципите и основните цели на Енергийния съюз. Когато става въпрос за особено комплексни характеристики, Комисията може да удължи срока, посочен в настоящия параграф, с допълнителни 3 месеца. Координационната група по природния газ и Агенцията могат да представят своите наблюдения на Комисията относно съответствието на проекта на дерогация с принципите, които са определени в настоящия член. Комисията оповестява незабавно препоръката и я прави публично достояние. Заинтересованите държави членки отчитат във възможно най-голяма степен препоръката на Комисията. В случаите, когато съответната държава членка се отклонява от PE / 14

15 препоръката на Комисията, тази държава членка представя добре аргументирана обосновка, основана на надеждни данни и обективни критерии, и оповестява публично тази обосновка. В никакъв случай не се представя дерогация, преди Комисията да е издала препоръката, или преди изтичането на срока за издаване на такава препоръка. точка 8 ) съответства на член 1 параграф 1 точка 7 от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.] 20 Член 1 параграф 1 точка 8 Член 49 параграф 9 алинея 2 Дерогацията трябва да бъде ограничена по време и може да бъде обвързана с условия, които допринасят за изпълнението на горепосочените условия. Дерогацията е ограничена по време и е обвързана с условия, които допринасят за изпълнението на горепосочените условия. точка 8 ) съответства на член 1 параграф 1 точка 7 от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.] 21 Член 1 параграф 1 точка 8 Член 49 параграф 9 алинея 3 PE / 15

16 Когато въпросният газопровод е разположен в юрисдикцията на повече от една държава членка, решението за дерогация за този газопровод се взема от държавата членка, в чиято юрисдикция е разположена първата точка на междусистемно свързване. Когато въпросният газопровод е разположен в юрисдикцията на повече от една държава членка, решението за дерогация за този газопровод се взема от държавата членка, в чиято юрисдикция е разположена първата физическа изходна точка от междусистемния газопровод. Преди предоставянето на такава дерогация държавата членка, в чиято юрисдикция е разположена първата точка на междусистемно свързване, се консултира с държавите членки, с които е свързана инфраструктурата на тази държава членка, и им предоставя цялата свързана информация и взема предвид становището на тези държави членки. точка 8 ) съответства на член 1 параграф 1 точка 7 от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на погрешно номериране (член 1, параграф 1, точка 3 се повтаря) в предложението на Комисията във всички езикови версии, с изключение на унгарски.] 22 Член 2 параграф 1 алинея 1 Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до [Служба за публикации: една година след датата на влизане в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до [Служба за публикации: три месеца след датата на влизане в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби. PE / 16

17 PE / 17

TA

TA 29.6.2018 A8-0200/ 001-011 ИЗМЕНЕНИЯ 001-011 внесени от Комисията по транспорт и туризъм Доклад Дирдре Клун A8-0200/2018 Данъчно облагане на превозните средства: заплащане на такси от тежкотоварни автомобили

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.3.2017 A8-0251/123 123 Съображение 4 (4) Организациите, чиято дейност е свързана с културните или историческите аспекти на оръжията и които са признати за такива от държавата членка, на чиято територия

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2018) 6560 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение за изпълнение (ЕС).../... на Комисията за установяване на

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2018) 6560 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение за изпълнение (ЕС).../... на Комисията за установяване на ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 11.10.2018 г. C(2018) 6560 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение за изпълнение (ЕС).../... на Комисията за установяване на методиката на наблюдение и реда и условията за докладване

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.9.2018 A8-0245/131 131 Член 38 параграф 1 а (нов) В съответствие с член 11, параграф 2 отговорността на доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание съгласно член 13 не следва да обхваща

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Цели на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г Срок Стратегически Цели за 2019 г. Стратегически цели Дейности /месец през Оча

Цели на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г Срок Стратегически Цели за 2019 г. Стратегически цели Дейности /месец през Оча Цели на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. Срок Стратегически Цели за 2019 г. Стратегически цели Дейности /месец през Очакван резултат документ 2019 г./ 1. Участие на различни нива и в различни

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.9.2017 A8-0188/268 268 Член 2 параграф 1 точка 21 a (нова) (21a) банкова услуга означава финансови услуги на дребно, включително, но не само, спестовни и разплащателни сметки, застрахователни и пенсионни

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Scanned Document

Scanned Document Проект ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 24.9.2018 г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Проект

Подробно

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства Н А Ф О Т С

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства  Н  А  Ф  О  Т  С НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ, ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА Н А Ф О Т С Пресконференция БСК Представяне на Пътна Карта за развитие на сектора на частните услуги за сигурност София, 4 Ноември 2013г

Подробно

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за

Подробно

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно