Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич"

Препис

1 Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфрата и свързаността на териториите Специфични цели Специфична цел:сц1.1: Изграждане и подобряване на техническата инфра Мярка Разширяване и модернизация на местната транспортна инфра - пътна мрежа, публичен транспорт Реконструкция и рехабилитация на общински местни пътища: 1. Обект: Път HKV2052 /III- 598,Свирачи-Мандрица/-Белополяне от km до km Обект: Път HKV2056 /III-5908, Плевун-Железари/-Кондово от km до km Обект: Път HKV2061 /III-598, Ивайловград - Свирачи/ - Ивайловград, кв. Лъджа-ман. Константин и Елена - Римски мост от km до km Обект: Път HKV3063 /III- 597,Ивайловград-п.к. Ламбух/ - язовирно селище от km до km Обект: Път HKV2042 /III-5906, Железино-Гугутка/-Железино- Пъстроок от km до km Обект: Път HKV2039 /II-59, Крумовград-п.к.II-59/ - Планинец- Соколенци от km до km ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ПРСР ,00 ПРСР мярка 7.2 Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфра ПРСР мярка 7.2- нова покана 09/2017

2 е на инфрата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда Основен ремонт и рехабилитация на Общински пътища и улична мрежа на територията на община Ивайловград (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на ) Специфична цел СЦ 1.2: Изграждане и подобряване на социалната инфра Специфична цел СЦ 1.3: Интегрирано пространствено развитие на територията Изграждане на улица в кв. 32 по ПУП на гр.ивайловград ,00 Мярка Подобряване на състоянието и МТБ на образователната, здравната, социалната, културната инфра в общината Придобиване на транспортно средство за Дневен център за деца с увреждания ,00 Мерки Преодоляване на териториалния и икономическия дисбаланс ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ПРСР ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ПРСР Мярка Подобряване на водоснабдяването и канализацията ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ОПОС;ПРСР Изграждане на сондажен кладенец в с. Покрован ,00 Изграждане,реконструкция и модернизация на 2 344,00 ВиК мрежа Мярка Рационално управление и ползване на водните ресурси и пречистване на отпадните води, отделяни от бита и промишлеността ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ОПОС;ПРСР Мярка Подобряване на енергийната ефективност и въвеждането използване на ВЕИ ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ОПОС;ПРСР

3 ПРИОРИТЕТ 1: Изграждане и обновяване Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обществената инфра -РС Пожарна безопасност и защита на населението, -Сграда общежитие на СОУ Христо Ботев, -Дневен център за деца с увреждания, -Общински исторически музей, -Общинска администрация Ивайловград, - РУ на МВР -Гранично полицейско управление и -Районен съд Ивайловград ,00 ОПРР Специфична цел СЦ1.4: Опазване на околната среда, превенция на природни рискове и климатична сигурност Подобряване качеството на живот, чрез прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в жилищни сгради в град Ивайлов Прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Ивайловгра Мярка Подобряване управлението на битовите и строителни отпадъците чрез предотвратяване или ограничаване на тяхното вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда ,00 ОПРР ,00 ОПРР ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ОПОС;ПРСР Мярка Опазване и популяризиране на биоразнообразието ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ОПОС; Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития Мярка Развитие на зелената система на общината и възстановяване и опазване на зелените площи в населените места и междублоковите пространства на кварталите ПРСР мярка 8.3- нова покана 10/ ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ОПОС; Изграждане на детска площадка и детски развлекателен комплекс в Ивайловград ,00 (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на )

4 чествени работни места Изграждане на модулни спортни площадки в селата Славеево, Кондово и Свирачи ,00 Изграждане на подземна напоителна система за три обекта ,00 Мярка Повишаване на информираността и екологичната култура на населението (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на ) ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ОПОС; Стратегическа цел 2 - Подобряване на качеството на живот в Община Ивайловград Специфични цели Специфична цел СЦ 2.1: Подобряване качеството на образованието и създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение Мярка Въвеждане на информационни технологии в обучението Мярка Подкрепа и разширяване на извънкласни и извънучилищни форми на заниманията на деца и младежи ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ; ; Заедно сме по добри ,00 ОПНОИР "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА I Мярка Обучения и ориентация на младото поколение към професии от местно значение и професии с трудова реализация Мярка Намаляване на броя на отпадналите ученици Мярка Борба с противообществените прояви при младежите Мярка Насърчаване участието на младите хора в живота на общината ,00 ОПНОИР ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ; ; ; ; ОПНОИР

5 Приоритет 2. Развитие на човешките ресурси и подобряване достъпа до заетост и кач Специфична цел 2.2: Осигуряване на висококачествени социални и здравни услуги за повишаване качеството на живот Мярка Подобряване качеството на социалните услуги и създаване на нови ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ; СОЦ. ЗАВЕДЕНИЯ; Социална подкрепа в домашна среда ,00 ОПРЧР Осигуряване на топъл обяд в Община Ивайловград 8 399,00 АСП Подкрепа за деинституциализации на услуги за възрастни хора предстоящя покана 09/2017 ОПРР Създаване на общински социално предприятие "Социални услуги"- кандидатстване ,00 ОПРЧР Специфична цел 2.3: Целенасочено въздействие върху предотвратяване отпадането от пазара на труда Специфична цел 2.4: Подобряване качеството на работните места Специфична цел 2.5: Отдих и развитие на спорта Мярка Обучение и квалификация на възрастни, на трайно безработни и на други лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда и провеждане на активна политика в пазара на труда Мярка Превенция на младежката и дългосрочната безработица Мярка2.4.1: Подобряване качеството на работните места Мярка Развитие на спорта Мярка Създаване на условия за отдих ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ; ФИРМИ; ; ФИРМИ; ; ФИРМИ; ; ФИРМИ; ; ФИРМИ; Стратегическа цел 3 Стимулиране на местната икономика и открояване на конкурентните предимства местния бизнес

6 Приоритет 3: Повишаване конкурентноспособността на местната икономика Специфични цели Мярка Развитие на селското стопанство ,00 ЕФ; ЧФ; ОБ ; ФИРМИ; Специфична цел 3.1: Балансирано развитие на традиционни отрасли Придобиване на транспортно средство за Общинско горско предприяти 9 000,00 Стратегия ВОМР Любимец- Ивайловград- инвестиции в земеделски стопанства ,00 ПРСР Мярка Подобряване на интеграционните връзки между производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция ,00 ЕФ; ЧФ; ОБ Стратегия ВОМР Любимец- Ивайловград- инвестиции в преработвателна промишленост ,00 ПРСР ЗЕМЕДЕЛСКИ ПОРИЗВОДИТЕ ЛИ ; ФИРМИ; ЗЕМЕДЕЛСКИ ПОРИЗВОДИТЕ ЛИ Мярка 3.1.3Стимулиране развитието на биоземеделие ,00 ЕФ; ЧФ; ОБ ; ФИРМИ; Специфична цел 3.2: Насърчаване на сътрудничеството между производителите Мярка Подкрепа за създаването на браншова организация на местните производители и повишаване на тяхната информираност и квалификация ,00 ЕФ; ЧФ; ОБ Учредяване на групи и организации на производителите ПРСР мярка 7.2- нова покана 06/2017 ; ФИРМИ; Мярка Подпомагане създаването на мрежи от предприятия, работещи в близки сфери, като основа за създаване на клъстъри ,00 ЕФ; ЧФ; ОБ ; ФИРМИ; Мярка Подкрепа за утвърдените предприятия в общината ,00 ЕФ; ЧФ; ОБ ; ФИРМИ; Специфична цел 3.3.: Подкрепа за повишаване на конкурентоспособностт а на местния бизнес Мярка Подкрепа за развитието на частния сектор и най-вече МСП ,00 ЕФ; ЧФ; ОБ Стратегия ВОМР Любимец- Ивайловград- инвестиции в неселскостопански дейности ,00 Мярка Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със стартиране на нов бизнес и/или създаването на нови работни места ,00 ЕФ; ЧФ; ОБ ; ФИРМИ; ; ФИРМИ;

7 Приоритет 4: Използване на местния природен и културно-исторически потенциал за развитие на туризма Мярка Създаване на ПЧП и инициативи за икономическо развитие ,00 ЕФ; ЧФ; ОБ Мярка Развитие на изследователски дейност, технологично развитие и иновациите в общината ,00 ЕФ; ЧФ; ОБ ; ФИРМИ; ; ФИРМИ; Стратегическа цел 3 Стимулиране на местната икономика и открояване на конкурентните предимства местния бизнес ПРСР;ОП НОИР Специфични цели Специфична цел 4.1: Балансирано развитие на туристическия продукт по цялата верига на туристическото обслужване Мярка Развитие на различните форми на туризъм еко, ловен и риболовен, културен, конгресен, бизнес, селски и религиозен ,00 ЕФ; ЧФ; ОБ ; ФИРМИ; ПРСР, ОПРР, ТГС Стратегия ВОМР Любимец- Ивайловград- малка по мащаб публична инфра/7.2,7.5/ ,00 ПРСР Специфична цел 4.2: Провеждане на активна маркетингова политика за популяризиране и утвърждаване имиджа на община Ивайловград на туристическия пазар; Специфична цел 4.3: Опазване и социализиране на природното и културно богатство на общината Мярка 4.2.1Развитие на цялостна маркетингова политика за популяризиране на Ивайловград като национална и международна дестинация Мярка Опазване и популяризиране на културното наследство Проект "Синергия между хората, културното и природното наследство в общините Любимец, Ивайловград и Орестиада Развитие на туристическите атракции - предстояща покана 05/ ,00 ЕФ; ЧФ; ОБ ,00 ЕФ; ЧФ; ОБ ,00 ТГС Гърция- България ОПРР/фин. Инженеринг/ ; ФИРМИ; ; ФИРМИ; ПРСР, ОПРР, ТГС ПРСР, ОПРР, ТГС Мярка Подкрепа за провеждането на вече утвърдени фестивали и стимулиране появата на нови фестивали и културни мероприятия ,00 ЕФ; ЧФ; ОБ ; ФИРМИ; Стратегическа цел 4 - Ефективно управление с широко гражданско участие ПРСР, ОПРР, ТГС Мярка

8 Приоритет 5: Добро управление в полза на местната общност и бизнеса Специфична цел 5. 1:Укрепване на административния капацитет за подобряване на процесите на управление в общината Мярка Усъвършенстване организацията на управление и работа в общинската администрация Мярка Усилване на капацитета и подобряване координацията за управление на средства от структурните фондове на ЕС на местно ниво и изграждане на партньорство Мярка Повишаване квалификацията и уменията на общинската администрация ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ОБ.АДМИН ОП ДУ; ТГС ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ОБ.АДМИН ОП ДУ; ТГС ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ОБ.АДМИН ОП ДУ; ТГС Специфична цел 5.2: Развитие на партньорство за подобряване на социалноикономическото развитие Мярка Създаване и утвърждаване на трайни връзки със съседните общини за съвместна работа и участие в проекти и развитие на трансграничното и международно сътрудничество ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ОБ.АДМИН ОП ДУ; ТГС ПРСР Специфична цел 5.3: Достъп до качествени обществени услуги Мярка Разработване на ОУП и ПУП на град Ивайловград ,00 ЕФ; ДБ; ОБ ОБ.АДМИН Изработване на ПУП ПР и изработване на технически проекти ,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020 ГОДИНА СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ Анализ на съвременната ситуация 1. Обща характеристика/профил на общината 2. Конкурентоспособност

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие СП.Ц.1.1.1. Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Microsoft Word - Broshure

Microsoft Word - Broshure Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ж Ж1 Ж2 И И1 Група проекти ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона В Архитектурно пространствено

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Цел 1: Създаване на условия за икономическо развитие и привличане на инвестиции. Мярка 1: Подобряване на бизнес климата

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Цел 1: Създаване на условия за икономическо развитие и привличане на инвестиции. Мярка 1: Подобряване на бизнес климата Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Цел 1: Създаване на условия за икономическо развитие и привличане на инвестиции. Мярка 1: Подобряване на бизнес климата в Община "Тунджа" Дейност 1 : Изграждане и развитие

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проектът цели да се подобри достъпа до основни социални и

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

Slide 1

Slide 1 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Габрово КАК ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020? Проект 0060-ого-3.3 "Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово",

Подробно

1

1 ПРОГРАМА АКТИВНИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 2005-2007 ПРОЕКТ ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ К О М У Н И К А Ц И О Н Н А С Т Р А Т Е Г И Я Н А О Б Щ И Н А АНТОНОВО 2006г. 1. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО Измененията, които се планират са във връзка с допуснати очевидни технически грешки. 1. Искане

Подробно

Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено

Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено 1.1.1.1 1.1.1.2 Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика Специфична цел 1.1. Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни предприятия Сума: 6 335 756 Мярка 1.1.1.

Подробно

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/2313 кмет; 2720 зам.кмет; централа 2315; факс 05131/3450 9280 гр., пл. Хр.Ботев 1; email: oba_valchidol@mail.bg Област Варна РЕГИСТЪР НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ И ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Подробно

Стратегическа рамка - нова

Стратегическа рамка - нова 1 1.3 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Приоритет Развитие на местната икономика и постигане на икономически растеж, основан на знанието и иновации

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ на проект Наименование на Период за изпълнение на месец/година - месец/година Обекти на интервенция, включени в Зона за въздействие, в която попада обекта на

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

Приложение 4 към Решение 26 от г. СПРАВКА ЗА ОЧАКВАНИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 Г. (В ГОДИШЕН РАЗМЕР) НА ОБЩИНИТЕ-БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРА

Приложение 4 към Решение 26 от г. СПРАВКА ЗА ОЧАКВАНИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 Г. (В ГОДИШЕН РАЗМЕР) НА ОБЩИНИТЕ-БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРА Приложение 4 към Решение 26 от 07.03.2013 г. РАЗМЕР) НА ОБЩИНИТЕ-БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, АДМИНИСТРИРАНА ОТ РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПО ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ

Подробно

2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА

2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2019 1 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата Програма за управление на кмета на Община Челопеч е разработена в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от...2017 г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБЩО план в т.ч. по източници на финансиране целеви соб.б.ср.

Подробно

Споразумение за партньорство Приложение 2 Юли 2014 г. Приложение 2 Допълване между програмите, финансирани със средства от Европейските структурни инв

Споразумение за партньорство Приложение 2 Юли 2014 г. Приложение 2 Допълване между програмите, финансирани със средства от Европейските структурни инв Приложение 2 Допълване между програмите, финансирани със средства от Европейските структурни инвестиционни фондове Развитие на научно Създаване и/или развитието на центрове за върхови постижения или центрове

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно