СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други"

Препис

1 Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие СП.Ц Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните сгради и жилищния сектор Мярка Обновяване на административните сгради на държавната и общинската администрация Внедряване на мерки за енергийна ефективност и рехабилитация на административните сгради на държавната и общинската администрация , , , ,00 Мярка Участие в обновяване намногофамилни жилищни сгради с общински имоти Внедряване на мерки за енергийна ефективност и рехабилитация на многофамилни жилищни сгради с общински имоти СП.Ц Повишаване привлекателността на общинския център , , , ,00 Мярка Благоустрояване на физическата среда Рехабилитация и изграждане на детски и спортни площадки и зони в междублокови пространства , , , ,00 Благоустрояване на паркови пространства и зони за отдих , , , ,00 Изграждане на велосипедни пътеки и алеи , , , ,00 Реконструкция и модернизация на улично осветление на град Севлиево , ,00 Текущи ремонти на уличната мреща в гр. Севлиево , ,00 Мярка Осигуряване на сигурността на жителите и гостите на общинския център фонд "Козлодуй" Внедряване на охранителна система за видеонаблюдение в гр. Севлиево СП.Ц Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни обществени услуги 5 000, , , ,00 Мярка Създаване на привлекателна и екологосъобразна образователна среда Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност на училища. Въвеждане на системи и технологии, за оползотворяване на енергия от ВИ , , , ,00

2 Извършване на вътрешни ремонти и подобряване на МТБ на училища Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност на детски градини и ясли. Въвеждане на системи и технологии, за оползотворяване на енергия от ВИ , , , , , , , ,00 Извършване на вътрешни ремонти и подобряване на МТБ на детски градини и ясли , , , ,00 Мярка Подобряване качеството на живот и насърчаване на социалното включване Деинституционализация на деца, лишени от родителска грижа Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания 2020 Подобряване на услугите за хора с увреждания Подобряване на услугите за възрастни хора Подобряване на МТБ и обурудването на Домашен социален патронаж Продължаване изпълнението на програма "Личен асистент" Създаване на Звено за услуги в домашна среда Изграждане на Център за социално включване Подобряване живота на възрастни хора Ремонт и реконструкция на общински жилищни сгради в съвремении социални жилища за настаняване на социално слаби групи от населението Мярка Подобряване на културната инфраструктура , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ОПРЧР , , ,00 ОПРЧР , ,00 Световна банка , , , , ,00

3 Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност и въвеждане на системи и технологии, за оползотворяване на енергия от ВИ на сгради от културната Извършване на вътрешни ремонти и подобряване на МТБ на сгради от културната инфраструктура Мярка Модернизиране на спортната и здравна инфраструктура , , , , , , , ,00 Реновиране на спортна зала Дан Колов Приключване на СМР на новата сграда на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов", доставка на подходящо оборудване и обзавеждане. СП.Ц Осигуряване на устройственото планиране и инвестиционното проектиране , , , ,00 Мярка Разработване на устройствени планове и инвестиционни проекти за град Севлиево Архитектурно заснемане и енергийно обследване, съчетано с оценка на възможностите за инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от ВИ на публични сгради Изготвяне на устройствени планове 2015 Разработване на инвестиционни проекти в пълна степен на проектна готовност Цифрово заснемане на гробищните паркове и внедряване на система за оптимизация използването им 2015 Приоритет 1.2. Устойчиво развитие на вторични опорни центрове , , , , , , , , , , , ,00 СП.Ц Подобряване на качеството на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) Мярка Изграждане на широколентова инфраструктура Изграждане на Интернет връзка 1 000, , ,00 СП.Ц Осигуряване на достъп на населението до основни услуги - здравни, социални, образователни, културни Мярка Подобряване на инфраструктурата на детските градини и училищата Енергийно обновяване на образователната инфраструктура , , ,00

4 Подобряване на МТБ в образователната инфраструктура Мярка Подобряване на социалната инфраструктура , , ,00 Енергийно обновяване на социална инфраструктура Подобряване на МТБ в социална инфраструктура Мярка Подобряване на културната инфраструктура Енергийно обновяване на културната инфраструктура Подобряване на МТБ в културната инфраструктура СП.Ц Осигуряване на качествена жизнена среда , , , , , , , , , , , ,00 Мярка Подобряване на облика на селата Рехабилитация на уличната инфраструктура Реконструкция и модернизация на улично осветление на село Карамичевци и село Горна Росица Подобряване на физическата среда , , , , ,00 фонд "Козлодуй" Изграждане и разширение на гробищни паркове , , ,00 Изграждане на противопожарна кула в с. Крушево 7 000, , ,00 Текущи ремонти на уличната мреща в селата СП.Ц Подобряване на проектната готовност , , , , ,00 Мярка Осигуряване на инвестиционното проектиране

5 Енергийно обследване, съчетано с оценка на възможностите за инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от ВИ на публични сгради Оцифряване на регулационни и кадастрални планове на селата Разработване на инвестиционни проекти в пълна степен на проектна готовност Приоритет 1.3. Развитие на транспортната и екологична инфраструктура , , , , , , , , ,00 СП.Ц Подобряване на мобилността и свързаността с общинския център Мярка Рехабилитация на общинската пътна мрежа и съоръжения Ремонт на общински пътища Ремонт на мостове и пътни съоръжения , , , , , ,00 Основни ремонти на общинска пътна мрежа , ,00 СП.Ц Опазване на околната среда и възстановяване на биологичното разнообразие Мярка Рехабилитация на инфраструктура за водоснабдяване Актуализиране на работния проект за язовир Мокра Бяла Рехабилитацияна водопроводна мрежа на град Севлиево - I етап Рехабилитацияна водопроводна мрежа на град Севлиево - II етап Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейково и Кръвеник в Община Севлиево Мярка Изграждане и рехабилитация на канализационна инфраструктура , ,00 МИП , , , , , , , , , ,85 ПУДООС , , ,00 Рехабилитация и разширение на канализационна мрежа на град Севлиево - I етап , , , ,17

6 Рехабилитация и разширение на канализационна мрежа на град Севлиево - II етап Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на населени места под 2000 екв.ж. Проектиране и изграждане на нова канализационна мрежа в с.добромирка с ПСОВ Проектиране и изграждане на 4 бр. ПСОВ, за селата Сенник, Ряховците, Градница и Петко Славейков Мярка Изграждане на инфраструктура в сектор Отпадъщи , , , , , , , , , , , , ,00 Оптимизация на системата за разделно събиране на отпадъци , , , ,00 Изграждане на инсталация за сепариране на битови отпадъци , , , ,00 Прилагане на децентрализиран модел за управление на био - отпадъците, включително изграждане на техническа инфраструктура , , , ,00 Мярка Подобряване на инфраструктурата за превенция на риска от наводнения и свлачища Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения Превенция на риска от свлачища Мярка Изготвяне и актуализиране на планове за защита и управление на ЗЗ и ЗТ , ,00 ПУДООС , , ,00 Планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в НАТУРА 2000 и по Закона за защитените територии Стратегическа цел 2. Повишаване конкурентоспособността на местната икономика , , ,00 Приоритет 2.1. Развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна инфраструктура СП.Ц Насърчаване на предприемачеството и развитието на малкия и среден бизнес Мярка Развитие на инфраструктурата на индустриалните зони Обособяване на промишлени зони и изграждане на довеждаща и прилежаща инфраструктура към тях СП.Ц Насърчаване на сътрудничеството и подкрепата за местния бизнес , , , ,00

7 Мярка Повишаване на качеството на предоставяните услуги на бизнеса Подобряване на административното обслужване на бизнеса Приоритет 2.2. Популяризиране на културно-историческото и природно наследство и развитие на туризма 3 000, , ,00 ОПДУ СП.Ц Насърчаване развитието на местния туризъм Мярка Инвестиции в инфраструктура за туризъм и отдих Рехабилитация на пътна инфраструктура до туристически обекти Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост Хоталич , , , , , , ,00 Изграждане на аудио-визуална система в крепостта "Хоталич" , ,00 Норвежки ФМ Разработване на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево 5 000, , , , ,00 Подобрявае на туристическата информационна система , ,00 Стратегическа цел 3.Развитие на човешкия капитал и осигуряване на добро управление на местно ниво Приоритет 3.1. Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на жизненото равнище СП.Ц Постигане на социално сближаване и включване Мярка Постигане на социално сближаване чрез осигуряване на заетост Изпълнение на проекти за временна заетост на местното безработно население , ,00 ОСПОЗ Подкрепа за предприемачеството сред безработните лица ОПРЧР , , Развитие на социалното предприемачество ОПРЧР 7 500, , , Мярка Разработване и въвеждане на мерки за осигуряване на условия за промоция на здраве и профилактика на болестите сред уязвимите групи Провеждане на информационни кампании за профилактика на болестите сред уязвимите групи Приоритет 3.2. Администрацията в услуга на гражданите и устойчивото местно развитие 4 200, , ,00 ОПРЧР СП.Ц Осигуряване на качествени и достъпни обществени услуги Мярка Подобряване управлението на процесите и дейностите в общинската администрация

8 Извършване на функционален анализ на общинската администрация, включително изпълнение на препоръките Въвеждане на електронното управление СП.Ц Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики за местно развитие ОПАК , , , , , ,00 ОПДУ Мярка Усъвършенстване на капацитета за разработване и изпълнение на политики за местно развитие Повишаване компетенциите на служителите в общинска администрация Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Общинска администрация , , ,00 ОПДУ ОПАК , , , Кандидатстване за и изпълнение на Стратегия за местно развитие, прилагайки подхода "Лидер" , , , ,00 Мярка Мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики за местно развитие Извършване на междинна и последваща оценка на изпълнението на ОПР , , ,00 ОПДУ , , ,97 0, , ,17 Дирекция "УПРР" Дирекция "ТСУ" Дирекция "ХСД" Дирекция "АПО"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

Стратегическа рамка - нова

Стратегическа рамка - нова 1 1.3 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Приоритет Развитие на местната икономика и постигане на икономически растеж, основан на знанието и иновации

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020 ГОДИНА СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ Анализ на съвременната ситуация 1. Обща характеристика/профил на общината 2. Конкурентоспособност

Подробно

Microsoft Word - Broshure

Microsoft Word - Broshure Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ж Ж1 Ж2 И И1 Група проекти ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона В Архитектурно пространствено

Подробно

Slide 1

Slide 1 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Габрово КАК ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020? Проект 0060-ого-3.3 "Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово",

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Microsoft Word - Programa docx

Microsoft Word - Programa docx П Р О Г Р А М А З А У П Р А В Л Е Н И Е Н А О Б Щ И Н А Р А З Г Р А Д за периода 2015 2019 г. Настоящата Програма за управление на Община Разград е разработена в съответствие с изискванията на чл. 44,

Подробно

2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА

2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2019 1 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата Програма за управление на кмета на Община Челопеч е разработена в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5

Подробно

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфрата и свързаността на териториите Специфични цели Специфична цел:сц1.1: Изграждане и подобряване на техническата

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено

Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено 1.1.1.1 1.1.1.2 Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика Специфична цел 1.1. Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни предприятия Сума: 6 335 756 Мярка 1.1.1.

Подробно

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ на проект Наименование на Период за изпълнение на месец/година - месец/година Обекти на интервенция, включени в Зона за въздействие, в която попада обекта на

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проектът цели да се подобри достъпа до основни социални и

Подробно

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от...2017 г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБЩО план в т.ч. по източници на финансиране целеви соб.б.ср.

Подробно

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/2313 кмет; 2720 зам.кмет; централа 2315; факс 05131/3450 9280 гр., пл. Хр.Ботев 1; email: oba_valchidol@mail.bg Област Варна РЕГИСТЪР НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ И ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

1

1 ПРОГРАМА АКТИВНИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 2005-2007 ПРОЕКТ ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ К О М У Н И К А Ц И О Н Н А С Т Р А Т Е Г И Я Н А О Б Щ И Н А АНТОНОВО 2006г. 1. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата

Подробно

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за Държавни и Местни и 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 1 I. ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 480 017 522 497 0 522 497 130 102 434 900 565 002 392 518 0 392 518 122 Общинска

Подробно

Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Общ

Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Общ Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Община Проект 1. Априлци 2. Априлци 3. Летница Подобрена

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

И Н Д И К А Т И В Е Н С П И С Ъ К

И Н Д И К А Т И В Е Н    С П И С Ъ К СПРАВКА КЪМ 01.01.2014 Г. СТАТУС НА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 Г. Име на проекта/статус 1 Проект Интегриран градски транспорт на (въвеждане на интелигентна система за управление на

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 2020 г. Утвърждавам, Председател на УС: ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Проекти -sait xls

Проекти -sait xls 1 Община Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП Техническа помощ Оперативна програма Техническа помощ 2007 2013 100% финансиране 416 825,16 лв. 12.07.2011г. 12.06.2015г. Улеснен

Подробно

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2018 Г. И ПО ПМС ВСИЧКО 1 Основен ремонт

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.борино,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG ' 03042/20 40; /21 40; e_mail:bor

изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.борино,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG ' 03042/20 40; /21 40;   e_mail:bor изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG 000614856 ' 03042/20 40; 7 03042/21 40; www.borino.bg; e_mail:borino@borino.eu 1 2 Име на проекта Оптимизирана система по

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно