Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Размер: px
Започни от страница:

Download "Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За"

Препис

1 Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.) Заключения Приложено се изпращат на делегациите заключенията, приети от Европейския съвет на посоченото по-горе заседание. EUCO 1/19

2 I. РАБОТНИ МЕСТА, РАСТЕЖ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 1. Европейският съвет обмени мнения относно настоящото икономическо положение. Той одобрява приоритетните области на политиките в годишния обзор на растежа и приканва държавите членки да ги отразят в предстоящите си национални програми за реформи и в програмите за стабилност или конвергенция, като целта е насърчаване на растежа и създаването на работни места чрез инвестиции и реформи. Той одобрява и проекта за препоръка на Съвета относно икономическата политика на еврозоната. 2. Силната икономическа основа е от ключово значение за просперитета и конкурентоспособността на Европа и за нейната роля на световната сцена. Това следва да бъде постигнато посредством интегриран подход, насочен към преодоляване на настоящите и възникващите глобални, технологични и свързани със сигурността и устойчивостта предизвикателства, и свързващ всички имащи отношение политики и измерения: икономическия и паричен съюз, който следва да бъде задълбочен, единния пазар във всичките му измерения, като ключов елемент на растежа на Съюза; настъпателна промишлена политика, осигуряваща на ЕС възможност да се задържи като водеща сила в промишленото производство; далновидна политика в цифровата област, подходяща за епохата на цифровата трансформация и възхода на основаната на данни икономика; както и амбициозна и солидна търговска политика, осигуряваща лоялна конкуренция, реципрочност и взаимни ползи. Следва да се обърне заслужено внимание на подобрената бизнес среда за МСП, развиването на умения и социалното измерение. 3. За тази цел Европейският съвет настоява за действия от страна на ЕС и неговите държави членки по следните направления: единният пазар следва допълнително да се задълбочи и укрепи, като се обърне специално внимание на развитието на икономиката на услугите и на интегрирането на цифровите услуги; оставащите неоправдани пречки трябва да бъдат премахнати, въз основа на съобщението на Комисията от ноември 2018 г., и не трябва да се създават нови. Необходимо е да се предприемат допълнителни мерки за задълбочаване на съюза на капиталовите пазари и на енергийния съюз, както и за гарантиране на справедливо и ефективно данъчно облагане. Комисията се приканва до март 2020 г. да разработи, в тясно сътрудничество с държавите членки, дългосрочен план за действие за по-добро прилагане и изпълнение на правилата на единния пазар; EUCO 1/19 1

3 предвид важността на наличието на глобално интегрирана, устойчива и конкурентоспособна индустриална база Комисията се приканва да представи до края на 2019 г. дългосрочна визия за промишленото бъдеще на ЕС, включваща конкретни мерки за нейното изпълнение. В нея следва да бъдат разгледани предизвикателствата пред европейската промишленост, като се вземат предвид всички значими области на политиката; ЕС трябва да продължи да развива конкурентоспособна, сигурна, приобщаваща и етична цифрова икономика с първокласен технически капацитет за връзка. Специално внимание следва да се обърне на достъпа, споделянето и използването на данни, на сигурността на данните и на изкуствения интелект, в среда на доверие. Европейският съвет очаква препоръката на Комисията относно съгласуван подход към сигурността на 5G мрежите; за да запази ЕС в световен мащаб конкурентоспособността си в ключови технологии и в стратегически вериги за създаване на стойност, е необходимо той да насърчава повече поемането на рискове и да увеличи инвестициите в научни изследвания и иновации. Следва да се предприемат мерки за допълнително подпомагане на Европейския съвет по иновациите и за улесняване на изпълнението на важни проекти от общоевропейски интерес, като същевременно се гарантира равнопоставеност и се осигурят благоприятстващи иновациите регулаторна среда и рамка за държавните помощи; следва да се осигури лоялна конкуренция в рамките на единния пазар и в световен мащаб както за защита на потребителите, така и за насърчаване на икономическия растеж и конкурентоспособността, в съответствие с дългосрочните стратегически интереси на Съюза. Ще продължим да актуализираме нашата европейска рамка в областта на конкуренцията с оглед на новите технологични развития и тенденциите на световния пазар. Комисията възнамерява до края на годината да установи как да се попълнят пропуските в законодателството на ЕС, така че да се противодейства в пълна степен на нарушаващите единния пазар последици от чуждата държавна собственост и финансирането с чужда държавна помощ; EUCO 1/19 2

4 ЕС следва да продължи да настоява за амбициозна и балансирана програма за свободна търговия чрез сключване на нови споразумения за свободна търговия, които утвърждават ценностите и стандартите на ЕС и осигуряват равни условия на конкуренция. Европейският съвет потвърждава отново ангажимента си в полза на отворена и основана на правила многостранна търговска система, чието ядро е една модернизирана СТО, както и че се противопоставя на всички форми на протекционизъм и нарушаване на конкуренцията. Европейският съвет настоява да се предприемат необходимите стъпки за бързо прилагане на всички елементи от Съвместното изявление на САЩ и ЕС от 25 юли 2018 г.; ЕС трябва да защити и интересите си срещу нелоялни практики на трети държави, като в пълна степен използва инструментите за търговска защита и нашите правила за обществените поръчки и гарантира ефективна реципрочност за обществените поръчки с трети държави. Европейският съвет настоява да се възобновят обсъжданията по инструмента на ЕС за международните обществени поръчки; новата европейска рамка за скрининг на чуждестранните инвестиции ще позволи на държавите членки да вземат мерки по отношение на инвестициите, които застрашават сигурността или обществения ред. 4. През март 2020 г., въз основа на цялостен принос на Комисията Европейският съвет ще проведе широкообхватна дискусия относно укрепването на икономическата основа на ЕС. II. ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА 5. Европейският съвет: отново заявява своя ангажимент към Парижкото споразумение и признава необходимостта от засилване на усилията в световен мащаб за борба с изменението на климата в светлината на най-новите налични научни данни, и поконкретно специалния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) относно въздействието на глобалното затопляне с 1,5 C спрямо нивата от прединдустриалната епоха; EUCO 1/19 3

5 подчертава, че е важно ЕС да представи до 2020 г. амбициозна дългосрочна стратегия, в която е заложен стремеж към неутралност по отношение на климата в съответствие с Парижкото споразумение, като се отчитат специфичните обстоятелства на отделните държави членки и конкурентоспособността на европейската промишленост; призовава за своевременно финализиране на националните дългосрочни стратегии; признава, че изпълнението на целта на Парижкото споразумение предлага значителни възможности и потенциал за икономически растеж, нови работни места и технологично развитие и за повишаване на европейската конкурентоспособност, от която трябва да бъдат извлечени ползи, като същевременно се гарантира справедлив и социално балансиран преход за всички; призовава Съвета да засили своята работа по дългосрочна стратегия за климата преди провеждането на допълнителни обсъждания в Европейския съвет през юни 2019 г. III. ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 6. Европейският съвет подготви срещата на върха между ЕС и Китай, която ще се проведе на 9 април 2019 г. Той обмени мнения относно цялостните отношения с Китай в глобален контекст. 7. Пет години след незаконното анексиране на Крим и Севастопол от Русия ЕС поддържа твърдо ангажимента си спрямо суверенитета и териториалната цялост на Украйна. ЕС отново заявява, че не признава и продължава да осъжда това нарушение на международното право, което не престава да бъде пряко предизвикателство за международната сигурност. ЕС остава ангажиран с прилагането на политиката си на непризнаване. 8. Европейският съвет изразява дълбоко съжаление във връзка със загубата на човешки живот и разрушенията в Мозамбик, Малави и Зимбабве, причинени от тропическия циклон Идай. Европейският съвет приветства спешната реакция на Европейския съюз и неговите държави членки и изрази готовността си да продължи да подкрепя засегнатите държави при предоставянето на спешна хуманитарна помощ за пострадалото население. EUCO 1/19 4

6 IV. ГАРАНТИРАНЕ НА СВОБОДНИ И ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И БОРБА С ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА 9. Като приветства значителната работа, извършена през изминалите месеци в тази област, Европейският съвет настоява за допълнително увеличаване на координираните усилия за противодействие на вътрешните и външните аспекти на дезинформацията и за защита на европейските и националните избори в целия ЕС. Споделянето на информация е от ключово значение в тази връзка и неотдавнашното създаване на система за бързо предупреждение представлява важна стъпка напред. Европейският съвет настойчиво приканва частните оператори като цифрови платформи и социални мрежи да приложат напълно кодекса за поведение и да гарантират по-високи стандарти на отговорност и прозрачност. Той настоява да продължат координираните усилия за защита на демократичните системи на Съюза, както и за преодоляване на непосредствените и дългосрочните заплахи, породени от дезинформацията, като неразделна част от укрепването на устойчивостта на ЕС срещу хибридни заплахи. Европейският съвет ще разгледа отново този въпрос на заседанието си през юни въз основа на доклад за извлечените поуки, изготвен от председателството в сътрудничество с Комисията и върховния представител, така че да можем да формулираме дългосрочните си ответни мерки. EUCO 1/19 5

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 27 май 2019 г. (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвет

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 27 май 2019 г. (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвет Съвет на Европейския съюз Брюксел, 27 май 2019 г. (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 27 май 2019 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни 2019 г. До: Делегациите предх. док.: 10101/19 Относно:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (18 октомври 2018

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9021/19 Относно: ECOFIN 507 UEM 149 SOC 377 EMPL

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретари

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретари Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета Комитета на постоянните представители/съвета

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

GEN

GEN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 24 февруари 2015 г. (OR. en) 6194/15 SOC 78 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Комитет за социална закрила До: Комитета на постоянните представители (I част)/съвета (Заетост, социална

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 5.3.2013 2012/2295(INI) ПРОЕКТОДОКЛАД относно иновациите за устойчив растеж: биоикономика за Европа (2012/2295(INI))

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt MAREK KŁOCZKO Главен секретар UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polish Chamber of Commerce Trębacka Str. 4, 00-074 Warsaw, ph. +48 22 630 96 00, fax +48 22 827 46 73 www.kig.pl ПОЛСКА

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0311/5 5 Позоваване 6 a (ново) - като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 26 Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 a (нов) 5a. призовава тази промишлена политика

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 31.1.2018 A8-0383/13 13 Параграф 7 7. припомня, че според данни на Евростат средното равнище на инфлация в еврозоната е било 0,2% през 2016 г., докато инфлацията, невключваща енергийните цени, е била 0,9%;

Подробно

10 години ECVET

10 години ECVET ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 10 години ECVET доц. д-р Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова национални ECVET експерти НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 29.5.2018 A8-0180/71 71 Съображение 6 (6) Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването

Подробно