УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното о

Размер: px
Започни от страница:

Download "УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното о"

Препис

1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното образование, а изучаването на класическите езици е неразделна и неотменна част от общата хуманитарна и езикова подготовка на учениците, което дава конкретни и общи знания за системата на езиците, историята, културата и литературата на Античността. Важна и глобална цел на обучението по латински език и цивилизация е да се откроят онези значими от практическа гледна точка знания, умения и ценностни нагласи, чието овладяване и изграждане способстват за: повишаването на общата и езиковата култура и комуникативната компетентност на учениците; придобиване на способност за изразяване, аргументиране и уместна употреба на родния език; придобиване на умения за успешно и ясно формулиране на родния език на мислите и чувствата съобразно с комуникативните намерения и ситуации; обвързване на обучението по латински език и римска цивилизация с гражданското образование, което се постига на основата на паралели и контрасти между съвременните и античните ценности и схващания, които стоят в основата на европейските; обвързване на обучението по латински език и римска цивилизация с влиянието и присъствието на езикови елементи, идеи и ценности в съвременните науки и общества. За реализирането на поставените по-горе глобални задачи обучението по латински език и цивилизация ползва следния инструментариум и си поставя следните конкретни цели: да създаде у учениците представа за системата на латинския език (граматична и лексикална) в сравнение с родния език и с изучаваните съвременни езици; да развие у учениците способност за разбиране на функционирането на лингвистичните структури на латинския език; да създаде умения за работа с езиковия материал и за връзки между системните езикови елементи с помощта на разнообразни езикови задачи; да мотивира и развива у учениците способност за свързване на античния лексикален фонд с този на родния език и изучаваните съвременни езици, включително и във връзка с научната терминология и най-често употребяваната лексика в различни сфери на обществения живот и в академичния и публицистичния стил; да създаде умения за четене, разбиране и превод на текстове на латински език (адаптирани и/или оригинални) с помощта на справочна литература (онлайн ресурси, електронни речници, граматики, помощни материали и помагала, коментирани издания и др.); да създаде умения и да мотивира желание у учениците да дискутират и коментират антични свидетелства (в превод, адаптирани или в оригинал), третиращи културноисторически, литературни и философски теми, на основата на които учениците да отчленяват общото от различното между античните и съвременните схващания и ценностни нагласи. 1

2 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК И ЦИВИЛИЗАЦИЯ В КРАЯ НА ХI КЛАС Таблица с декомпозирани стандарти ЧЕТЕНЕ ПРЕВОД КОМЕНТАР да сравнява български преводи на латински (адаптирани или кратки несложни оригинални) текстове; да разпознава специфики на синтактичната структура на сложните изречения в латински текст; да разпознава връзките между частите на сложното изречение включително и с помощта на справочни материали (онлайн ресурси, речници, таблици, учебници и др.) и да определя съответните падежи; да разбира съществената информация от кохерентни кратки (адаптирани или несложни оригинални) текстове; да открива ключовите думи и изрази в текстове, свързани с изучаваните тематични области; да открива конкретна информация в кохерентни кратки (адаптирани или несложни оригинални) текстове; да познава и разбира значението на често употребявани латински изрази, съкращения и сентенции, свързани с предвидените в учебното съдържание езикови и културноисторически теми; да допълва смисъла на изречения или адаптиран текст на базата на подадена и/или налична информация. да превежда правилно изучените наклонения и времена на глаголи от латински на български и от български на латински език (в устна или писмена форма); да познава особеностите и начините за предаване на български език на специфичните синтактични функции на падежите в латинския език (в устна или писмена форма); да превежда сложни изречения от латински на български и от български на латински език с помощта на илюстративен материал към тях, на речник и на учебни помагала чрез анализ на частите на речта и на изречението (устно и/или писмено); да образува словоформи и синтактични конструкции по зададена информация в контекста на изречението. да открива и анализира специфичните синтактични функции на падежите в сложни изречения и текст включително с помощта на справочни материали (онлайн ресурси, таблици, учебници и учебни помагала); да анализира различията и особеностите в структурата на латинския текст в сравнение с родния и други съвременни езици; да прави морфологичен и синтактичен анализ на текст включително с помощта на справочни материали (онлайн ресурси, таблици, учебници и учебни помагала); да коментира употребата и значението на различни латински сентенции, изрази и съкращения в различни области на съвременния ежедневен живот, в които те се използват; да коментира значението на латински кратък текст (адаптиран или несложен оригинален) с оглед на културноисторическата тематика, предвидена в учебното съдържание; да коментира значението и употребата на думи от латински произход в българския език, свързани с предвидените в учебното съдържание езикови и културноисторически теми. 2

3 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Тематични области Латински език: Спрежение на глагол; Депонентни и неправилни глаголи; Специфични синтактични функции на падежите; Думи с латински произход в българския език, свързани с предвидените в учебното съдържание тематични области. Културноисторически и литературни теми: Власт и институции в древен Рим царски период, устройство на римската република, империя; Римска литература Гай Юлий Цезар, Записки за галската война (Цезар като историческа личност и като автор, съдържание, основни специфики на коментарния жанр и извороведско значение). Очаквани резултати (компетентности) по трите основни умения: четене, превод, коментар ЧЕТЕНЕ да разбира специфичните синтактични функции на падежите включително с помощта на български преводи и на справочни материали (онлайн ресурси, учебници, учебни помагала); да извлича съществена или конкретна информация от кратки кохерентни адаптирани/несложни оригинални текстове; да открива ключовите думи и изрази в текстове, свързани с изучаваните тематични области; да разпознава и допълва информацията в сложни изречения и/или по-дълъг адаптиран текст. ПРЕВОД да познава и използва различните начини на предаване на български език на специфичните синтактични функции на падежите в латинския език; да сравнява и оценява по-големи по обем адаптирани или неадаптирани с неголяма трудност латински текстове с техни български преводи; да превежда правилно от латински на български и/или от български на латински език изучените глаголи; да превежда сложни изречения от латински Нови знания Език: Спрежение на глагола във времената от перфектната основа в конюктив (перфект и плусквамперфект) в деятелен и страдателен залог; Спрежение на спомагателния глагол sum и на possum във времената от перфектната основа на изявително и подчинително наклонение; Понятието депонентен глагол ; Спрежение на неправилни глаголи (fero, eo, volo, nolo, malo); Специфични синтактични функции на падежите (accusativus extensivus temporis et loci, accusativus duplex; genitivus possessivus, genitivus characteristicus, genitivus qualitatis, genitivus partitivus, genitivus quantitatis,genitivus memoriae, genitivus pretii, genitivus criminis; dativus possessivus, dativus auctoris, dativus duplex; ablativus separationis, ablativus originis, ablativus qualitatis, ablativus auctoris, ablativus comparationis, ablativus limitationis, ablativus copiae, ablativus sociativus); Значение и употреба на думи от латински произход в българския език, свързани с предвидените в учебното съдържание тематични области. 3

4 на български и от български на латински език с помощта на справочни материали (онлайн ресурси, речници, учебници и учебни помагала). КОМЕНТАР да коментира от граматическа гледна точка специфичните синтактични употреби на падежите в сложни изречения и/или подълги по обем кохерентни текстове с помощта на справочни материали (онлайн ресурси, таблици, учебници и др.); да разбира и анализира различията в структурите на изреченията в латинския и родния език на базата на превод; да коментира контекста на употреба на латински съкращения, изрази, сентенции и думи от латински произход в българския език; да коментира отделни изречения и/или адаптирани текстове според предвидената в учебното съдържание културноисторическа тематика. ЛЕКСИКА Включват се основни лексикални единици по предвидените от програмата тематични области. Културноисторически теми: Примерни понятия: pontifex maximus, plebs, comitia, cursus honorum, magistratus, homo novus, senatus, imperium; Латински сентенции, изрази и съкращения, свързани с представените в учебното съдържание културноисторически теми. 4

5 ПОДХОДИ И МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО Различните граматични единици и допълнителните културноисторически теми през целия курс на обучението по латински език и цивилизация се преподават не с теоретична перспектива, а от перспектива на практическото им приложение в работата с езиковия материал или текст и в съответствие с изместването на фокуса и поставянето на ученика в центъра на образователния процес, в който учителят изпълнява ролята на модератор, а учениците изпълняват заданията си по-често в екип, отколкото индивидуално. Урочните единици се представят с илюстративен материал, приложения към текст, онлайн ресурси и мултимедийни презентации. В методиката на преподаването на латински език се прилагат и методи на преподаване на съвременните езици, включително и обратен превод от български на латински, както и разговорни елементи. През II гимназиален етап (XI и XII клас) центърът на работата се поставя върху приложението на представените и усвоени граматични единици в четенето, превода и коментара на текст (оригинален или адаптиран) включително с помощта на онлайн и електронни и мултимедийни ресурси. Фокусът е поставен върху развиването на способност у учениците да работят с езиковия материал и върху упражняването на отделните граматични единици и разбирането на връзките между тях. Интегрираното изграждане на трите езикови умения е с акцент върху коментара (граматически и културноисторически). Дискутираните и подложени на коментар изречения и/или текстове в II гимназиален етап на обучението по латински език третират културологични, литературни и/или философски теми, както и основни ценностни понятия от значимост за гражданското образование на учениците, които се преподават в сравнителна перспектива към съвременния свят и общество. Учениците опознават националната култура в контекста на европейската, както и развитието на идеите и демократичните ценности през призмата на античния фундамент. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ За допълване на представените културноисторически теми учениците може да посещават Националния археологически музей, Националния исторически музей и други обекти в и извън гр. София, театрални постановки или прожекции на филми на антична тематика. Важен елемент за постигане на целите на обучението по класически езици и антична цивилизация е съвместната работа на учителите и преподавателите от Катедрата по класическа филология на СУ Св. Климент Охридски. Преподавателите от Катедрата по класическа филология подпомагат образователния процес, като изнасят лекции, свързани с тематиката на включените в програмата културноисторически въпроси. Част от извънкласните дейности включва и допълнителни занимания по латински език и четене на текст с цел подготовката на ученици за участия в международните състезания по превод от латински език (напр. Цицероновия конкурс в Арпино, Овидиевия конкурс в Сулмона и Хорациевия конкурс във Веноза, Италия), както и за обезпечаване на двустранното сътрудничество с Академия Вивариум новум, Рим, Италия. 5

6 МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ С по-задълбоченото навлизане в текстовете на антична тематика и с представянето и интерпретирането на идеи, ценности и схващания обучението по латински език в XI клас прави връзка с изучавания материал в профилираното обучение по история и цивилизация, български език и литература и философия и помага на учениците да виждат общото и различното в римското и съвременните общества. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА Годишен брой часове за изучаване на предмета в ХI клас 72 часа За нови знания до 40% ок. 28 часа За упражнения, преговор, обобщение и практически дейности до 55% ок. 40 часа За контрол и оценка до 5% ок. 4 часа СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Текущи оценки за учебен срок в: Входно равнище Писмено / устно изпитване Класна работа ХI клас 1 оценка минимум 1 оценка 1 оценка 6

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

Българска филология

Българска филология Учебен план на специалност Българска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

Microsoft Word - UP_VIII_L

Microsoft Word - UP_VIII_L УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Приложение 1 към т.1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по литература в VIII

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ КОО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ: МАРИЯ КЬОСЕВА, ГЕОРГИ СИМЕОНОВ, МАРИЯНА ЯНКОВА ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА: ПАВЛИНКА АНТОНОВА, ТАТЯНА СТЕФАНОВА, ДОБРОМИР КОЦЕВ ФИЛОСОФСКИ

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

Руска филология

Руска филология -ви семестър (Практически курс I) 50 0 0 50 0 50 50 0 00 0 П Увод в литературната теория 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Увод в общото езикознание 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Факултативна дисциплина 5 5 0 0 0 5 5 0

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

Български език и руски език

Български език и руски език Учебен план на специалност Български език и руски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Въведение във Визуалното

Подробно

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на НВО по български език и литература в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка 1. Учебен предмет: ВЪВЕДЕНИЕ В РС 2. Модул: ВЪВЕДЕНИЕ В РС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09 1084

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:... Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Славянски филологии Специалност: (код и наименование)... Бакалавърска програма:(код и наименование)... УЧЕБНА ПРОГРАМА Дисциплина:

Подробно

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърска програма: (код и наименование)... УЧЕБНА ПРОГРАМА

Подробно

Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ”Митропо

Професионално портфолио  на   Евелина Огнянова Таинова  Учител в прогимназиален етап на основното образование  по История и цивилизация   в ОУ”Митропо Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ Митрополит Авксентий Велешки - гр.самоков Да си учител е майсторство,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Български език и новогръцки език

Български език и новогръцки език Учебен план на специалност Български език и новогръцки език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА РАДИОБИОЛОГИЯ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 1. Цел на обучението по дисциплината Цел на обучението е придоби

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА РАДИОБИОЛОГИЯ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 1. Цел на обучението по дисциплината Цел на обучението е придоби АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА РАДИОБИОЛОГИЯ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 1. Цел на обучението по дисциплината Цел на обучението е придобиване на знания и умения относно основните понятия,

Подробно

Български език и руски език - задочно обучение

Български език и руски език - задочно обучение Учебен план на специалност Български език и руски език (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

Изграждане на ключовата компетентност Инициативност и предприемчивост в гимназиален етап на училищното образование ПРОГРАМА ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Ден 1:

Изграждане на ключовата компетентност Инициативност и предприемчивост в гимназиален етап на училищното образование ПРОГРАМА ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Ден 1: Изграждане на ключовата компетентност Инициативност и предприемчивост в гимназиален етап на училищното образование ПРОГРАМА ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Ден 1: 09:00 10:30 Представяне на лекторите и участниците/

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Български език и история (задочно обучение)

Български език и история (задочно обучение) Учебен план на специалност Български език и история (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 45 0 0 45 90 3 продължава Избираема дисциплина 1 (Езикова култура

Подробно

Прием

Прием График Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 03.07.2019г. 04.07.2019г. 05.07.2019г. 08:00 18:00 стая 11 стая 12 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 12.07.2019г.

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО IT МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС КРАТКО

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

BALKANISTIKA-2019.xlsx

BALKANISTIKA-2019.xlsx Учебен план на специалност Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове в семестъра: ИО

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Петя Иванова Несторова Център по езиково обучение, Университет по хранителни технологии на дисертационен труд за присъждане на о

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Петя Иванова Несторова Център по езиково обучение, Университет по хранителни технологии на дисертационен труд за присъждане на о СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Петя Иванова Несторова Център по езиково обучение, Университет по хранителни технологии на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща:

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. Академик Андрей Сахаров 15, партер, офис 4а, ел.поща: Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща: smb.varna@gmail.com, сайт: https://sites.google.com/view/smbvarna фейсбук

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно