(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

Размер: px
Започни от страница:

Download "(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)"

Препис

1 ПРОТОКОЛ 39 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 07 декември 2015 г. Днес, 07 декември 2015 г., понеделник, в сградата на Висшия съдебен съвет се проведе заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЗАБРАВКА СТОЕВА ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА ВАСИЛ ПЕТРОВ КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ При обсъждането по т. 16 от дневния ред на заседанието присъства г-жа Моника Малинова - инспектор в Инспектората към ВСС. І. Взаимодействие с Инспектората към ВСС: 1. ОТНОСНО: Обсъждане и предложения за мерки, които да бъдат включени в проекта на Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по 60м от ЗСВ за периода г г. 1. ПРИЕМА Анализа на на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по 60м от ЗСВ за периода г г. 2. ВНАСЯ Анализа на на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по 60м от ЗСВ за периода г г. в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 09 декември 2015 г., за приемане на следното решение: 3. ПРЕДЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането на ВСС да обмисли възможността за провеждане на конкурси за магистрати в органите на съдебна власт в София град, 2 /два/ пъти годишно, съобразно необходимостта.

2 4. ПРЕДЛАГА на Комисия Съдебна администрация на ВСС да обсъди с административните ръководители на Софийски градски съд и Софийски районен съд възможността за практическата реализация по обединяване на административните служби Връчване на призовки и съдебни книжа, както и да се предвиди обучение на служителите им в Националния институт на правосъдието. 5. ПРЕДЛАГА на Комисия Професионална квалификация, информационни технологии и статистика на ВСС съвместно с дирекция Информационни технологии и съдебна статистика да обсъдят възможните мерки за усъвършенстване на системата за случайно разпределение на делата, с оглед отстраняване на всички забележки, постъпващи от органите на съдебна власт в тестовия период от г. до г., и за адаптиране на системата след приемане на коефициентите за тежест на делата. 6. УКАЗВА на административните ръководители на Апелативен съд София, Софийски градски съд и Софийски районен съд да уведомят ВСС за резултатите от извършените инвентаризации, след г. 7. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на Апелативна прокуратура София, Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура да проследят изпълнението на препоръките дадени от ИВСС за стриктното спазване на чл. 234 от НПК за изготвяне на мотивирани искания, както и за периодичното проследяване и докладване на делата, образувани преди г. и неприключени към настоящия момент, на ресорните заместникградски и съответно заместник-районни прокурори по предварително изготвен график съвместен доклад от разследващия орган и наблюдаващия прокурор. 8. НАПОМНЯ на административните ръководители, които не са изпълнили решението на ВСС по протокол 35/ г., т и т в двумесечен срок да предприемат необходимите действия за изпълнението на същите. 9. НАПОМНЯ на административните ръководители и на горестоящите административни ръководители да прилагат решенията на ВСС по протокол 20/ г. с цел недопускане на нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. 10. ПРЕДЛАГА на Инспектората към ВСС при възможност през 2016 г. да извърши тематична проверка на забавените дела и преписки, забавени по смисъла на приетите от тях практики за разумен срок. 2. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в Софийски градски съд, Въззивно отделение /ВО/ - граждански дела, извършена в изпълнение на Заповед ПП-01-94/ г. и Заповед ПП-01-4/

3 г. на Главния инспектор на ИВСС, ведно с възражения по акта и решения по възраженията Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в Софийски градски съд, Въззивно отделение /ВО/ - граждански дела, извършена в изпълнение на заповед ПП-01-94/ г. и Заповед ПП-01-4/ г. на Главния инспектор на ИВСС ведно с постъпилите по Акта възражения и становищата на Главния инспектор по тях Административният ръководител на Софийски градски съд да уведоми комисията за предприетите мерки, в изпълнение на дадените с Акта препоръки На основание чл. 198, ал. 2, т. 3 от ЗСВ копие от акта, възражението и отговора по т да се приложат към кадровите досиета на ***** 3. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в Софийски районен съд /наказателни дела/ извършена в изпълнение на Заповед ПП-01-93/ г. и Заповед ПП-01-9/ г. на Главния инспектор на ИВСС, ведно с възражение по акта и решение по възражението Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в Софийски районен съд наказателни дела, извършена в изпълнение на заповед ПП-01-93/ г. и Заповед ПП-01-9/ г. на Главния инспектор на ИВСС ведно с постъпилото по Акта възражение и становището на Главния инспектор по него Административният ръководител на Софийски районен съд да уведоми комисията за предприетите мерки, в изпълнение на дадените с Акта препоръки На основание чл. 198, ал. 2, т. 3 от ЗСВ копие от акта, възражението и отговора по т да се приложат към кадровото досие на ***** 4. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в Окръжен съд Перник /граждански и търговски дела/, извършена в изпълнение на Заповед ПП-01-66/ г. на Главния инспектор на ИВСС. 3

4 4.1. Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в Окръжен съд Перник /граждански и търговски дела/, извършена в изпълнение на Заповед ПП-01-66/ г. на Главния инспектор на ИВСС Административният ръководител на Окръжен съд - Перник да уведоми комисията за предприетите мерки, в изпълнение на дадените с Акта препоръки. 5. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в Районен съд Етрополе /наказателни дела/, извършена в изпълнение на Заповед ПП-01-57/ г. на Главния инспектор на ИВСС Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в Районен съд Етрополе /наказателни дела/, извършена в изпълнение на Заповед ПП-01-57/ г. на Главния инспектор на ИВСС Административният ръководител на Районен съд - Етрополе да уведоми комисията за предприетите мерки, в изпълнение на дадените с Акта препоръки. 6. ОТНОСНО: Сигнал по чл. 54, ал.1, т. 5 ЗСВ от ИВСС по вх. Ж / г Приема за сведение сигналът по чл. 54, ал.1, т. 5 от ЗСВ от ***** във връзка с извършена проверка по сигнал с вх. рег. Ж / г. по описа на Инспектората към ВСС Административният ръководител на Софийски районен съд да уведоми комисията за изпълнението на дадените със сигнала препоръки На основание чл. 198, ал. 2, т. 3 от ЗСВ копие от сигнала да се приложи към кадровото досие на ***** 4

5 7. ОТНОСНО: Информация за Становище по сигнал вх. Ж / г. по описа на ИВВС Приема за сведение становището на *****, по сигнал с вх. Ж / г Копие от настоящото становище да се приложи към кадровото досие на *****. 8. ОТНОСНО: Информация от Софийски градски съд във връзка с изпълнение на решение на КПУКИВИВСС по т. 8.2 от протокол 35/ г Приема за сведение писмо с вх / г. от съдия Биляна Балинова, относно изпълнението на препоръките, дадени от ИВСС във връзка с извършена проверка по сигнал вх. Ж / г Да бъде уведомен вносителя на сигнала г-н Георги Младенов Добренов, че по гр.д. 1231/2005 г. по описа на СГС, ГО, І-4 състав е постановено съдебно решение с 7712 от г. 9. ОТНОСНО: Информация за Становище от ИВСС, относно Доклад Карта на съдебните производства в България, изготвен от експерти на Световната банка Приема за сведение становището на Инспектората към ВСС относно Доклад Карта на съдебните производства в България, изготвен от експерти на Световната банка 5

6 10. ОТНОСНО: Информация от председателя на Районен съд Елин Пелин в изпълнение на решение на КПУКИВИВСС от протокол 35/ г., т.3.2 за резултатите от предприетите мерки във връзка с констатациите, изводите и препоръките в Акт на ИВСС /граждански дела/. Приема за сведение писмо с вх / г. на административния ръководител на Районен съд Елин Пелин, относно изпълнението на препоръките, дадени от ИВСС с Акт за извършена планова проверка /граждански дела/, заповед ПП-01-53/ г. на Главния инспектор. 11. ОТНОСНО: Информация от председателя на Окръжен съд Кюстендил в изпълнение на решение на КПУКИВИВСС от протокол 34/ г., т.2.2 за резултатите от предприетите мерки във връзка с констатациите, изводите и препоръките в Акт на ИВСС /граждански и търговски дела/. Приема за сведение писмо с вх / г. на административния ръководител на Окръжен съд - Кюстендил, относно изпълнението на препоръките, дадени от ИВСС с Акт за извършена комплексна планова проверка /граждански и търговски дела/, заповед ПП-01-23/ г. на Главния инспектор. 12. ОТНОСНО: Информация от Софийски градски съд в изпълнение на решение на КПУКИВИВСС от протокол 28/ г., т за резултатите от предприетите мерки във връзка с констатациите, изводите и препоръките в Акт на ИВСС /наказателни дела/. 6

7 Приема за сведение писмо с вх / г. на заместникадминистративния ръководител на Софийски градски съд, относно изпълнението на препоръките, дадени от ИВСС с Акт за извършена комплексна планова проверка /наказателни дела/, Заповед ПП-01-96/ г. и Заповед ПП- 01-3/ г. на Главния инспектор. 13. ОТНОСНО: Информация от председателя на Районен съд Дупница в изпълнение на решения на КПУКИВИВСС от протокол 35/ г., по т.1.2 и т.2.2 и за резултатите от предприетите мерки във връзка с констатациите, изводите и препоръките в Акт на ИВСС /граждански дела/ и Акт на ИВСС /наказателни дела/ Приема за сведение писмо с вх / г. на административния ръководител на Районен съд - Дупница, относно изпълнението на препоръките, дадени от ИВСС с Акт за извършена комплексна планова проверка /граждански и наказателни дела/, Заповед ПП-01-38/ г. и Заповед ПП-01-39/ г. на Главния инспектор. 14. ОТНОСНО: Информация от председателя на Районен съд Костинброд в изпълнение на решение на КПУКИВИВСС от протокол 35/ г., т.4.2 за резултатите от предприетите мерки във връзка с констатациите, изводите и препоръките в Акт на ИВСС /наказателни дела/. Приема за сведение писмо с вх / г. на административния ръководител на Районен съд - Костинброд, относно изпълнението на препоръките, дадени от ИВСС с Акт за извършена комплексна планова проверка /наказателни дела/, Заповед ПП-01-40/ г. на Главния инспектор. 15. ОТНОСНО: Информация от Районна прокуратура - Радомир в изпълнение на решение на КПУКИВИВСС от протокол 35/ г., т. 6.2 за резултатите от предприетите мерки във връзка с констатациите, изводите и препоръките в Акт на ИВСС. 7

8 Приема за сведение писмо с вх / г. на и.ф. административния ръководител на Районна прокуратура Радомир, относно изпълнението на препоръките, дадени от ИВСС с Акт за извършена комплексна планова проверка, Заповед ПП-01-54/ г. на Главния инспектор. 16. ОТНОСНО: Информация за отчета на ИВСС по Глава Трета а от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода г г Приема за сведение отчета на Инспектората към ВСС по глава ІІІа от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода г г Същите да се имат предвид при изготвяне на анализа на ВСС по чл. 60м от ЗСВ за съответния период. 17. ОТНОСНО: Информация от Министерството на правосъдието, за постъпилите заявления и изплатени обезщетения по реда на глава IIIa от ЗСВ за периода г г. Приема за сведение писмо с вх / г. от Министерството на правосъдието във връзка с отчета на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и изплатени обезщетения на основание чл. 60м ЗСВ по реда на глава IIIa от ЗСВ за периода г г. Същият да се има предвид при изготвяне на анализа на ВСС по чл. 60м от ЗСВ. 8

9 ІІ. По Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: 18. ОТНОСНО: Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ ПРИЕМА декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ по списъка приложение КОНСТАТИРА неизпълнение на разпоредбата на чл. 15 от ЗПУКИ от подателя на декларацията по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ с вх / г. т. 7 от списък приложение Приетите от комисията декларации ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ на интернет страницата на ВСС На основание чл. 18а, ал. 2 от ЗПУКИ ИЗПРАЩА на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, подадени пред ВСС в просрочие на установените със закона срокове, описани в списък приложение ОТНОСНО: Искане на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за предоставяне на доказателства във връзка с подаден сигнал от КПУКИВИВСС на основание чл. 18а, ал. 2 от ЗПУКИ. На основание чл. 25, ал. 2, т. 4 от ЗПУКИ да се предоставят на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси заверени копия на изисканите документи по отношение на ***** 20. ОТНОСНО: Преписки /2015 г. и /2015 г. на ВСС, образувани по сигнал от ***** 9

10 20.1. ПРИЕМА за сведение писмо с вх / г. на ВАС, тъй като същото не съдържа данни за наличие на частен интерес по конкретен повод, или за нарушения на разпоредбите на чл от ЗПУКИ от страна на *****, и се разглежда по същество от КПУПК на ВСС Да се уведоми КПУКИ, че *****, с декларация вх / г. е декларирала пред ВСС, че е *****. Поради това, както и предвид изпратените от КПУКИ във ВСС материали с писмо / г. КПУКИВИВСС счита, че не е извършено нарушение на разпоредбата на чл. 15 от ЗПУКИ относно декларирането на това обстоятелство от ***** през 2010 и 2013 г С оглед направеното от КПУКИ искане с писмо / г., да се изпрати заверено копие от декларацията по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ вх / г. на ***** За решението на КПУКИВИВСС да се уведомят КПЕ при ВАС, подателите на сигнала, изпратен до КПУКИ и АдмС Варна, и КПЕПК на ВСС. ІІІ. Разни: 21. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Комисия Професионална етика и превенция на корупцията на ВСС, взето по протокол 46/ г., т. 6 във връзка с инициатива за създаване на Антикорупционна библиотека ПРИЕМА за сведение решението на Комисия Професионална етика и превенция на корупцията на ВСС, взето по протокол 46/ г., т. 6 във връзка с инициатива за създаване на Антикорупционна библиотека Да се предоставят отчетите за дейността на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС за 2013 г. и 2014 г., в частта по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност на Министерски съвет за включване в Антикорупционна библиотека към него ИЗПРАЩА решението по т. 21 на Комисия Професионална етика и превенция на корупцията на ВСС, за сведение. 22. ОТНОСНО: Извлечения от решения на Комисия Публична комуникация на ВСС, взети по протокол 40/ г., т. 4 и т. 5 и протокол 41/ г., т

11 22.1. ПРИЕМА за сведение решението на Комисия Публична комуникация, взето по протокол 40/ г., т. 4 като предлага на Комисия Публична комуникация на интернет страницата на ВСС във формата за контакт да бъдат включени нови актуални теми, които биха предизвикали интереса на магистратите ПРИЕМА за сведение решенията на Комисия Публична комуникация, взети по протокол 40/ г., т. 5 и протокол 41/ г., т ИЗПРАЩА решенията по т. 22 на Комисия Публична комуникация. 23. ОТНОСНО: Писмо от Велислава Делчева ръководител на проект Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие, вх / г. Да се уведоми г-жа Делчева, че на този етап не е целесъобразно поставеният с писмото въпрос да бъде уреден чрез разписване на изрични правила. Същият би могъл да намери решение след обсъждане от общото събрание на съответния съд, по преценка на административния ръководител, съгласно сега действащите текстове на Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ: /П/ НЕЗАБРАВКА СТОЕВА 11

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 25 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 27 юли 2015 г. Днес, 27 юли 2015 г.,

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 24 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 20 юли 2015 г. Днес, 20 юли 2015 г.,

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т П Р О Т О К О Л 31 от заседание на Комисия Публична комуникация на ВСС, проведено на 28.09.2015 г. Днес, 28.09.2015 г. (понеделник) от 10,00 часа се проведе

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2>

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2> П Р О Т О К О Л 09 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 02.04.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Зако

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Зако МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Закона за съдебната власт За периода 01 юли 2013 г. 30

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм

П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА 06.02.2018 г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузманов председател, Калина Чапкънова зам.председател,

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ 1 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. 31.12.2017 Г. І. Образувани

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС п

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС п ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС по Протокол 48/ 08.11.2012 г.; изм. и доп. с решение

Подробно

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ)

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ) П Р О Т О К О Л 13 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 14.05.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

П Р О Т О К О Л № 2

П Р О Т О К О Л   №  2 П Р О Т О К О Л 32 от заседание на комисия Бюджет и финанси, проведено на 14 август 2019 г. ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев председател Калина Чапкънова Севдалин Мавров Георги Кузманов От

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД 30.07.2017 г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната ваканция се разглеждат наказателни дела, както следва;

Подробно

Microsoft Word - Stanovishte_KZLD-1799_08_04_2013.doc

Microsoft Word - Stanovishte_KZLD-1799_08_04_2013.doc СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ рег. П-1799 / 2013 г. гр. София, 08.04.2013 г. ОТНОСНО: Искане за становище с вх. П-1799/15.03.2013 г. от г-жа Незабравка Стоева Председател на Комисия

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета а от За

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета а от За МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета а от Закона за съдебната власт За периода 01 октомври 2014

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2017 Г. Комисията по професионална етика е по

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2017 Г. Комисията по професионална етика е по ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2017 Г. Комисията по професионална етика е постоянно действащ помощен орган към Съдийската колегия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно