О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

Размер: px
Започни от страница:

Download "О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж"

Препис

1 О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД / г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва: А/ ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ: 1. Урегулиран поземлен имот I-710 (първи за седемстотин и десети) в квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 299 кв.м. (двеста деветдесет и девет квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и съседи: Север: улица с ос. т ; изток: УПИ II-1711, кв. 86; юг: УПИ V-1712, кв. 86; запад: улица с ос. т , актуван с АОС 2561/ г. 2. Урегулиран поземлен имот II-1711 (втори за хиляда седемстотин и единадесети) в съседи: Север: улица с ос. т ; изток: УПИ III-1500, кв. 86; юг: УПИ V-1712, УПИ IV- 1713, кв. 86; запад: УПИ I-710, кв. 86, актуван с АОС 2562/ г. 3. Урегулиран поземлен имот III-1500 (трети за хиляда и петстотин) в квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 299 кв.м. (двеста деветдесет и девет квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и съседи: Север: улица с ос. т ; изток: улица с ос. т ; юг: УПИ IV-1713, кв. 86; запад: УПИ II- 1711, кв. 86, актуван с АОС 2563/ г. 4. Урегулиран поземлен имот IV-1713 (четвърти за хиляда седемстотин и тринадесети) в квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 299 кв.м. (двеста деветдесет и девет квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и съседи: Север: УПИ II-1711, УПИ III-1500, кв. 86; изток: улица с ос. т ; юг: УПИ VII-1501, кв. 86; запад: УПИ V-1712, кв. 86, актуван с АОС 2564/ г. 5. Урегулиран поземлен имот V-1712 (пети за хиляда седемстотин и дванадесети) в съседи: Север: УПИ I-710, УПИ II-1711, кв. 86; изток: УПИ IV-1713, кв. 86; юг: УПИ VI- 1504, кв. 86; запад: улица с ос. т , актуван с АОС 2567/ г. 6. Урегулиран поземлен имот VI-1504 (шести за хиляда петстотин и четвърти) в - 1 -

2 съседи: Север: УПИ VІ-1712, кв. 86; изток: УПИ VII-1501, кв. 86; юг: УПИ IX-1715, кв. 86; запад: улица с ос. т , актуван с АОС 2568/ г. 7. Урегулиран поземлен имот VII-1501 (седми за хиляда петстотин и първи) в квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 299 кв.м. (двеста съседи: Север: УПИ IV-1713, кв. 86; изток: улица с ос. т ; юг: УПИ VIII-1714, кв. 86; запад: УПИ VI-1504, кв. 86, актуван с АОС 2565/ г. 8. Урегулиран поземлен имот VIII-1714 (осми за хиляда седемстотин и четиринадесети) в квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 299 кв.м. (двеста деветдесет и девет квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и съседи: Север: УПИ VII-1501, кв. 86; изток: улица с ос. т ; юг: УПИ XI-1716, УПИ XII-1502, кв. 86; запад: УПИ IX-1715, кв. 86, актуван с АОС 2566/ г. 9. Урегулиран поземлен имот IX-1715 (девети за хиляда седемстотин и петнадесети) в съседи: Север: УПИ VІ-1504, кв. 86; изток: УПИ VIII-1714, кв. 86; юг: УПИ X-1503, УПИ XI- 1716, кв. 86; запад: улица с ос. т , актуван с АОС 2569/ г. 10. Урегулиран поземлен имот X-1503 (десети за хиляда петстотин и трети) в квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 301 кв.м. (триста и един квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и съседи: Север: УПИ IX- 1715, кв. 86, изток: УПИ XI-1716, кв. 86, юг: улица с ос. т , запад: улица с ос. т , актуван с АОС 2570/ г. Начална тръжна цена лева (без ДДС) Депозит за участие лева Стъпка за наддаване лева 11. Урегулиран поземлен имот XI-1716 (единадесети за хиляда седемстотин и шестнадесети) в квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 300 кв.м. (триста квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и съседи: Север: УПИ IX-1715, УПИ VIII-1714, кв. 86; изток: УПИ XII-1502, кв. 86, юг: улица с ос. т , запад: УПИ X-1503, кв. 86, актуван с АОС 2571/ г. Начална тръжна цена лева (без ДДС) Депозит за участие лева Стъпка за наддаване лева 12. Урегулиран поземлен имот XII-1502 (дванадесети за хиляда петстотин и втори) в квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 300 кв.м. (триста квадратни метра), отреден за жилищно строителство, при граници и съседи: Север: УПИ VIII-1714, кв. 86; изток: улица с ос. т , юг: улица с ос. т , запад: УПИ XI- 1716, кв. 86, актуван с АОС 2572/ г. Начална тръжна цена лева (без ДДС) Депозит за участие лева Стъпка за наддаване лева - 2 -

3 13. Незастроен урегулиран поземлен имот XXI-1632 (двадесет и първи за хиляда шестстотин тридесет и две) в квартал 41 (четиридесет и едно) по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж, с площ 532 (Петстотин тридесет и два) кв. м.; отреден за жилищно строителство, при граниици и съседи: изток: улица Чая ; запад: УПИ IX-1008; север: УПИ X-1007; юг: УПИ XI-1006, актуван с АОС 1275/ г. Начална тръжна цена лева (без ДДС) Депозит за участие лева Стъпка за наддаване лева Б/ ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ: 14. Земеделска земя с начин на трайно ползване нива, с площ 3,561 дка (три цяло петстотин шестдесет и една хилядни декара), категория на земята VI (шеста), съставляваща имот (нула три четири едно нула седем) по картата на землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, м-ст Под Гората. Имотът е възстановен на Община Мъглиж в съществуващи реални граници, при граници и съседи: имот нива на Венжор Агро ООД; имот нива на насл. на Къньо Русев Паричков; имот път III кл. на Държавата; имот нива на Община Мъглиж; имот нива на Община Мъглиж, актуван с АОС 1480/ г Начална тръжна цена лева Депозит за участие - 60 лева Стъпка за наддаване - 12 лева Срок за отдаване под аренда - 15 г. 15. Земеделска земя с начин на трайно ползване нива, с площ 2,800 дка (две цяло и осемстотин хилядни декара), категория на земята VI (шеста), съставляваща имот (нула три четири едно нула девет) по картата на землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, м-ст Под Гората. Имотът е възстановен на Община Мъглиж в съществуващи реални граници, при граници и съседи: имот нива Община Мъглиж; имот полски път на Община Мъглиж; имот нива на насл. на Кольо Петров Найденов; имот нива на насл. на Боньо Бонев Игнатов; имот нива на Венжор Агро ООД; имот нива Община Мъглиж, актуван с АОС 1481/ г. Начална тръжна цена - 95 лева Депозит за участие - 50 лева Стъпка за наддаване - 9 лева 16. Земеделска земя с начин на трайно ползване нива, с площ 0,788 дка (нула цяло седемстотин осемдесет и осем хилядни декара), категория на земята VI (шеста), съставляваща имот (нула три четири нула едно четири) по картата на землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, м-ст Под Гората. Имотът е възстановен на Община Мъглиж в съществуващи реални граници, при граници и съседи: имот полски път на Община Мъглиж; имот нива на Община Мъглиж; имот нива на Община Мъглиж; имот път III кл. на Държавата, актуван с АОС 1477/ г. Начална тръжна цена - 27 лева Депозит за участие - 13 лева Стъпка за наддаване - 2 лева 17. Поземлен имот (нула осем осем нула нула три) в землището на с. Зимница, община Мъглиж, с площ (три цяло триста седемдесет и седем хилядни) дка, начин на трайно ползване: Изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: V (пета), при граници и съседи: имот изоставена нива на Кръстьо Кръстев; имот път IV клас на Община Мъглиж; имот дере на Община Мъглиж; имот изост. нива на насл. на Неделчо Иванов; имот изоставена нива на Дамян Георгиев, Акт за частна общинска собственост No 770 / г. Начална тръжна цена лева - 3 -

4 Депозит за участие - 60 лева Стъпка за наддаване - 12 лева 18. Поземлен имот (нула осем осем нула нула шест) в землището на с. Зимница, община Мъглиж, с площ (нула цяло триста двадесет и четири хилядни) дка, начин на трайно ползване: Храсти, категория на земята при неполивни условия: V (пета), м- ст Иримеолу, при граници и съседи: имот дере; имот нива; имот нива; имот нива; имот изост. нива, актуван с Акт за частна общинска собственост No 2575 / г. Начална тръжна цена - 12 лева Депозит за участие - 16 лева Стъпка за наддаване - 1 лев 19. Поземлен имот (нула осем осем нула едно нула) в землището на с. Зимница, община Мъглиж, с площ (три цяло сто двадесет и пет хилядни) дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: V (пета), при граници и съседи: имот нива на Кольо Мийков; имот изост. нива на Община Мъглиж; имот изост. нива на Кръстьо Кръстев; имот изост. нива на Дамян Георгиев; имот нива на насл. на Кръстьо Цанев; имот нива на Община Мъглиж; имот нива на Община Мъглиж; имот нива на Община Мъглиж; актуван с Акт за частна общинска собственост No 1454 / г. Начална тръжна цена лева Депозит за участие - 55 лева Стъпка за наддаване - 11 лева 20. Поземлен имот (нула осем осем нула едно две) в землището на с. Зимница, община Мъглиж, с площ (нула цяло седемстотин петдесет и шест хилядни) м-ст Иримеолу, при граници и съседи: имот нива; имот нива; имот полски път; имот нива, актуван с Акт за частна общинска собственост No 2576 / г. Начална тръжна цена - 30 лева Депозит за участие - 15 лева Стъпка за наддаване - 3 лева 21. Поземлен имот (нула осем осем нула едно четири) в землището на с. Зимница, община Мъглиж, с площ (две цяло деветстотин деветдесет и седем хилядни) при граници и съседи: имот нива на Община Мъглиж; имот нива на Община Мъглиж; имот нива на Община Мъглиж; имот нива на Община Мъглиж; имот нива на Община Мъглиж; имот полски път на Община Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост No 1455 / г. Начална тръжна цена лева Депозит за участие - 50 лева Стъпка за наддаване - 10 лева 22. Поземлен имот (нула осем осем нула едно пет) в землището на с. Зимница, община Мъглиж, с площ (едно цяло деветстотин деветдесет и осем хилядни) при граници и съседи: имот нива на Община Мъглиж; имот нива на насл. на Кръстьо Цанев; имот нива на насл. на Тодор Христов; имот храсти на Община Мъглиж; имот нива на Община Мъглиж; имот нива на Община Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост No 1456 / г

5 Депозит за участие - 35 лева 23. Поземлен имот (нула осем осем нула едно седем) в землището на с. Зимница, община Мъглиж, с площ (нула цяло петстотин шестдесет и четири хилядни) м-ст Иримеолу, при граници и съседи: имот нива; имот дере; имот храсти; имот нива, актуван с Акт за частна общинска собственост No 2577 / г. Начална тръжна цена - 20 лева Депозит за участие - 10 лева Стъпка за наддаване - 2 лева 24. Поземлен имот (нула осем осем нула едно осем) в землището на с. Зимница, община Мъглиж, с площ (едно цяло деветстотин тридесет и четири хилядни) дка, начин на трайно ползване: Храсти, категория на земята при неполивни условия: V (пета), м-ст Иримеолу, при граници и съседи: имот дере; имот нива; имот нива; имот нива; имот нива, актуван с Акт за частна общинска собственост No 2578 / г. Депозит за участие - 40 лева 25. Поземлен имот (нула осем осем нула едно девет) в землището на с. Зимница, община Мъглиж, с площ (три цяло деветстотин и една хилядни) дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: V (пета), при граници и съседи: имот нива на Мара Драганова; имот нива на Община Мъглиж; имот нива на Община Мъглиж; имот нива на Община Мъглиж; имот храсти на Община Мъглиж; имот дере на Община Мъглиж; имот изост. нива на Община Мъглиж; имот изост. нива на Община Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост No 1457 / г. Начална тръжна цена лева Депозит за участие - 70 лева Стъпка за наддаване - 14 лева 26. Поземлен имот (нула осем осем нула две нула) в землището на с. Зимница, община Мъглиж, с площ (нула цяло деветстотин деветдесет и осем хилядни) м-ст Иримеолу, при граници и съседи: имот нива; имот нива; имот нива; имот полски път, актуван с Акт за частна общинска собственост No 2579 / г. Начална тръжна цена - 35 лева Депозит за участие - 15 лева Стъпка за наддаване - 3 лева 27. Поземлен имот (нула осем осем нула две две) в землището на с. Зимница, община Мъглиж, с площ (нула цяло четиристотин деветдесет и девет хилядни) дка, начин на трайно ползване: Изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: V (пета), при граници и съседи: имот нива на Община Мъглиж; имот изост. Нива на Община Мъглиж; имот полски път на Община Мъглиж; имот нива на Мара Драганова, актуван с Акт за частна общинска собственост No 771 / г. Начална тръжна цена - 20 лева Депозит за участие - 10 лева Стъпка за наддаване - 1 лев - 5 -

6 28. Поземлен имот (нула осем осем нула пет шест) в землището на с. Зимница, община Мъглиж, с площ (едно цяло деветстотин деветдесет и девет хилядни) дка, начин на трайно ползване: Изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: V (пета), при граници и съседи: имот пасище мера на ''Поларис'' ЕООД; имот изост. нива на Кръстьо Кръстев; имот нива на Община Мъглиж; имот нива на Кольо Мийков; имот полски път на Община Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост No 786 / г. Депозит за участие - 45 лева 29. Поземлен имот (нула осем девет нула две едно) в землището на с. Зимница, община Мъглиж, с площ (едно цяло деветстотин деветдесет и две хилядни) дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: VI (шеста), м-ст Кашлянска река, при граници и съседи: имот нива; имот нива; имот дере; имот полски път, актуван с Акт за частна общинска собственост No 2580 / г. Депозит за участие - 45 лева 30. Поземлен имот (нула осем девет нула две две) в землището на с. Зимница, община Мъглиж, с площ (единадесет цяло четиристотин и пет хилядни) дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: VI (шеста), м- ст Кашлянска река, при граници и съседи: имот нива; имот полски път; имот нива; имот нива; имот нива; имот дере; имот нива, актуван с Акт за частна общинска собственост No 2581 / г. Начална тръжна цена лева Депозит за участие лева Стъпка за наддаване - 40 лева В/ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ: 31. Общински терен за разполагане на Павилион с площ 8 кв. м. за търговска дейност представляващ част от УПИ I (вляво от сградата на бивш Битов Комбинат), цялото с площ 3746 кв. м., кв. 34, по плана на с. Ягода, по схема, одобрена от гл. архитект на Община Мъглиж. Начална тръжна цена - 16 лева (без ДДС) Депозит за участие - 8 лева Стъпка за наддаване - 1 лев Срок за отдаване под наем - 5 г. 32. Общински терен за разполагане на Павилион с площ 18 кв. м. за търговска дейност представляващ част от ПИ , с площ 1036 кв. м. по КК на гр. Мъглиж, по схема, одобрена от гл. архитект на Община Мъглиж. Начална тръжна цена - 72 лева (без ДДС) Депозит за участие - 35 лева Срок за отдаване под наем - 5 г. 33. Помещение с площ 32 кв. м., съставляващо част от сграда Пенсионерски клуб, с целият площ 168 кв. м., находящ се в УПИ XXV, кв. 76 по плана на с. Ветрен. Начална тръжна цена лева (без ДДС) Депозит за участие - 60 лева - 6 -

7 Стъпка за наддаване - 12 лева Срок за отдаване под наем - 5 г. Г/ УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧНО И ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ СЛЕДНИТРЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ кв. м. (сто и четиридесет квадратни метра) отстъпено право на строеж върху поземлен имот с идентификатор (четиридесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и четири точка седемстотин и едно точка хиляда шестстотин и осем ), с площ 353 кв. м. (триста петдесет и три квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м). Номер по предходен план: УПИ XIII (тринадесети) в кв. 113 (сто и тринадесет) по плана на гр. Мъглиж от 2004г., при граници и съседи: ; ; ; ; ; ; , по кадастралната карта на гр. Мъглиж, актуван с АОС 113/ г. Начална тръжна цена лева Депозит за участие лева Стъпка за наддаване - 10 левa. ІІ. Търговете да се проведат на г., в сградата на Общинска администрация Мъглиж, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, пл. Трети март 32, ІІІ-ти етаж, Заседателна зала. Начало на търговете часа. ІІІ. Тръжната документация за всеки един имотите може да се закупи от г. до г. в стая от 9.00 ч. до ч., срещу невъзстановими 50,00 лв. без ДДС, внесени в срок до часа на г. в касата на Община Мъглиж. ІV. Депозитите за участие се заплащат в срок до г. до 12,30 часа в касата на община Мъглиж или по сметка BIC STSABGSF ДСК АД Клон Казанлък БО Мъглиж; IBAN BG82 STSA V. Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете г. до часа. За справки: звено Общинска собственост при Общинска администрация гр. Мъглиж, стая 308, тел /

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение 5 1 2 3 4 1 1073 08.03.2012 м.малкия друм, имот 018018 по КВС Имот

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F >

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F > МОТИВИРАН ДОКЛАД на Съвета на директорите на ПАРК АДСИЦ за овластяване по реда на чл. 114а, ал. 1 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Настоящото изложение

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я " З е м е д е л и е " - П л е в е н ОДОБРЯВАМ, ДИРЕКТОР ОДЗ - ПЛЕВЕН:.../п/

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; 05112 / 25-54 w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; 05112 / 35-77, b eloslav.eu@ um ail.cora Секретар: 05112 / 35-55 o b stin a b e lo sla v @

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. ИВАН СТАНКОВ министър на земеделието и храните

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.димитър Греков министър на земеделието и храните Относно:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 078/550271, E-mail: odzg kyustendil@mzh.government.bg З А П О В Е Д РД-05-18/28.01.2019г. ГРАД КЮСТЕНДИЛ На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

protokol targ PKB

protokol targ PKB РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. П л е в е н Одобрявам: Министър на земеделието и храните:...

Подробно

ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6

ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6 по ред Описание на обособените обекти/стаи/ на семеен хотел Феникс, съгласно схеми на АГКК Таблица 1 идентификатор площ, м2 ид.ч. м2 обща площ м2 ПАРТЕР 1 ет.0 /нула/,обект стълбище. 67800.504.232.1.31

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на земеделието и храните ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

gd

gd ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД Р Е Ш Е Н И Е Номер: 105 18.10.2010г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А На първи октомври през 2010 година, в публично заседание, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлияна ЦОНЕВА Секретар:

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\353 13)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\353 13) ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН ПРОТОКОЛ 13 Днес 28.10.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене. В заседанието взеха участие

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно