ПЛАН

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЛАН"

Препис

1 П Л А Н ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 2019 г. (приет с Решение 450/ г; изм.с решение 552/ г.. 645/ ) 1

2 І. Общи положения : Планът за развитие на социалните услуги на община за 2019г. се приема на основание чл. 19, ал. 2 от ЗСП и съдържа: 1.Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината; 2. Източници на финансиране на социалните услуги; 3. Ресурсно обезпечаване на предоставянето на социални услуги; 4. Предстоящи нови социални услуги заложени за разкриване през 2019година. 5. Таблица на социалните услуги през 2019 година - брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се очаква да бъдат открити, закрити, с променен /увеличен или намален/ капацитет, и/или преструктурирани на територията на общината през 2019 г.; 6. Заключение 1. Социалните услуги, които функционират на територията на община Гоце Делчев, съгласно ППЗСП се делят на: - соц. услуги в общността; - соц. услуги в специализирани институции. Соц. услуги, които се предоставят понастоящем в община са: Личен асистент и Домашен помощник - Услугата се предоставя по Постановление на Министерски съвет от г., като потребители на проекта са хора с трайни увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Крайният срок на услугата е до края на 2018 г., след което се очаква тази социална услуга да се финансира по нова програма. Домашен социален патронаж Предоставя услуги по домовете, свързани с доставка на готвена храна с капацитет 180 потребители от община в гр. с. Мосомище, с. Баничан, с. Борово. Клуб на пенсионера услуга за социална ангажираност на пенсионери в гр. в с. Мосомище и в с. Брезница. Клуб на инвалида в град съществуват два клуба за инвалиди, които предоставят услуга за социална ангажираност и подкрепа на инвалиди в общността. Дом за стари хора Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия. Капацитета на дома е 24 души. Не предстои изменение през 2019 г. Дневен център за деца с увреждания предоставя дневна грижа, терапия и рехабилитация на деца и младежи с увреждания, с капацитет за 50 лица. През 2019 год. не предстои изменение на капацитета. обществена подкрепа предоставя консултиране, информиране и подкрепа за деца в риск и техни родители с капацитет 40 лица. Не предстои изменение през 2019 г. (изм.с решение 553/ ) Дневен център за увреждания предоставя дневна грижа, терапия и рехабилитация на лица над 18 години с увреждания, с капацитет към момента за 35 лица. (изм.с решение 645/ ) Дом за деца, лишени от родителски грижи предоставя постоянна, седмична и дневна грижа за деца в риск. От г. капацитетът на ДДЛРГ Иван Кюлев е намален от 40 на 30 места. Закрива се от г. 2

3 Приемна грижа Услугата понастоящем се предоставя по проект Приеми ме 2015 по схема за безвъзмездна финансова помощ от ОП РЧР и ЕСФ. Към община работи по този проект един социален работник. Към момента приемните родители от община вписани в Регистъра на приемните семейства към РДСП Благоевград са 16 професионални приемни семейства, като в тях има настанени 12 приемни деца. Проектът ще продължи до 2020 година. (изм.с решение 645/ ) настаняване от семеен тип /за деца и младежи с увреждания/ - социална услуга в общността, която е разкрита през м. май 2014 г. и осигурява отглеждане и грижа в среда, близка до семейната на 15 деца и младежи. (изм.с решение 645/ ) настаняване от семеен тип /за пълнолетни лица с умствена изостаналост/ - социална услуга в общността, която е разкрита през 2014 год. и осигурява отглеждане и грижа в среда, близка до семейната за 15 умствена изостаналост. (изм.с решение 645/ ) настаняване от семеен тип / за пълнолетни лица с деменция/ - социална услуга в общността, която функционира като държавно делегирана дейност капацитет 15 места. (изм.с решение 645/ ) Преходно жилище /за младежи, напускащи ДДЛРГ/ - резидентна социална услуга, разкрита през месец октомври 2013 г. понастоящем работи с капацитет 8 младежи. Не предстои изменение на капацитета. Кризисен център за деца и лица, пострадали от насилие или друга форма на експлоатация комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие или друга форма на експлоатация. Услугите се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране или социално-психологическа помощ. Социалната услуга е разкрита през 2016 г. Капацитет 10 човека. Не предстои изменение на капацитета. социална рехабилитация и интеграция - социална услуга, която предлага социална рехабилитация и интеграция на хора от уязвими групи в общността. Капацитет - 30 лица. временно настаняване социална услуга за лица без дом, които са в неравностойно положение. Услугата предстои да бъде разкрита за 15 лица. (изм. с решение 645/ ) настаняване от семеен тип /за пълнолетни лица с психически разстройства/ - предстояща за разкриване социална услуга в общността. Капацитет 15 психически разстройства. (нова услуга Решение 645/ г.) настаняване от семеен тип за деменция в гр. с 15 потребители. 2. Източници на финансиране: Финансирането на делегираните от държавата дейности специализирани институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги в общността се извършва по единни разходни стандарти. Те обединяват всички текущи разходи - заплати, други възнаграждения на персонала, задължителните осигурителни вноски от работодатели, издръжка, здравословни и безопасни условия на труд на щатната и нещатната численост на персонала. Кметът на общината утвърждава числеността на персонала за делегираните от държавата дейности в специализираните институции и социалните услуги в общността по 3

4 утвърдена Методика от Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на социални услуги, в рамките на определените средства по единните разходни стандарти. В община всички специализирани институции и социални услуги прилагат единни разходни стандарти за финансиране. (изм.с Решение 645/ ) В община функционират и се предоставят, следните социални услуги, делегирани от държавата дейности: Дневен център за възрастни хора с увреждания, обществена подкрепа, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дом за деца, лишени от родителски грижи, Дом за стари хора, за деца с увреждания, за възрастни хора с умствена изостаналост и деменция, Кризисен център за деца и лица, пострадали от насилие или друга форма на експлоатация. Местно финансиране получават Домашен социален патронаж с капацитет 220 потребители и Клуб на пенсионера. По европейски програми се финансира услугата приемна грижа, както и услугата личен асистент чрез ОП РЧР и Европейския социален фонд. Очаква се тези услуги да преминат след това в държавно делегирани дейности. Неправителственият сектор също подкрепя част от социалните услуги в общината - БЧК периодично оказва материална помощ /чрез продукти/ за социално-уязвими групи, Немската фондация любовта подкрепя Дневния център за деца и младежи с увреждания и Дневния център за възрастни хора с увреждания др. Други дарители също се включват епизодично с подкрепа за деца, лишени от родителски грижи, възрастни хора и други нуждаещи се хора. Училищата също организират благотворителни инициативи в подкрепа на ученици и абитуриенти. Предвид ограничените възможности на бюджета, ръководството на общината търси и алтернативни източници за финансиране, изготвят се проекти по оперативните програми на ЕС и други програми, в които общината се включва /когато се изисква/ и със собствен принос. 3. Ресурсно обезпечаване на предоставянето на социални услуги: Персонал за предоставяне на социални услуги: Дейностите по административното управление на социалните услуги са в основна степен отговорност на ръководителите на екипа на съответното заведение под ръководството на кмета на общината, контролни функции има заместник-кмета Социални дейности. Броят и професионалната квалификация на работещите в социалните заведения е съобразен с одобрената от министъра на МТСП Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Във всяко заведение за организацията на работа се грижи ръководител екип, който участва и пряко в предоставянето на услугата. Болшинството от работещите в социалните заведения са с над 5 годишен стаж. Голяма част от ангажираните специалисти са активно ангажирани в разкриването на услугите и в тяхното ефективно и ефикасно реализиране. Това е изключително ценен опит и възможност промяната в социалните услуги да се извършва премерено и с надграждащ характер. Младите специалисти /до 35г./ са около 30 %. Положително е отношението им към въвеждането на екипната работа в заведенията за социални услуги. Необходимо и много важно е осигуряването на поддържащо обучение за работещите в социалните заведения и профилактиката на професионалното прегаряне. Интензивните промени в сферата на социалните услуги през последните няколко години и възможностите за запознаване и въвеждане на различни практики, изискват поддържане на непрекъсната информираност и развиване на допълнителни умения. Като основна необходимост се очертава и осигуряването на супервизия за работещите в сферата. Работата на специалисти от общината по проекти, включително и със социална насоченост създаде в последните години добре мотивиран човешки ресурс за управление на социалните услуги, който обаче не е достатъчен. 4

5 Материална база та разполага със сгради общинска публична собственост, които могат да бъдат преустроени и превърнати в модерни заведения за социални услуги. За съжаление финансовото състояние не позволява това да се извърши със собствени средства. За това ще се разчита на финансовата подкрепа на държавата и възможностите, които предоставят оперативните програми на Европейския съюз, както и Европейския социален фонд. 4. (изм.с Решение 645/ г.) Предстоящи нови социални услуги заложени за разкриване през 2019 година. - за психически разстройства; - за деменция временно настаняване за лица без дом, които са в неравностойно положение. 5. Таблица на социалните услуги през 2019 година: Услуга - вид Доставчик Потребители Капацитет Основни дейности Статус към момента 1 Деца и семейства в, обществена риск възможно подкрепа (ЦОП) ДДД Деца в риск от увеличаване на 2 Дневен център за деца с увреждания любовта 3 ДДЛРГ Иван Кюлев дневна, седмична и постоянна грижа (изм. с решение 552/ г. и решение 645/ г.) 4 (изм. с решение 552/ ) Фондация любовта ДДД 5 Преходно жилище 6 (изм. с решение 645/ г). 7 (изм. с реш. 411/ г.) 8 социална рехабилитация и интеграция Изм/ с реш. ДДД отпадане от училище Деца, отпаднали от училище 40 Превенция на изоставяне; Подкрепа на семейството при отглеждане на детето; работа с деца и родители за връщане в училище, Консултации; Услуги за деинституционализация Реинтеграция в семейството Деца с увреждания 50 Превенция на изоставянето Консултиране,дневна,грижа, рехаби-литация, За деца от 1 до 12 клас Деца и младежи с увреждания Младежи, излизащи от ДДЛРГ, на възраст години психични разстройства умствена изостаналост Хора с увредено зрение, инвалиди, хора от рискови групи в общността логопедична помощ, информиране и обучение, специали-зирани медицински грижи 35 Грижа и подкрепа за деца в дневна, седмична и постоянна форма. Постепенно извеждане на деца в резидентна грижа семеен тип. 15 Комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, близка до семейната. 8 Подготовка на извеждане на деца, отглеждани в СИ грижа за хора с увреждания и предотвратяване настаняването им в СИ. грижа за хора с увреждания и предотвратяване настаняването им в СИ. 30 Медицинска и социална рехабилитация, консултации социални, правни, здравни, психологически, капацитета Закрита Закриване г. от 9 Домашен социален патронаж Град Гоце Делчев, с. Борово, с. Мосомище и с. Баничан Самотно живеещи стари хора с увреждания и/или със затруднения в самообслужва-нето, 180 Мобилна услуга за обхващане на селата предоставяне на храна, комунално-битови услуги, помощ в домакинството,, възможно разширяване в населените места 5

6 10 Дневен център за увреждания 6 надеждата (изм. с решение 553/ Фондация любовта 12 Клуб на инвалида и НПО 13 Личен асистент и Домашен помощник 14 Дом за стари хора 15 временно настаняване 16 Кризисен център за деца и лица, пострадали от насилие или друга форма на експлоатация Град Гоце Делчев 17 Приемна грижа 18 (изм.решение 645/ г) 19 настаняване от семеен тип за деца без увреждания () (изм. с решение 552 / и 645/ ) 20 настаняване от семеен тип деменция (изм. с решение 645 от ) 21 Звено Майка и бебе (изм. с реш. 552/ г.( 11 Клуб на пенсионера които имат нужда от грижа в семейна среда Самотно живеещи стари хора в отдалечени нас. места без достъп до услуги Хора с увреждания със и без чужда помощ, възрастни хора с различни увреждания, живеещи в семейна среда Пенсионери, които нямат сериозни здравословни проблеми и се обслужват сами Хора с увреждания, които имат възможност да се предвижват Лица и деца с трайни увреждания Възрастни хора в пенсионна възраст здравна и мед.грижа, осигуряване на трудо и арт терапия, други. 35 Дневни и почасови грижи. Медицинска и социална рехабилитация. 300 Осигуряване на лични и социални контакти. Информиране и консултиране социално, здравно, правно 285 Осигуряване на лични и социални контакти. Информиране и консултиране 78 Осигуряване на грижи в семейна среда на хора и деца, нуждаещи се от постоянно обгрижване предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на семейства,в които има лице с трайно увреждане 24 Специализирана институция, предоставящи комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия Хора без дом 15 Осигуряване на временна грижа Комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие или друга форма на експлоатация. Деца, които са лишени от родителски грижи деменция деменция 10 Услугите се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности 16 Отглеждане на деца в приемни семейства грижа 15 Осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа. грижа 10 Временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки. Предстоящо кандидатстване и предстоящо разширяване на дейностите Предложение за откриване чрез компенсирана промяна Предстоящо кандидатстване при подходяща програма

7 22 Дневен център за увреждания (целева група психически разстройства) (изм. с решение ) чрез социалнопедагогическо, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа 25 Предстоящо кадидатстване при подходяща програма *ДДД Държавно делегирана дейност * Проектна дейност 6. Заключение Настоящият план за развитие на социалните услуги в община се приема на основание чл. 36 б, ал.4 от ППЗСП в изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община г. С оглед динамичните промени в сферата на социалните и интеграционните политики в България е възможна бъдеща актуализация в плана. ОДОБРИЛ: КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ: /Владимир Москов/ СЪГЛАСУВАЛИ: ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ: /Саид Иброш/ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ: /Недялка Цветкова/ 7

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

doklad_plan 2016

doklad_plan 2016 При 1 ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 1 Дневен център за деца с 2 Дневен център за деца с със седмична грижа Дневна грижа. Консултиране, рехабилитация,

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 УТВЪРДИЛ: НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2019 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2016-2020

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

Microsoft Word - socialen_plan_2020

Microsoft Word - socialen_plan_2020 Годишен план с времеви график за изпълнение Общинската стратегия за развитие социални услуги в общи за 2020 г. Годишният план се приема осние чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП по предложение Кмета общита след съгласуване

Подробно

Утвърждавам:

Утвърждавам: УТВЪРЖДАВАМ:... /СТЕФКА ЗДРАВКОВА/ ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО /2016-2020

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

8

8 Годишен план за развитие социалните услуги в Планов период 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. Вид дейност / услуга / мярка Социални услуги 1. Дом за възрастни хора с деменция институция капацитет 50 2. Дом за

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г.

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г. Приложение 1. Годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 г. Социални услуги Вид дейност/ услуга/ мярка Описание на дейността Времеви график за 2016 г. Капацитет (източник,сума) организация,

Подробно

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ 2010-2015Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари (2011-2015г.) е разработена въз основа на анализ

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/03.07.2018 г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  С ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 2020 г. Приет с Решение 619 от Протокол 50/04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г. Общинска администрация с. Гърмен, област Благоевград, e-mail: obs_garmen@biteх.bg,

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Folie 1

Folie 1 SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ Дом, семейство и бъдеще за всяко дете : Осигурява грижа в семеен тип среда за деца, които израстват извън родното семейство Подкрепя деца в риск и техните семейства Осъществява

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД за периода от до г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД за периода от до г. 1.1.215 г. 31.7.215 г. Община Ропи I. ПРИХОДИ Код на сметка : 98 под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е финансиране финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 24- Приходи и ходи от собственост

Подробно

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД за периода от до г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД за периода от до г. 1.1.215 г. 31.8.215 г. Община Ропи I. ПРИХОДИ Код на сметка : 98 под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е финансиране финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 24- Приходи и ходи от собственост

Подробно