С Т А Н О В И ЩЕ от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева на дисертационен труд на Александра Евгениева Айтова на тема: ОСНОВНИ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "С Т А Н О В И ЩЕ от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева на дисертационен труд на Александра Евгениева Айтова на тема: ОСНОВНИ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТ"
  • Theodora X
  • преди 2 години
  • Прегледи:

Препис

1 С Т А Н О В И ЩЕ от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева на дисертационен труд на Александра Евгениева Айтова на тема: ОСНОВНИ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТЕ СПОРЕД ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ за получаване на образователна и научна степен ДОКТОР Област на висшето образование 3. Стопански, социални и правни науки, Професионално направление 3.6. Право (История на българската държава и право) София г. 1

2 1. Данни за докторанта Александра Евгениева Айтова е докторант в Юридическия факултет на СУ Св. Климент Охридски по професионално направление 3.6. Право (История на българската държава и право). Положила е всички докторантски изпити и e отчислена с право на защита. Докторантката е предоставила за разглеждане от научно жури, определено със Заповед рег. РД / г. на ректора на СУ Св. Климент Охридски, дисертационен труд на тема Основни права и свободи на гражданите според Търновската конституция за получаването на образователната и научна степен доктор. Представен е и автореферат на дисертационния труд. 2. Научна новост и значимост на дисертационния труд Конституционното правосъдие и уникалният за международното право европейски модел за защита правата на човека са предмет на разглеждане от юриспруденцията, философията, политологията и други науки. Същността и защитата на правата се обсъждат в международен и във вътрешноправен план. Значението на конституционализма за институционализирането и реализирането на правата е от съществено значение за общественото развитие. Това определя значимостта на темата на научното изследване. Дисертационният труд, представен от Александра Айтова, представлява задълбочено научно изследване на основните права и свободи на гражданите според Търновската конституция. Търновската конституция е част от европейската правна култура и традиция в областта на основните права и свободи на гражданите. Възникването и развитието на Теорията на основните права на Роберт Алекси предлага решения на общотеоретични въпроси, основавайки се на европейската правна традиция. В този смисъл проблематиката на дисертационния труд, е от значение за нейното развитие. Въпреки развитието на правните системи в областта на защитата правата на човека и възникването на нови права, дискусията за същността, съдържанието и значението на правата на човека и гражданина продължава. 2

3 Разглеждането на основните права и свободи според Търновската конституция е пълноценна част от нея. Темата на дисертационния труд е определено значима и актуална. Представеният дисертационен труд е първото цялостно изследване на проблематиката на основните права и свободи на гражданите според търновската конституция. Той успешно съчетава исторически анализ, правнонормативен и сравнителноправен подход. Използват се достиженията на съвременната компартивистика, като се анализира трансплантирането на чуждо право на конституционно ниво. 2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. Обемът на представения дисертационен труд е 276 страници, които обхващат въведение, четири глави, разделени на параграфи, заключение и библиография, съдържаща 190 монографии и статии на кирилица, 44 статии и монографии на латиница, 113 документални източници като стенографски дневници, периодичен печат и други. Съдържанието на дисертационния труд е добре балансирано и последователно изложено. Авторът успешно използва различни начини и видове тълкуване на правната уредба, за да обоснове основните си тези в областта на консититуционноправната наука. Въведението представя актуалността на темата. Посочват се предмета, целите и методите на изследването. Методологически се очертават границите на дисертационното изследване. Подчертава се значението на историческото и сравнителноправното изследване. Глава първа от дисертационния труд е посветена на теоретичните възгледи за същността на основните права. Те оригинално се поставят и оценяват в исторически контекст и в съответствие с принципа tempus regit actum. Понятието за основни права правилно се основава на теорията за естествените права. Проследява и тяхната историческа еволюция в Англия, САЩ и Франция. В тази част от дисертационния труд се разглеждат източниците на 3

4 Търновската конституция по отношение на правата и свободите на гражданите. Дискутира се интересен и малко известен факт от изработването на руския Проект на Органически устав и предвиждането на трансплантиране на Органическите устави на Влахия и Молдова, известни като недемократични. Обсъдени са Наместническият устав на Сърбия (1869г.) и Румънската конституция (1866 г.). В глава първа авторът предлага собствена класификация на основните права и свободи според Търновската конституция. Съобразено е историческото време и теоретичните възгледи за видовете основни права към този исторически период. Правата се подразделят на политически (активно и пасивно избирателно право за мъжете) и граждански права, които обхващат лични права и свободи и обществени права и свободи. Александра Айтова достига до идеята за правохибрид, каквото е правото на сдружаване. То е едновременно лично и обществено право - допълнителен аргумент в подкрепа на теоретичното значение на изведената класификация, която стои в основата на структурата на останалата част на работата. Глава втора поставя въпроса за политическите права на гражданите според Търновската конституция. Посочено е тяхното съдържание активно и пасивно избирателно право и правото на заемане на държавна служба. Поради смесения си характер правото на сдружаване също е разгледано в тази част. Авторът представя любопитната дискусия в Учредителното събрание за ценза при упражняването на политическите права. Анализът обхваща и производното законодателство. Отчитат се политическите аспекти на развитието на правата предвид подхода на владетелите. Също така са отчетени исторически факти при упражняването на политическите права, като например действащите нормативни актове, резултатите от проверките за законността на парламентарни избори и други. Детайлно се разглежда правото на сдружаване, което е включено в Търновската конституция от Учредителното събрание. То се обсъжда в контекста на дейността на политическите партии и свободата за сдружаване със стопанска цел. Глава трета представя личните граждански права според Търновската конституция. Представя се еволюцията на правото на собственост и неговия нов смисъл, според който владението се отграничава от правото на собственост. 4

5 Трудностите на законодателя да изгради правна уредба за упражняване на правото на собственост са изложени в исторически контекст. Разгледана е наказателноправната защита на правото на собственост. Неприкосновеността според Търновската конституция е изяснена чрез трите проявни форми неприкосновеност на личността, неприкосновеност на кащята и неприкосновеност на кореспонденцията. Обръща се внимание на въпроса за законността на действията на държавата и на функционалността на действащото законодателство. Глава четвърта е посветена на обществените граждански права и свободи. Подробно са разгледани проблемите на упражняването на религиозните свободи. Правноисторическият анализ е подчинен на реални проблеми в българското общество, като сключването на смесени бракове. В тази част от дисертационния труд се съдържа анализ на конституционно установеното право на образование. Търновската конституция предвижда безплатно и задължително образование, което авторът оценява като изключително напредничава политика на държавата за обществено развитие. Свободата на печата е друг ключов въпрос, предмет на разглеждане от автора. Тя е определена като гражданска обществена свобода въз основа на Търновската конституция и българския обществен живот. Законодателството в тази област се определя като най-динамична. Въпреки това дисертантът прави извода, че свободата на печата по време на разглеждания период не се осъществява реално. Към обществените граждански права е отнесено и правото на подаване на прошения и свободата на събиранията. Те са анализирани от гледна точка на правната уредба в Търновската конституция и действащото към този момент вътрешно законодателство. Посочва се разбирането за правото на подаване на прошения. Петицията е формален акт, въвежда се писмена форма за прошения, които могат да бъдат отправяни до всички държавни органи. В заключението Александра Айтова подчертава значението на основните права за съвременните общества. Тя коментира бежанската криза и обществените процеси в различни държави, които според нея водят до липса на 5

6 защита на основните права или дори до подмяна на идеята за човешките права. Авторът се присъединява към становището, че в областта на основните права Търновската конституция е най-демократична в историческото развитие на Балканите. Посочват се обаче и проблемите при реализирането на правата. Докторантката достига до извода, че по отношение на основните права, Търновската конституция би била адекватна и днес. 3. Характеристика на научните приноси в дисертационния труд. Дисертационният труд притежава безспорни научни приноси в областта на историята на българската държава и право, както и в сферата на конституционното право. Основните научните приноси на автора се състоят в следното: - Дисертационният труд представлява първото цялостно научно изследване на проблематиката на основните права и свободи на гражданите според Търновската конституция; - Дисертационният труд установява мястото и приноса на Търновската конституция в европейската култура по отношение на развитието на Теорията на основните права; - Александра Айтова предлага собствена класификация на основните права и свободи според Търновската конституция. Това тя прави при отчитане на съществуващите множество и различни класификации теоретични, исторически и други; - За първи път в науката е анализирано използването на Органическите устави на Дунавските княжества при изработването на Търновската конституция; - Интерпретират се юридическата практика по реализиране на основни права и свободи в съответствие с Търновската конституция (проблемите на смесените бракове в България, реализирането на политическите права, свободата на печата и други); 6

7 5. Заключение Александра Айтова притежава задълбочени теоретични познания в сферата на историята на българската държава и право и доказани способности за самостоятелни научни изследвания. Представеният дисертационен труд Основни права и свободи на ражданите според Търновската конституция има качествата на значимо научно изследване. Аргументираните тези на докторанта показват, че дисертационният труд е резултат на сериозна работа и личен принос в областта на историята на българската държава и прав. Научното изследване съдържа сериозни и задълбочени теоретични обобщения и научни приноси. Те отговарят на изискванията на чл. 6 от З ЗРАСРБ и на чл. 27 от ППЗРАСРБ. Предвид положителната оценка за представения дисертационен труд и отчитайки подготовката и качествата на дисертанта с убеденост формулирам своята положителна оценка и препоръка към научното жури да гласува за придобиване от Александра Евгениева Айтова на образователната и научна степен доктор в област на висшето образование 3. Стопански, социални и правни науки, професионално направление 3.6. Право (История на българската държава и право) г.... Доц. д-р Бойка Чернева 7

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 3.6. Право (Конституционно право) в СУ

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите о

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите о РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите от Николета Кирилова Кузманова за присъждане на образователната

Подробно

С_ Т_ 1recenzia

С_ Т_ 1recenzia До Членовете на научното жури за защита на дисертационен труд РЕЦЕНЗИЯ от д-р Таня Николова ЙОСИФОВА доцент по гражданско и семейно право в Правно-историческия факултет на Югозападния Университет Неофит

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност професор по Конституци

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност професор по Конституци С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност професор по Конституционно право от област на висшето образование 3. Социални,

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от проф.д-р Пламен Веселинов Киров на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки (3.) Професионално

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc До Научното жури по процедурата за професор по Конституционно право ЮФ на СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Веселин Христов Цанков Относно: Научните трудове за участие в конкурс за професор по

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Секция Публични политики и социални промени С Т А Н О В И Щ Е От доцент д-р по социология Божидар Сашков Ивков ИИОЗ при БАН,

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Уведомление,

Уведомление, С Т А Н О В И Щ Е от Доц. д-р Иван Стоянов Александров, д.пс. Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна. По отношение заповед на ректора на ВСУ Черноризец Храбър 1495 от 16.11.2017 г за включване

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

ВОЕННА AКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ 1504, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82 Р Е Ц Е Н З И Я от доктор Максим Любенов Карев, доцент в научна

ВОЕННА AКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ 1504, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82 Р Е Ц Е Н З И Я от доктор Максим Любенов Карев, доцент в научна ВОЕННА AКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ 1504, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82 Р Е Ц Е Н З И Я от доктор Максим Любенов Карев, доцент в научна секция Развитие на академичния състав и докторанти

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3.

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3. СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно